15 Ağustos 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30510

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, F21D21B2B pafta, 217 ada, 9 parsel üzerindeki 1237264 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 673863 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1772 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Umran Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 07.06.2018 tarihli ve E.2017/3269-K.2018/1499 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Umran Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 08.08.2018 tarihli ve 139643 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.

7094/1/1-1

—————

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 69172 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 917 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metot Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.06.2018 tarihli ve E.2017/3234-K.2018/1600 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Metot Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 08.08.2018 tarihli ve 139969 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.

7094/2/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 4-7 pafta, 47 ada, 53 parsel üzerindeki 1013388 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 672048 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 931 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.05.2018 tarihli ve E.2017/2223-K.2018/1164 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 08.08.2018 tarihli ve 139589 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.

7094/3/1-1

—————

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Ahmet GÖNÜLLÜ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1761, Oda Sicil No: 34952) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 25.06.2018 tarihli ve E.2017/3235-K.2018/1603 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet GÖNÜLLÜ hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 08.08.2018 tarihli ve 139909 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.

7094/4/1-1

—————

İzmir İli, Aliağa İlçesi, 19K1C1D pafta, 943 ada, 18 parsel üzerindeki 1242322 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti (Ticaret odası: İzmir, Ticaret Sicil No:187336, Yapı Denetim izin Belgesi Numarası:2556) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2018/1376 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 05.07.2018 tarihli ve E.2018/1376 sayılı karar ile “yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 18.06.2018 tarihli ve 30452 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fırtına 35 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olan kısmı 08.08.2018 tarihli ve 139929 sayılı Makam Olur’u ile yürütmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7095/1-1

—————

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 686 ada, 15 parsel üzerindeki 904898 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 5146 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 979 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.05.2018 tarihli ve E.2017/281-K.2018/1077 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 19.01.2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 10.08.2018 tarihli ve 140663 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.

7096/1/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 4-7 pafta, 47 ada, 53 parsel üzerindeki 1013388 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 31.05.2018 tarihli ve E.2017/914-K.2018/1163 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işlem 10.08.2018 tarihli ve 141066 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.

7096/2/1-1

—————

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 16 parsel üzerindeki 934853 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı, Teknik Öğretmen Yeliz PUNAR (T.C. No: 11096445156) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 12.04.2018 tarihli ve E.2018/405 sayılı “yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 16.05.2018 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/377 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 29.09.2016 tarih ve 22565 sayılı Makam Oluruna istinaden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 10.08.2018 tarihli ve 141584 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7096/3/1-1


 


 


 


 


 


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Tarımsal Enerji ve Mekanizasyon Araştırma ve Eğitim Vakfı (TEMAV), Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.03.2016 tarihli, 2015/203 E. ve 2016/131 K. sayılı kararına istinaden alınan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesinin 21.06.2018 tarihli, 2017/1415 E. ve 2018/789 K. sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7114/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/ Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Ergoterapi veya Aile Hekimliği alanında uzmanlığını almış olmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

7107/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doçent kadrolarına) alınacaktır. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur altı (6) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir) nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Rektörlük                      : 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

İlan Başvuru Tarihi       : 15.08.2018

İlan son başvuru tarihi  : 29.08.218

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Nitelik

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Profesör

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

Heyelan, Sismoteknik ve Deprem Tehlike üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

Serbest Lie Cebirlerinde çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam

Doçent

 

Profesör        :  2

Doçent           :  2

TOPLAM     :  4

Duyurulur.

7072/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

3 - Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları İlanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdırlar.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birim

Bölüm/Ana Bilim Dalı

Prof

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi

1

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Kamu Ölçmeleri

1

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

1

 

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

 

1

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Klasik Arkeoloji

 

1

 

 

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

1

 

PDÖ eğitim sertifikası olmak.

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

 

1

 

 

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

 

1

 

 

Veteriner Fakültesi

Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği

 

1

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Yöneylem Araştırma

 

1

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Tarihi

 

1

 

 

İlahiyat Fakültesi

Hadis

 

1

 

 

İşletme Fakültesi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

 

 

1

İşletme, Sigortacılık, Sigorta ve risk yönetimi, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

 

Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi

 

 

1

Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış ve program geliştirme üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

 

 

1

 

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

 

 

1

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup İdari hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe

 

 

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk İslam Sanatı

 

 

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji

 

 

1

Psikoloji lisans mezunu olup Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji

 

 

1

Psikoloji lisans mezunu olup Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Risk Analizi

 

 

1

 

Mühendislik Fakültesi

Elektronik

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

 

 

1

Solunum yetmezliğinde yüksek duyarlıkta simülasyon eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

 

 

1

Hematolojik malignitelerle ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

1

Çocuk Genetik Hastalıkları yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hast.

 

 

1

Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf

 

 

1

 

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

 

 

1

Mimarlık lisans mezunu olup Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

 

 

1

İç Mimarlık lisans mezunu olup İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

7011/1-1


SANKO Üniversitesi Rektörlüğünden:

TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

İlan Tarihi: 15.08.2018

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvuracakları bölüm ve alan adı belirten dilekçe, YÖK Ek-4 ve Ek 3 formatında özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 6 adet fotoğraf, diploma belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri ile İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. "

- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 7 takım yayın dosyalarını veya 7 adet flash bellek veya 7 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgesi veya noter onaylı sureti veya İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan sureti ile yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 5 takım yayın dosyalarını veya 5 adet flash bellek veya 5 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayın listelerini kapsayan 5 takım yayın dosyalarını veya 5 adet flash bellek veya 5 adet CD eklemeleri gerekmektedir.

- Genel Bilgiler

- Başvurular şahsen veya posta yolu ile kabul edilecektir.

- Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

- Posta ve kargo şirketi kullanılarak yapılacak gönderilerde meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

- İlan Yürürlük Süresi: Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün

T.C. SANKO Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. No: 36 27090 Şehitkamil/Gaziantep

Bilgi için: 0 (342) 211 65 32   Faks: 0 (342) 211 65 05 insankaynaklari@sanko.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro

Sayı

Şartlar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi

1

Çocuk Cerrahisi

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Göğüs Cerrahisi

Profesör veya Doçent veya    Dr. Öğr. Üyesi

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör veya Doçent

3

Dr. Öğr. Üyesi

2

Kulak Burun Boğaz

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Ortopedi ve Travmatolojisi

Profesör veya Doçent

1

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Profesör veya Doçent veya    Dr. Öğr. Üyesi

1

Üroloji

Profesör veya Doçent veya Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

2

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Profesör veya Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör veya Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Halk Sağlığı

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

İç Hastalıkları

Profesör

1

Dr. Öğr. Üyesi

1

Profesör

1

Gastroenteroloji Yandal Uzmanı Olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

Nöroloji

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör veya Doçent veya    Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Profesör veya Doçent veya    Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme/Diyetetik

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. İlgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Beslenme/Diyetetik

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Beslenme

Dr. Öğr. Üyesi

1

Obezite üzerine gen ekspresyon çalışması ile ilgili doktora yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında yüksek lisans ve fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Hemşirelik Esasları Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya     Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya      Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Psikiyatri Hemşireliği

Profesör veya Doçent veya    Dr. Öğr. Üyesi

1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya ilgili anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

7125/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUNA ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, ,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokuluna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Prof.

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını “Besin Hijyeni ve Teknolojisi” alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını “Elektronik Haberleşme Eğitimi” alanında yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doç.

1

Doktorasını ve Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. İngilizce ve Fransızca ders verebilecek düzeyde yabancı dil bilmek. Türk Dış Politikası alanında uzman ve eser sahibi olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Dr. Öğretim Üyesi

1

İktisat alanında Lisans ve Uluslararası İktisat alanında Doktora yapmış olmak. Risk Yönetimi ve Denetim alanında uzman olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

İngiliz Dili ve Eğitimi alanında Yüksek Lisansını tamamlamış olmak, İngiliz Dili Öğretimi alanında Doktora derecesi sahibi olmak.

 

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım) Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (15.08.2018-29.08.2018) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 29.08.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres   : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel        : 0216 4524585-86

Fax       : 0216 452 87 17

7119/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve  “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyelerinin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

 

BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sıra No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Lisans, doktora ve doçentlik derecelerini Çevre Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Biyoremediyasyon, fitoremediyasyon konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

2

Matematik

Matematik

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Matematik Bölümünden almış olmak. Standart olmayan sayısal yaklaşımlar konularında çalışmaları olmak.

3

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği bölümünden, lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Bilim Dalından almış olmak. Yol ve asfalt malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

4

Mekatronik Mühendisliği

Mekanik Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve lisansüstü derecelerini Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden almış olmak. Robotik, mekatronik, kontrol otomasyon, malzeme, haberleşme veya filtre tasarımı konularında çalışmaları olmak.

5

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Lisans derecesini Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden almış olmak. Haberleşme sistemleri, makine öğrenmesi, veri madenciliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

BİRİMİ: İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sıra No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

6

İşletme

Muhasebe ve Finans

Doçent

1

1

Yüksek lisans eğitimini İşletme Yönetimi, Doktora derecesini Finans ve Bankacılık alanından almış olmak. Doçentlik ünvanını “Finans” bilim alanından almış olmak. Finansman ve risk yönetimi konularında çalışmaları olmak

7

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini İşletme alanından almış olmak. Liderlik, insan kaynakları yönetimi ve girişimcilik alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

8

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans eğitimini Psikoloji bölümünde, lisansüstü derecelerini Adli Psikolojisi ve/veya Sosyal Hizmetler alanında almış olmak. Hükümlü bireyler, denetimli serbestlik ve madde bağımlılığı konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

9

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve Lisansüstü derecelerini Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak. Uluslararası ilişkilerin ekonomik ve ticari boyutları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

BİRİMİ: ORMAN FAKÜLTESİ

10

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Lisans derecesini Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünden almış olmak. Nanoselüloz malzemeler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

11

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Lisans derecesini Orman Mühendisliği Bölümünden, Lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği Anabilim dalından almış olmak. Orman botaniği ve odun dışı ürünler konularında çalışmaları olmak.

12

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans ve doktora derecelerini Peyzaj Mimarlığı Bölümünden almış olmak. Peyzaj Planlama alanında çalışmış olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliği olmak.

BİRİMİ: MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Sıra No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

13

Şehir ve Bölge Planlama

Şehircilik

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Lisans ve doktora derecelerini Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden almış olmak. Kent içi konut hareketliliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.

14

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Lisans ve doktora derecelerini Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden almış olmak. Kentsel afetler, sigorta ve bölge planlamaları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.

15

Mimarlık

Bina Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Lisans derecesini Mimarlık Bölümünden almış olmak. Doktora derecesini Bina Bilgisi Ana Bilim Dalından almış olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğinde olmak.

 

Not: Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.

7040/1-1


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesi, 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.

 

Kadro Birimi

Bölümü

ABD/Program

Kadro Unvanı

Der.

Adet

Açıklamalar

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Termodinamik

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanına Sahip Olmak ve Kanallarda Isı Transferi ve Sıvı Desikant Nem Alma Konularında Çalışmaları Olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

3

1

Batı Dilleri ve Edebiyatları Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak ve Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı, Karşılaştırmalı Roman Tahlili ve Göçmen Edebiyatı Konulu Çalışmaları Olmak.

Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Yiyecek- İçecek ve Mutfak Çalışanları Konulu Çalışmaları Olmak.

7071/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 31 Ağustos 2018 tarihine kadar şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Psikoloji veya Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık alanında doktora yapmış olmak.

Sosyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Sosyoloji, Sosyal Felsefe veya Antropoloji  alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doktor Öğretim Üyesi

1

Radyo, Televizyon ve Sinema veya İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör, Doçent,

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasıını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör, Doçent

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör, Doçent

1

Doçentliğini Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ,Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Fizik alanından almış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

Doçentliğini Okul Öncesi Öğretmenliği yada Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

Doçent

1

Doktorasını Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Doçent

1

Doktorasını Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya Sosyal Antropoloji alanlarında yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya Sosyal Antropoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında almış olmak.

Doçent

1

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör,

Doçent,

Doktor Öğretim Üyesi

1

*Doktorasını Siyaset Bilimi alanında yapmış olmak,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör,

Doçent,

Doktor Öğretim Üyesi

1

*Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak,

İşletme (Türkçe)

Profesör

1

Doktorasını Özel Hukuk ve Doçentliğini Medeni Hukuk alanında almış olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Profesör

1

Doktora eğitimi ve Doçentliğini İşletme Mühendisliği alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanında ders verme tecrübesine sahip olmak. Alanında uluslararası akademik yayınları bulunmak.

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

Doktorasını İşletme alanında almış olmak.

Havacılık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hava Trafik Kontrol Ana Bilim Dalında Doktora derecesine ve havacılık sektöründe çalışma tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Doçent

1

Anestezi alanında doçentliğini almış olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak

İlk ve Acil Yardım

Dr. Öğretim Üyesi

1

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Uzman olmak.

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans ve Doktora eğitimlerini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Gastronomi ve/veya ilgili  alanlarda ders verme tecrübesine sahip olmak.

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Televizyon alanında Çocuk İzleyici konusunda doktora çalışması yapmış olmak

 

* 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara ilişkin Yönetmelik" uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak. (YÖK'ün kabul ettiği sınavlardan 80 ve üzeri puanı olmak)

7127/1-1