12 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30533

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET BEYAZ RENK BİLİM TIRI DORSESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


32 KALEM MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1. HAMUR A4 KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL (KONUT+İŞYERİ) SATILACAKTIR

Anamur Belediye Başkanlığından:


15 BAŞ SAFKAN ARAP ELİT TAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATILACAKTIR

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Buharkent Belediye Başkanlığından:


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİNCE (EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET BEYAZ RENK BİLİM TIRI DORSESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 adet Beyaz Renk Bilim Tırı Dorsesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır.

4 - Teklifler, 27.09.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

7613/1-1


32 KALEM MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı (ESKİŞEHİR) ihtiyacı 32 kalem mobilya, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve çizimlerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.09.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7703/1-1


1. HAMUR A4 KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı, 30.000.000 adet 110 gr/m2 1. Hamur A4 Kağıdı (210x297 mm), ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ile İhale Ek Şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar Listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.09.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler

değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7704/1-1


TAŞINMAZ MAL (KONUT+İŞYERİ) SATILACAKTIR

Anamur Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 2.500,00 TL. (İkibinbeşyüz TL.) karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale 25.09.2018 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi - Ar-Ge Salonunda Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

4 - TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN: 20.482.060,00 TL. (YİRMİMİLYONDÖRTYÜZSEKSENİKİBİN ALTMIŞ TL)

İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir.

GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI: 614.461,80 TL. (ALTIYÜZONDÖRTBİNDÖRTYÜZALTMIŞBİRTÜRKLİRASI, SEKSEN KRŞ)

5 - İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:

5.1. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,

5.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

5.7. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

6 - Teklifler 25.09.2018 Salı günü saat 10:00’da kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.

7538/1-1


15 BAŞ SAFKAN ARAP ELİT TAY SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 15 Baş Safkan Arap Elit Tay açık arttırma usulü ile tek tek satılacaktır.

2 - İhale, 25.09.2018 Salı günü saat 12.00’de İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU’NDA Alım - Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 15.000,00 TL’dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA ve işletmemizde görülebilir.

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir.

İhale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

7573/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATILACAKTIR

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:

32 Kalem Muhtelif (Telefon Aparatı, Taşlama Taşı, Zımpara Taşı, Dizel Jeneratör Filtresi, Emme Valfi, Basma Valfi, Silindir Kafası, Basım Sekmanı, Stakör Helezonu, Yazıcı Kağıdı (kaydedici), Pnömatik Kontrol Bloğu Göstergesi, Soğutucu Borusu vb. malzemeler) İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme Satışı işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Dosya No                                  :  İFMS 2018/2

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  EÜAŞ GÖKÇEKAYA HES. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56   26851 ALPU- ALPU/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 222 522 81 84      Faks: 0 222 522 81 86

c) Elektronik Posta Adresi         :  gokcekayahes@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  32 Kalem Muhtelif İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Malzeme Satışı işidir.

b) İşin Yapılacağı Yer               :  EÜAS GÖKÇEKAYA HES. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56   26851 ALPU - ALPU/ESKİŞEHİR

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ GÖKÇEKAYA HES. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU - ALPU/ESKİŞEHİR

b) Tarihi ve Saati                       :  27/09/2018 tarih, saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler satış teklif şartnamesinin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 110,00.- (yüzontürklirası) Türk Lirası karşılığı EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden idaremiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

8 - Bu ihale EÜAŞ Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği doğrultusunda yapılacaktır.

7574/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                 :  Mardin

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  30/06/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile) :  5.349.300 TL

f) Geçici Teminatı                               :     374.451 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  27/09/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.     

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7626/2-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik/ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                    :  Birecik/ŞANLIURFA

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/06/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile) :  3.793.900 TL

f) Geçici Teminatı                                   :     265.573 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  25/09/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat  155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7568/2-2


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Buharkent Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Buharkent Belediyesine ait Aydın ili Buharkent İlçesi İstiklal Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi 194 ada 7 parselde kayıtlı 4033,60 m² yüzölçümlü arsanın satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No               :  2018/30-73

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                           :  Aydın

b) İlçesi                                      :  Buharkent

c) Cinsi                                      :  Arsa

d) Pafta No                                :  59

e) Ada No                                  :  194

f) Parsel No                               :  7

g) Yüzölçümü                            :  4.033,60 m2

h) Satılacak Hisse Oranı            :  1/1

ı) Arsanın Emsal Değeri            :  3

i) Arsanın Kat Yüksekliği          :  Serbest

j) Adres (Cadde-Sokak)            :  İstiklal Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi

3 - Muhammen Bedeli               :  3.500.000,00 TL

4 - Geçici Teminatı                    :     105.000,00 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati              :  26 Eylül 2018 Çarşamba Saat 14:30 Son teklif verme saati: 14:30

6 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  Buharkent Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Buharkent - AYDIN

7 - İhale Usulü                           :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                    :  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden satın alınabilir yada aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                     Adres: Kamilpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 73 K: 2 Buharkent/AYDIN

                                                     Tel: 0256 391 30 05     Fax: 0256 391 31 51

9 - İhaleye katılmak istenenlerden istenen belgeler:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf,

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

d) Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

d-1) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d-2) Ortak girişimin olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-1)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) Tüzel kişiler için imza sirküleri

e-1) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

e-2) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (e-1) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı‘nca onaylanması gereklidir.)

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.

10 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarfların ihale günü 26 Eylül 2018 Çarşamba günü en geç saat 14.30’a kadar aşağıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (Buharkent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Buharkent/AYDIN) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7640/1-1


ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİNCE (EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğünden:

1 - Kuruluşumuzca 14 adet hatta toplam 170 adet Özel Toplu Taşıma Aracı dönüşümlü çalıştırılmak üzere hatların geçtiği ilçelerden herhangi birinde kurulmuş taşıma birlik veya kooperatiflerine 10 yıl süreli kiraya verilmesi işinin ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 35 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

2 - Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100,00.- TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.

3 - İhale 25/09/2018 tarihinde Salı günü saat:11.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5  A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 25/09/2018 tarihinde Salı günü saat 11:00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No: 5 A Blok Zemin katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 Nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş Bankodan sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4 - 14 hattaki toplam 170 (yüzyetmiş) adet aracın tamamı için 1 (bir) yıllık hat kiralama muhammen bedeli 3.145.000- TL. (%18 KDV hariç) olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında (94.250- TL.) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

5 - İsteklilerden ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) İsteklinin hatların geçtiği ilçelerin herhangi birinde kurulmuş taşıma birlik veya kooperatifi adına adres beyanının olması,

b) Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,

c) İsteklinin 2886 sayılı Yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı (2886 sayılı Yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) dosyasına eklenmesi,

ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte, halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

d) İhale ve işletme şartnamesi alındı makbuzu ile İhale ve işletme şartnamesinin istekli tarafından imzalanarak teklif zarfında sunulması,

e) İsteklilerin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi gerekmektedir.

6 - İstekliler tekliflerini ihale şartnamesine göre 1 (bir) yıllık KDV hariç olarak vereceklerdir. İhaleye çıkılan ve şartnamesinde belirtilen 14 hatta dönüşümlü çalışacak toplam 170 adet aracın tamamına toplu teklif verilmesi gerekmektedir.

7 - İsteklilerce, hatlarda çalışacak araçların, düzensiz olarak parklanmasının engellenmesi, servis harici zamanlarda şoförlerin kişisel ihtiyaçlarını karşılaması ve dinlenebilmesi, kent merkezinde yaya ve taşıt akımının yoğun olduğu alanlarda yol kenarına park etmiş araç görüntüsünün oluşmasının engellenmesi, trafik akışı ve güvenliğinin kesintiye uğramaması için araçların, merkez ilçelerin herhangi birinde (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle) düzenli park yapmasına imkan sağlayacak nitelikte en az 5000 metrekare otopark ruhsatını haiz park alanının hazır şekilde bulundurulduğuna dair belgenin ihale dosyasına konulması zorunludur.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7624/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 26/09/2018 Çarşamba günü Saat:14.30 da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

Ödeme

1

Aydınlar

5499

1

2.133,24

Arsa

Ticaret

1.200,00

2.559.888,00

76.796,64

Peşin

 

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 26/09/2018 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7641/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 04 Ekim 2018 Perşembe günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

DURUMU

ALAN

MUHAMMEN BEDEL.

KDV. DAHİL DEĞİL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Fatih Mahallesi

347/3

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,44 m2

  100.000 TL

      3.000 TL

2

Fatih Mahallesi

347/4

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

3

Fatih Mahallesi

347/5

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

4

Fatih Mahallesi

347/6

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

5

Fatih Mahallesi

347/7

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

6

Fatih Mahallesi

347/8

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

7

Fatih Mahallesi

347/9

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

8

Fatih Mahallesi

347/10

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

9

Fatih Mahallesi

347/25

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

10

Fatih Mahallesi

347/27

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

11

Fatih Mahallesi

347/28

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

   100.000 TL

     3.000 TL

12

Fatih Mahallesi

347/75

Bir Katlı Betonarme Dükkan

200,36 m2

   250.000 TL

     7.500 TL

 

1

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (7)

24 m2

  35.000,00 TL

  1.750.00 TL

2

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (8)

24 m2

  35.000,00 TL

  1.750.00 TL

3

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (9)

24 m2

  35.000,00 TL

  1.750.00 TL

4

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (6)

24 m2

  35.000,00 TL

  1.750.00 TL

5

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (7)

24 m2

  35.000,00 TL

  1.750.00 TL

6

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (8)

24 m2

  35.000,00 TL

  1.750.00 TL

7

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (9)

24 m2

  35.000,00 TL

  1.750.00 TL

8

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (10)

24 m2

  35.000,00 TL

  1.750.00 TL

9

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

10

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

11

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

12

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

13

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

14

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

15

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

16

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

17

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

18

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F3 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

  5.250,00 TL

19

İkizoluk Mevki

96

Cafeterya+Lokanta

162,99 m2

188,44 m2

300.000,00 TL

15.000,00 TL

 

1 - Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin İkizoluk Mevki 96 parsel en az %5’i diğer kalanlar ise en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin İkizoluk Mevki 96 parsel en az %5’i diğer kalanlar ise en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 04 Ekim 2018 Perşembe günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale ondört gün sonra 17 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 04 Ekim 2018 Perşembe günü Saat: 09:30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %5 (yüzde Beş) ile %3 (yüzde Üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında % 5 geçici teminatı ile %3 teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

Fatih Mahallesi (Birkatlı Betonarme Dükkân) Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Bir Katlı Betonarme Dükkânlara ait ödemelerin %30’u peşin, geriye kalan %70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Bir Katlı Betonarme Dükkân (Lokantaya) ait ödemenin %25’i peşin, kalan %75’lik kısım ise 5 eşit taksitte ödemesi yapılacaktır.

İkizoluk Mevkii (Tahıl Borsası) Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Büro ve Depolara ait ödemelerin %30’u peşin, geriye kalan %70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Cafeterya+Lokantaya ait ödemelerin %25’i peşin, kalan %75’lik kısım ise 5 eşit taksitte iki ayda bir ödemesi yapılacaktır.

Ticaret Merkezindeki iki büronun ödemesi; 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resmi harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İlanen duyurulur.

7578/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Malatya Büyükşehir Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, İhale listemizin 1, 2, 3, 4 ve 5. sırasındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile geriye kalan taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin % 40’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1 (bir)’er aylık zaman aralıklarında 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.

e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sürkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5 - Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi değildir.

7 - İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.

8 - Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım-satım, yer teslimi, KDV. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

SIRA

NO

MAH.

KÖY

ADA

PARSEL

PARSEL

ALANI

İMAR DURUMU/

CİNSİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

TAHMİN EDİLEN

BEDEL

İHALE TARİH

VE SAATİ

İHALE

TÜRÜ

1

BAHÇEBAŞI

579

1

4453,20

TİCARET

93.518,00 TL

3.117.240,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

2

BAHÇEBAŞI

579

2

5058,94

TİCARET

106.238,00 TL

3.541.258,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

3

BAHÇEBAŞI

578

1

7289,23

ÖZEL EĞİTİM

TESİS ALANI

153.074,00 TL

5.102.461,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

4

BAHÇEBAŞI

578

2

7289,23

ÖZEL EĞİTİM

TESİS ALANI

153.074,00 TL

5.102.461,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

5

BAHÇEBAŞI

577

1

6511,82

ÖZEL EĞİTİM

TESİS ALANI (YURT)

117.213,00 TL

3.907.092,00 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Kapalı

Teklif

6

YEŞİLTEPE

143

6

1601,75

TİCARET

E=1.50

Hmax=12.50

31.235,00 TL

1.041.137,50 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Açık

7

YEŞİLTEPE

143

7

1609,57

TİCARET

E=1.50

Hmax=12.50

31.387,00 TL

1.046.220,50 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Açık

8

YEŞİLTEPE

143

9

1602,35

TİCARET

E=1.50

Hmax=12.50

31.246,00 TL

1.041.527,50 TL

27/09/2018-Saat: 14:30

Açık

 

İlan olunur.

7684/1-1