31 Ağustos 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30521

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:


KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara - Gölbaşı Belediyesi Başkanlığından:


TAŞINABİLİR SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YATIRIMCILARA DUYURU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 25/06/2018 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1 - Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Mahallesi, 225 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 46.592,19 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

2 - Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 4668 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 10.526,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların,

3 - İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 2876 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

4 - Karaman ili, Merkez ilçesi, Kırbağı Mahallesi, 1321 ada, 267 no.lu parselde kayıtlı 4.378,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

5 - Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi, 1918 no.lu parselde kayıtlı 17.904,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

6 - Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karaköprü Mahallesi, 761 no.lu parseldeki 52.337,93 m2 yüzölçümlü taşınmazın

satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 31/08/2018 Cuma günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 04/10/2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 04/10/2018 Perşembe günü, saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T.C.

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 0 312 585 84 54 Faks: 0 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

7387/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Aksaray Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez İlçe Taşpazar Mahallesi 3965 ada, 2 parselde bulunan arsa, Ereğlikapı mahallesi 7634 ada, 13 parselde bulunan B Blok Zemin Kat 5, 6 ile 9 nolu Dubleks Mağaza ve G Blok Zemin kat 2 nolu Tripleks Mağazalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

 

Sıra

Mevkii/Mahalle

Ada

Parsel

m2 si

Cinsi

Blok/ Kat/ Bağ. Bölüm

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Taşpazar

3965

2

1520 m2

Arsa

-

2.500.000,00

75.000,00

2

Ereğlikapı

7634

13

230 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat 5 nolu dubleks mağaza

2.300.000,00

69.000,00

3

Ereğlikapı

7634

13

275 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat 6 nolu dubleks

2.750.000,00

82.500,00

4

Ereğlikapı

7634

13

219 m2

Dubleks mağaza

B Blok Zemin kat 9 nolu dubleks

2.190.000,00

65.700,00

5

Ereğlikapı

7634

13

213 m2

Tripleks mağaza

G Blok Zemin kat 2 nolu tripleks mağaza

2.556.000,00

76.680,00

 

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden (“aksaray bel.tr”) bilgi temin edilebilecektir.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 36 - 37 - 40 - 43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 12.09.2018 SAAT 12.00 Çarşamba

d) İhale tarihi ve saati: 12.09.2018 SAAT 14.00 Çarşamba günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp - yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Basılı evrak ve Şartname bedeli 250,00 TL yatıracaklar ve yatırdıkları basılı evrak ve şartname bedeli makbuzu teklif mektuplarının içine konacaktır.

5 - Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 12.09.2018 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

İlan olunur.

7374/1-1


KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, “KAZIMKARABEKİR MAH. 6. ADA A-BLOK 48 DAİRE 3 DÜK. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ” ve “KAZIMKARABEKİR MAH. 6. ADA B-BLOK 48 DAİRE 3 DÜK. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ

“Kat karşılığı yapım ihaleleri 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: K. Karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 6.ada

 

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ GEÇİCİ 5. ADA

İŞİN ADI

1. İHALE

2. İHALE

KAZIMKARABEKİR MAH. 6. ADA A-BLOK 48 DAİRE

3 DÜK. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ

KAZIMKARABEKİR MAH. 6. ADA B-BLOK 48 DAİRE

3 DÜK. KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI YAPILMASI İŞİ

MUHAMMEN BEDEL

9.894.981,95 TL

9.702.590,84 TL

 

1 - İhale 11.09.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A- Kanuni ikametgahı olması,

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H- İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3 ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

İ- İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K- İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L- Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M- Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P- İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1

(Mesleki Unvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

200

 

Ceza uygulanır

3 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

4 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

5 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

8 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 20 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir.

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

İlan olunur.

7361/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara - Gölbaşı Belediyesi Başkanlığından:

Aşağıdaki listede belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 2 (İki) adet parsel ayrı ayrı ihale yoluyla satılacaktır. İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif usulü (Artırma) 13/09/2018 Perşembe günü saat 14:00'da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3'de Belediyemiz Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleler ile ilgili şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden 500,00.TL (BeşyüzTürkLirası) bedeli mukabilinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyalarını 13/09/2018 tarihinde saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İHALE EDİLECEK TAŞINMAZ MALIN NİTELİKLERİ

 

S. No

Mahallesi

Kullanım Şekli

Ada

Parsel

Alan (m2)

Hisse (m2)

Birim Fiyat

Tutar (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Taşpınar

Konut Alanı (E=0,90 Hmax9,50m)

112394

8

2485,78

Tam

  900,00 TL

2.237.202,00 TL (KDV’den Muaf)

  67.116,06 TL

2

Virancık

Konut Alanı (E=0,75 Hmax7,50m)

125746

1

3003

Tam

1.000,00 TL

3.003.000,00 TL (KDV’den Muaf)

90.090,00 TL

7346/1-1


TAŞINABİLİR SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Taşınabilir Sıcaklık Takip Sistemi alımı, İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.          0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 24.09.2018 günü saat 09:00’ a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü / Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 24.09.2018 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7365/1-1