15 Ağustos 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30510

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İŞ MAKİNESİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Anamur Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


EGZOZ SUPABI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİFLERİN ŞASİ YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


2 ADET BEŞLİ EĞİTİM BAŞLIKLI ARAŞTIRMA MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:


TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


SÜRE UZATIM İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1 (BİR) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


KEPEZ PARKORMAN MEŞE KAPISI İÇERİSİNDE BULUNAN TESİSLERİN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya İşleri Hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/407868

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası      :  0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ağrı Şeker Fabrikası Fabrika Kısımlarında Kampanya Döneminde Fabrikamız Kampanya İşlerinin yürütülmesi (Pancar Yüzdürme Hizmeti, Meydan Temizlik Hizmeti ve Ham Fabrika temizlik işleri için ± % 20 Toleranslı 70 Gün Asgari Ücretin %10 fazlası Kristal Şeker Ambalajlama İşleri, Kalite Kontrol Laboratuarı İşleri, Rafineri temizlik işleri ve Pancar Analiz Laboratuarı İşleri için ± % 20 Toleranslı 70 Gün Asgari Ücret)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ağrı Şeker Fabrikası

b) İşin Süresi                             :  ± % 20 Toleranslı 70 Gün

c) Tarihi ve saati                        :  29.08.2018 - 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 200,00 (İkiyüz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 29.08.2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7111/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 7.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2018/406131

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Yaşar Kemal Cad. 5. Km Merkez AĞRI

b) Telefon No                            :  0 472 215 38 45

c) Faks No                                 :  0 472 215 35 80

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  7.000 Ton Yaş Pancar Posasının Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının Yapılması İşi.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ağrı Şeker Fabrikası Yaş Pancar Posası Paketleme Tesisi

c) İşin Süresi                             :  45 (Kırkbeş) Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ağrı Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  29/08/2018 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yaşar Kemal Cad. 5. Km Merkez AĞRI) adresinde görülebilir ve 100,00 (Y.Yüz TL.) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 29.08.2018 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7105/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dahili Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/408967

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası   :  0 472 215 38 45/0 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız 2018/2019 Kampanya döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait ± %20 toleranslı 20.000 ton malzemenin yaklaşık 70 gün boyunca boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması işidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası Meydan Sahası

b) İşin Süresi                          :  70 Gün

c) Tarihi ve saati                     :  31.08.2018 - 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 118,00 (Yüzonsekiz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 31.08.2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7039/1-1


İŞ MAKİNESİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ELİ, GLİ ve ÇLİ Müdürlüklerimizin ihtiyacı 6 kalem (toplam 58 adet) iş makinesi lastiği alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/412300

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12   06330  Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  (312) 540 10 00 - (312) 540 16 47

c) Elektronik posta adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  80-TKİ/18-02 referanslı, 6 kalem (toplam 58 adet) iş makinesi alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim Yeri                           :  ELİ Müdürlüğü Soma/MANİSA, GLİ Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA, ÇLİ Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE İş yeri ambarları

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Zemin Kat

b) Tarihi ve saati                        :  02 Ekim 2018 - 14.00

4 - İhale dokümanı; TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 10 Oda No: 1010 adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 02 Ekim 2018 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ. Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin Kat, Oda No: DZ-25 Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli bir geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120) takvim günü olmalıdır.

8 - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7126/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Anamur Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Göktaş Mahallesi 741 Ada 9 Numaralı Parsel üzerinde bulunan taşınmaz mal (konut+işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 500.00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale 28.08.2018 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi-Ar-Ge Salonunda Anamur Belediyesi İhale Komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

4 - TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ TÜM BAĞIMSIZ BÖLÜMLER İÇİN: 20.482.060,00 TL. (YİRMİMİLYONDÖRTYÜZSEKSENİKİBİNALTMIŞ TL)

İstekliler %3 tutarında geçici teminat belgesini ihale dokümanına ekleyeceklerdir.

GEÇİCİ TEMİNAT (%3) TUTARI: 614.461,80 TL.

(ALTIYÜZONDÖRTBİNDÖRTYÜZALTMIŞ TÜRKLİRASI, SEKSENKRŞ)

5 - İsteklilerde aranılan belgeler şunlardır:

5.1. İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,

5.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

5.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

5.7. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

6 - Teklifler 28.08.2018 Salı günü saat 10:00’da kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.

7054/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)      Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği’ne bağlı stok sahalarından 150.000 ton Kömürün İstasyon Vagon Yükleme tesisine veya G Noktası stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alım işi

2018/408197

2018-1285

03.09.2018 15:00

240 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  E.L. İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; E.L İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89   45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

7041/1-1


EGZOZ SUPABI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/403659

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1743 Adet Egzoz Supabı, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  06.09.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 06.09.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6975/1-1


LOKOMOTİFLERİN ŞASİ YIKAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/403678

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 50 adet Muhtelif Tip Lokomotiflerin Şasi Yıkama İşi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  07.09.2018 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 07/09/2018 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6976/1-1


1 ADET ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/412792

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 2009 - 4268-3534

ç) Belgegeçer                             :  232 311 4322

d) E- posta                                 :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                        :  1 ADET ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU (AFM) ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar Cihazı Alımları-1 Adet

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürlüğü Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  29/08/2018 Çarşamba günü - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

7118/1-1


2 ADET BEŞLİ EĞİTİM BAŞLIKLI ARAŞTIRMA MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                              :  2018/394630

1 - İdarenin:

a) Adı                                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                     :  232 311 2009 - 4347

ç) Belgegeçer                                :  232 311 4322

d) E- posta                                    :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                           :  BEŞLİ EĞİTİM BAŞLIKLI ARAŞTIRMA MİKROSKOBU ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı          :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları   2 Adet

c) Teslim Yeri                               :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                            :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  28/08/2018 Salı günü - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 Sayılı Kararname Eki Esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

7092/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:

Taşınmaz Bilgileri.

1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca - Büyükovacık mahallesinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı Kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.

SATILACAK GAYRİMENKUL:

 

İli

İZMİR

İlçesi

Menderes

Mahalle - Mevkii

Bulgurca - Büyükovacık

Cadde - No

Ada

101

Parsel

1

Pafta

Yüzölçümü

51.000,59 m2

Cinsi

Tarla

 

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Şartname Bedeli

7.650.088,50 TL

229.503,00.- TL

400,00.- TL

 

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 29.08.2018 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.- TL ücret karşılığında satın alabilirler.

4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 9.30

5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname, ve imza beyannamesi

4) Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

9) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

İstekliler 29.08.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. Taşınmaz satış İhalesi üzerinde kalan yüklenici satış bedelinin %50’si peşin geri kalan kısmını 1 eşit taksitle ödeyecektir.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İlan olunur.

7052/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Gerçekli Mahallesi Çeşme Kırı mevkii 1 Pafta, 26 Parselde kayıtlı olan 54.500,00 m2’lik Taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhalesi 29.08.2018 Çarşamba günü saat 15:00’de Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 14 adresinde bulunan Belediye Hizmet binamızın birinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu Gerçekli Mahallesi Çeşme Kırı mevkii 1 Pafta, 26 Parselde kayıtlı olan 54.500,00 m2’lik Taşınmazın tahmini satış bedeli 2.150.000,00TL (İkimilyonyüzellibin Lira)’dir. İhalenin geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3’ü olan 64.500,00 TL (Altmışdörtbinbeşyüz Lira)’dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan isteklilerden, teminat haricinde muhammen bedelinin (%10)’da 215.000,00 TL (İkiyüzonbeşbin Lira) güvence bedeli alınacaktır.

4 - İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ulus Meydanı şubesindeki TR940001002496138318425042 nolu hesabına yatırılacaktır.

5 - İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı No: 1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 500,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 29.08.2018 Çarşamba günü ihale saatine kadar Belediyemiz Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı No: 1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.

İstekli gerçek kişi ise;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c) Noter onaylı İmza Sirküsü,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

g) Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,

h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,

i) Şartname Alındı Makbuzu,

j) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

k) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,

İstekli tüzel kişilik ise;

a) Noter onaylı İmza Sirküsü,

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,

f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,

g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,

i) Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,

j) Vergi Dairesi ilişiği/borcu yoktur belgesi,

k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

l) Şartname Alındı Makbuzu

m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

n) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,

7 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7093/1-1


TOZ TOPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 1 Takım Jet-Pulse Filtreli Toz Toplama Sistemi+Fan (Komple Anahtar Teslimi) Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.08.2018 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6729/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Enerji Üretim Alanı'nda kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla; Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırlarında bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan ER: 3360209, S: 85839 no.lu ruhsat sahası içerisindeki Kömür Rezerv Alanı'nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 18. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 27/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarih ve saati 17/10/2018 günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır.

T.C.

HAZİNE VE MALÎYE BAKANLIĞI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

7097/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/404597

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Yeni Şehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18

                                                  36360   MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası   :  0 474 213 57 21-26/0 474 213 57 33

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2018/2019 Kampanya Döneminde Arpaçay (9.000), Akyaka (28.000), kantarlarından - Kars Şeker Fabrikasına toplam ve yaklaşık olarak 37.000 Ton Pancarın Karayolu ile Nakli

b) Yapılacağı yer                    :  Bölge Kantarları ile Kars Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                           :  Kars Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  03.09.2018 Pazartesi Günü, Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.)

Taşıma Yetki belgesi ile ilgili komisyon kararı şartname ile birlikte isteklilere verilecektir.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dâhil 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ ne elden verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7038/1-1


1 (BİR) ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin hükümleri doğrultusunda aşağıdaki tabloda bilgileri mevcut olan 1 (bir) adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı 3 (üç) yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

 

Cinsi

İlçe

Erişim Numarası

Alan (hektar)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

Jeotermal Kaynak

Palandöken

3315138

2092,01

50.000,00

1.500,00

 

2 - İhale 28.08.2018 Salı günü saat 11:00’da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İşin Şartnamesi Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için:

a) Başvuru dilekçesi, Kanuni İkametgâh Belgesi ve Tebligata esas olan adresi, Telefonu,

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Geçici teminat miktarını yatırdığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (YİKOB’un TR39 0001 2001 5680 0007 0000 01 İban numaralı hesabına, işin niteliği de belirtilerek yatırılacaktır)

d) İstekliler adına katılmak isteyenlerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin Noter tasdikli imza sirküleri,

e) Tüzel kişiler adına katılacakların 2018 Noter tasdikli Yetki Belgesi ve Sirküleri,

f) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

g) İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.

Web: www.erzurumyikob.gov.tr

İlan olunur.

7051/1-1


KEPEZ PARKORMAN MEŞE KAPISI İÇERİSİNDE BULUNAN TESİSLERİN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Antalya Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan ve işletme hakkını kiraladığımız Göçerler Mahallesi Antalya Bulvarı No: 410 da bulunan Kepez Parkorman Meşe Kapısı içerisinde bulunan tesislerin ilk yıl yıllık 680.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle 04.09.2018 tarih saat: 15.00’da 10 (on) yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile İhale şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

1) Kanuni İkametgâh belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)

2) Nüfus Cüzdanı sureti (T.C. Kimlik Numarası belirtilecektir.)

3) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname,

4) Tebligat için adres beyanı,

5) Noter tasdikli İmza beyannamesi,

6) 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 6.800.000,00.-TL’nin % 10’u olan 680.000,00.- TL tutarında geçici teminat (geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)

7) İhale şartname bedeline ait makbuz

8) İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

9) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

10) Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

11) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

12) İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler

İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:

12.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

İsteklinin teklif edeceği bedel tutarından az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

12.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

12.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

13) İhaleye teklif verecek olan gerçek ve/veya tüzel kişinin adına düzenlenmiş ve ihale tarihi itibari ile geçerli olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme Belgesi veya Seyahat Acentesi İşletme Belgesinin teklif zarfında aslının ya da noter onaylı suretinin sunulması zorunludur.

TÜZEL KİŞİLERDEN;

1) Tebligat için adres beyanı,

2) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri

3) Tüzel kişinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname,

4) Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi (değişiklik ekleri ile birlikte)

5) 10 (on) yıllık Muhammen bedel olan 6.800.000,00.-TL’nin % 10’u olan 680.000,00.- TL tutarında geçici teminat ( geçici teminat Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)

6) İhale şartname bedeline ait makbuz

7) İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği

8) Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

9) Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,

10) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,

11) İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler

İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:

11.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

İsteklinin teklif edeceği bedel tutarından az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

11.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

11.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

12) İhaleye teklif verecek olan gerçek ve/veya tüzel kişinin adına düzenlenmiş ve ihale tarihi itibari ile geçerli olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme Belgesi veya Seyahat Acentesi İşletme Belgesinin teklif zarfında aslının ya da noter onaylı suretinin sunulması zorunludur.

İhaleye katılmak isteyenler 500.00.TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini yatırması zorunludur.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini en geç 04.09.2018 tarih Saat: 12.30'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

6979/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  27.08.2018 Pazartesi Günü-Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ

3 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                 :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)

5 - Şartname Bedeli                   :  100,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1- Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kâğıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç 27.08.2018 Pazartesi günü saat 11:00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mevkii/Mahalle

Ada/

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tarih Saat

Parsel No

1

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

184/7

434,00

Kentsel Çalışma Alanı

520.000,00 TL

15.600,00 TL

27.08.2018 - 11.00

(Liste sırasına göre ihaleler gerçekleştirilecektir. Aynı gün içerisinde tamamlanmaması halinde ertesi gün aynı saatte (28.08.2018 11.00) liste sırasına göre devam edecektir.)

2

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

3077

453,53

Ticaret Alanı

345.000,00 TL

10.350,00 TL

3

Başiskele/Kullar/

Ovacık Mahallesi

0/7276

5594,58

Ticaret Alanı

3.800.000,00 TL

114.000,00 TL

4

Başiskele/Yeniköy/

Sepetlipınar Mahallesi

181/1

4333,00

Özel Eğitim Tesis Alanı

1.950.000,00 TL

58.500,00 TL

5

Başiskele/Yeniköy/

Yeniköy Merkez Mahallesi

719/1

724,00

Konut Alanı

725.000,00 TL

21.750,00 TL

6

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ Mahallesi

936/1

2656.57 m²

Konut Alanı

1.350.000,00 TL

40.500,00 TL

7

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

771/2

460,00

Ticaret Alanı

550.000,00 TL

16.500,00 TL

8

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

784/1

1606,85

Ticaret Alanı

1.925.000,00 TL

57.750,00 TL

9

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

780/8

431,59

Ticaret Alanı

520.000,00 TL

15.600,00 TL

10

Başiskele/Yuvacık/

Paşadağ Mahallesi

908/11

1499.89 m²

Konut Alanı

750.000,00 TL

22.500,00 TL

11

Başiskele/Yeniköy/

Karşıyaka Mahallesi

792/9

1655,97

Ticaret Alanı

2.000.000,00 TL

60.000,00 TL

12

Başiskele/Kullar/

Ovacık Mahallesi

245/18

47845,75

Spor Tesis Alanı

25.000.000,00 TL

750.000,00 TL

13

Başiskele/Kullar/

Yaylacık Mahallesi

822/2

5.000,00

Sanayi Alanı

6.000.000,00 TL

180.000,00 TL

14

Başiskele/Kullar/

Yaylacık Mahallesi

850/1

17,652.92 m²

Tır Parkı Alanı

8.826.460,00 TL

264.793,80 TL

15

Başiskele/Kullar/

Vezirçiftliği Mahallesi

308/6

1,536.93 m²

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

1.844.316,00 TL

55.329,48 TL

16

Başiskele/Yuvacık/Yeşilyurt

831/1

305,32 m²

Konut Alanı

135.000,00 TL

4.050,00 TL

17

Başiskele/Bahçecik/Yeşilkent

6297

635,05 m²

Konut Alanı

390.000,00 TL

11.700,00 TL

18

Başiskele/Bahçecik/Damlar

635/8

580,46 m²

Konut Alanı

230.000,00 TL

6.900,00 TL

19

Başiskele/Yuvacık/Paşadağ

917/7

364,15 m²

Konut Alanı

120.000,00 TL

3.600,00 TL

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

7001/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ARSA PAYI ALAN

İMAR DURUMU

CİNSİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

KOCAELİ

KÖRFEZ

ATALAR - (Yarımca)

705

42

1/1 - 1500.00

TİCARET

ARSA

3.300.000,00 ¨

99.000,00 ¨

5.09.2018

15:00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

 

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF

A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF

B - DIŞ ZARF

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İhale Şartname bedeline ait makbuz

Nüfus Cüzdanı sureti

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

İkametgâh

İkametgâh

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Ticari Sicil Gazete

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Yabancı İstekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 04.09.2018 Tarih, saat 15:00’ a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 04.09.2018 Tarih, saat 15:00'a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 500.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olmakla birlikte alıcı talep ettiği takdirde, 1/2 oranı, peşinat olarak alınmak şartıyla, kalan 1/2 oranındaki bedel, sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra başlamak kaydıyla, yasal faiziyle birlikte aylık 2 (İki) eşit taksitle ödenmesi gerekmektedir veya Körfez Belediyesi Taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

6877/1-1