27 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30491

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Niğde İli, Merkez İlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gülçin GÜÇ YAŞAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21616, Oda Sicil No: 29719) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 28.06.2018 tarihli ve E.2018/898 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Gülçin GÜÇ YAŞAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 23.07.2018 tarihli ve 127255 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6572/1-1

—————

Konya İli, Ereğli İlçesi, 1644 ada, 2 parsel üzerindeki 959086 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kon-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Selman BAŞ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18606, Oda Sicil No: 27060) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2017/2185 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.03.2018 tarihli ve E.2017/2185-K.2018/652 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.03.2017 tarihli ve 29994 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Selman BAŞ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 23.07.2018 tarihli ve 126986 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6573/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul 05.07.2012 tarihli ve 3911/60 sayılı Kararı ile, Bahçelievler Mah. 228. Sok. No: 12 47400 Kızıltepe Mardin adresinde mukim Baran Petrol Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’ın 07/10/2010 tarihli ve M-10/3334 sayılı raporu yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendine; teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta kattığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan gizli yer altı tankı tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve ilgili mevzuatta belirlenen yasal süre içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, Baran Petrol Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıta katması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 137.356,-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli yer altı tankını piyasa faaliyetine konu etmesi fiili nedeniyle, Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 11.446,-TL tutarında olmak üzere toplamda 148.802,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 148.802,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6588/1/1-1

—————

07/06/2018 tarihli ve 28300 sayılı Başkanlık Oluru ile 2. Organize Sanayi Bölgesi 975/4 Hendek Sakarya adresinde mukim 21.01.2010 tarihli ve MYĞ/2403-3/27123 sayılı madeni yağ lisansı sahibi SMS Akpetrol Petrol Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tesisinde 04.05.2016 tarihinde yapılan denetimde;

a) Tesisin imal ettiği ürüne ilişkin mamullerin TSE belgelerinin süresinin geçmiş olması, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında Motor, Endüstriyel Yağlar, Müstahzarlar, Antifiriz, Cam Suyu İmalatı yazmasına rağmen iş yerinde Temizlik Malzemeleri (Deterjan, Sıvı Sabun vb. ürünlerin) üretiminin yapılması, bu faaliyetle ilgili ruhsat alınmaması ve Vergi Dairesi Başkanlığına kaydının yapılmaması, tesisin madeni yağ faaliyetine ilişkin Kapasite Raporunun süresinin geçmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 inci fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasına, 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasına, 11 inci maddesinin (2) nci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

b) Sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 inci fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 15 inci maddesinin (1) inci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

c) Tehlikeli Maddeler Mali Sorumluluk Sigortasının bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ve 15 inci maddesine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına, Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 16 nci maddesinin (1) inci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca SMS Akpetrol Petrol Ürünleri İmalat İthalat İhracat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/06/2018 tarihli ve 958 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6588/2/1-1

—————

Kurul’un 22.06.2018 tarih ve 7921-4 sayılı Kararı ile “M S A T Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” hakkında,

5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca 17.01.2018 tarih ve 4189 sayılı ihbar yazımıza rağmen 15 (onbeş) gün içinde yerine getirmediği gibi 12.04.2018 tarih ve 7797-2 sayılı Kurul Kararı ile verilen 30 (otuz) günlük geçici durdurma süresinde de yerine getirmediğinin tespit edilmesi üzerine konu, Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü ile birlikte değerlendirilmiş olup; lisans sahibinin faaliyetine konu 25.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14288 sayılı LPG otogaz bayilik lisansının 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.

Bu durum, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6588/3/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/10029 lisans numaralı MMK PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 22.05.2018 tarihli 24817 sayılı Başkanlık Oluru çerçevesinde doğrudan soruşturma açılmış ve 24.05.2018 tarihli 803 sayılı Soruşturma Raporu hazırlanmıştır. Ancak, söz konusu Soruşturma Raporu ve savunma istem yazısı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir.

Soruşturma Raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca yazılı savunma yapılması gerekmektedir. Talep edilen yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle, aykırılığın devam etmediğini belgeleyen her türlü belge ile birlikte Kuruma gönderilmesi gerekmekte olup süresi içinde gönderilmeyen savunma dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde mevzuata aykırılığın, onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya söz konusu lisansın doğrudan iptal edilebileceği 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6588/4/1-1

—————

20/06/2016 tarihinde sonlandırılan 14/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33416 sayılı bayilik lisansı ile "E-90 Karayolu Üzeri Ereğli Makası 13.km Tepeköy Karaağaç Mevkii Ulukışla Niğde" adresinde faaliyet gösteren OMR Petrol Tarım Nakliyat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 17/11/2015 tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde, otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt hareketlerinin varlığının ve fiyat ilanı yapılmadan akaryakıt satışı yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle alınan 23/03/2018 tarih ve 15019 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 03/05/2018 tarih ve 664 sayılı Soruşturma Raporu, adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı ve bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetinizin geçici bir süre için durdurulacağı veya şahsınıza ait lisansın doğrudan iptal edileceği konularının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6588/5/1-1

—————

"Gecek Mevkii Samsun Yolu 12. Km. Çampınar Köyü Osmancık/Çorum" adresinde 19.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32318 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Yeni Ada Petrol Akaryakıt Petrol Ürünleri Nakliye Kuyumculuk Otomotiv İnşaat Turizm Tic. San. Ltd. Şti.'ne ait akaryakıt istasyonunda 10.12.2015 tarihinde gerçekleştirilen denetimde otomasyon sisteminin çalışmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi nezdinde 26/02/2018 tarihli ve 9927 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca piyasa faaliyetinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekmekte olup, aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın …" hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda soruşturma sonucu düzenlenen 16/03/2018-461 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6588/6/1-1


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Konya ili, Akşehir ilçesi, Hıdırlık (42.001) Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 06.07.2018 tarihli ve 119611 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.

İli                            :  Konya

İlçesi - Mahallesi    :  Akşehir

Mevkii                    :  Hıdırlık (42.001) Doğal Sit Alanı

 

 

                                           NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI

6512/1-1

—————

Konya ili, Karapınar ilçesi, Karapınar Pınar (Kaynak) Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 06.07.2018 tarihli ve 119622 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr adresinde mevcuttur.

İli                         :  Konya

İlçesi - Mahallesi :  Karapınar

Mevkii                 :  Karapınar Pınar (Kaynak) Doğal Sit Alanı

 

 

                                       SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI

6513/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuracak adayların:

Başvuracağı fakülte ve bölümü belirtir, kişinin iletişim bilgilerini içeren bir dilekçenin ekinde; bir adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir tüm belgelerini (Lisans/Y. Lisans/Doktora), doçentlik belgelerini, fotoğraflı özgeçmişlerini (yayınlarını, hazırlanmakta veya yayınlanmak üzere süreci başlatılmış olan yayınlarını, öğretilen dersler ve yönettiği / yönetmeye devam ettiği doktora / yüksek lisans çalışmalarının listesini, yayınlarına yapılan atıfları ve yayın kurulu üyeliği, yarışma ve ödül jürisi üyeliği vb... diğer faaliyetlerini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin iletişim bilgileriyle isimlerini, yabancı dil belgelerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını (Öğrenim ve Araştırma Planlarını) içeren niyet mektuplarını, öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak için kullanılan strateji ve yöntemleri içeren portfolyolarını, bu yaklaşımın uygulandığını gösteren kanıtları iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Erkek adayların askerliğini yapmış / muaf olmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyası (2 kopya) eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadrolar ile ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm Anabilim Dalı

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

2

Adayların;

Doçentliklerini / Doktoralarını, İngilizce Öğretmenliği / İngiliz Dili ve Eğitimi / İngilizcenin Yabancı Dil olarak Öğretimi alanlarından almış olmaları gerekmektedir.

6600/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Azo boyar maddeler, imin ve formazan bileşikleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

İstatistik

Doçent

1

1

Faz dağılımlı kuyruk sistemleri üzerinde çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Bid'at ehli üzerine çalışmaları olmak.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doçent

1

1

In vivo ve In vitro şartlarda genotoksikolojik çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

1

1

Schwarz lemması üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Biyomedikal

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Epileptik nöbet algılama ve kestirilme üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Pürüzlü yüzeylerin optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Yer kimliği üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Türkiye-Azerbaycan-İran ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İnvaziv meme karsinomları üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ebelik alanında doktora yapmış ve sentetik oksitosin üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tasarım MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Uzaktan eğitimde performans üzerine çalışmaları olmak.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO

Terapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Patojenlerin özelliklerinin hücre kültürü yöntemi ile incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.

6558/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

(Fizik bölümü Lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Sistem analizi, simülasyon ve proje risk yönetimi alanlarında çalışma yapmış olmak).

Prof. Dr.

1

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

(Makine Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış olmak. Isı transferi, akışkanlar mekaniği ve yenilenebilir enerji alanlarında bilimsel araştırmalar yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü

(Lisansını Kimya bölümünde, yüksek lisansını Çevre Mühendisliği alanında, doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak. Tedarik zinciri yönetimi, optimizasyon modelleme, yenilenebilir enerji alanlarında çalışmalar yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

1

İşletme Fakültesi

İktisat Bölümü

(Doktorasını İktisat Tarihi alanında yapmış olmak. Sanayileşme tarihi ve farklı endüstriyel yapılarla ilgili tarihsel araştırmalara ve yayınlara sahip olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

(Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Yüksek lisansını Ekonomi hukuku alanında, doktorasını Ticaret hukuku alanında yapmış olmak. Şirketler hukuku üzerine bilimsel araştırmalar yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

(Psikoloji lisans mezunu olmak ve bilişsel psikoloji ya da sinir bilimleri alanında doktora yapmış olmak).

Dr. Öğr. Üyesi

1

6563/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

a) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak;

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR)  müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 07/11/2017 tarih ve 22/3 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Fotonik

Doçent

1

2

Fizik alanında doktora yapmış olmak, doçentliğini Fizik (Optik,Fotonik) Bilim Alanından almış olmak.

İnce film üretimi, karakterizasyonu ve fotonik aygıt nanofabrikasyonu ve karakterizasyonu konularında uluslararası yayınları olmak.

İnce film büyütme teknikleri, fotonik aygıt nano fabrikasyonu ve karakterizasyonu, metal-yarı iletken kontaklar ve grafen üretimi, transferi ve aygıtları fabrikasyonu ve karakterizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

6555/1-1


Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;

4 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

8 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

9 - Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıbbi Biyoloji kadroları hariç Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Dr. Öğretim Üyesi

4

1

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografide hareket artefaktları ve fasiyal rekonstrüksiyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilimleri

Doçent

1

1

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Bina Enerji Performansı, Mikroklimatik Konfor ve Binalarda Sayısal Simülasyon ile Yapı Fiziği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans yüksek lisans ve doktorasını Kimya mühendisliğinde yapmış olmak: Kiral bileşikler, nanoelektronik yapıların modelleme ve benzetimi ve Plazmonik yarı-iletken nanokompozitlerin yenilenebilir enerji üretiminde kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Doçent

2

1

3B Bilgisayar grafikleri ve simülasyon sistemleri ile yüksek başarımlı paralel hesaplama ve GPU ile optimizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanından Doçentlik unvanını almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Doçent

1

1

Haberleşme sistemlerinin sayısal tasarımı konusunda çalışmaları olmak, Doçentlik unvanını Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Lisans Yüksek Lisans ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden almış olmak,

Savunma sanayi projelerinde çalışıyor ve çalışmış olmak,

Bacaklı robotik platformlarda görüntü işleme, imge hareket bulanıklığının giderilmesi ve FPGA/GPU ve diğer gömülü yüksek performanslı hesaplama donanımları konularında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Lisans, Yüksek lisans ve doktorasını Kimya Mühendisliğinde yapmış olmak. Grafen oksit - manyetik nanokompozitler, kimyasal buhar biriktirme ve standart hazırlama konularında çalışmalar yapmış olup iyi derecede AutoCAD bilmek.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Metalik Malzemeler

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Lisans, Yüksek lisans ve doktora eğitimini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış olmak, Yakıt hücreleri - fotovoltaik alanında kullanılan malzemeler ve metal - seramik kaplamaların elektrokimyasal üretimi ve karakterizasyonu alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doçent

2

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliğinde almış olmak. Veri Zarflama Analizi, çok ölçütlü Karar Verme Teknikleri, uygulamalı matematik ve Bulanık Küme teorisi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri

Spor Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Pliometrik ve çekiş antrenmanları üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Erken çocukluk eğitiminde Reggio Emilia yaklaşımı ve okul öncesi dönemde üst biliş ve düşünme becerileri konusunda deneysel araştırma yapmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dr. Öğretim Üyesi

4

1

Sağlığın geliştirilmesi ve eğitimi ile kaynaştırma öğrencisi ve diğer öğrencilerde rasyonel duygucu eğitim konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

Fizyoloji alanında yüksek lisans, Spor fizyoterapisi alanında doktora derecesine sahip olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

(Türk Din Musikisi Anasanat Dalı)

Doçent

1

1

Türk Mûsikîsi Nazariyatı Tarihi ve Çalgı Bilim Tarihi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Özel eğitim görsel sanatlar dersi, sanat eserlerini okuma becerileri ve kültürel miras alanında yayınları; metinlerin okuma ve anlaşılması konusunda deneyimi olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

Grafik Tasarım

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olmak ve Görsel etnografya üzerine yayınları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Kanıta dayalı travma kursu eğiticisi olmak, AHA (American Heart Assosication) kursu eğiticisi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve romatoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Uyku tıbbı konusunda deneyimli olmak, KOAH ve pulmoner emboli alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, kapsül endoskopi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Transkateter aortik kapak replasmanı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak, periferik damar hastalıklarının girişimsel tedavisi konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

1

İnvaziv mesane kanserlerinde noadjuvan kemoterapi ve radyoterapinin rolü ve sağ kalım üzerine etkisi konusunda çalışması olmak, yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) ve görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT)teknikleri konularında yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Biyokimya ve moleküler biyoloji konusunda doktora derecesine sahip olmak, Hepatit B virüsü ve alfa glukozidaz enzim inhibitörleri ile kanda dolaşan tümör hücrelerinin tesbiti konuları üzerinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Nanoteknoloji ve nanotıp alanında doktora yapmış olmak, mikroakışkan sistemlerde nanopartikül üretimi üzerine deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Yaşlı hastalarda akciğer kanseri tedavileri ile deneyimi ve çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Jinekoloji ve obstetrik alanlarında Thiol - disülfit konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Transoral robotik cerrahi ve uyku pozisyonunun uyku apnesi üzerine etkisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Robotik Cerrahi ve mikro - TESE alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

-

Profesör

1

1

Parlomentolar, Meşrutiyet ve Osmanlı son dönemi demokrasi tartışmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Uluslararası İlişkiler alanında Doçentliğini almış olmak, Siyasal Parti Sistemleri, Avrasya Ekonomik Birliği ve Orta Asya alanlarında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

1

Uygulamalı Psikoloji alanında; stres ve stresle başa çıkma, psikolojik ölçek geliştirme, psikolojik danışmanlık programları ve modelleri, kültürler arası ve çok kültürlü psikolojik araştırmalar ve bekar danışmanlığı konularında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak. Türk modernleşmesi Modern Türk Düşüncesi, Türk Sosyoloji Tarihi, Türkiye'de Siyasal hareketler hakkında sosyolojik bilimsel çalışmaları bulunmak.

6597/1-1


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 23., 24. ve 26. maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Profesör, Doçent ve doktor öğretim üyesi” alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme  Bölümü

Prof.

1

- Kurumsal verimlilik, standartlar ve elektronik bilgi ve belge yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi  Bölümü

Prof.

1

- Doçentlik unvanını makro iktisat, mikro iktisat veya uluslararası iktisat alanlarından birinden almış olmak,

- Alanında yayın yapmış olmak,

- YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 ve eşiti puan almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme  Bölümü

Prof.

1

- Doçentlik unvanını muhasebe alanından almış olmak,

- Alanında yayın yapmış olmak,

- Muhasebe ve/veya denetim alanında ders vermiş olmak,

- YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 ve eşiti puan almış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme  Bölümü

Doç. Dr.

1

- Doçentlik unvanını muhasebe alanından almış olmak,

- Alanında yayın yapmış olmak,

- Muhasebe ve/veya denetim alanında ders vermiş olmak,

- YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 ve eşiti puan almış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi  Bölümü

Doç. Dr.

1

- Doçentlik unvanını makro iktisat, mikro iktisat veya uluslararası iktisat alanlarından birinden almış olmak,

- Alanında yayın yapmış olmak,

- YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 ve eşiti puan almış olmak

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr.

1

- Yüksek lisans ve doktorasını Biyoloji (Genetik) veya Biyomalzeme alanında yapmış olmak,

- Genetik veya Biyomalzeme dallarında çalışmalar yapmış veya yapıyor olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi  Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Alanında yayın yapmış olmak,

- YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 ve eşiti puan almış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme  Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Alanında yayın yapmış olmak,

- Muhasebe ve/veya denetim alanında ders vermiş olmak,

- YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 ve eşiti puan almış olmak

 

İlan olunur.

6577/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6510/1-1