19 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30483

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE TELSİZ HABERLEŞMESİ İÇİN KULLANILAN 5. VE 9. KANALLARA AİT RÖLELERİN SAYISALA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE MODERNİZASYON İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Rize Derepazarı Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE HİZMETLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


35 ADET KONVANSİYONEL YENİDOĞAN VENTİLATÖR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TEKİRDAĞ İLİ, MURATLI İLÇESİ, BALABANLI MAHALLESİ, 606 ve 607 PARSELDE KAYITLI 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, DURAK MAHALLESİ, 116 ADA 19, 99 VE 104 PARSELDE KAYITLI 3 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


KIRKLARELİ İLİ, BABAESKİ İLÇESİ, ALPULLU KÖYÜ, 195 ADA 2 PARSELDE KAYITLI 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Kirazpınar Mahallesinde bulunan J23-B-04-A-4 pafta, 109 ada, 2 parsel no.lu, 5.599,00 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında "Ayrık Nizam 3 Kat Konut Alanı" olan taşınmaz muhammen bedeli 2.240.000,00 TL, geçici teminat miktarı 448.000,00 TL'den 09/08/2018 tarihinde saat 09:40'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Defterdarlığı hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

6250/1-1


TCDD 3. BÖLGE TELSİZ HABERLEŞMESİ İÇİN KULLANILAN 5. VE 9. KANALLARA AİT RÖLELERİN SAYISALA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ VE MODERNİZASYON İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/330456

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  8 Set Telsiz Aktarıcı ve Ekipmanları.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 30.07.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6215/1-1


DÜZELTME İLANI

Rize Derepazarı Belediye Başkanlığından:

16/07/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete’de sehven “TAŞINMAZ SATILACAKTIR” olarak yayımlanan ilanımızın başlığı “KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI” şeklinde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

6399/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Ocağı İşçilik hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2018/358792

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde Kireç Ocağında 12 (oniki) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya süresi (tahmini 5 ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  01.08.2018 Çarşamba günü, saat: 10.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6365/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda B Blok 1. Bodrum 1 nolu, 1. Bodrum 3 nolu, Zemin Kat 6 nolu, Zemin Kat 8 nolu, 1. Normal Kat 9 nolu, 1. Normal Kat 11 nolu, 2. Normal Kat 14 nolu, 2. Normal Kat 16 nolu, 3. Normal Kat 17 nolu, 3. Normal Kat 19 nolu, 4. Normal Kat 22 nolu, 4. Normal Kat 24 nolu, 5. Normal Kat 25 nolu, 5. Normal Kat 27 nolu, 6. Normal Kat 30 nolu, 6. Normal Kat 32 nolu, 7. Normal Kat 33 nolu, 7. Normal Kat 35 nolu, 8. Normal Kat 38 nolu, 8. Normal Kat 40 nolu, 9. Normal Kat 41 nolu, 9. Normal Kat 43 nolu Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 31/07/2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 14:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi: Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası: 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

2 - İşin Adı: “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan 22 Adet Bağımsız Bölümün Satışı”

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin yapılacağı yer: Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) İhale Tarihi ve Saati: 31/07/2018 - 14:00

c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat: 30/07/2018 - 16:00

d) Satılacak Taşınmazlar;

 

SIRA

ADA PARSEL

KAT

NO

ODA SAYISI

BRÜT ALAN

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)

  1

361/7

1.Bodrum

1

3+1

149,70

480.000,00 TL

14.400,00 TL

  2

361/7

1.Bodrum

3

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

  3

361/7

Zemin

6

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

  4

361/7

Zemin

8

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

  5

361/7

1.N.Kat

9

3+1

155,25

500.000,00 TL

15.000,00 TL

  6

361/7

1.N.Kat

11

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

  7

361/7

2.N.Kat

14

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

  8

361/7

2.N.Kat

16

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

  9

361/7

3.N.Kat

17

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

10

361/7

3.N.Kat

19

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

11

361/7

4.N.Kat

22

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

12

361/7

4.N.Kat

24

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

13

361/7

5.N.Kat

25

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

14

361/7

5.N.Kat

27

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

15

361/7

6.N.Kat

30

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

16

361/7

6.N.Kat

32

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

17

361/7

7.N.Kat

33

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

18

361/7

7.N.Kat

35

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

19

361/7

8.N.Kat

38

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

20

361/7

8.N.Kat

40

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

21

361/7

9.N.Kat

41

5+2

270,25

820.000,00 TL

24.600,00 TL

22

361/7

9.N.Kat

43

5+2

270,25

850.000,00 TL

25.500,00 TL

 

4 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).

H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

İ) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00- TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 30/07/2018 Pazartesi günü Saat: 16.00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

6343/1-1


MEYDAN TAHMİL-TAHLİYE HİZMETLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:

2018/2019 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                      :  2018/356525

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi             :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2018/2019 Kampanya döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait ± %20 toleranslı 20.000 ton malzemenin yaklaşık 65 gün boyunca boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede gösterilmiştir.

c) İşin süresi                                 :  2018/2019 Kampanyası dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  01.08.2018 Çarşamba günü - Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir.

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve periyodik bakımları yapılmış olacaktır.

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstenen araç park listesi:

a) 1 Adet Lastik tekerlekli, ağzı bıçaklı yükleyici (200 HP gücünde)

b) 1 Adet damperli kamyon (20-25 ton’luk)

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü yükleme ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6386/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kristal Şeker Ambalajlama Hizmeti hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/357483

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş/ VAN

b) Telefon No                            :  0 432 388 20 09 (5 Hat)

c) Faks No                                 :  0 432 388 20 05

d) Elektronik Posta Adresi        :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız 2018/2019 Kampanyasında üretilecek ±%20 toleranslı 23.000 ton şekerin tahmini 65 gün boyunca 3 (üç) vardiyada Toplam 14 kişi olarak Kristal Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg’lık torbalara konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına verilmesi işi

b) Yapılacağı Yer                      :  Erciş Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya süresi (tahmini 65 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  03.08.2018 Cuma günü, Saat: 14.00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6382/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Pancar Yüzdürme İşleri Hizmeti hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2018/357464

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş/ VAN

b) Telefon No                            :  0 432 388 20 09 (5 Hat)

c) Faks No                                 :  0 432 388 20 05

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde meydan tesislerinde pancar yüzdürme işleri hizmetinde 3 vardiyada toplam 9 personel çalıştırılmasıdır.

b) Yapılacağı Yer                      :  Erciş Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin Süresi                             :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya süresi (tahmini 65 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  02.08.2018 Perşembe günü, Saat: 14.00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Erciş Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6383/1-1


35 ADET KONVANSİYONEL YENİDOĞAN VENTİLATÖR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "35 adet Konvansiyonel Yenidoğan Ventilatör Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/08/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6403/1-1


TEKİRDAĞ İLİ, MURATLI İLÇESİ, BALABANLI MAHALLESİ, 606 ve 607 PARSELDE KAYITLI 2 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Tekirdağ ili, Muratlı İlçesi, Balabanlı Mahallesi, 606 nolu 144.000,00 m2 Tarla vasfındaki taşınmaz ve Tekirdağ ili, Muratlı İlçesi, Balabanlı Mahallesi, 607 nolu 45.000,00 m2 Tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4 - İhale konusu 606 parselde bulunan taşınmaz için geçici teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiştir. İhale konusu 607 parsel de bulunan taşınmaz için geçici teminat 10.000,00 (on bin) olarak belirlenmiştir.

 

Hisse Oranı

Parsel

Niteliği

Alan m2

Son Teklif Tarihi ve Saati

İhale Tarihi ve Saati

Tam

606

Tarla

144.000,00

31.07.2018 - 10:30

31.07.2018 - 10:30

Tam

607

Tarla

  45.000,00

31.07.2018 - 14:00

31.07.2018 - 14:00

6387/1-1


KIRKLARELİ İLİ, LÜLEBURGAZ İLÇESİ, DURAK MAHALLESİ, 116 ADA 19, 99 VE 104 PARSELDE KAYITLI 3 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kırklareli ili, Muratlı İlçesi, Balabanlı Mahallesi, 606 nolu 144.000,00 m2 Tarla vasfındaki taşınmaz ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Durak mahallesi, 116 ada 19 parselde bulunan 21.784,00 m2 Çakıl Ocağı vasfındaki taşınmaz, Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Durak mahallesi, 116 ada 99 parselde bulunan 10.740,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Durak mahallesi, 116 ada 104 parselde bulunan 7.198,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4 - İhale konusu 19 parseldeki taşınmaz için geçici teminat miktarı 22.000,00 (Yirmiikibin) TL;

İhale konusu 99 parseldeki taşınmaz için geçici teminat miktarı 4.000,00 (Dört bin) TL;

İhale konusu 104 parseldeki taşınmaz için geçici teminat miktarı 10.000,00 (On bin) TL olacaktır.

 

Hisse oranı

Ada/ Parsel

Niteliği

Alan m2

Son Teklif Tarihi ve saati

İhale Tarihi ve saati

Tam

116/19

Çakıl Ocağı

21.784,00

01.08.2018 - 10:30

01.08.2018 - 10:30

Tam

116/99

Tarla

10.740,00

01.08.2018 - 14:00

01.08.2018 - 14:00

Tam

116/104

Tarla

7.198,00

01.08.2018 - 15:30

01.08.2018 - 15:30

6388/1-1


KIRKLARELİ İLİ, BABAESKİ İLÇESİ, ALPULLU KÖYÜ, 195 ADA 2 PARSELDE KAYITLI 1 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Alpullu köyü, 195 ada 2 parselde bulunan 1.216,76 m2 tarla vasfındaki taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 590,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4 - İhale konusu taşınmaz için geçici teminat miktarı 500,00 (beş yüz) TL olacaktır.

 

Hisse oranı

Ada/Parsel

Niteliği

Alan m2

Son Teklif Tarihi ve saati

İhale Tarihi ve saati

Tam

195/2

Tarla

1.216,76

31.07.2018 - 15:30

31.07.2018 - 15:30

6389/1-1


TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 01.08.2018 tarih saat 12:00’ye kadar Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Teşhis ve Tedavi Hizmetleri Koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.

6 - Firmaların, tekliflerini en geç 10.08.2018 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Ulusal Ayniyat Yönetimi Direktör Yardımcılığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

7 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.08.2018 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6377/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a)Adı                                                 :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                                :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No                                         :  226 8338570-1-2-3

d) Faks No                                             :  226 8338574

e) e-mail adresi                                       :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı      :  İsmet KARAYAVRU-Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2386

11

4.515,99

2

2786

1

6.201,48

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3- İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                                          :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres                    :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi                                          :  15.08.2018

d) İhale saati                                           :  15.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri             :  Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu   Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                                  :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a)Tekliflerin sunulacağı yer               :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)    :  15.08.2018

c) Son teklif verme saati (ihale saati)      :  15.00

6) İşin tahmin edilen bedeli                    :  2386 ada 11 nolu parsel için 4.516.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Beşyüzonaltıbin Türk Lirası) dır.

                                                                  2786 ada 1 nolu parsel için 6.202.000,00.-TL. dir. (Altı Milyon İkiyüzikibin Türk Lirası) dır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2018 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin % 3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi germektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 15.08.2018 günü saat 15.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6404/1-1