4 Eylül 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30525

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman Genel Müdürlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Özyapıcı Mühendislik Ticaret Limited Şirketi’nin Akınlar Mah. 2587 Sk. L1 Blok 13 Merkez/DÜZCE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 16.06.2011 tarih ve 391 sayılı kararına göre verilen 297 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.08.2018 tarih ve 554/6 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 27.08.2018 tarih ve 147935 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7433/1-1

—————

İzmir İlinde faaliyet gösteren 501 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Üçkan Müh. Dekorasyon Yapı Gıda Turizm İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları Reyhan AKER (İnşaat Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No: 3851 Sicil No: 8827), Mertcan PAKSOY (Teknik eleman) ve Özge GÜLLER (Teknik eleman) Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Üçkan Müh. Dekorasyon Yapı Gıda Turizm İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları olan İbrahim TURAN ve Deniz TURAN’ ın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 17.07.2018 tarih ve 553/9 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 27.08.2018 tarih ve 147941 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7434/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 959086, 1114680, 1058422 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 08.03.2018 tarihli ve 43299 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen, 37693 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1014 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Selman BAŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18606, Oda Sicil No: 27060) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesinin 05.07.2018 tarihli ve E.2018/908 sayılı karar ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Selman BAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 17.08.2018 tarihli ve 145728 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7435/1/1-1

—————

11.08.2018 tarihli ve 30506 sayılı Resmi Gazete’ de yer alan ilanda “…durdurulmuştur …” ifadesinin çıkarılarak yerine “…iptal edilmiştir …” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 17.08.2018 tarihli ve 145802 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

7435/2/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_10.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\YSK_Sayfa_12.jpg


Orman Genel Müdürlüğünden:

2018 YILI ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR

Görülen lüzum üzerine; 29.08.2018 tarihli ve 30520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı 50 adet Orman Mühendisi alımı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

7452/1-1

—————

2018 YILI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR

Görülen lüzum üzerine; 29.08.2018 tarihli ve 30520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı 22 adet Orman Muhafaza Memuru alımı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

7453/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi                 : 04.09.2018

Son Başvuru Tarihi          : 18.09.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ADRES: YİÜ Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat / ANKARA

 

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Doçentliğini Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanından almış, yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları alanından almış, yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış, yurt içi ve yurt dışı çalışmalar yapmış olmak

 

İlgililere duyurulur.

7441/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

 

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

 

2 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. Gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

Doçent

1

1

Kargapazarı Dağında (Erzurum) farklı otlatma sistemi uygulamalarının mera bitki örtüsüne etkisi konusunda çalışmış olmak.

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

Farklı zemin tiplerinin esmer sığırlarda süt verimi ve süt kompozisyonu ile bazı davranış özellikleri üzerine etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış ve zaman serisi konusunda çalışması olmak.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Serbest doku nakli ile ilgili çalışma yapmış ve Temel Mikrocerrahi Kurs Eğitimi almış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast.

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Kronik hastalıkların (astım, diyabet) çocukların ruh sağlığına etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Homogreft prezervasyonunda krioprezervasyonun diğer metodlarla karşılaştırılması, sutur yeri kanamalarının önlenmesinde topikal hemostatik ajanların kullanımının karşılaştırılması, ekstremite total amputasyonlarında reimplantasyon konularında çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Sepsis'de etkilenen organlar (Gastrointestinal sistem ve akciğer) açısından tedavide uygulanacak ajanların etkinliği konusunda experimental çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Moleküler Biyoloji

Dr.Öğr. Üy.

1

5

'Lignoselülozik biyokütleden yenilenebilir biyoetanol üretiminde kullanılan mikroorganizmaların doğal kaynaklardan izolasyonu ve moleküler yöntemlerle tanılanması'' konusunda doktora yapmış olmak.

Genetik

Dr.Öğr. Üy.

1

2

'Azurinin Lactococcus lactic'te Rekombinant Üretimi, Antimikrobiyal ve Sitotoksik etkisinin araştırılması'' konusunda doktora yapmış olmak.

Analiz ve Foksiyonlar Teorisi

Dr.Öğr. Üy.

1

3

'Newton-Tipi İterasyon Metotlarının Yakınsaması'' konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Yüksekenerji ve Plazma Fiziği

Dr.Öğr. Üy.

1

3

Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) sistemiyle ''Camsı Yapılar ve N-baz Karışık Ligantlı Kompleksler'' konularında çalışmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Klasik Arkeoloji

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Klasik Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, Geç Roma ve Erken Bizans Seramiği üzerine çalışmış olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Bilgi ve Belge Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak, bilgi arama süreçleri üzerine çalışmış olmak.

Türk Halk Edebiyatı

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Türk Halkbilimi ''Folklor'' anabilim dalında doktora yapmış olmak, Geleneksel Türk Tiyatrosu alanında çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Dr.Öğr. Üy.

1

1

'TME disfonksiyonlu bireylerin dental volümerik tomografi ile değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak, normal ve patolojik yetişkin-insan dişlerinde kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyumun kantitatif EDXRF analizi ve mine incisi'' üzerine çalışması bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Muhasebe ve Finansman

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Doktorasını enerji fiyat değişimleri ile borsa endeksi arasındaki ilişki üzerine yapmış olmak, Yabancı Portföy yatırımlarının BİSTE etkisi üzerine çalışmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Müzik Eğitimi

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Müzik Eğitimi bilim dalında '' Bağlama eğitiminde yöresel tavırların öğretimine yönelik ''doktora yapmış olmak.

Sınıf Eğitimi

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Sınıf Eğitimi bilim dalında doktora yapmış olmak ve '' Sınıf öğretmenlerinin özyeterlik özerklik ve iş memnuniyeti '' konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Mekanik (Makina)

Doçent

1

1

Akış fonksiyonları kullanılarak haddeleme ve presleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Dr.Öğr. Üy.

1

3

Lokal enerji üretim sistemlerinin optimal ağ tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Malzeme

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Alüminyum alaşımlarının geri dönüşümü ve metal dökümü konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Hadis

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Doktorasında; ''Fruktoz aracılıklı metabolik sendrom modelinde kuarsetin uygulaması ve egzersizin etkisi'' konularında çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Temel İletişim Bilimleri

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Toplumsal bellek ve medya üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

Sinema

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Tüketim kültürü üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği

Dr.Öğr. Üy.

1

3

Haber söylem çözümlemesi üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.

Radyo

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Yeni medya bağlamında yerel siyaset konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

Televizyon

Dr.Öğr. Üy.

1

3

Yeni medya ve televizyon konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Veterinerlik İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Veterinerlik Patolojisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji

Dr.Öğr. Üy.

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Veterinerlik Besin Gıda Hij.ve Tekn.

Dr.Öğr. Üy.

1

1

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Veterinerlik Biyokimyası

Dr.Öğr. Üy.

1

3

İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Temel Eğitim

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Resim Bölümünden; lisans, yükseklisans ve sanatta yeterlilik mezunu olmak, yükseklisansta; Türk minyatür sanatında Mehmet Siyah Kalem ve Minyatür konusunda, sanatta yeterlilik eğitiminde; Türk sanatında metafor üzerine çalışmaları olmak.

Seramik

Dr.Öğr. Üy.

1

5

Seramik Bölümü lisans, seramik yükseklisans ve seramik sanatta yeterlilik mezunu olmak, Seramik Bölümü yükseklisans ve sanatta yeterlilik programlarında; Seramikte beynin işleyişi ve özel eğitimde sanat eğitimi aracılığıyla beceri kazandırma hakkında çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

İç Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Nöroloji Hemşireliği alanında çalışmaları olmak, Multiple Sklerozlu hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisi konusunda doktora yapmış olmak.

Hemşirelik Esasları

Dr.Öğr. Üy.

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak, hastalarda özbakım gücü, subkutan, oral, akılcı ilaç uygulamaları ve hasta eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der

Yaşlı Bakımı

Dr.Öğr. Üy.

1

1

Psikiyatri Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklarla ilgili ve Beck Umutsuzluk Ölçeğinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

7400/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

Niteliği

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

Radyodiagnostik

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Radyodiagnostik alanında uzmanlığını almış olmak ve orak hücre anemili ve sağlıklı çocuklarda transkranial doppler konusunda çalışmaları olmak.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Uzman olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Çocuk kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak ve kawasaki hastalığı ve akrep sokması sonrası oluşan miyokardit ve erken belirteçleri konularında çalışmaları bulunmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Pediatri yeni doğan uzmanı olmak ve iktiyozlu bebeklerde endokrinolojik problemler üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Türkçe Eğitimi alanında lisans mezunu olup Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında Doktorasını yapmış olmak ve Türkçe öğretimi alanında çalışmaları bulunmak.

AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

Dr. Öğretim Üyesi

3

2

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

7431/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen – Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 22 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı

Doçent

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

1

İdare Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Doçent

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

1

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası, Siyasi Tarih

Doktor Öğretim Üyesi

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

2

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Dış Ticaret

2

Bankacılık ve Finans, Dış Ticaret, Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi

Lojistik

2

Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık, Endüstri Mühendisliği, Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Ekonomi

Doktor Öğretim Üyesi

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

1

Turizm, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği

Doktor Öğretim Üyesi

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği

Doçent

Enerji Sistemleri Mühendisliği

1

Nükleer Fizik

Profesör

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği

Doçent

İşletme Mühendisliği

2

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

2

Hemşirelik, Anatomi

Doktor Öğretim Üyesi

Hemşirelik

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

Sağlık Yönetimi

3

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi

Doçent

7432/1-1