5 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30526

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_12.jpg


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI

SINAVA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 10 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 23 Eylül 2018 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

 

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 11 Kasım 2018 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

 

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

 

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

 

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

 

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

 

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

7499/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yüksek Lisans ve Doktora Derecesini Bilişim Sistemleri Alanında Almış Olmak ve e-ticaret alanında çalışmalar yapmış olmak. (*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak, Lisansüstü çalışmalarını Mimari Tasarım alanında yapmış olmak (*)

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak, Lisansüstü çalışmalarını Şehir ve Bölge Planlama alanında yapmış olmak (*)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak (*)

Çevre Mühendisliği

Su Kirliliği ve Atıksu Kontrol Teknolojisi

Profesör

1

Kimyasal Prosesler ve Su Arıtma konusunda çalışmalar yapmış olmak. (*)

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Doktor Öğretim Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği veya Jeofizik Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup, Geoteknik veya Geoteknik Deprem Mühendisliği veya Sismoloji konularında çalışmalar yapmış olmak. (*)

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Yapı veya Yapı Malzemeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. (*)

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu olmak ve Yapı veya Yapı Malzemeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak. (*)

 

NOT (*): 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

7450/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim dili İngilizce olan Üniversitemizin, aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yasanın 23, 24 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” hükümlerini sağlayan,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri veya Deniz Teknolojisi Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak, yüzen yapıların mukavemeti veya hidrodinamiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Makine Mühendisliği alanlarından birinde Doçent unvanı almış ve çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

Dr. Öğr. Üyesi

Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini yapmış olmak, elektrik enerjisi ve güç sistemleri, elektrik tesisleri veya yüksek gerilim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Fizik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak, fizik alanında doçentlik unvanı almış olmak, polimer fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Endüstri, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentlik unvanı kazanmış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Doç.

Deniz Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Teknolojisi Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans veya yüksek lisans programlarının birinde eğitimini tamamlamış olmak, Denizcilik eğitimi konusunda çalışmaları olmak ve en az Uzakyol Vardiya Zabiti ehliyetine sahip olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından eğitimini tamamlamış olmak ve en az denizci eğitici belgesine haiz Uzakyol Birinci Zabiti ehliyetine sahip olmak. Denizcilik eğitimi ve emniyeti konusunda çalışmaları olmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği programların birinden lisans eğitimini tamamlamış olmak ve Doktorasını, konstrüksiyon veya termodinamik veya enerji alanında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans

1

Dr. Öğr. Üyesi

Lisansını İşletme/Finans/ Ekonomi alanlarında tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve/veya Doktora eğitimini Muhasebe ve Finans Programlarında tamamlamış olmak. En az 3 yıl alanla ilgili sektörel deneyimi bulunmak. En az 3 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış olmak. Alanında en az iki hakemli yayını olmak.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

1

Dr. Öğr. Üyesi

Deniz Ulaştırma İşletme ve Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Ekonomisi alanında doktora eğitimi almış olmak. Alanında en az 4 adet ulusal/uluslararası makale veya kitap bölümüne sahip olmak. Alanında en az 3 adet ulusal/ uluslararası konferansta tebliğ yapmış olmak.

DMYO

Gemi Makineleri İşletme Programı

1

Dr. Öğr. Üyesi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak, En az üç yıl öğretim elemanı tecrübesine sahip olmak, Gemi makineleri ve soğutma iklimlendirme dersleri vermiş olmak, Uzak yol başmühendisi yeterliğine ve denizci eğitimci ehliyetine sahip olmak.

 

İLETİŞİM     : Telefon: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61

                       Web: www.pirireis.edu.tr

7455/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili, %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Classroom/ Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 4 nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için 45 gün, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi için 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00    Faks: 0212 395 36 92    E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/

Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Sayı

Açıklama

SANAT TASARIM VE MİMARLIK

İç Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans derecesini İç Mimarlık alanında almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Mimari Tasarımda Bilişim alanında almış olmak.

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER

İşletme

Dr. Öğr. Üyesi

1

Pazarlama alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak.

 

NOT:

• Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı getirmeyi kabul etmek.

7334/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/

Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Adayların, İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği alanında lisans ve bu alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmaları; Hidrolik, Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Hidromekanik, Kıyı Bilimleri, Kıyı ve Açık Deniz Mühendisliği, Su Kaynakları veya Su Yapıları konularından en az birinde çalışmalar yapmış olmaları gerekmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr.

1

Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanına sahip olmak, Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Politik konularında yayınlar yapmış olmak, İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

7439/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz GSTMF, İletişim Tasarım Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE                                                       :  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM                                                          :  İletişim Tasarım Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI                                  :  Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI       :  1

ÖZEL KOŞULLAR                                        :  İletişim alanında doktora derecesine sahip olmak. Enformasyon teknolojileri ve yeni medya

                                                                            konusunda uzmanlaşmış olmak. Uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak.

                                                                            Adaylarda en az üç yıl İngilizce eğitim-öğretim deneyimi aranmaktadır.

BAŞVURU ADRESİ                                     :  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Ankara

7442/1-1


Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlar arasından öğretim üyesi alınacaktır.

 

A - PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesörlüğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, Nüfus Cüzdan Örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesi bilimsel yayınlarını, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 5 (Beş) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

 

B - DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçentliğe Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, Doçentlik belgesini veya onaylı suretini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

C - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları bölüm ve anabilim dalları ile telefon numaraları ve yazışma adreslerinin de belirtildiği dilekçelerine; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar bölümünde bulunan “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyeliğine Açıktan Atanma veya Naklen Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama” tablosunun bizzat aday tarafından doldurularak eklenmesi, özgeçmişini, nüfus cüzdan örneğini, Personel Daire Başkanlığının web sayfasının Formlar kısmındaki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), 2 adet fotoğrafını, askerlik durum belgesini, sabıkasızlık belgesini, mal bildirim beyannamesini (açıktan veya naklen atanacaklar için), daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini, lisans ve yüksek lisans diplomasını, Doktora başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosyaların eklenerek ilgili akademik birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Tüm başvurular, gazete ilanını takiben 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Ancak postadaki gecikmelerden ve süresi içerisinde yapılmayan başvurulardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır.

- Profesörlüğe başvuracak adaylar yayınları arasında başlıca araştırma eserini bilimsel dosya içerisine koyacakları bir dilekçe ile ayrıca belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADEDİ

DER.

AÇIKLAMA

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, Bilgisayar ağları ve kriptoloji alanında çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Rus Dili Bilimi ve Çağdaş grameri üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, dikromat ve halokromat bileşiklerinin sentezi üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Çağdaş Türk Lehçeleri alanında doçentliğini almış olmak, Tatar, Başkurt ve Kazak Türklerinin kültürel değerleri üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, 1. Dünya Savaşı ve Kars Şehir tarihi üzerine çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak, kolon kanseri, sirtuin proteinleri ve DNA tamir mekanizmaları üzerinde çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

1

Tıbbi biyoloji alanında doçentliğini almış olmak, inflamatuar bağırsak hastalıklarında sitokingen polimortizimleri üzerinde çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentliğini almış olmak, Parsiyel nefrektomi modelinde hemostatik ajanların etkinliği ile ilgili çalışma yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak, bitkilerin insan hücresi genotoksisitesi bitki genomu üzerinde çalışmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Klasik Rus Edebiyatı ve Rus Şiirinde Hatıraların Rolü Üzerinde çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Moleküler ve uygulamalı biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak, monooksigenoz ve alkol dehidrogenoz enzimleri üzerinde çalışmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak, Bacillus türlerinden ksilanoz enzimleri üzerinde çalışmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Esasları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak, Total diz ve kalça protezi ameliyatı geçiren hastalarda mesane eğitimi üzerinde çalışmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Sarıkamış Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak, Gastronomi turizmi ve gıda güvenliği alanında çalışmış olmak

Sarıkamış Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği veya Gastoronomi alanında doktora yapmış olmak,

Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Nöroloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıbbi Mikrobiyolojide uzmanlığını yapmış olmak veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Tıp Fakültesinde doktorasını yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Patolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Fizyolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Veteriner Fakültesi Lisans Mezunu olmak, ilgili alanda doktora yapmış olmak

Veteriner Fakültesi

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri anabilim dalında doktora yapmış olmak, mobil teknolojilerin eğitime entegrasyonu üzerine çalışmış olmak

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Organik kimya bilim dalında doktorasını yapmış olmak, potansiyel biyolojik aktifleri heterosiklik mannich bazları sentezi üzerine çalışmış olmak

7437/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ