14 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30535

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar (İzmir) Belediye Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Hacılar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


IŞIKLI KENT MOBİLYALARININ 5 YIL SÜREYLE KİRALANMASI VE BU ALANLARA REKLAM ASMA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF DEKLASE MALZEMELER SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


İRTİFAK/İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETME İHALE EDİLECEKTİR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde GP Filtrelerinin temizliği işlerinin yürütülmesi İşçiliği ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/449657

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                         :  0 266 865 19 40 (4 Hat)

c) Faks No                              :  0 266 865 26 04-05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2018-2019 Kampanya döneminde Ham Fabrika kısmında bulunan GP Filtrelerinin 70 gün (±%20 toleranslı) süresince 12 Kişi ile temizlik ve takibinin Yapılması İşidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Susurluk Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  24.09.2018 Pazartesi günü Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7752/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar (İzmir) Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Aşağıda bilgileri buluna iki adet taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2 - İhale Bilgileri;

A) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 parselinde kayıtlı 6.108,50 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz;

İmar Durumu                   :  3. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır. Koruma Amaçlı İmar Planında Günübirlik Tesis Alanında kalmaktadır. E:0,05 Hmaks=4,50 m (1 kat) dir.

İhale tarihi ve saati            :  03/10/2018 Çarşamba Günü Saat: 10.30

İhale yeri                          :  Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı

Muhammen Bedel            :  4.500.000,00 TL (Dört milyon beş yüz bin)

Geçici Teminat Miktarı     :     135.000,00 TL (Yüz otuz beş bin)

B) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1297 ada 1 parselinde kayıtlı 9.019,70 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz;

İmar Durumu                   :  3. Derece Arkeolojik sit alanındadır. Koruma Amaçlı İmar Planında Ticari Aktivite Merkezi olarak ayrılmıştır. E:0,30 Hmaks=6,50 m dir.

İhale tarihi ve saati            :  03/10/2018 Çarşamba Günü Saat: 11.00

İhale yeri                          :  Seferihisar Belediyesi Başkanlık Makamı

Muhammen Bedel            :  6.500.000,00 TL (Altı milyon beş yüz bin)

Geçici Teminat Miktarı     :     195.000,00 TL (Yüz doksan beş bin)

Madde 3 - İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4 - İhalelere ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 150,00 TL (Yüz elli) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.

Madde 5 - Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

Madde - 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7 - “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış zarf (İdari Şartname madde: 11 de belirtilen şekliyle)

b- İç zarf (İdari Şartname madde: 11 de belirtilen şekliyle)

c- Teklif mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun)

d- Kanuni yerleşim belgesi (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı idareye sunulacaktır. )

f- Muhammen bedelin %3 ü oranında, Sığacık Mahallesi 1296 ada 1 parsel için 135.000,00 TL - Sığacık Mahallesi 1297 ada 1 parsel için 195.000,00 TL teminat mektubu veya geçici teminat yatırıldığına dair belge (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.)

g- Şartname alındı makbuzu

h- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j- Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Madde 9 - İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 03/10/2018 Tarih ve Saat:10:00’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

7652/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremiz tarafından, 04.08.2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Aydın ili, Didim İlçesi, Didim Mahallesinde bulunan 35 adet taşınmazla ilgili olarak;

İhale Şartnamelerinin bedelinin ödenerek teslim alınmaları için son tarih olan 14.09.2018 tarihi, 16.11.2018 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’ye,

“İlan Metni”nde yer alan taşınmazlar için ihale saatleri aynı kalmak kaydıyla bu taşınmazlardan;

- 1. ila 18. sıra arasındakiler için 18.09.2018 Salı günü olan ihale tarihi, 20.11.2018 Salı gününe,

- 19. ila 35. sıra arasındakiler için 20.09.2018 Perşembe olan ihale tarihi, 22.11.2018 Perşembe gününe kadar uzatılmıştır.

İhalelere katılmak için İhale Şartnamelerinin son başvuru tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup, ihale tarih ve saatinden sonra İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.

7779/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Hacılar Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin

a) Adı                                  :  Hacılar Belediye Başkanlığı

b) Adresi                             :  Yeni Mh. Sanayi Cd. No: 1 Hacılar/KAYSERİ - 38210

c) Telefon numarası             :  0352 442 12 25

ç) Faks numarası                 :  0352 442 10 04

d) Elektronik posta adresi    :  bilgi@hacilar.bel.tr.

 

2 - İHALENİN KONUSU:

 

S. No

Pafta

Ada

Parsel

M2

Cinsi

İmar

M. Bedel

G. Teminat

1

K34C09B2A

13047

1

2.682,39

Akaryakıt ve servis İstasyonu alanı

Benzinlik

4.300.000 TL

129.000,00 TL

2

K34C09B2A

13048

1

3.009,49

Arsa

Ticaret

2.400.000 TL

  72.000,00 TL

 

Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4. fıkrası (p) bendi gereğince KDV’den istisnadır.

3 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi Yeni Mah. Sanayi Cd. No: 1 Meclis Toplantı Salonu Hacılar/KAYSERİ adresinde, 26.10.2018 Cuma günü Akaryakıt ve servis İstasyonu alanı satışı saat 14:00’de; Ticaret arsanın satışı saat:14:30’da. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar aynı adreste bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ:

4.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur.

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Yeni Mah. Sanayi Cd. No: 1 Yazı İşleri Müdürlüğü Hacılar/KAYSERİ

b) Şartname satış bedeli: 100,00 TL

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.

İsteklilerin, ihaleye katılabilmesi için aşağıdaki belgeleri ihale günü saat 12:00 ye kadar kapalı zarf içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

e- Şartname bedeli 100,00 TL. olup bu bedelin belediye veznesine yatırıldığına dair makbuz.

f- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

g- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar.

7 - İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

7757/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ticaret Alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

 

Mah.

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Miktar m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

Çepni

Arsa

19-K-1-A

4456

1

2298,05

3.500.000,00.- (TL)

105.000,00.-(TL)

 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 26.09.2018 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 26.09.2018 Çarşamba günü saat: 14.00’da kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

7647/1-1


MADEN OCAĞI ATIĞI (CÜRUF) SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Maden Kanununun 36. maddesinin 2. fıkrası gereğince aşağıda yeri, miktarı ve koordinat bilgileri belirtilen Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) satış işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli                                  :  Niğde

İlçesi                             :  Ulukışla

Köyü                             :  Gümüş

Malzemenin Niteliği      :  Cüruf

Alan (Hektar)                :  Poligon - 1: 3,09 Poligon - 2: 0,56 Toplam: 3,65

Miktarı (m3/ton)            :  88.255 m3 = 353.020 ton

İhale Tarih ve Saati       :  26.09.2018 Çarşamba Günü Saat. 11.00

 

POLİGON NO-1

SAĞA

Y

YUKARI

X

POLİGON NO-2

SAĞA

Y

YUKARI

X

1

641823

4148784

1

641802

4148755

2

641831

4148803

2

641832

4148715

3

641860

4148874

3

641839

4148696

4

641871

4148912

4

641807

4148682

5

641868

4148955

5

641761

4148672

6

641876

4149012

6

641756

4148689

7

641886

4148974

7

641750

4148702

8

641899

4149023

8

641733

4148723

9

641920

4149030

9

641765

4148749

10

641942

4149025

 

 

 

11

641959

4149008

 

 

 

12

642001

4149004

 

 

 

13

641997

4148974

 

 

 

14

641988

4148908

 

 

 

15

641980

4148823

 

 

 

16

641964

4148822

 

 

 

17

641962

4148797

 

 

 

18

641948

4148770

 

 

 

19

641911

4148781

 

 

 

20

641897

4148785

 

 

 

21

641872

4148768

 

 

 

22

641853

4148774

 

 

 

 

Satışı yapılacak Maden Ocağı Atığının (CÜRUF) tahmini bedeli 4.050.000,00.-TL+ KDV (İdareye ödenecek Bedel) olup, geçici teminat tahmini bedelin %3'ü 121.500,00.-TL dir.

İhale 26.09.2018 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Runsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 26/09/2018 Çarşamba saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Kanuni ikametgâh Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2 - Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

8 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 121.500,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

9 - İhale dokümanının satın alındığına dair 1.000,00.-TL’lik banka makbuzu,

10 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

11 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

12 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

7755/1-1


IŞIKLI KENT MOBİLYALARININ 5 YIL SÜREYLE KİRALANMASI VE BU ALANLARA REKLAM ASMA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum İlçelerinde halihazırda kurulu bulunan aşağıda isim ve adetleri yazılı ışıklı kent mobilyalarının 5 yıl süreyle kiralanması ve bu alanlara reklam asma hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

a- 200 Adet Otobüs durağı raketi 826 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve ışıklı)

b- 130 Adet Raket(CLP) 537 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve ışıklı)

c- 15 Adet Megalight 203 m² (Reklam alanı ölçüsü: 2,15mx3,15 m-çift taraflı ve ışıklı)

d- 130 Adet Bilboard 879 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,96mx3,45 m-tek taraflı ve ışıklı)

Toplam Reklam Alanı: 2.445m².

2 - İhale dokümanı İdari Şartname, Sözleşme Taslağı ve Büyükşehir Belediyesi 1. katında bulunan vezneye ¨ 500,00 yatırılarak makbuz karşılığında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden temin edilir.

3 - Kent mobilyalarının tamamının yıllık kiralama ve bu alanlara Reklam Asma Hakkı Muhammen Bedeli KDV hariç yıllık 2.000.000,00 TL 5 yıllık 10.000.000,00 TL olup 5 yıllık muhammen bedelin geçici teminatı 300.000,00 TL dir.

- İhalede yarışma (artırım) kent mobilyalarının yıllık kiralama ve bu alanlara reklam asma hakkı bedeli üzerinden yapılacaktır.

4 - Bahse konu İhale 04.10.2018 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

5 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge;

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

B) Kanuni İkametgâhı olması;

C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

D) Geçici teminat (teminat, mektup olarak verilmesi halinde; banka teminat mektubu 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş limit dahili Türk Lirası cinsinden süresiz düzenlenmiş olacaktır.);

E) İmza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

F) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi;

G) İstekli şartnameye uyan veya benzeri özellikler taşıyan reklam alanı kiralanması ve reklam asma işini “son 5 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yaptığına dair’’ iş bitirme veya iş durum belgesini diğer evraklarla birlikte verecektir. Bu iş bitirme veya iş durum belgesindeki reklam alanı, ihale konusu işimizin toplam reklam alanının ilan tarihi itibariyle en az %30’u (2.445m²x%30=733,50m²) oranında olacaktır. İsteklilerin iş bitirme veya iş durum belgeleri ilgili kurumunca onaylanmış aslı veya noterce tasdik edilmiş sureti olmalıdır. (Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır).

H) Faaliyet konusu içerisinde reklam işini yaptıklarını gösterir Ticaret ve Sanayi Odasından veya bağlı olduğu odadan alınmış resmi belge. (2018 yılında onaylatılmış) Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır.

I) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi verecektir. Geçici teminat pilot ortak tarafından verilecektir.

İ) İhale dosyası alındı makbuzu.

J) 2886 SAYILI D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.

6 - Kapalı teklif usulüne göre ihalede teklifler yazılı olarak yapılacaktır.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına (Pazar Mah. Necipbey Cad. No: 35’de mevcut Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Encümen Kalemi’ ne) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7682/1-1


MUHTELİF DEKLASE MALZEMELER SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarında bulunan toplam 321 Kalem muhtelif deklase malzemeler mevcut haliyle muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf teklif alma usulü ile komisyonun uygun görmesi halinde Açık Artırma Usulü ile satılacaktır.

1 - İdarenin

A) Adresi                                  :  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

                                                     Osmanca Mah. Bor Cad. No. 34 Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası     :  0 266 633 72 21 - 22/633 72 23

C) İnternet Adresi                      :  www.etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı      :  Detayı şartnamede belirtilmiştir.

 

Grup No

Grup Malzemelerin Açıklaması

Birimi

Miktarı

Muhammen Bedel (TL)

1

İş Makinaları Yedekleri

Kalem

17

551,00

2

İş Makinaları Yedekleri

Kalem

247

7.921,93

3

Muhtelif Marka Araç Filtreleri

Kalem

3

7,50

4

Muhtelif Marka ve Model Rulmanlar

Kalem

40

11.039,50

5

Su (PVC) Tesisat Malzemeleri

Kalem

14

548,10

TOPLAM

321

20.068,03

 

B) Teslim Yeri                           :  321 Kalem deklase malzemelerin teslim yeri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı (Bigadiç/BALIKESİR) ile Kestelek Açık İşletme Konsantratör Birimi Yedek Malzeme Ambarıdır. (M. Kemalpaşa/BURSA)

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                     :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor

                                                     İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                        :  04.10.2018 Perşembe günü - Saat 14.00

4 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreli olacaktır.

5 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Osmanca Mah. Bor Cad. No. 34 Bigadiç/BALIKESİR

b) İhale Dokümanı Satış Bedeli: Bedelsiz

6 - Teklifler en geç ihale tarihi 04.10.2018 Perşembe günü - Saat 14:00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Evrak-Haberleşme ve Arşiv Birimine verilmiş olacaktır.

7 - İhalemiz 04.10.2018 Perşembe Günü - Saat 14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.

8 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

8.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

8.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

8.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirkülerinin,

8.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

8.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini

8.6. Satışı yapılacak deklase malzemelere ait teklif edilen toplam fiyatın %10’u oranındaki (04.01.2019 tarihine kadar geçerli) geçici banka teminat mektubunu veya nakit olarak sunulacak ise Muhasebe Birimine veya İşletmenin Halk Bankası Bigadiç Şubesi nezdindeki TR950001200924900013000002 nolu hesabına yatırıldığına dair belgeyi,

8.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

8.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasını kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

9 - İhale kısmi teklife açık olup, her grup malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi bir kısmı için de teklif verilebilir. Değerlendirme kalem kalem yapılacaktır. Teklifte bulunulan malzemeler için muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

7680/1-1


İRTİFAK/İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETME İHALE EDİLECEKTİR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İhalenin Konusu:

Madde 1 - Aşağıda ayrıntıları Madde 2’de belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait, Tahtakale Mahallesi 654 Ada 1 Parsel sayılı 7.924,73 m2 yüzölçümlü, imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan taşınmaz (7.924,73 m2 yüzölçümlü) üzerinde modern Fuar ve sergi alanı stant vb. yerleri kurmak, işletmek belediyemiz bütçesine ek yük oluşturmadan 25 yıllık irtifak/intifa hakkı karşılığı Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası işinin (uzun süreli gayri ayni hak tesisi) maliyeti karşılığında 25 (yirmi beş) yıl süreyle (Uzun süreli gayri ayni hak tesisi) irtifak/intifa hakkı karşılığı 1. yıl aylık: 35.000,00TL+KDV muhammen bedel üzerinden arttırma yapmak suretiyle, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Madde 2 - İrtifat/İntifa hakkı verilecek yerin:

İşin Adı                                         :  Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası ile Fuar ve sergi alanı stant vb. alanların işletilmesi işi.

İlçe                                                :  Avcılar

Mahalle                                         :  Tahtakale

Niteliği                                          :  Fuar ve sergi alanı, işyerleri inşası ile Fuar ve sergi alanı stant vb. alanların işletilmesi işi.

Ada                                               :  654

Parsel                                            :  1

Parsel alanı                                    :  7.924,73 m2

İşin işletmeye açılma süresi           :  01.04.2019

Sözleşme süre                               :  25 (yirmi beş) yıl

Meclis karar Tarih/No                   :  15.09.2017 tarih, 2017/76 sayılı kararı.

Tapu Kaydı                                   :  Tam

Takdir Kom. Raporu                     :  17.08.2018 tarih ve 1719970 sayılı

Yaklaşık maliyet bedeli

(Tahmini yapım bedeli)                 :  32.107.060,97 TL

Muhammen Bedeli                        :  Aylık: 35.000,00TL+KDV Bir Yıllık: 420.000,00TL+KDV

Kira başlangıcı ve ödeme şekli      :  01.04.2019 kira başlangıcı/ ödeme şekli aylık peşin

Geçici Tem. Miktarı %3                :  12.600,00 TL (Bir yıllık Muhammen İntifa Hakkı Bedelinin %3’üdür)

İhale Usulü                                   :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                              :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi                            :  2 defa

İhale tarih ve saati                         :  25.09.2018 tarih, Saat: 10.00'da

Şartname ve ekleri                         :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanlarını satın alması zorunlu olup, 2.500,00 TL karşılığında temin edilecektir. (08.30-12.30 ve 13.00-17.00)

İlgili Mevzuat ve Tebliğler            :  5393 sayılı Yasa ve 2886 sayılı Yasa

İhalenin yapılacağı yer                  :  Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL

İhaleye katılabilme şartları:

Madde 3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur. İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini (komisyona) vermeleri gerekmektedir.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt ve yerleşim yeri ve adli sicil kaydı belgeleri. (e- Devletten alınan belgelerde geçerli olacaktır.)

2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

6. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

7. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

8. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

10. Mali durum bilgi ve belgeler İstekli tek başına veya ortaklık halinde en az birinin gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren mali durum bilgisi vereceklerdir. Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının teklif edilecek yıllık kira bedelinden aşağı olamaz. ihale konusu taşınmazın tahmini muhammen bedelinden (Bir yıllık kira bedeli toplamı) az olanlar ihaleye alınmayacaklar. Ortak girişim olması halinde ise, isteklilerin toplam sermayesi dikkate alınacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

11. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

7. %3 geçici Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

8. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

11. Mali durum bilgi ve belgeler İstekli tek başına veya ortaklık halinde en az birinin gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren mali durum bilgisi vereceklerdir. Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının teklif edilecek yıllık kira bedelinden aşağı olamaz. İhale konusu taşınmazın tahmini muhammen bedelinden (Bir yıllık kira bedeli toplamı) az olan şirketler ihaleye alınmayacaklar. Ortak girişim olması halinde ise, Firmaların toplam sermayesi dikkate alınacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

12. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

Madde 4 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:

İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu banka teyit yazısı İle birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 25.09.2018 tarih, Saat 09.00'a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 5 - Kira ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 7 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6'ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine ihale yapılmış bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat kaydedilir.

Madde 8 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 9 - İrtifak/intifa hakkı tesisi ile ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte Yükleniciye/işletmeciye aittir.

Madde 10 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 11 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler İhalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 12 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

Madde 13 - Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, irtifak/intifa hakkı tesisi ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

7697/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                 :  Mardin

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  30/06/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile) :  5.349.300 TL

f) Geçici Teminatı                               :     374.451 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  27/09/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.     

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7626/2-2


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi mülkiyetinde bulunan, aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı ihale usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazın;

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

Büyükşehir

Belediye

Hissesi

Kepez

Belediye

Hissesi

Plan

Durumu

Tahmini

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Kepez

Kütükçü

27457

1

5.731

2.973

2.938

Bölgesel Ticaret Alanı

(Kaks (E):1.60)

6.825.000

204.750

18/10/2018

15:00

 

2 - Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.5- Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.6- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.7- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.8- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.9- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.11- Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.12- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.13- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

4.14- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

5 - Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 18/10/2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

7649/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada/ Parsel

Parsel

Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Gün

ve Saati

Dolayoba

0/4879

3.042,05

Akaryakıt ve

Servis İstasyonu Alanı

25.857.425,00 TL. (Yirmibeşmilyonsekizyüzelliyedibin

dörtyüzyirmibeş Türk Lirası)

775.723,00TL.

(Yediyüzyetmişbeşbinyediyüz

yirmiüç Türk Lirası)

%50'si Peşin

Kalanı

1 Taksit

27.09.2018

Perşembe

Saat: 09.30

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanında kalmaktadır. Taks:0.15, Emsal:0.30, Yükseklik 2 kattır. Dolayoba 4879 parsel sayılı 3.042,05 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.

Taşınmazın üzerinde bulunan hafriyat ve istinat duvarlarının kaldırılması hususunda Alıcı, Belediyeden herhangi bir talepte bulunamaz. Söz konusu hafriyatın alınarak ve istinat duvarının kaldırılarak arsanın kotunun önünde bulunan E-5 Karayolu yan yolu kot seviyesine indirilmesi ile ilgili işlemlerin tüm hukuki ve maddi sorumluluğu Alıcıya aittir.

Taşınmaz üzerinde bulunan ağaç, tel, çit ve yol gibi üst yapı işgalleri ile taşınmazın altında var olan altyapı hatlarına ait (İGDAŞ, AYEDAŞ, TELEKOM, İSKİ) şebekelerin kaldırılması veya yer değiştirmesi nedeniyle doğabilecek masraflardan Belediye sorumlu değildir, bundan dolayı tüm sorumluluk Alıcıya ait olup doğabilecek masraflar da Alıcıya aittir. Alıcı arazinin mevcut altyapı ve topoğrafik durumunu görüp kontrol ederek ihaleye katılmayı kabul etmiş sayılır. 

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgah belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7687/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Denizli İlinde bulunan, aşağıda tapu kaydı yazılı 3 adet taşınmaz ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif ihale edilmek suretiyle satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup, ihalesi, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saatte Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Denizli Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, beşinci kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecektir.

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada/Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel

(TL)

İmar Durumu

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

Merkezefendi

Çakmak

7822/1

12.601,00

18.901.000,00

Konut Alanı

567.030,00

26.09.2018

14:00

2

Pamukkale

Bağbaşı

  458/2

  8.561,94

  8.561.940,00

Ticaret Konut Alanı

256.858,20

26.09.2018

14:10

3

Merkezefendi

Bereketler

7825/1

  5.866,00

  8.799.000,00

Gelişme Konut Alanı

263.970,00

26.09.2018

14:20

 

Madde 2 - İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişiler;

1- Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

2- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3- Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;

1- Tebligat için adres beyanı.

2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak Girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 3 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 4 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5 - Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7625/1-1