20 Ağustos 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30515

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK MGM YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK EKSPROOF KAMERA SİSTEMLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 04.09.2018 Salı günü saat 10:30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 04.09.2018 saat 10:00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI

 

S. NO

ADA

PARSEL

m²

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

9

10

2.015,98

3.447.325,80 TL.

103.420,00 TL.

 

Madde 5 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

6.1. Kimlik Belgesi Fotokopisi.

6.2. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

6.3. İmza Beyannamesi, tüzel kişilik olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi

6.4. Şartname alındı makbuzu.

6.5. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.6. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

6.7. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

6.8. Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

6.9. Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

6.10. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

6.11. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

6.12. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 7 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 3.447.325,80 TL (Üçmilyondörtyüzkırkyedibinüçyüzyirmibeşliraseksenkuruşnin altında olmamak üzere verilecektir.

Madde 8 - Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. Satışı yapılacak taşınmaz mal (arsa), 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

Madde 9 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 10 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah. - ERZİNCAN

Telefon    :  0 444 9 024

Dahili      :  1118 - 1119

Faks        :  0 446 223 26 31

www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

7146/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Osmangazi İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 11514 Ada 1 Nolu Parsele Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale, 04/09/2018 Salı saat: 15:00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.(Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. C Blok Zemin Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) Değerlendirme sonucu uygun görülen isteklilere, ihalenin pazarlık(açık arttırma) bölümünü içeren ikinci oturumunun yapılmasına aynı gün devam edilecek veya yapılacağı yer, tarih ve saat davet mektubu ile bildirilecektir.

3 - Geçici Teminatlar Belediyemiz veznesine nakit ödenebileceği gibi, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre hazırlanmış teminat mektupları da kabul edilebilecektir.

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA adresinde ücretsiz görülebileceği gibi, KDV Dahil 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) bedel ile yine aynı yerden temin edilebilecektir.

5 - İhaleye katılacak olanlar;

5.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.2- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.4- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.5- Ortak girişimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5.6- Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

5.7- Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.

5.8- İsteklilerin, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son on beş yıl içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 30.000 m² (Otuz bin m²) inşaatı, (konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme Belgelerinin ( İş bitirme belgesi, iş durum belgesi, İş denetleme belgesi, iş yönetme belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur.

5.9- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

5.10- Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun).

5.11- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hitaben yazılmış, işin adına alınmış, isteklinin Arsa Satış Karşılığı İdare Payı Toplam Gelirinin (ASKİPTG) %3'ünden az olmamak üzere geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu.

5.12- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

5.13- Mali Durum Bilgi ve Belgeleri:

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir.

Banka Referans Mektubu:

Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İstekli’nin Teklif edeceği İdare Payı Toplam Gelirinin (ASKİPTG) % 10’undan az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak Girişim olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

İsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. Belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık / Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar.

Bilanço veya Eşdeğer Belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş Hacmini Gösteren Belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Toplam cironun, teklif edilen İdare Payı Toplam Gelirinin (ASKİPTG) % 25’inden;

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen İdare Payı Toplam Gelirinin (ASKİPTG) % 15’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7 - İhale dosyası aslı (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil), teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil) her sayfası İstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.

8 - Dış Zarf aşağıdaki belgelerden oluşacaktır.

A- İç Zarf

- Teklif Mektubu

B- 5.maddede yazılı ihaleye katılma şartlarını belirtilen belgeler

A ve B fıkralarında belirtilen belgeler Dış Zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan Dış Zarfın üzerine isteklinin (Özel veya Tüzel Kişinin adı, ortakları) adı veya Ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi ihale için verildiği yazılacaktır.

9 - Teklifler, 04/09/2018 saat 14:00’a kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA adresine teslim edilecektir.

10 - Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

www.bursa.bel.tr

İlan olunur.

7112/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1. Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 2920 Ada 2 Parsel Sayılı ve 2.538,11 m2 Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı

Tahmin Edilen Bedel        :  7.614.330,00- TL

Geçici Teminat %3           :     228.429,90- TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel-No

Toplam m2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Nilüfer

Demirci

2920 - 2

2.538,11

Tam

Arsa

 

2. Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mahallesi, 7498 Ada, 4 Parsel Sayılı ve 219.248,99 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Satışı

Tahmin Edilen Bedel        :  153.474.293,00- TL

Geçici Teminat %3           :      4.604.228,79- TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel

Toplam m2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Nilüfer

Başköy

7498 - 4

219.248,99

Tam

Arsa

 

3. Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi 5521 Ada 1 Nolu Parselde Bulunan Otopark Vasıflı Taşınmazın Satışı

Tahmin Edilen Bedel        :  27.000.000,00- TL

Geçici Teminat %3           :       810.000,00- TL

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada-Parsel-No

Toplam m2

Belediye Hissesi

Niteliği

2

Osmangazi

Nalbantoğlu

5521 - 1

1.474,19

1/1

Otopark

 

Yukarıdaki ilanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhaleler, Belediyemiz Encümenince 04/09/2018 Salı günü saat 15:00’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır.

İhale şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi her bir ihale için 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

 

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Ticaret Sicili Gazetesi

5

İkametgah Senedi

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

www.bursa.bel.tr

İlan olunur.

7113/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK MGM YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2018/413359

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:  0 372 259 47 94

                                                         Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :             Malzemenin Cinsi                          Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  MGM Yer Altı Elektrik Kabloları            12 Kalem

b) Teslim yeri                               :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

c) Teslim süresi                            :  Tek Kat Çelik Tel Zırhlı Kablo 60 takvim günü, diğer malzemeler 90 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  10.09.2018 Pazartesi - Saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1815037

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte AlSz test sertifikası ve (teklif yılı için geçerli) imal lisansını vereceklerdir.

4.2.2. Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. Daha uzun süre garanti verilmesi durumunda, bu süre teklifte açıkça belirtilecektir. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda; Teslim süresi ve Teknik değer dikkate alınacaktır.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10.09.2018 - Pazartesi - Saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı için de kısmı teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7225/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK EKSPROOF KAMERA SİSTEMLERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)     Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Eksproof Kamera Sistemleri (6 Takım)

b) Teslim yeri                               :  Yerli Yükleniciler için: TTK Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez T.İM

                                                     :  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                              :  Siparişi takiben 45 takvim gününde teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  19/09/2018 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                  :  952-TTK/E-187

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- Teklif edilecek malzemeler için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli;

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,

- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.

- Sertifikaların üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa; ATEX sertifikalarının ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu, Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluşça tanzim edilmiş ve teklifle birlikte sunulacak ek bir belge (QAN veya sertifika düzenleyen kuruluşun resmi yazısı) ile teyit edilecektir. Sertifikaların halen geçerli olduğunun, düzenleyen kuruluşun resmi web adresinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı teklife eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak kabul edilecektir.

- Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, İdari Şartname 7.3.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.3.4 maddesine uygun olarak sunulacaktır.

- Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

- Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 19.09.2018 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7222/1-1