19 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30483

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından:

SEÇİM MÜDÜRÜ ALINACAKTIR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Taşra Teşkilatına, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18/02/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında ekli listede sınıfı, unvanı, sayı ve yeri belirtilen yerlere Seçim Müdürü alınacaktır.

1 - Başkanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 175 adet seçim müdürü kadrolarına personel alınacaktır.

2 - Yazılı sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 02 Eylül 2018 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 14.45’te başlayacak ve 2 saat sürecektir.

3 - Başvuranların seçim müdürü olarak atanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak, (Doğum tarihi 01/01/1983 ve daha sonra olanlar),

c) Hukuk Fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

4 - Başvurular, 26 Temmuz - 02 Ağustos 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (Sınavın uygulanması ile ilgili bilgiler, sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar, aday internet erişim şifresinin edinilmesi, itirazlara ilişkin açıklamalar, yatırılan ücretin iade edilmeyeceği vb. bilgiler,  sınava başvuruda ÖSYM tarafından internet sayfasında yayımlanacak sınav kılavuzunda detaylı bir şekilde yer alacak olup, adaylar tarafından bu kılavuzun çok dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.)

5 - Sınavda adaylara, 40 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 60 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a) Türkçe (10),

b) Matematik (10),

c) Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi (10),

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi:

a) Anayasa Hukuku (5),

b) İdare Hukuku (5),

c) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) (3),

ç) Medeni Hukuk (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabının Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünün “Vesayeti Gerektiren Haller” Başlıklı İkinci Ayrımı) (4),

d) 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4),

e) 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu (4),

f) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun (4),

g) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu (4),

ğ) 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanun (4),

h) 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun (4),

ı) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu (4),

i) Kamu Yönetimi (Türkiye’nin İdari Yapısı ve Türkiye’de Mahalli İdareler) (5),

j) İktisat (Mikro İktisat ve Makro İktisat) (5),

k) Maliye (Kamu Gelirleri, Bütçe, Vergi Hukuku) (5) konuları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

6 - Genel Başarı Puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre, ilan edilen kadronun (175) beş kat fazlası olan 875 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 875’inci aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve yapılacak sözlü sınava çağırılacaklardır. Ancak başarı oranı ilan edilen kadronun beş katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağrılacaklardır.

7 - Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav saati, sınava gelirken getirilmesi gereken evrak ve belgeler, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce YSK kurumsal internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

8 - Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere toplam, 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

9 - Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

10 - Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

11 - Nihai başarı listesi, adayların yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir. Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evrak ve belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi YSK internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

12 - Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılır. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

13 - Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

14 - Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

15 - Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedeklerden atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

16 - Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

17 - Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Duyurulur

EK LİSTE

İL

İLÇE

SINIFI

UNVANI

SAYI

ADANA

POZANTI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADANA

YUMURTALIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADANA

FEKE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADANA

TUFANBEYLİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADANA

ALADAĞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ADIYAMAN

GÖLBAŞI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AFYON

DAZKIRI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

AĞRI MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

DOĞUBEYAZIT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

ELEŞKİRT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

PATNOS

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

DİYADİN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

TAŞLIÇAY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AĞRI

TUTAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

AKSARAY

ESKİL

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ANKARA

KALECİK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARDAHAN

GÖLE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARDAHAN

HANAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARDAHAN

POSOF

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARTVİN

ŞAVŞAT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ARTVİN

YUSUFELİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BATMAN

SASON

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BAYBURT

BAYBURT MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİNGÖL

GENÇ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİNGÖL

KARLIOVA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİNGÖL

KİĞI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİNGÖL

SOLHAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

BİTLİS MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

TATVAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

GÜROYMAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

HİZAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BİTLİS

MUTKİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

BOLU

GÖYNÜK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ÇANAKKALE

GÖKÇEADA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ÇORUM

KARGI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DENİZLİ

ÇİVRİL

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DENİZLİ

ÇAMELİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DENİZLİ

KALE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

SİLVAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

ÇERMİK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

ÇÜNGÜŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

DİCLE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

EĞİL

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

HANİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DİYARBAKIR

KULP

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

DÜZCE

YIĞILCA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ELAZIĞ

MADEN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ELAZIĞ

PALU

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

KEMAH

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

REFAHİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

TERCAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

ÇAYIRLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZİNCAN

KEMALİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

HINIS

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

HORASAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

PASİNLER

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

İSPİR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

KARAYAZI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

ŞENKAYA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

TEKMAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ERZURUM

TORTUM

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ESKİŞEHİR

BEYLİKOVA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GİRESUN

ŞEBİNKARAHİSAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GİRESUN

ALUCRA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GİRESUN

DERELİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GÜMÜŞHANE

KELKİT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GÜMÜŞHANE

TORUL

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GÜMÜŞHANE

ŞİRAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HAKKARİ

ÇUKURCA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HAKKARİ

ŞEMDİNLİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HATAY

REYHANLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HATAY

ALTINÖZÜ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HATAY

HASSA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

HATAY

YAYLADAĞI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

IĞDIR

IĞDIR MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

IĞDIR

ARALIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

IĞDIR

TUZLUCA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ISPARTA

SÜTÇÜLER

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

K.MARAŞ

AFŞİN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

K.MARAŞ

PAZARCIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

K.MARAŞ

ANDIRIN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

K.MARAŞ

GÖKSUN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARAMAN

ERMENEK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARAMAN

SARIVELİLER

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

SARIKAMIŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

KAĞIZMAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

ARPAÇAY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

DİGOR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KARS

SELİM

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KASTAMONU

AZDAVAY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KASTAMONU

CİDE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KASTAMONU

KÜRE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KAYSERİ

SARIOĞLAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KAYSERİ

SARIZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KAYSERİ

YAHYALI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KIRIKKALE

KESKİN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KIRIKKALE

DELİCE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KIRIKKALE

SULAKYURT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KIRKLARELİ

DEMİRKÖY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KONYA

KARAPINAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KONYA

HADİM

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KONYA

YUNAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KÜTAHYA

EMET

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

KÜTAHYA

SİMAV

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MALATYA

AKÇADAĞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MALATYA

ARAPGİR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MALATYA

DARENDE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MANİSA

DEMİRCİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MANİSA

GÖRDES

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MANİSA

SELENDİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MARDİN

NUSAYBİN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MARDİN

DARGEÇİT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MARDİN

SAVUR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MUŞ

MUŞ MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MUŞ

MALAZGİRT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MUŞ

BULANIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

MUŞ

VARTO

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

NEVŞEHİR

DERİNKUYU

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

NEVŞEHİR

KOZAKLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

AYBASTI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

GÖLKÖY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

MESUDİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

AKKUŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ORDU

KORGAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

RİZE

PAZAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SAMSUN

LADİK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİİRT

SİİRT MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİİRT

PERVARİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİİRT

ŞİRVAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİNOP

BOYABAT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

DİVRİĞİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

GÜRÜN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

İMRANLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

KOYULHİSAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

ŞARKIŞLA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

SİVAS

YILDIZELİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

BİRECİK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

SİVEREK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

AKÇAKALE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

BOZOVA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

CEYLANPINAR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

SURUÇ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

HALFETİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

HARRAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞANLIURFA

HİLVAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞIRNAK

ŞIRNAK MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞIRNAK

CİZRE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞIRNAK

BEYTÜŞŞEBAP

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

ŞIRNAK

ULUDERE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TEKİRDAĞ

ŞARKÖY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TOKAT

ARTOVA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TOKAT

REŞADİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TRABZON

ÇAYKARA

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

TUNCELİ MERKEZ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

ÇEMİŞGEZEK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

PERTEK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

MAZGİRT

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

NAZIMİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

OVACIK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

TUNCELİ

PÜLÜMÜR

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

UŞAK

EŞME

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

UŞAK

SİVASLI

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

ERCİŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

GEVAŞ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

BAŞKALE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

ÇALDIRAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

ÇATAK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

MURADİYE

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

ÖZALP

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

VAN

SARAY

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

YOZGAT

ÇAYIRALAN

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

YOZGAT

ÇEKEREK

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

YOZGAT

ŞEFAATLİ

GİH

SEÇİM MÜDÜRÜ

1

GENEL TOPLAM

175

6406/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Iğdır İli, Merkez İlçesi, 2128 ada, 2 parsel üzerindeki 721398 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen ve “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca” işlem tesis edilen 5074 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 26.10.2017 tarihli ve E.2016/3365-K.2017/3370 sayılı “davanın reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 04.04.2018 tarihli ve E: 2018/175-K.2018/516 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 15.07.2016 tarih ve 16454 sayılı “Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtların tutulması”  ile ilgili tesis edilmiş olan işlem 09.07.2018 tarihli ve 119625 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6375/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

04.07.2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi kadro ilanında aranan niteliklerin başvuruları kısıtlayıcı nitelik taşıması nedeni ve daha fazla kişinin ilan edilen kadrolara başvurularının sağlanması amacıyla 04.07.2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanı iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6407/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

6376/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 19.07.2018

Son Başvuru Tarihi    : 02.08.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük  : 444 76 96

Fax            : (212) 621 45 03

 

Fakülte

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Adet

Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

3

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

3

Dil Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

Uygulamalı İletişim Temel alanında veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında Doçentliğine sahip olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik

Doçent

1

Grafik Tasarımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Profesör

1

İç Mimarlık alanında Lisans, Yüksek Lisans yapmış olmak ve İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Doçent

1

İç Mimarlık alanında Lisans, Yüksek Lisans yapmış olmak ve İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

2

İç Mimarlık alanında Lisans, Yüksek Lisans yapmış olmak ve İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Profesör

1

Gıda Mühendisliği, Besin hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi veya Gıda Teknolojileri alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

Gıda Mühendisliği, Besin hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi veya Gıda Teknolojileri alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor Öğretim Üyesi

2

Gıda Mühendisliği, Besin hijyeni ve Teknolojisi, Gıda Bilimi, Gıda Teknolojileri veya Beslenme ve Diyetetik alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

6394/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

- Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak ( 1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Doktor Öğretim Üyesi adayları Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdırlar.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM/ANA BİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi

Açıklama

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Medeni Hukuk Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup,  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak

6313/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Tıp, Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi/Yüksek Okulu

Bölüm/Program

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp

Dâhili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda ve hipertansiyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği

-

Protetik Diş Tedavisi

Doç. Dr.

2

Doçentliğini Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Elektrik-Elektronik

Elektrik Tesisleri

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktorasını Yükseköğretimde Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

6396/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 9 (dokuz) adet öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doçentlik/doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı / TC. Kimlik kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet (ayrıca 6 adet CD halinde), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Üniversitemizde eğitim %100 İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmesi gerekir.

4) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir. Ayrıca sözlü sınav koşulu bulunmamaktadır.

5) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

6) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

7) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

8) 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

9) 0 (332) 223 54 23 veya 223 54 54 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

10) İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

UNVANI

ADET

UZMANLIK ALANI/AÇIKLAMA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Gıda Mühendisliği alanından almış olmak. Gıdalara yüksek hidrostatik basınç uygulamaları ve öngörücü gıda mikrobiyolojisi alanlarında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Gıda analizlerinde spektroskobik yöntemlerin kullanılması ile ilgili çalışmaları olmak.  İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği, teknoloji yönetimi alanında yapmış olmak. Ar-Ge yönetimi ve teknoloji transferi konularında çalışmaları olmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Doçent

1

Doçentliğini Muhasebe Bilim alanında almış olmak. Yönetim ve Finansal Muhasebe Teori ve Uygulamaları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Ekonomi

Doçent

1

Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak. Tarım ve Çevre Ekonomisi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

İktisat lisans mezunu olmak. Finansal Ekonometri Sermaye Piyasaları ve Döviz Kurları konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

1

Doçentliğini Bitki Biyolojisi alanında almış olmak. Bitkilerde DNA Tamir Genlerinin Karakterizasyonu ve Mikroalglerden Biyodizel Eldesi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doçent

1

Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Moleküler Mikrobiyoloji, Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Moleküler Tanı konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Biyoteknoloji alanında yapmış olmak. Biyomalzeme Tabanlı ve Doku Hedefli İlaç Salım Sistemleri konularında çalışmaları olmak. Biyomalzeme, Moleküler Biyoloji ve Hücre Kültürü konularında laboratuvar tecrübesine sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

6351/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÖĞRETİM ÜYESİ

KADRO ADEDİ

ÖZEL KOŞULLAR

İletişim

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

Reklamcılık alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Siyasal iletişim ve pazarlama İletişimi alanlarında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

İletişim

Sinema ve Televizyon

Doçent

1

Medya Antropolojisi, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları, Kültürel Antropoloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler

İslami İlimler

Doçent

1

İbn Haldun ve İslam Siyaset Düşüncesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler

İslami İlimler

Doçent

1

İslam Siyaset Fıkhı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Veri Bilimi, İnternet Reklamcılığı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

Felsefe

Doçent

1

Zihin Felsefesinde üst dereceli bilinç teorileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

Felsefe

Doçent

1

Doğa Felsefesi, Bilim Felsefesi, Bilim Tarihi ve Bilim ve Din İlişkisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

Klasik Türk Edebiyatı ve Alegori, Osmanlı kitap kültürü, Osmanlı Mesnevileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji

Doçent

1

Göç savaş travması, Travma sonrası stres bozukluğu, Çocuk istismarı, Mülteciler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Post-Sovyet ülkeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi (19. ve 20. Yüzyıl), Ortadoğu Tarihi ve Siyaseti (19. ve 20. Yüzyıl), Türk Dış Politikası alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

Psikoloji

Dr. Öğretim

Üyesi

1

Gelişim psikolojisi, adli psikoloji, klinik psikoloji alanlarından bir veya birkaçında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğretim

Üyesi

1

Mikrodalga uzaktan algılama, rastgele ortamlarda elektromanyetik dalga yayılımı ve mikrodalga ölçümler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, İş Zekası ve Veri Bilimleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğretim

Üyesi

1

Yapay zeka, yapay öğrenme, çok etmenli sistemler, oyun teorisi, insan ve bilgisayar etkileşimi, etmen bazlı simülasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Girişimcilik

Dr. Öğretim

Üyesi

1

İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Pazarlama Yönetimi, Dağıtım Kanalları, Uluslararası Pazarlama, Müzakere Teknikleri, Stratejik Yönetim, Halka Arz Yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları:

T: 444 40 34 / Dahili No: 9358 / mail : kezbanmutlu@sehir.edu.tr

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları:

T: 444 40 34 / Dahili No: 9287 / mail : itbf@sehir.edu.tr

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Aday Başvuruları:

T: 444 40 34 / Dahili No: 9821  / mail : iybf_invitation@sehir.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi Aday Başvuruları:

T: 444 40 34 / Dahili No: 9093  / mail : isif@sehir.edu.tr

İletişim Fakültesi Aday Başvuruları:

T: 444 40 34 / Dahili No: 9092  / mail : iletisim@sehir.edu.tr

 

İstanbul Şehir Üniversitesi

Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21, Oda No: AB3015

34865 Dragos, Kartal - İstanbul

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

İstenilen belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,

YÖK formatında özgeçmiş,

Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),

Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS/KPDS/ÜDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),

Yayınları içeren bilimsel dosya, (Cd ile iletilebilir.)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6400/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/ PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞART

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Kimya ABD

Prof.

4

Doçentliğini Farmasötik Kimya alanından almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji ABD

Prof.

2

Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanından almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri ABD

Prof.

1

Doçentliğini Farmasötik Toksikoloji alanından almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri ABD

Doç.

1

Doçentliğini Farmasötik Toksikoloji alanından almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bl.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İşletme alanında doktora derecesine sahip olup, Örgütler Arasındaki İzomorfizm Düzeyi ve Spontan & Karşılıklı Kümeler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bl.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Finans alanında doktora mezunu olup, çeşitli firmalarında 10 yıldan fazla proje yöneticiliği ve iş geliştirme müdürlüğü tecrübesi bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof.

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak ve mukavemet artırımı ve depreme dayanıklı yapı sistemleri alanlarında bilimsel çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Matematik alanında doktora derecesine sahip olup, Kodlama konusunda bilimsel çalışmalar yapmış ve TÜBİTAK destekli projeler yürütmüş olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora/uzmanlık derecesine sahip olmak ve Tıbbi yazılım uygulamaları, Tıbbi Animasyon ve Web yazılım alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Dr. Öğr. Üyesi

1

İktisat alanında doktora derecesine sahip olup, Bankacılık ve Finans ve Sistem Dinamik Modelleme alanlarında bilimsel çalışmaları olmak ve TÜBİTAK projesi yürütmek.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Dr. Öğr. Üyesi

1

İktisat alanında doktora derecesine sahip olup, Risk Paylaşımı, Finansal İstikrar ve Gelir Eşitsizliği alanlarında bilimsel çalışmaları olmak ve en az 10 yıl özel sektör tecrübesi olmak.

Güzel Sanatları, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Güzel Sanatları, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Prof.

1

Biyoloji alanında doktora derecesine sahip olup, Genomiks, Epigenetik ve Transpozonlar alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, teratojenite ve toksikoloji alanında çalışmaları olmak.  İngilizce ders anlatabilecek yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili alanda doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. İngilizce ders anlatabilecek yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Genetik alanında doktora derecesine sahip olup, Glioblastoma multiforma tedavisi ve Mutasyon alanlarında bilimsel çalışmaları olmak. İngilizce ders anlatabilecek yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi ABD

Doç.

1

Doçentliğini Anatomi alanından almış olmak. İngilizce ders anlatabilecek yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi

2

Patoloji alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. İngilizce ders anlatabilecek yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora derecesine ve antibiyotik direnci ve anaerob bakteriyoloji konusunda deneyim sahibi olmak. İngilizce ders anlatabilecek yeterliliğe sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi

2

İlgili alanda doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. İngilizce ders anlatabilecek yeterliliğe sahip olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sosyal Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olup, Cinsiyet Eşitliği ve Psiko-sosyal Destek konularında yürütülen projelerde görev yapmış olmak.

 

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul

WEB: www.istinye.edu.tr   TEL: 0850 283 60 00    FAKS: +90 212 481 36 88

MAİL: genelsekreterlik@istinye.edu.tr    KEP: istinyeuniversitesi@hs03.kep.tr

6395/1-1