16 Ağustos 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30511

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜP BEBEK MERKEZİ İÇİN 26 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından:


YIKIM VE MOLOZ TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KOMATSU KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI, TEMİZLİK VE TAHMİL TAHLİYE HİZMET İŞÇİLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


2018/2019 YILI KAMPANYA DÖNEMİ FABRİKA İÇİ VE ÇEVRESİ TEMİZLİK, TAHMİL VE TAHLİYE İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak  Şeker Fabrikasından:


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN YÜKLENİCİ ELİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


28 KALEM ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YEŞİLYURT BELEDİYESİNE AİT CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN 8 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:


YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜP BEBEK MERKEZİ İÇİN 26 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı “26 Kalem Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 31/08/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7169/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi Sahil Mevkiinde Ada: 311, parsel: 4’de kayıtlı (9.297,60m²) alanlı Arsa vasıflı taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 35/c Maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ile artırım şeklinde ihale yolu ile satılacaktır.

İhale Beşikdüzü Belediye Başkanlığı Başkanlık Binasında aşağıda hizalarında yazılı saatte yapılacaktır.

İhalede belirlenecek bedel; İhalenin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kendisine yapılacak tebligatta verilen süre içerisinde, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

İhaleye iştirak etmek isteyen;

1. Özel Kişilerden;

a) Nüfus cüzdanı sureti

b) İkametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden)

2. Tüzel Kişilerden;

a) Yetki belgesi,

b) Şirket sicil gazetesi,

c) İmza sirküleri,

d) Ortak girişimlerde ortaklık sözleşmesi, (Noter tasdikli)

e) Şirket adresi,

3. Ortak İstenilecek Belgeler;

a) İhale katılım dilekçesi,

b) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı,

c) Borcu yoktur kâğıdı, (Belediyeden alınacak)

d) Geçici teminat makbuzu, (Nakit veya teminat mektubu)

e) Şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı.

İhale şartnamesi ve ekleri Beşikdüzü Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL. Karşılığında temin edilir. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içinde talipli işlem yapmaya yanaşmadığı takdirde yatırmış olduğu teminat, ihale kanunu gereğince idare bütçesine irat kabul edilecektir. Satış işlemi esnasında yapılacak olan masraflar ihale üzerinde kalan istekliye aittir. İhaleye giren iştirakçi taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. İhaleye giren iştirakçi bütün bu şartları kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 

Sıra No

Ada/Parsel

Cinsi

Alanı (m2)

Satış Bedeli (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarih

Saati

1

311/4

Arsa

9.297,60

4.900.000,00

147.000,00

10.09.2018

11.00

 

İlan olunur.

7046/1-1


YIKIM VE MOLOZ TAŞIMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Kamulaştırılan Binalar Tehlikeli Durumda Bulunan Binalar, Üst Geçitler, Parklar, Mezarlıklar, Çevre Düzenlemesi Yapılacak Bölgeler İle İdare Tarafından Kurum İçerisinde Kaldırılması Gereken Atölye ve Yapıların Yıkımı, Yıkımı Sonrası Çıkan Molozların Taşınması ve Dökümü İle yıkım İçerisinden Çıkarılan Değerlendirilebilecek Malzemelerin Ayıklanarak Yükleniciye Teslimi İşi

Tahmin Edilen Bedel     :  3.535.100,00- TL

Geçici Teminat %10      :     353.510,00- TL

Yukarıdaki ilan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş olup ihalesi Belediyemiz Encümenince 28/08/2018 Salı günü saat 15:00’da Belediyemizin Encümen Salonunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri (noter tasdikli)

1

İmza Beyannamesi (noter tasdikli)

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik Numaralı)

5

Ticaret Sicil Gazetesi

5

İkametgah Senedi

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi”

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden “Borcu Yoktur Belgesi”

9

9

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1. Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

www.bursa.bel.tr

İlan olunur.

6954/1-1


İŞÇİLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Kalite ve İşletme Laboratuvarı İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/408830

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon No                            :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                                 :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı İşçilik hizmeti işinde 20 adet personel çalıştırılmasıdır.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           : 27.08.2018 Pazartesi günü, saat: 14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 150,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir

7090/1-1


HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kastamonu Şeker Fabrikası Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şekerpancarı Alımı ve Gönderme Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2018/408685

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası         :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  63 personelle Fabrika Merkez, Devrekani ve Taşköprü Pancar alım merkezlerinde pancarın kampanya süresince üreticilerden satın alınması ve Fabrikaya sevk edilmesi ile sevk edilen pancarların merkez kantarında tesellüm edilmesi işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Kastamonu Şeker Fabrikası ve ziraat bölge şefliklerine bağlı pancar alım merkezleri.

c) İşin süresi                                 :  ±%25 toleranslı 70 gün süreli

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  31.08.2018, Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7143/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş’ye ait ve detayları ihale şartnamesinde verilen Tokat İli ve İlçelerinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 (Bir) yıl süreyle kiraya verilecektir.

1 - Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili İhale 03.09.2018 Pazartesi Günü Saat:14.00’de Mithatpaşa Cad. No: 14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonunda kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcileri ihale gün ve saatinde Genel Müdürlük 3. Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son Teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden değerlendirilecektir.

4 - İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. Ancak; İhaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır.

5 - İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü fazla süreli olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen Tokat İli ve İlçelerinde bulunan muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece duyurulacaktır.

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Kira bedeli kiracı tarafından ilk kira peşin ödenmek kaydıyla, aylık periyotlarla peşin olarak ödenecektir.

10 - İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

7137/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğünde bulunan muhtelif ihtiyaç fazlası (Ölü Stok) malzemeler, kapalı teklif alma usulü ile satışları yapılacaktır.

Dosya No                                        :  STŞ M 24

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                          :  Nasuh Akar Mah. Türk ocağı Cad. No: 2 F/1 Kat: 13 Oda No:15   Bahçelievler- Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00 - 2312

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

      türü ve miktarı:                           :  İstanbul Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı

                                                            (B) İşletme Müdürlüğünde bulunan 87.330 - Kg Kondense borusu, 248.605 - Kg muhtelif Boru ve irtibat parçası satılacaktır.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  İstanbul Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

                                                            Tel: 0212 875 91 00

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                   :  - EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.No: 2-F/1 Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Bşk. Kat: 13 Oda No: 15 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA ve

                                                            - İstanbul Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Avcılar / İSTANBUL adreslerinde satın alınabilir.

c) İhale Usulü                                  :  Kapalı Teklif Alma Usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  12/09/2018 Çarşamba günü, saat 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 12/09/2018 Saat 12:00’a kadar;

                                                            İstanbul Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL Muhaberat servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

                                                            Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  İstanbul Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü Avcılar/İSTANBUL

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

5 - Tekliflerin Opsiyon Süresi         :  - Teklifler İhale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.

Bu İhale EÜAŞ Malzeme-Taşıt-İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği doğrultusunda yapılacaktır.

7141/1-1


KOMATSU KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu kamyonlarda kullanılmak üzere 13 (on üç) kalem yedek parça alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2018/411438

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/  ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel  : 0286 416 20 01

                                                         Faks: 0286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi            :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                           :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu kamyonlarda kullanılmak üzere 13 (on üç) kalem yedek parça alımı işi.

b) Teslim yeri                               :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                               :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                          :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                           :  06.09.2018 Perşembe günü saat 14.00

d) Dosya no                                  :  246-KÇLİ/20180532

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 06.09.2018 Perşembe günü saat 14.00’e kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7123/1-1


KRİSTAL ŞEKERİN AMBALAJLANMASI, TEMİZLİK VE TAHMİL TAHLİYE HİZMET İŞÇİLİĞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt no                             :  2018/408958

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2018/2019 yılı kampanyasında üretilecek tahmini 25.400 ton kristal beyaz şekerin 50 kg’lık torbalara ambalajlanması, temizlik ve tahmil tahliye işlerinin yapılması. Tahmini kampanya süresi 115 gündür. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada 6 işçi olmak üzere 3 vardiya toplam 18 kişi (± % 20) çalıştıracaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  03.09.2018 Pazartesi günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7109/1-1


2018/2019 YILI KAMPANYA DÖNEMİ FABRİKA İÇİ VE ÇEVRESİ TEMİZLİK, TAHMİL VE TAHLİYE İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt no                             :  2018/409226

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (276) 231 14 91 - 0 (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2018/2019 yılı kampanyasında Fabrika içi personel hizmetleri işi tahmini kampanya süresi 115 gündür. Yüklenici bu işleri yürütebilmek için her vardiyada 8 işçi olmak üzere 3 vardiyada toplam 24 kişi (± %20) çalıştıracaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04.09.2018 Salı günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 118,00 TL (Y.Yüzonsekiztürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7110/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak  Şeker Fabrikasından:

Şeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, Yükleme ve İstifleme Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt no                             :  2018/406909

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK

b) Telefon ve faks numarası      :  (276) 231 14 91      (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İşin miktarı ± % 20 toleranslı olup Şeker Ambarlarında Tahmil-Tahliye, yükleme, istifleme işi, üretilecek tahmini 25.000 ton şekerin üretimden istife alınması, istiften 10.000 ton şekerin yüklenmesi ve 10.000 ton şekerin fabrika içinde başka ambarlara nakli ve satış işi dahil toplam 45.000 Ton Şekerin 2018-2019 Kampanyası boyunca (tahmini 3 Ay) üç vardiya halinde, her vardiyada 8 kişi olmak üzere 24 kişi ve diğer ambarlara taşınacak şekerler içinde her vardiyada 2 kişi ilave olmak üzere toplam 30 (Otuz) kişi; kampanya haricinde (9 Ay) 4 işçi çalışacaktır (izin değiştirici dahildir). Satışların arttığı veya düştüğü dönemlerde çalıştırılacak personel sayısını, idare arttırıp eksiltmeye yetkilidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Şeker Ambarları ve kiralanacak diğer depolar

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  29.08.2018 Çarşamba Günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148/UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7108/1-1


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN YÜKLENİCİ ELİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018-2019 Kampanyasında Taşra Bölgelerimizdeki 6 adet Seyyar Pancar Boşaltma makinelerinin ve Fabrikamızda bulunan 4 adet Seyyar pancar boşaltma makineleri ile 1 adet Sabit pancar boşaltma makinesinin Yüklenici eliyle işletilmesi işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                      :  2018/411557

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                         :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                           :  Fabrikamız 2018-2019 Kampanyasında Taşra Bölgelerimizdeki 6 adet Seyyar Pancar Boşaltma makinelerinin, ve Fabrikamızda bulunan 4 adet Seyyar pancar boşaltma makineleri ile 1 adet Sabit pancar boşaltma makinesinin Yüklenici eliyle işletilmesi işi

b) Niteliği ve miktarı                                     :  Tahmini olarak boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Dazkırı (Beylerli)        : 11.000

Y.ova (Alagöz) :    9.000

Gölhisar (Gölhisar)    :   8.000

Fab. Seyyar       : 320.000

Gölhisar (Sögüt)         : 17.000

Fab. Sabit          : 200.000

Senirkent (Esendere)  : 19.000

TOPLAM         : 593.000

Tefenni (Tefenni)        :   9.000

 

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri                    :  Burdur Şeker Fabrikası ve Bölge Kantarları

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini      :

a) İhale dokümanının görüleceği yer             :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının

     satın alınabileceği yer                               :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının

    satış bedeli (KDV dahil)                           :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

    son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                      :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                          :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                    :  04/09/2018 Salı günü

d) İhale (son teklif verme) saati                    :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7106/1-1


KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 kg Kestart Yağı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 04.09.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 04.09.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66      Faks: (0312) 397 33 71 - 74

7148/1-1


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.500 kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.000 kg Ksilenaz Hemisellülaz alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 18.09.2018 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 18.09.2018 Salı günü saat 14.00’a kadar Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65 - 66      Faks : (0312) 397 33 74 - 71

7149/1-1


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 kg Pektin ve 4.000 kg Ksantan Gam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 20.09.2018 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 20.09.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65-66      Faks: (0312) 397 33 74-71

7150/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 31.08.2018 Cuma günü saat 15.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 31.08.2018 Cuma günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah.Anadolu Bulvarı No: 13/1  Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66      Faks: (0312) 397 33 74 - 71

7151/1-1


SİMİTLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Çuval Simitlik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 03.09.2018 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 03.09.2018 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                 Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 - Yenimahalle/ANKARA

                 Tel: (0312) 397 33 65 - 66      Faks: (0312) 397 33 71 - 74

7152/1-1


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 kg Pastalık Susam ve 40.000 kg Simitlik Susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 05.09.2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 05.09.2018 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66      Faks: (0312) 397 33 74 - 71

7153/1-1


ÖZEL AMAÇLI (PİDELİK-SOMUNLUK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Pidelik-Somunluk) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 06.09.2018 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 06.09.2018 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66      Faks: (0312) 397 33 71 - 74

7154/1-1


28 KALEM ÇADIR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEMENİN ADI

BİRİM

MİKTAR

AÇIKLAMA

  1

Ø42x2 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 1940 MM

KG

18.495,40

ŞARTNAMESİNE GÖRE

  2

Ø42x2 ETİAL-60 ALÜMİNYUM BORU 1550 MM

KG

7.389,20

  3

ARA BAĞLANTI 4 LÜ (POLYEMİT)

ADET

3.600,00

  4

ARA BAĞLANTI 3 LÜ (POLYEMİT)

ADET

7.200,00

  5

AYAK PAPUCU

ADET

7.200,00

  6

AYAK TABAN SACI

ADET

7.200,00

NUMUNESİNE GÖRE

  7

ÇEKİÇ 1,5 KG'LİK

ADET

1.200,00

  8

Ø 16 X 300 mm ÇİVİ KAZIK (SICAK GALVANİZLİ)

ADET

7.200,00

ŞARTNAMESİNE GÖRE

  9

40 cm LİK T KAZIK

ADET

4.800,00

NUMUNESİNE GÖRE

10

TEKSTİL FERMUARI 3 CM'LİK

METRE

4.000,00

11

KAPSÜL PİRİNÇ 28 NMR

ADET

60.000,00

12

KALIN DİŞ FERMUAR

METRE

15.000,00

13

KURSÖR

ADET

8.000,00

14

GERGİ İPİ (6 MM'LİK) ISKOTA

KG

750,00

15

25 NMR. 3.000 MT'LİK İP (DUAL DUTY WR) (COATS MARKA) NATÜREL RENK

ADET

300,00

MARKASINA GÖRE

16

GERDİRME APARATI (PLASTİK)

ADET

7.000,00

NUMUNESİNE GÖRE

17

ASTAR KANCASI (ÇELİK TEL)

ADET

25.000,00

ŞARTNAMESİNE GÖRE

18

KOLON POLYAMİD 1,5 CM BEYAZ

METRE

10.000,00

NUMUNESİNE GÖRE

19

KOLON POLYAMİD 2,5 CM GRİ

METRE

13.000,00

20

SİNEKLİK TÜL (EN: 140 CM)

METRE

1.200,00

ŞARTNAMESİNE GÖRE

21

3 MM NAYLON İP

KG

100,00

NUMUNESİNE GÖRE

22

LASTİK ENLİ 4 CM'LİK

METRE

6.000,00

23

GERDİRME TOKA 2,5 CM (ZAMAK DÖKÜM)

ADET

12.000,00

24

MADENİ HALKA

ADET

10.000,00

25

KİLİT PLASTİK 1,5 CM'LİK

ADET

22.000,00

26

PUL BAŞLI MATKAP UÇLU VİDA 3,9X16

ADET

10.000,00

27

BACA SACI (0,50 MM GALVANİZLİ SAC ÇAP Ø30 CM)

ADET

3.000,00

28

M6X15 CİVATA ÇELİK KELEBEK SOMUNLU GALVANİZLİ

ADET

5.000,00

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen 28 kalem çadır malzemesi “kapalı zarfla teklif alınmak ve açık eksiltme yapılmak sureti” ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecek ve temin edilebilecektir.

4 - Numuneler, Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemleri Koordinatörlüğü Üretim Müdürlüğünde görülebilecektir.

5 - Firmaların kapalı tekliflerini en geç 11.09.2018 Salı günü saat 10:00’a kadar “Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Servisine ulaşacak şekilde vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı 12.09.2018 Çarşamba günü ve saat 10:00’da Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7166/1-1


YEŞİLYURT BELEDİYESİNE AİT CUMHURİYET ÖRNEKKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN 8 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/07/2018 tarih ve 279 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 11.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

1 - Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

2 - İhale 06/09/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra No

Satışı Yapılacak Yer

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

Taşınmazın Yüzölçümü

1

Cumhuriyet Örnekköy Mah. 21 Parsel (Tarla)

750.000,00 TL

22.500,00 TL

5.000 m2

2

Cumhuriyet Örnekköy Mah. 52 Parsel (Tarla)

125.000,00 TL

  3.750,00 TL

1.000 m2

3

Cumhuriyet Örnekköy Mah. 62 Parsel (Tarla)

325.000,00 TL

  9.750,00 TL

2.600 m2

4

Cumhuriyet Örnekköy Mah.100 Parsel (Tarla)

330.000,00 TL

  9.900,00 TL

2.640 m2

5

Cumhuriyet Örnekköy Mah. 112 Parsel (Tarla)

836.100,00 TL

25.083,00 TL

5.574 m2

6

Cumhuriyet Örnekköy Mah. 162 Parsel (Tarla)

551.250,00 TL

16.537,50 TL

4.410 m2

7

Cumhuriyet Örnekköy Mah. 177 Parsel (Tarla)

580.250,00 TL

17.407,50 TL

4.642 m2

8

Cumhuriyet Örnekköy Mah. 247 Parsel (Tarla)

625.000,00 TL

18.750,00 TL

5.000 m2

 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

a) Taşınmaz mal satış şartnamesi,

b) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

g) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

6 - Teminat makbuzları ve belgeler 06/09/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

6937/1-1


YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2018/2019 kampanya döneminde istihsal edilecek yaş pancar posasından ± %20 toleranslı 19.000 ton yaş pancar posasının paketlenmesi işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            : 2018/403425

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 Yeşilyurt/ MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                    :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 Adet Yaş pancar posası paketleme makinesi ile yaklaşık 80 gün’ de ± %20 toleranslı 19.000 ton yaş pancar posasının paketlenmesi işi,

c) İşin süresi                                       :  2018/2019 Kampanya Dönemi ± %20 Toleranslı 80 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  03/09/2018 Pazartesi Günü Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş deneyim belgeleri;

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu

İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 2 Adet Kepçe ile 1 Adet Kamyon için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait olduğunu gösterir belgeleri (Ruhsat vs.) kiralık ise en az 4 Ay süreli noter onaylı kira sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 2 Adet Kepçe ile 1 Adet Kamyon isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilebilecek belgeler;

a) Silaj Paketleme ile ilgili iş bitirme belgesi

b) Yaş Pancar Posası Paketleme iş bitirme belgesi veya bu belgeler yerine geçebilecek aşağıda sayılan belgeler;

- Silaj paketlemeye yönelik İşletme Kayıt Belgesi

- Silaj Paketleme Konusunda Kapasite Raporu

- Silaj paketleme işi ile ilgili İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı

- Firmanın ana faaliyetleri arasında silaj paketlemenin yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği

- Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış firmanın iştigal konuları arasında silaj paketlemenin yer aldığı Oda Sicil Kayıt Sureti

- Firmanın halen posa paketleme makineleri imal ettiğini gösteren belge

- Seyyar Pancar Boşaltma Makinesi hizmeti işleri yaptığına dair iş bitirme belgesi,

Bu belgelerden her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 03/09/2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7050/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHİ                                  :  27.08.2018

SAATİ                                   :  14:00

YERİ                                      :  GEREDE O.İ.M.

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

Adet

M3/Ster/K

1

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

232

158,351

3

370,00

1.758,00

2

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

1157

501,496

9

360,00

5.416,00

3

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

133

214,293

4

390,00

2.507,00

4

Muhtelif

2.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

170

97,524

2

370,00

1.083,00

5

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

1913

1530,03

18

380,00

17.443,00

6

Cemaller SD.

2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

0

40

1

360,00

432,00

7

Muhtelif

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

590

109,827

3

240,00

791,00

8

Muhtelif

2.Sn. Göknar Maden Direk

2520

309,48

5

220,00

2.042,00

9

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

44

51,637

2

270,00

418,00

10

Merkez Depo SD.

3.Sn.Kb.İn. Sarıçam Tomruk

0

20

1

250,00

150,00

11

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

298

99,273

6

270,00

804,00

12

Merkez Depo SD.

3.Sn.Kb.İn. Göknar Tomruk

265

28,715

2

250,00

216,00

13

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

593

455,496

14

290,00

3.963,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

1796

716,184

16

270,00

5.801,00

15

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

5676

1938,542

39

290,00

16.867,00

16

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

9037

2056,456

44

270,00

16.656,00

17

Cemaller SD.

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

0

200

5

310,00

1.860,00

18

Muhtelif

3.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

0

60

2

290,00

522,00

19

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

354

348,538

6

310,00

3.242,00

20

Muhtelif

3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

117

70,836

2

290,00

616,00

21

Yeniçağa 82 RMP

Meşe Sanayi Odunu

1139

26,484

1

190,00

151,00

22

Merkez Depo SD.

Karaçam Kağıtlık Odun (M3)

102

19,661

1

230,00

136,00

23

Aktaş 16 RMP.

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

83

18,75

1

190,00

107,00

24

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

3728

865,12

24

230,00

5.969,00

25

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

3386

537,589

22

230,00

3.711,00

TOPLAM

33333

10474,282

233

7.120,00

92.661,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 233 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %25'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %1.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Telefon    :  0(374) 311 6011

Fax No    :  0(374) 311 6672

7091/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMELERİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 344 524 22 82/0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

1

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

BANT EKLEM MALZEMESİ STG KAUÇUĞU VE KAUÇUK HAMURU İMALİ

4 KALEM

2018-406025

TER-AEL-2018-0171

120,00-TL

11/09/2018

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  11/09/2018 Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-1 - İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4-2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, Kapasite Raporu, İş Deneyim belgesi (teklif tutarının %30'inden az olmamak üzere) Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanları gösterir belge, İsteklinin Ruhsat, Demirbaş veya Amortisman Defterinde kayıtlı olması gereken tezgâh Listesi: Kalender Makinası

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

7069/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

MEVKİİ

ADA/PARSEL

m2

HİSSE

MUHAMMEN BİRİM/

m2 FİYATI

MUHAMMEN TOPLAM FİYATI

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAATİ

ŞİLE/BALİBEY

140 ADA/1 PARSEL

4.560,00

TAM

1.644,73 TL

7.500.000,00 TL

225.000,00 TL

05/09/2018 SAAT:14:00

 

• İhalenin Yapılacağı Yer           :  Şile Belediye Başkanlığı -  Encümen Toplantı Salonu

• İdarenin Adresi                       :  Hacıkasım Mah. Üsküdar Cad. No: 25 Şile/İSTANBUL

• Şartname Bedeli                      :  250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)

• İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

• İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 05/09/2018 tarihi ve saat 14:00’e kadar Belediyemiz Encümen Toplantı Salonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - GERÇEK KİŞİLER

a) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti

b) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi

c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

2 - TÜZEL KİŞİLER

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen şekilde Geçici Teminat

d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

f) Şartname alındı makbuzu

g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı.

7014/1-1


KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ve İl Özel İdaresi’ne ait, İlimiz, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde aşağıda özellikleri yazılı olan Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri Alanında bulunan taşınmaz üzerinde kat karşılığı yapım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

2 -

a) İhale Tarihi / Günü / Saati      :  28 Ağustos 2018 Salı 14:00

b) İhalenin Yapılacağı Yer         :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K: 5

3 - İhalenin Yöntemi: İhalede, tapu bilgileri verilen alanın ekli haritada ve aşağıdaki tabloda belirtilen bağımsız bölümler sabit kalacak, ilave olarak istenen muhammen bedelin (20.000,00 TL) artırımı şeklinde gerçekleşecektir.

 

Mahalle

Ada/Parsel

Arsa Alanı

Kullanım Şekli

Muhammen Bedel (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli

Özel Teminat Bedeli

Yıldırım

Beyazıt

4616/1

7.793,23 (Hisse Oranı: Belediye 6.426,52 m² İl Özel İdaresi 1.366,71 m²)

Ticari

Toplamda 16 Adet İşyeri Yapılacak Olup, Belediye ve İl Özel İdaresi’ne Kalacak 4 Adet İşyeri + 20.000,00 TL (KDV, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar yükleniciye aittir.)

132.130,00 TL

100.000,00 TL

 

* Toplam Yapılacak İşyeri Sayısı

(342,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :  12 Adet

(400,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :    2 Adet

(438,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :    2 Adet

16 Adet Asma Katlı İşyeri

* Kütahya Belediyesinde Kalacak İşyeri Sayısı

(342,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :    2 Adet

(Ekli Projede 14 ve 15 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyerleri)

(438,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :    1 Adet

(Ekli Projede 16 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyeri)

  3 Adet Asma Katlı İşyeri

* İl Özel İdaresine Kalacak İşyeri Sayısı

(342,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :    1 Adet

(Ekli Projede 2 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyeri)

  1 Adet Asma Katlı İşyeri

* Yükleniciye Kalacak İşyeri Sayısı

(342,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :    9 Adet

(400,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :    2 Adet

(438,00 Zemin + 115,00 Asma Katlı İşyeri)      :    1 Adet

12 Adet Asma Katlı İşyeri

 

4 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

(a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

(b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

(c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi,

(d) İhaleye sadece gıda üreticileri katılabilecektir. (Ticaret Odası’ndan bu konuda faaliyet gösterdiğine dair belge alınacaktır.)

(e) Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (2018 onaylı)

(f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

(g) SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,

(h) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Servisi) alınmış belgenin aslı,

(ı) İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler,

(i) Teklif Mektubu (Islak imzalı),

(j) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

(k) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

(l) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

(m) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

(n) Kütahya Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat ve özel teminata ait alındı veya banka teminat mektubu (süresiz).

İstekliler 28 Ağustos 2018 tarihinde saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecekler. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Daha fazla bilgi ve kat karşılığı yapım şartnamesini almak isteyenlerin, mesai gün ve saatlerde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K: 3) müracaatları ilan olunur.

7140/1-1