9 Eylül 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30530

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİ KIRKGÖZ YENİKÖY ÇUBUK BOĞAZI ORTA MEVKİİNDEKİ KALKER (II. GRUP) TAŞ OCAĞININ MALZEME KARŞILIĞI KİRALAMA VE RAHABİLİTASYON İHALESİ YAPILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK BİLYALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANTALYA İLİ DÖŞEMEALTI İLÇESİ KIRKGÖZ YENİKÖY ÇUBUK BOĞAZI ORTA MEVKİİNDEKİ KALKER (II. GRUP) TAŞ OCAĞININ MALZEME KARŞILIĞI KİRALAMA VE RAHABİLİTASYON İHALESİ YAPILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

Mahalle

Taşınmazın Cinsi

Bulunduğu Yer

Muhammen Bedel (Ton/Yıl)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kovanlık

TAŞ OCAĞI

Çubuk Boğazı Orta Mevkiinde

85.000 Ton/Yıl (0-4 mm, 4-11 mm, 0-11 mm, 11-22 mm) kırma eleme tesisinde elekten çıkan beton veya asfalt malzemesi Kum Çakıl malzemesi

99.615,75 TL

27.09.2018

15:00

 

1 - Mülkiyeti Döşemealtı Belediyemize ait Kırkgöz Yeniköy Çubuk Boğazı Orta Mevkiindeki Kalker (II. Grup) Taş Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı teklif usulü ile 27 Eylül 2018 tarihinde saat 15.00’da Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından 3 yıllığına malzeme karşılığı kiralama ve rehabilitasyon ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye girecekler ihale saatinden önce Yer görme belgesini imzalayarak geçici teminatı yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Kiralamak istedikleri Taş Ocağının yukarıda belirtilen geçici teminatı belediye veznesine yatırılacaktır.

b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, vergi levhası, İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi), oda kayıt belgesini.

c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; 2018 yılı tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2018 yılında alınmış ticaret ve/veya sanayi odası belgesini, imza sirküleri.

d) Vekaleten ihaleye gireceklerin 2018 yılı noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar

Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.

5 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

7 - İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

İrtibat Tel No: 0242 421 30 53   Dahili: 1230

İlan olunur.

7540/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ve 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut

Durumu

Muhammen Bedeli

 (TL)

Geçici Teminat

 Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şanlıurfa

ErtuğrulGazi

5734

6

2146,66

Boş Arsa

4.078.654,00

122.359,62

20.09.2018

11:05

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

7

2147,38

Boş Arsa

4.294.760,00

128.842,80

20.09.2018

11:10

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

8

2199,89

Boş Arsa

3.849.807,50

115.494,23

20.09.2018

11:15

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

9

2158,21

Boş Arsa

3.776.867,50

113.306,02

20.09.2018

11:20

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5734

10

2171,90

Boş Arsa

3.909.420,00

117.282,60

20.09.2018

11:25

Şanlıurfa

Ertuğrulgazi

5742

1

2502,84

Boş Arsa

3.754.260,00

112.627,80

20.09.2018

11:30

 Şanlıurfa

Seyrantepe

  280

4

2454,60

Boş Arsa

1.227.130,00

36.813,90

20.09.2018

11:35

Şanlıurfa

Seyrantepe

  294

3

3072,20

Boş Arsa

1.536.100,00

46.083,00

20.09.2018

11:40

Şanlıurfa

Seyrantepe

  294

4

3067,82

Boş Arsa

1.380.519,00

41.415,57

20.09.2018

11:45

Şanlıurfa

Seyrantepe

  294

5

3067,82

Boş Arsa

1.380.519,00

41.415,57

20.09.2018

11:50

Şanlıurfa

Seyrantepe

  294

6

3072,20

Boş Arsa

1.536.100,00

46.083,00

20.09.2018

11:55

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

2

2167,57

Boş Arsa

498.541,10

14.956,23

27.09.2018

11:05

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

3

2278,33

Boş Arsa

455.666,00

13.669,98

27.09.2018

11:10

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

4

2268,31

Boş Arsa

453.662,00

13.609,86

27.09.2018

11:15

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

5

2257,93

Boş Arsa

451.586,00

13.547,58

27.09.2018

11:20

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

6

2247,17

Boş Arsa

449.434,00

13.483,02

27.09.2018

11:25

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

7

2236,00

Boş Arsa

447.200,00

13.416,00

27.09.2018

11:30

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

8

2224,41

Boş Arsa

444.882,00

13.346,46

27.09.2018

11:35

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

9

2286,92

Boş Arsa

457.384,00

13.721,52

27.09.2018

11:40

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

10

2066,50

Boş Arsa

413.300,00

12.399,00

27.09.2018

11:45

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

11

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

27.09.2018

 11:50

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

12

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

27.09.2018

 11:55

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

13

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

27.09.2018

 12:00

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

14

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

27.09.2018

 12:05

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

15

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

27.09.2018

 12:10

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

16

2000

Boş Arsa

400.000,00

12.000,00

27.09.2018

 12:15

Şanlıurfa

Seyrantepe

  252

17

   2066,5

Boş Arsa

475.384,70

14.261,54

27.09.2018

 12:20

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 20/09/2018 Perşembe ve 27/09/2018 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 20/09/2018 Perşembe ve 27/09/2018 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

9 - İhale bedelinin %25’i peşin, geriye kalan 12 eşit taksitte ödenecektir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası- ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 313 1607 Dahili 17 08

Faks: 0 414 313 0649

www.sanliurfa.bel.tr

kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

7526/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK BİLYALI RULMAN ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2018/431521

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372 259 47 94

                                                         Fax: 0-372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bilyalı Rulman

108 Kalem

 

b) Teslim yeri                               :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri

                                                         Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar rulmanları 90 günde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  25.09.2018 - Salı-Saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1815038

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1- İSO Kalite Sistem Belgesi Verilecektir.

4.2.2- Bilyalı rulmanlar TS 6269 standardına uygun olacaktır. Bu tip rulmanların TS 6269 standardına uygun olduklarına dair belge teklifle birlikte verilecektir.

4.2.3- Rulman malzeme ve mikro temizlik değerlerini gösterir sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir. Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış teknik şartnamemizin 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen rulman markaları için tekliflerde bu sertifikalar aranmayacaktır. İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz ve mikro temizlik sertifikalarını vereceklerdir.

4.2.4- Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeylerini ayrı ayrı belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda değerlendirilmeye alınacaktır.

4.2.5- Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik özellikler, yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.

4.2.6- Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribitörü veya temsilcisi olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.7- Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve statik yük sayıları vs.) 2 takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

4.2.8- Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25.09.2018 - Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı için de kısmı teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7516/1-1