14 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30535

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sahil Güvenlik Komutanlığından:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Tzu Chı İyilik Vakfı.

VAKFEDENLER: Hakan Uslanmaz, Hu Yun Kaı, Yu Tzu-Cheng.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.06.2018 tarihli ve E: 2017/439 K: 2018/247 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Dil, din, ırk, felsefi, inanç, sosyal köken, siyasi görüş ve sair hiçbir ayrım gözetmeksizin insani yardıma muhtaç kişilerin barınma, gıda, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım etmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL(Atmışbin Türk Lirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Hakan Uslanmaz, Hu Yun Kaı, Yu Tzu-Cheng.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Sultangazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7766/1-1


Sahil Güvenlik Komutanlığından:

UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR

Başvurular 17-27 Eylül 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak uzman erbaş branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.sahilguvenlik.gov.tr adresinde yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda (Eylül 2018) belirtilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2 - En az lise mezunu olmak.

3 - 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4 - Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5 - Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6 - Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7 - Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8 - Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Sınıfında/ Sınıflarında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9 - Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10 - Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11 - Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Eylül 2018) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0312 416 45 60

7719/1-1


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA GÖRE

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans mezunları için 2018 KPSS, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için 2016 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 42 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

UNVAN KODU

UNVANI

ADEDİ

ÖĞRENİM DURUMU

BAŞVURU KOŞULLARI

H-1

Hemşire

20

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü/programı mezunu olmak.

H-2

Hemşire

7

Ortaöğretim

Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

S-1

Sağlık Teknikeri

6

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü/ programı mezunu olmak.

S-2

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi bölümü/programı mezunu olmak.

S-3

Sağlık Teknikeri

2

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/ programı mezunu olmak.

S-4

Sağlık Teknikeri

3

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü/ programı mezun olmak

S-5

Sağlık Teknikeri

2

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik bölümü/programı lisans programından mezun olmak.

S-6

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji bölümü/ programı mezun olmak.

 

42

 

7739/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf Sivas İkinci Noterliği 21.10.2018, İzmir Otuzuncu Noterliği 22.10.2018, Ankara Onaltıncı Noterliği 23.10.2018, Kartal Üçüncü Noterliği 26.10.2018, Büyükçekmece Beşinci Noterliği 02.11.2018, İstanbul Dokuzuncu Noterliği 07.11.2018 ve Bursa Yirmikinci Noterliği 11.11.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANKARA ONALTINCI NOTERLİĞİ

1.443.062,73.-TL.

2

BÜYÜKÇEKMECE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

2.465.993,58.-TL.

3

BURSA YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.759.544,24.-TL.

4

İSTANBUL DOKUZUNCU NOTERLİĞİ

2.414.897,23.-TL.

5

İZMİR OTUZUNCU NOTERLİĞİ

2.108.833,52-TL.

6

KARTAL ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

2.542.561,40.-TL.

7

SİVAS İKİNCİ NOTERLİĞİ

1.778.723,89.-TL.

7777/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden ikinci sınıf Karasu Noterliği 23.10.2018 ve Tavşanlı Birinci Noterliği 29.10.2018 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

KARASU NOTERLİĞİ

747.471,26.-TL.

2

TAVŞANLI BİRİNCİ NOTERLİĞİ

658.076,43.-TL.

7778/1-1


 


 


 


 


 


 


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz GSTMF, İletişim Tasarım ve Grafik Tasarım Bölümleri'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki Öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fakülte                                       :  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Bölüm                                        :  İletişim Tasarım Bölümü/Grafik Tasarım Bölümü

Akademik Unvanı                     :  Öğretim Görevlisi

Alınacak Akademisyen Sayısı   :  2

Özel Koşullar                             :  İletişim ya da kültürel araştırmalar alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak. İletişim ve sanat konusunda uzmanlaşmış olmak. Adaylarda en az üç yıl İngilizce eğitim-öğretim deneyimi aranmaktadır.

Özel Koşullar                             :  Yüksek Lisans derecesi sahibi olmak. Grafik Tasarım alanında Lisans derecesi sahibi olmak. Grafik Tasarım ve illüstrasyon alanında mesleki tecrübeye ve uygulanmış projelere sahip olmak. Minimum 2 sene mesleki uygulama konulu lisans dersi verme tecrübesine sahip olmak. İllustrasyon, fotoğraf ve baskı teknikleri konusunda deneyimli olmak. Adobe İllustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign Adobe Dreamweaver, Adobe After Effects, Adobe Premiere programlarını etkin biçimde kullanmak.

Başvuru Adresi                         :  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü,

                                                     Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Ankara

7767/1/1-1

—————

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz MSSF, Müzik Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki Öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Fakülte                                       :  Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Bölüm                                        :  Müzik Bölümü

Akademik Unvanı                     :  Öğretim Görevlisi

Alınacak Akademisyen Sayısı   :  2

Özel Koşullar                             :  Trompet sanatçısı olmak, Orkestra deneyimi olması, Eğitimcilik deneyimi olması.

Özel Koşullar                             :  Kompozisyon alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak. Uluslararası çalışma deneyimi olmak. Eserlerinin uluslararası topluluk ve sanatçılar tarafından seslendirilmiş olması. Kompozisyon, Orkestrasyon, Müzik Teorisi, Müzik Tarihi, Çalgı Bilgisi gibi dersleri verebilmesi.

Başvuru Adresi                         :  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü,

                                                     Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Ankara

7767/2/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8 - İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Hafta sonu veya Resmi Tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent Kadroları için Rektörlüğe; Dr. Öğretim Üyesi Kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15. günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Birim/Bölüm

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Anabilim/Anasanat Dalı/Program

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Hemotoloji-Onkolojisi)

1

Çocuk Hastalıkları Hemotoloji-Onkoloji uzmanı olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

7707/1-1


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte - Yüksekokulu

Bölüm

Adet

Unvanı

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi

1

Prof. Dr.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Alanında Doktora yapmış olmak.

 

Başvuru Belgeleri:

1 - Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

2 - Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3 - Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,

4 - Doçentler ve Dr. Öğr. Üyesi için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,

5 - Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

7 - Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8. km.

Şahinbey - GAZİANTEP

Tel        :  0 342 211 80 80

Fax       :  0 342 211 80 81

E-Mail  :  info@hku.edu.tr

7715/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 6 nüsha, olarak hazırlayarak (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)

b) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak;

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Matematik

Profesör

1

1

Matematik alanında doktora derecesine sahip olmak.

Doçentlik bilim alanı Uygulamalı Matematik olmak.

Spektral teorisi, kuantum Sturm-Liouville problemleri, parametrik osilatörün kuantum teorisi ve doğrusal olmayan integrallenebilen modeller konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Matematik alanında doktora derecesine sahip olmak.

Olasılık teorisi ve stokastik kısmi diferansiyel denklemler konularında çalışmaları ve yayınları olmak.

7686/1-1