5 Eylül 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30526

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:


BATI ANADOLU (ESKİŞEHİR) BÖLGE KAN MERKEZİ YENİ HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA, MEFRUŞAT, TEFRİŞAT VE TABELA MALZEMELERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


MERKEZİ LOG TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


IP CCTV MERKEZİ KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1000 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FİZİKSEL SUNUCU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


GLİ MÜDÜRLÜĞÜ KALORİFER KAZAN DAİRELERİNİN İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Fakıuşağı Mahallesinde bulunan, 278 ada 2 parsel numaralı, tamamı Hazine adına kayıtlı 4.117,92 m2 yüzölçümlü, kat karşılığı inşaat konu edilmek üzere yaptırılacak toplam 8.235,84 m2 inşaat alanlı taşınmazın üzerine yapılacak kat karşılığı inşaat oranı toplam konut ve işyerleri için ayrı ayrı %35’den az olamaz. Bu oran, arsa paylaşımında da aranılacaktır. 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca pazarlık usulü ile kat karşılığı inşaat ihalesi 01.10.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14:00’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte işin süresi başlamakta olup; İşin süresi Avan proje, inşaata ilişkin uygulama projeleri, hesap raporları ve zemin etüdünün hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatıp yapı ruhsatının alınması için maksimum 4 (dört) ay, yapı ruhsatının alınmasından sonra inşaat süresi ise maksimum 20 (yirmi) aydır.

Hazineye ait taşınmazın (arsa) tahmini bedeli 2.491.341,60 TL olup, geçici teminat tutarı 747.400,00 TL’dir.

İhaleye katılabilmek için;

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

2 - Türkiye’de tebligat adresi göstermek,

3 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

4 - Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26’ncı maddesinde belirtilen değerlerden birinin geçici teminat olarak yatırıldığına ilişkin vezne alındı makbuzu veya süresiz banka teminat mektupları, (Teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)

6 - İdareden temin edilecek “İnşaat Yapım Taahhüt Formu”nun imzalanarak ekleri ile birlikte teslim edilmiş olması,

7 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve şirket ana sözleşmesi,

8 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

9 - İsteklilerin, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip getirmeyeceklerinin belirlenebilmesi için;

a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler,

b) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilânçosu veya bilânçosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

c) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taşınmazın tahmini bedeli) en az % 70’i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış teklif edilen bedelin % 60 oranında iş deneyim belgesi, benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri (İnşaat Mühendisi, Yüksek İnşaat Mühendisi veya Mimar) belgelerin suretlerini,

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına alındı karşılığında teslim edilmiş olması zorundadır.

İhale dokümanı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden 500 TL bedel karşılığı temin edilebilir. Şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde görülebileceği gibi 0(328) 826 1822-23-24 no.lu telefondan bilgi edinilebileceği, ayrıca www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

- Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez.

- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

7375/1-1


BATI ANADOLU (ESKİŞEHİR) BÖLGE KAN MERKEZİ YENİ HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA, MEFRUŞAT, TEFRİŞAT VE TABELA MALZEMELERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Batı Anadolu (Eskişehir) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan “Batı Anadolu (Eskişehir) Bölge Kan Merkezi Yeni Hizmet Binasında Kullanılmak üzere Mobilya, Mefruşat, Tefrişat ve Tabela Malzemeleri” alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve “Gündoğdu Mah. Erciyes Dağı Sok. No: 5 K: 2 Odunpazarı/Eskişehir” adresindeki Batı Anadolu (Eskişehir) Bölge Kan Merkezi’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 -İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 27.09.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ Ankara) adresindeki Lojistik Direktörlüğü/ Evrak Birimine vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 27.09.2018 günü saat 14.00’da “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7456/1-1


MERKEZİ LOG TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı (II) ihtiyacı 1 adet Merkezi Log Toplama Sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7493/1-1


IP CCTV MERKEZİ KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Batman Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 64 kalem IP CCTV Merkezi Kamera Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.09.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7494/1-1


1000 ADET TARAYICI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 1000 adet Tarayıcı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Epson, Kodak,  Canon, Fujitsu ve Panasonic markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.              

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartname, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/09/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Epson, Kodak,  Canon, Fujitsu ve Panasonic markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7495/1-1


FİZİKSEL SUNUCU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fiziksel Sunucu Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/432958

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri

                                                  Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fiziksel Sunucu Alımı 2 Adet

                                                  Tip 1: 1 Adet

                                                  Tip 2: 1 Adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri

                                                  Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  11.09.2018 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 960001200154100006000107 numaralı Halk Bank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 11.09.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7458/1-1


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Hacı Arap Mescidi Vakfına ait olan, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, tapunun (4388) Ada, (1) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 28/05/2018 -273/235 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuz beş) yıl süreyle İnşaat veya onarım yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü yapım veya onarım kira ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                          :  Kayseri

İLÇESİ                                   :  Kocasinan

MAHALLESİ                        :  Cumhuriyet

SOKAK                                  :  Kocasinan Bulv.

CİNSİ                                     :  Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  4.456,11 m2

PAFTA NO                           :  ---

ADA/PARSEL NO               :  4388/1

VAKIFLAR MECLİSİ KARAR

TARİH VE SAYISI              :  28/05/2018 - 273/235

İHALE USULÜ                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı teklif usulü

İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ    :  Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz Vakıflar Genel Müdürlüğünün 11/12/2017 - tarih 5938 sayılı yazısı

                                                  ile Vakıflar Meclisinin 28/05/2018 - 273/235 sayılı Meclis Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde

                                                  35 (Otuz beş) yıl süreyle inşaat Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi işi.

İŞİN TAHMİNİ BEDELİ      :  7.214.872 TL (yedimilyonikiyüzondörtbinsekizyüzyetmişiki Türk Lirası) (yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile

                                                  yapım/ onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  216.447 TL (ikiyüzonaltıbindörtyüzkırkyedi)

                                                  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  20/09/2018 - 14:30

I - Mülkiyeti Hacı Arap Mescidi Vakfına ait olan, Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, tapunun (4388) Ada, (1) Parsellerinde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 28.05.2018 - 273/235 sayılı Kararlarında belirtilen şartlar çerçevesinde 35 (Otuz beş) yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı ihalesi işinde;

1) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

2) Yer teslim tarihinden itibaren 1. Yıl yıllık 12.000,00 (onikibin) TL, 2. Yıl önceki yılın kirası + Yıllık Yi-ÜFE Artış Oranı (12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı) kadar, 3. Yıl yıllık 320.625,00 TL + İnşaat Süresi Yıllık Yi-ÜFE Artış Oranı kadar, 4. Yıldan itibaren sözleşme süresi olan 35. Yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın yıllık kira bedeline yıllık Yi-ÜFE eklenerek bulunacak bedel kadar kira alınması,

3) Söz konusu kira bedelleri, taşınmazın mevcut (M Ticaret+Konut) imar durumu doğrultusunda ticari tesis (ticari büro, dükkan, showroom) fonksiyonu gözetilerek belirlenmiş olup, öngörülen fonksiyonun ve/veya gelir getirici alanların, İdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca uygun görülerek değişmesi halinde kira bedellerinin, ihale sonucunda oluşan bedellerden az olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce yeniden belirlenmesi,

4) Varsa taşınmaz üzerindeki mevcut yapı vb. unsurların her türlü güvenlik önleminin alınarak yıkılıp kaldırılması, infaz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

5) Yatırıma konu taşınmaza ilişkin inşaat/onarım ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak terk edilmesi gereken (yol, yeşil alan vb.) kısımlar var ise, (önceden 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) bu kısımların istikamet rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının % 40’ın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak üzere ) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

6) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye/vakfına gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye/vakfına terk ve teberru edilmiş sayılması,

7) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

8) Bölge Müdürlüğünün değerlendirmeye esas ekspertiz raporunda; ‘Gerek taşınmazın yapım karşılığı kiralanmasına ilişkin talep dilekçesi ve eki taslak projede gerekse ekspertiz görevlendirilmesinde fonksiyon belirtilmediği, imar çapına uygun ‘ticari işletme’ olacak şekilde değerlendirme yapıldığı, taşınmaza verilecek fonksiyon hususunda imar durumu/imar planı şartları gereği (M) Ticaret + Konut olan fonksiyonun tercihen ticaret olarak seçilerek, bölgede görülen ve yol boyu konumlanan ‘ticari, büro, dükkan, showroom’ olarak öngörüldüğü’ belirtildiğinden, yer teslim tarihinden itibaren ilk 2 yıl içerisinde, mevcut (M Ticaret + Konut) imar durumu doğrultusunda ticari tesis (ticari büro, dükkan, showroom vb.) yapılmak üzere, taşınmaz için gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması ve inşaatın bitirilerek işletmeye geçilmesi,

Kaydıyla, toplam 35 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır.

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No: 4 Kocasinan/Kayseri adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale Dokümanı 100,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %50'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin % 80'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1. katındaki Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VIII - Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1. Kat, Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X - Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

XII - İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi gerekmektedir.

TEL             : 0 (352) 222 66 40    Dahili: 7151 - 7300

FAKS          : 0 (352) 231 05 87

E-MAİL      : kayseri@vgm.gov.tr.

İlan olunur.

7428/1-1


RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İl’i                                               :  İstanbul

İlçesi                                           :  Fatih

Mahallesi                                    :  Hobyar

Cadde-Sok.-Mevkii                    :  Vakıf Hanı ve Rahvancı Sok.

Ada                                             :  390

Parsel                                          :  1

Yüzölçümü (m2)                         :  389,50 m2

Hisse Miktarı                              :  Tam

Cinsi                                           :  Kargir 1. Vakıf Han

Vakfı                                           :  Cedit Valide Sultan Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                                 :  İstanbul-Fatih İlçesi, 390 Ada, 1 Parsel, (Kargir 1. Vakıf Han) 25 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi.

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                                 :  Ticaret

İhale Usulü                                 :  Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)

Süresi                                          :  25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). İşin süresi ve Kira

                                                       ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlayacak ve Yer teslim tarihi, sözleşme tarihinden itibaren

                                                       12 (Oniki) ayı geçmeyecektir.

Asgari Aylık Kira Bedeli            :  1. Yıl aylık; 50.000,00.-TL (Ellibin Türk Lirası) + (İhale artışı),

                                                       2. ve 3. yıllar; Her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık ÜFE oranında artırılarak (Bir önceki yılın kira

                                                       bedelinin ÜFE (On iki aylık) ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak),

                                                       4. Yılın başından itibaren aylık; 130.000,00.-TL (Yüzotuzbin Türk Lirası) + (İhale artışı)

                                                       5. Yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar, her yıl yıllık ÜFE oranında artırılarak

                                                       (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (On iki aylık) ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak)

                                                       belirlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)     :  3.471.710,45.-TL

Geçici Teminat                            :     104.152,00.-TL

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve

Teslim Edileceği) Adres              :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak

                                                       Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL (Tlf. 0212 2518810 (Dahili: 7250)

                                                       e-mail: istanbul@vgm.gov.tr.- İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli                :  500,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres           :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu)

                                                       Taksim- Beyoğlu/ İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati                     :  17.09.2018-Saat: 14:30

 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine Kadar belirtilen adrese, Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup (B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya son 15 yıl içerisinde restorasyon veya onarım işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış (İş Deneyim Belgesi) veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir (Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi), İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde (İş Bitirme Belgesi),

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli (Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi),

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış (İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi), veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde; işi (restorasyonu/onarımı) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) İç Zarf/Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir,

2 - Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3 - İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4 - İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

8 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6885/1-1


GLİ MÜDÜRLÜĞÜ KALORİFER KAZAN DAİRELERİNİN İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :  2018/427568

1 - İdarenin

a) Adı                                                :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                               :  Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/Ankara

Tel ve faks                                         :  Tel (0312) 540 10 00 Faks (0312) 540 16 60

Elektronik posta adresi                      :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Adı                                                :  G.L.İ. Müdürlüğü Kalorifer Kazan Dairelerinin İşletilmesi.

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü                :  Toplam 64 (Altmışdört) personel ile 1 (Bir) yıl süreyle.

c) Yapılacağı yer                               :  TKİ GLİ Müdürlüğü Tunçbilek      TAVŞANLI/KÜTAHYA

d) İşin Süresi                                     :  İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır.

3 - İhalenin yapılacağı yer                 :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12 06330 Yenimahalle Ankara (Zemin Kat İhale

                                                             Komisyonu Toplantı Salonu)

4 - İhale Tarih ve Saati                      :  25.09.2018 14.00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat:  11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

7448/1-1