18 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30539

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KURUMUMUZ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN MALZEMELERİN NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PORTABLE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


20.000.000 ADET 3289 FORM TERMAL EL BİLETİ İLE 10.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Hacılar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Taşucu Liman Sahasında bulunan "Sanayi Tesis Alanı Taşınmazı"nın "Satış" yöntemiyle "Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı Taşınmazı"nın 36 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 02.11.2018'e kadar uzatılmıştır.

                                                                                                 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

                                                                                                            Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

                                                                                    Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

                                                                                                    Tel: 312/585 80 80, Faks: 312/585 83 07

                                                                                                                       www.oib.gov.tr

7858/1-1


KURUMUMUZ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN MALZEMELERİN NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 259 47 78 /

                                                         Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin adı               :      Birimi                               Miktarı  

     Malzeme Nakli                            TL/(kmxTon)                    3.015 Ton

d) İşin Başlama ve bitiş tarihi       :  02.01.2019 tarihinde başlayacak olup 31.12.2019 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  10.10.2018 Çarşamba - saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1813818

d) İhale kayıt no                            :  2018/445566

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise. isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

i) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. Maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.2. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

6.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 10.10.2018 Çarşamba günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10.1. Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7770/1-1


PORTABLE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

1 Kalem Mamul Mal Alımları (Portable Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı) alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2018/450059

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep

b) Telefon ve faks numarası      :  (342) 360 11 85 - (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Kalem Mamul Mal Alımları (Portable Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 1 Adet)

b) Teslim [yeri/yerleri]               :  Şahinbey Uyg. ve Arşt. Hastanesi Proje Yürütücüsünün göstereceği yere

c) Teslim [tarihi/tarihleri]           :  Sözleşme imzalanmasını müteakip 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/Gaziantep

b) Tarihi ve saati                        :  02/10/2018 Salı günü saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.4’ den görülebilir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.5’ den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi madde 7.6’dan görülebilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden teslim edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7855/1-1


20.000.000 ADET 3289 FORM TERMAL EL BİLETİ İLE 10.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/453614

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330-Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/71391 - 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi         :  yolcutasimacilikdairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     Adı ve Miktarı                      :  20.000.000 adet 3289 Form Termal El Bileti ile 10.000.000 Adet 3101 Form Anahat ve YHT Yolcu Bileti Temini (Mal Alımı)

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.10.2018 Perşembe günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı Mali İşler Şubesinde (412 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dâhil 200,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7848/1-1


DÜZELTME İLANI

Hacılar Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin;

a) Adı                                     :  Hacılar Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                :  Yeni Mah. Sanayi Cad. No: 1 Hacılar/KAYSERİ - 38210

c) Telefon numarası                :  0352 442 12 25

ç) Faks numarası                    :  0352 442 10 04

d) Elektronik posta adresi       :  bilgi@hacilar.bel.tr.

2 - İHALENİN KONUSU:

 

S. NO

İL/İLÇE/MH.

PAFTA

ADA

PARSEL

M2

CİNSİ

İMAR

M. BEDEL

G. TEMİNAT

1

KAYSERİ/

MELİKGAZİ/

ALTINOLUK

K34C09B2A

13047

1

2.682,39

Akaryakıt ve servis istasyonu alanı

Benzinlik

4.300.000 TL

129.000,00 TL

2

KAYSERİ/

MELİKGAZİ/

ALTINOLUK

K34C09B2A

13048

1

3.009,49

Arsa

Ticaret

2.400.000 TL

  72.000,00 TL

 

Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı Kanunun 17. Maddesi 4. Fıkrası (p) bendi gereğince KDV’den istisnadır.

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi Yeni Mah. Sanayi Cad. No: 1 Meclis Toplantı Salonu Hacılar/KAYSERİ adresinde, 26.10.2018 Cuma günü Akaryakıt ve servis İstasyonu alanı satışı saat 14:00’de; Ticaret arsanın satışı saat: 14:30’da Teklifler ihale günü ihale saatine kadar aynı adreste bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Yeni Mah. Sanayi Cad. No: 1 Yazı İşleri Müdürlüğü Hacılar/KAYSERİ

b) Şartname satış bedeli: 100,00 TL

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

İsteklilerin, ihaleye katılabilmesi için aşağıdaki belgeleri ihale günü saat 12:00’ye kadar kapalı zarf içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

e- Şartname bedeli 100,00 TL. olup bu bedelin belediye veznesine yatırıldığına dair makbuz.

f- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

g- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

Not: 14.09.2018 tarihli ve 30535 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

7854/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan; aşağıda Sıra numarası, Mahallesi, Ada/Parsel numarası, Niteliği, Metrekare Alanı, İmar Durumu, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Tarihi ve İhale Saatleri yazılı olan toplam 6 (Altı) adet arsa Belediye Encümeninin 12.09.2018 tarih ve 450 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN DÖKÜMÜ

SIRA

NO

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALANI VE

M2 BİRİM DEĞERİ

İMAR DURUMU

MUH. TEM.

(TL)

GEÇ. TEM.

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KARŞIYAKA

(ATAKENT)

11701

10

ARSA

5000,00*850

Ticaret+Konut

(TİCK) E=1,60

Taks:0,40

4.250.000,00

127.500,00

28.09.2018

09:30

2

HAVUTLU

244

3

ARSA

2062,00*500

Ticaret+Konut

(TİCK) E=1,60

Taks:0,40

1.031.000,00

  30.930,00

28.09.2018

09:45

3

BALCALI

113

1

ARSA

2084,00*700

E=1,60 TAKS=0,30

Yençok=Serbest Yoğunluklu Konut Alanı

1.458.800,00

  43.764,00

28.09.2018

10:00

4

BALCALI

114

1

ARSA

3.017,00*700

E=1,60 TAKS=0,30

Yençok=Serbest Yoğunluklu Konut Alanı

2.111.900,00

  63.357,00

28.09.2018

10:15

5

SEYHAN

10033

4-5-6-7-8-9-10-11

ARSA

11955,00*351

Ticaret+Konut

(TİCK) E=1,60

4.196.205,00

125.886,15

28.09.2018

10:30

6

SEYHAN

11868

5

ARSA

10941,00*650

Ticaret+Konut

(TİCK) E=2,40 Yençok: Serbest

7.111.760,50

213.352,82

28.09.2018

10:45

1 - İhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü içerisinde bulunan ihale salonunda sıra numarası, mahallesi, ada/parsel numarası, niteliği, metrekare alanı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saatleri yazılı olan toplam 6 (Altı) adet arsa Belediye Encümeninin 12/09/2018 tarih ve 450 sayılı kararına istinaden satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Geçici Teminatlar her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere Belediyemiz veznesine yatırılmış olması veya T.C. Ziraat Bankası Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Şubesi TR 06 0001 0012 6133 6561 0250 03 İBAN Nolu hesabıma veya Halk Bankası Girne Bulvarı Şubesi TR 85 0001 2001 3830 0007 0000 01 İBAN Nolu hesaplarımıza yatırılması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili Şartname ve ekleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere 150 TL bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. Şartname almayanların geçici teminatları kabul edilmeyecektir.

4 - Taşınmazlar ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler İhale Şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

5 - Teklifler her gayrimenkul için ayrı ayrı verilecektir.

6 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

a) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden)

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu

d) İhaleye İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır.

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi

f) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

h) İhaleye iştirak edecek firma birlik ve şahısların ihale ilanı ve ihale şartnamesinde istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilmiş olan esaslara göre hazırlayarak hazırlanmış olan zarfları ihale günü Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne taşınmazın ihale başlangıç saatleri öncesine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

7790/1-1