28 Ağustos 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30519

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KBB ANABİLİM DALINA MUHTELİF TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KBB ANABİLİM DALINA MUHTELİF TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesi (f) bendi geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20’inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4270 - 3534-2009

ç) Belgegeçer                             :  232 311 4322

d) E- posta                                 :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malların:

a) Adı:

1: Endoskoplar ve Flezible Nazofaringoskop Seti Alımı

İhale Kayıt No                           :  2018/419397

Tarihi ve Saati                            :  07.09.2018 Cuma - Saat: 10.00

 

2: 1 Adet Larenks Otoloji Endoskopik Rinoloji Seti

İhale Kayıt No                           :  2018/419442

Tarihi ve Saati                            :  07.09.2018 Cuma - Saat: 11.00

 

3: 1 Adet Mikrodebrider Sistemi Alımı

İhale Kayıt No                           :  2018/419472

Tarihi ve Saati                            :  07.09.2018 Cuma - Saat: 14.00

 

4: 1 Adet Modüler Görüntüleme Sistemi Alımı

İhale Kayıt No                           :  2018/419536

Tarihi ve Saati                            :  07.09.2018 Cuma - Saat: 15.00

 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları - 4 Kalem 1’er Adet alınacaktır.

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

4.3.3. İhaleye katılacak istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz bazında fiyatlarını bildirmek zorundadır.

4.3.4. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

4.3.5. İhaleye teklif veren istekli firmalar aletlerin üretildiği çelik ürünün özelliklerini belirten ve imalatçı firma tarafından hazırlanmış belge, İthalatçı firmaya ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır (Larenks Otoloji Endoskopik Rinoloji Seti ihalesi ile ilgili olarak).

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

7236/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesinde bulunan 3 adet Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1 - İhale 05/09/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 05/09/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

 

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Gültepe/Melikgazi

13045

1

1512,00

5.400.000,-TL

162.000,-TL

Konut + Ticaret

Gültepe/Melikgazi

13045

2

1512,00

4.500.000,-TL

135.000,-TL

Konut + Ticaret

Gültepe/Melikgazi

13045

3

1507,57

4.500.000,-TL

135.000,-TL

Konut + Ticaret

 

İlanen duyurulur.

7324/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

 

İlçe

Mevkii

Alan (Hektar)

Tahmini Bedel

%3 Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Niğde İli Ulukışla İlçesi

-

4731,26

600.000,00 TL + KDV

18.000,00 TL

12/09/2018

11:00

 

1 - Niğde İli Ulukışla İlçesi sınırları içerisinde 4731,26 hektar alana sahip M33-c4, M33-d3 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN:59

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Sağa (Y)

650678

662000

662000

656000

656000

Yukarı (X)

4159213

4159213

4157000

4157000

4155865

 

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

Sağa (Y)

655798

654903

654500

654097

650678

Yukarı (X)

4154896

4154477

4153004

4152100

4152100

 

İhale Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İşle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet               Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir.

 

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge,

3) Noter onaylı imza sirküsü,

4) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü,

5) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

7) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

 

b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretini,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküsü,

4) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

6) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış Yukarıda miktarları belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 12/09/2018 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7330/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığından:

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Hacı Cuma Mah. sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Erzurum Yakutiye İlçe Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Semti

Ada /Parsel

Arsa Alanı m2

Kullanım Şekli

Keşif Bedeli TL

ERZURUM

YAKUTİYE

HACICUMA

12762/14

77.315,35 m2

KONUT/İCARETHANE

734,57 TL m2

TOPLAM

77.315,35 m2

KONUT/İCARETHANE

56.793.537,00 TL (KDV hariç)

 

1 - İşin tahmini keşif bedeli m2 fiyatı 734,57 TL (734,57 X 77.315,35 m2) = TOPLAM: 56.793.537,00 TL'(KDV hariç) dir

2 - İhale 07/09/2018 Cuma günü saat 09.00’da Yakutiye İlçe Belediyesi 3. Kat Meclis Salonu Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No.1 Yakutiye/Erzurum adresinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Hazırlık servisi (Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresinde görülebilir

4 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- Kanuni ikametgah belgesi,

B- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C- Noter tasdikli imza sirküleri,

D- Vekaleten katılacakların vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirküleri,

E- Şartnamenin 10/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,

(Geçici teminat miktarı toplam 1.703.806,11 TL’dir. TL)’dir.

F- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

G- Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2018 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sirküsü. (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri)

H- Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır.)

I- İhale yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti)

İ- ihale yılı içerisinde SGK dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge (aslı veya noter onaylı sureti veya e-borcu yoktur belgesi)

J- Keşif bedelinin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu. (ihale ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekir)

K- Son 3 yıl içinde en az 30.000 m2 konut ve ticaret tipi yapıldığına dair iş deneyim belgesi

M- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç 06/09/2018 günü saat 16.00’ye kadar Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Hazırlık servisi (Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Yakutiye/Erzurum adresine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

N- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

7 - Bu İşin Şartnamesi 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) bedel karşılığında en geç 06/09/2018 günü saat 16.00’ kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi ve belgeler Erzurum Yakutiye Belediyesi İhale Hazırlık Servisi (Murat Paşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Yakutiye/ Erzurum adresinden görülebilir.

İlan olunur.

7331/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Alanı (m2)

İmarı

Belediye Payı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi Saati

50. Yıl

2510

8

Arsa

1.500,00

Ayrık Nizam 6 KAT Ticaret + Konut Alanı

TAM

10.200,000,00 TL

306.000,00 TL

20/09/2018 - 10:30

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen, Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden (İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54/1, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A) Gerçek kişi olması halinde;

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2 - İkametgâh belgesi,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B) Tüzel kişi olması halinde;

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7 - İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9 - Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C) Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

7018/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazların mevcut imar durumuna (Ticaret + Konut) göre projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklifi usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                       :  Aydın

İLÇESİ                                               :  Nazilli

MAHALLESİ                                    :  Cumhuriyet

MEVKİİ                                             :  -

PAFTA NO                                        :  -

ADA NO                                            :  561

PARSEL NO                                      :  2

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  3.116,00 m2

CİNSİ                                                 :  Bahçe

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKAM

ONAYININ TARİH VE SAYISI     :  Başbakanlık Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı’nın 03.07.2018 tarih ve 89243403-756.02-E.45581 sayılı yazısı ile Vakıflar Genel

                                                               Müdürlüğünün 30.07.2018 tarih ve 21491294-050.01-414/353 sayılı Vakıflar Meclisi Kararı.

MUHAMMEN İHALE BEDELİ      :  4.036.049,66 TL (Dörtmilyonotuzaltıbinkırkdokuz Türk Lirası Altmışaltı Kuruş)

                                                               (Bu bedel inşaat maliyeti ve inşat süresindeki kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                           :  121.081,49 TL (Yüzyirmibirbinseksenbir Türk Lirası Kırkdokuz Kuruş)

                                                               (Bu bedel muhammen ihale bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE GÜNÜ                                   :  12.09.2018

İHALE SAATİ                                   :  10.00

A - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın;

1) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması,

2) Yer teslim tarihinden itibaren 1. yıl aylık 2.000,00 (İkibin) TL, 2. ve 3. yıllarda aylık önceki yılın kirası + Yıllık Yi-ÜFE Artış Oranı kadar, 4. yıl aylık 14.000,00 (Ondörtbin) TL, 5. yıldan itibaren sözleşme süresi olan 22. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık Yi-ÜFE (12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı) eklenerek bulunacak bedel kadar kira alınması,

3) Söz konusu kira bedelleri, taşınmazın mevcut "ticaret + konut" imarı doğrultusunda “butik otel + ticaret + konut” fonksiyonu gözetilerek belirlenmiş olup, öngörülen fonksiyonun ve/veya gelir getirici alanların, İdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca uygun görülerek değişmesi halinde kira bedellerinin, ihale sonucunda oluşan bedellerden az olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce yeniden belirlenmesi,

4) Taşınmaz üzerindeki mevcut yapı vb. unsurların her türlü güvenlik önleminin alınarak yıkılıp kaldırılması, yapılacak imar uygulaması sonucunda taşınmazın batı kısmında oluşacak inşaata elverişsiz ve zorunlu şuyulu kısmın Vakıflar Genel Müdürlüğü tasarrufunda kalması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

5) Yatırıma konu taşınmaza ilişkin inşaat ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak terk edilmesi gereken (yol, yeşil alan vb.) kısımlar var ise, (önceden 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamış olması kaydıyla) bu kısımların istikamet rölövesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin (Emlak vergi değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi,

6) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların vakfına gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye/vakfına terk ve teberru edilmiş sayılması,

7) Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

8) Yer teslim tarihinden itibaren ilk 3 yıl içerisinde, mevcut imarı doğrultusunda "ticaret + konut" tesisi yapılmak üzere, taşınmaz için gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması ve inşaatın bitirilerek işletmeye geçilmesi, şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde taşınmazın inşaat süresi olan 3 (üç) yıl dahil olmak üzere toplam 22 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut imar durumuna göre (Ticaret + Konut) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine çıkarılması işidir.

B - İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C - İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No: 1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli:200,00-TL olup T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek İhale dokümanı satın alınacaktır.

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 6. (altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 12. (onikinci) maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edecektir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.)

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne hitaben alınmış minimum 121.081,49-TL (Yüzyirmibirbinseksenbir Türk Lirası Kırkdokuz Kuruş) tutarında ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 58 0001 5001 5800728 798 2154 nolu hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %15'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi kapsamındaki inşaat mühendisi veya mimarın lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, iş deneyimine ilişkin yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

m) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname metni.

n) Teklif mektubunu içeren iç zarf

E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F - Tüm ilan bedelleri, her türlü vergi ve harçlar sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7345/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Narlıdere Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen İzmir Narlıdere Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “Mithatpaşa Cad. No: 447/C NARLIDERE/ İZMİR” adresindeki Narlıdere Belediye Binası 6. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü Açık Artırma suretiyle” yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli TL) olup, Narlıdere Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (3. Kat) temin edilebilir.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm

Katı ve Nosu

İmar Durumu

Bağımsız Bölümün Yapı Kullanım

Belgesinde Belirtilen Alanı (m²)

Muhammen Bedeli (TL.)

İhale gün ve saati

Narlı

6533

6

1.Kat - D: 1

İşyeri

205,00

1.000.000,00

25.09.2018 - 14.00

Narlı

6533

6

1.Kat - D: 2

İşyeri

205,00

1.000.000,00

25.09.2018 - 14.15

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmazlar yapı kullanım izin belgesinde belirtildiği üzere 205 m² alanlı olup, Narlı Mahallesinde site içerisinde deniz manzaralı, doğal gaz ısıtmalı, sağunası ve havuzlu olan, otoyol girişine çok yakın mesafededir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

5 - Bağımsız Bölümlerin satışı KDV’den MUAF olup, diğer vergi, resim, harç ve tapu masrafları alıcıya aittir.

 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

6 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

7 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

8 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7218/1-1