13 Temmuz 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30477

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI BOĞAÇAY ÖZEL PROJE ALANI YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


65 KALEM MUHTELİF MOBİLYA VE BÜRO MEFRUŞATI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


75 ADET SUNUCU BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ ANJIYOGRAFİ (OCTA) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


1 ADET PATTERN 577 (SARI) LAZER CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:


MEYDAN TEMİZLİK VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


2018/2019 KAMPANYA DÖNEMİNDE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TELEFERİK TESİSİ İLE TİCARİ VE TURİSTİK (OTEL ALANLI) TESİSLERİN YAPIMI VE 30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden


TOHUM İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Hitit Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI BOĞAÇAY ÖZEL PROJE ALANI YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Mülkiyeti Hazineye ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Konyaaltı İlçesi, Liman Mahallesinde bulunan 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazlar üzerine İDARE tarafından onaylanacak Arsa satışı karşılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı Projesine Uygun İnşaat ve düzenleme yapılması, ihalede oluşan satış bedelinin ödenmesi sonrasında da 21523 ada 2 ve 4 parsel numaralı taşınmazların YÜKLENİCİYE devredilmesi ile 21523 ada 1 ve 3 parsellerin İdareye teslimi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Arsa Satışı Karşılığı Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımına Konu Taşınmazlar

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

(m2)

Malik

İmar Durumu

Antalya

Konyaaltı

Liman

21523/1

Arsa

8.965,23

Maliye Hazinesi (5.997,78 m2)

Antalya Büyükşehir (2.967,45 m2)

Rekreasyon Alanı

Antalya

Konyaaltı

Liman

21523/2

Arsa

14.684,96

Maliye Hazinesi (6.949,96 m2)

Antalya Büyükşehir (7.735,00 m2)

Özel Proje Alanı

Antalya

Konyaaltı

Liman

21523/3

Arsa

18.011,63

Maliye Hazinesi (18.011,63 m2)

Rekreasyon Alanı

Antalya

Konyaaltı

Liman

21523/4

Arsa

15.605,62

Maliye Hazinesi (15.605,62 m2)

Özel Proje Alanı

 

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas tahmin edilen bedel 70.365.017,34 TL’dir.

3 - İŞİN SÜRESİ

Boğaçay Özel Proje Alanında yapımı öngörülen gerek kamuya bırakılacak 21523 ada 1 ve 3 parseller, gerekse YÜKLENİCİ mülkiyetine geçecek 21523 ada 2 ve 4 parseller üzerinde yapılacak inşaat ve düzenleme işlerinin yapım süresi sözleşme düzenlenmesi sonrası yer teslimi tarihinden itibaren 18 aydır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat, artırıma esas tahmin edilen bedel 70.365.017,34 TL ile rekreasyon alanı yapımı (yapı ve peyzaj) tahmini yaklaşık maliyeti 17.221.081,00 TL’nin toplamı olan 87.586.098,34 TL’nin yüzde üçü tutarındaki 2.627.582,95 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 02.08.2018 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ

6.1. İstekli sunacağı teklif dosyasında ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki belgeleri, sıra numarasına göre koyarak ve teklif zarfı içerisinde sunmalıdır.

1. İletişim bilgileri beyanı

a. Türkiye'de tebligat için adres, telefon ve faks bilgilerini içeren İletişim Bilgileri Beyanının aslı verilecektir.

b. Beyanın, İsteklinin ticaret unvanı yazılarak kaşelenmiş olması ve İsteklinin yetkilisi veya vekili tarafından adı ve soyadı yazılarak imzalanmış olması zorunludur.

c. İş ortaklıklarında, beyan, tüm ortaklar tarafından yukarıda belirtilen şartlarda ayrı ayrı hazırlanacak olup, aksi belirtilmediği takdirde, pilot ortağın iletişim bilgileri, iş ortaklığının iletişim bilgileri olarak kabul edilecektir.

2. Kimlik bilgileri

a. Gerçek kişiler T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartı/vergi levhasını ibraz edecektir.

b. İş ortaklıklarında, tüm ortaklar vergi ve TC kimlik belgelerini sunacaktır.

3. Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası Faaliyet / Kayıt Belgesi,

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

a. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter veya Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli sureti verilecektir.

b. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ve hisse oranları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler verilecektir.

c. İş ortaklıklarında, ortaklığın tüzel kişi her bir ortağı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini veya belgeleri verecektir.

5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyanı

a. İmza Sirküleri veya Beyanının Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, imza beyanı verilecektir.

c. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, imza sirküleri verilecektir.

d. İş ortaklıklarında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birisi, (b) ve (c) bendinde belirtilen belgeleri verecektir.

6. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekâletname ve imza beyanı

a. Vekâletname ve İmza Beyanının, Noter tasdikli aslı verilecektir.

b. İhale teklif zarfını veya içerisindeki belgeleri, İstekli adına, iş ortaklıklarında ise ortak adına veya iş ortaklığı adına imzalayan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren vekâletname ile imza beyanı verilecektir.

7. İş ortaklığı beyannamesi

a. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesinin aslı verilecektir.

b. İş Ortaklığı Beyannamesinin, tüm ortakların ticari unvanı ile hisse oranları yazılarak kaşelenmiş olması ve pilot ortak ve diğer tüm ortakların yetkilileri veya vekilleri tarafından adları ve soyadları yazılarak imzalanmış olması şarttır.

8. Teklif mektubu

9. Geçici teminat

Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin süresiz, limit içi, ihale konusu işin özelliğinin belirtildiği, banka teyit yazısı ile geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar teklif kapsamında sunulacaktır.

10. Vergi ve sigorta prim borcu bulunmadığına ilişkin belge

a. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

b. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11. İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname

12. İş Deneyimine ilişkin Belge

a. İş deneyim belgesi, olarak tek bir sözleşme kapsamında bina inşaatı yaptığına dair iş bitirme belgesi ibraz edecektir. Bu ihalede her türlü bina yapımı, tadilat ve onarım işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

b. İstekli tarafından iş deneyimine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen koşulları sağlayan İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme Belgesi, İş Yönetme Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi ibraz edilebilir.

c. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

i. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

ii. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

iii. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

iv. Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

v. Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

d. İsteklinin i, ii, iii, iv ve v maddelerinde yer alan işlerden birine ait belge sunması yeterli olacaktır.

e. İstekli tarafından tahmini bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya (a) bendinde belirtilen benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş deneyimine ilişkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri tarafından bizzat yapılan bir işe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup şirketi tarafından sözleşmeye dayalı olarak başkasına yaptırılan işlere yönelik de olabilir.

f. İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde diğer ortaklardan iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.

g. İstekli inşa edilecek Boğaçay Özel Proje Alanı Yapımı projesini alt yükleniciye yaptırabileceğinden, iş deneyimine ilişkin belgenin yaptırmayı düşündüğü alt yükleniciler tarafından karşılanacağını taahhüt etmesi mümkündür.

Bu durumda ihale üzerinde kalan istekli, sözleşme sonrası 60 (altmış) gün içerisinde alt yüklenicilere ait bu maddede belirtilen koşulları taşıyan iş deneyim belgesini İDAREYE ibraz edecektir.

60 günlük süre içinde şartnameye uygun iş deneyim belgesinin sunulmaması halinde sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir, kesin teminat irat kaydedilir.

İhaleye katılanlar bu hükmü bilerek ve isteyerek ihaleye katılacak olup, ilerde itiraz edemezler.

h. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

13. Banka Referans Mektubu

a. İsteklinin, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalar veya katılım bankalarından alacağı, "Banka Referans Mektubunun veya Mektuplarının" aslını vermesi şarttır.

b. Toplam tahmini bedelin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

c. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

d. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

e. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

14. Bilânço ve Gelir Tabloları

1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

c. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

iv. Belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

v. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

vi. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

vii. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

d. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

2. İş hacmini gösteren belgeler

a. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

i. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

ii. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

b. İsteklinin toplam cirosunun tahmini bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

c. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

d. Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

e. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, ortaklardan biri tarafından karşılanması yeterlidir.

6.2. Tekliflerin dili Türkçedir.

6.3. İhale, katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 02.08.2018 Perşembe günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı 08:30-17:00 saatleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

İlân olunur.

6183/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut imar durumuna göre yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde 34 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                             :  Antalya

İLÇESİ                                                      :  Manavgat

MAHALLESİ-KÖYÜ                              :  Kısalar

ADA NO                                                  :  139

PARSEL NO                                            :  2

YÜZÖLÇÜMÜ                                        :  9.342,35 m2

CİNSİ                                                       :  Arsa

İHALE USULÜ                                       :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin 25.06.2018 tarihli ve 325/278 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL                     :  37.731.114,12-TL (otuzyedimilyonyediyüzotuzbirbinyüzondörtTürkLirasıoniki Kuruş)

                                                                     (Bu bedel şartnamede belirtildiği üzere, yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait (ihale sonucunda oluşan) kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT                                  :  1.131.934,00-TL

                                                                     (birmilyonyüzotuzbirbindokuzyüzotuzdörtTürkLirası)

                                                                     (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE TARİH VE SAATİ                     :  26.07.2018 Perşembe günü saat 10:30

İŞİN ADI                                                  :  “Antalya İli, Manavgat İlçesi, Kısalar Mahallesinde bulunan ve tapunun 139 ada 2 parsel sayısında kayıtlı taşınmazın yapım karşılığı 34 yıl süre ile kiralanması’’

Mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar Meclisinin 25.06.2018 tarihli ve 325/278 sayılı kararı esas alınarak 04.05.2018 tarih ve 89243403-756.02-E.29680 sayılı Başbakanlık Onay belgesi’ne istinaden taşınmazın;

1 - Kira akdi süresinin, yer teslim tarihinden itibaren, 3 yıl projelendirme ve inşaat yapım süresi de dahil olmak üzere toplam 34 yıl olması,

2 - Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı ve işletilmesi için her türlü belgenin temini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenici tarafından karşılanması,

3 - Kira bedellerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması;

a) İlk 3 yıl aylık kirasının 20.000.-TL olması

b) 4. Yıl aylık kirasının 95.000,00 TL üzerinden ihale sonucu oluşacak aylık kira bedeline + önceki 3 (üç) yılın ÜFE artışı eklenerek bulunacak bedel üzerinden ödenmesi, sonraki yıllarda sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl ÜFE oranında artış yapılarak belirlenmesi,

4 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi,

6 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması,

7 - İmarda iyileştirme olması durumunda (kat adedi artışı, alan artışı, yatak sayısının artışı, Emsal ve KAKS vb.) yapılan iyileştirme doğrultusunda kira oranlarının arttırılması, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın karşılanması,

8 - Ruhsat aşamasından önce Müze Müdürlüğü denetiminde yapılacak sondaj işlemleri ve akabinde Müze Müdürlüğünce düzenlenecek raporun Koruma Kuruluna iletilerek yapı ruhsatı alınması işlemlerine ait her türlü masraf yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından yapılması, söz konusu sondaj işleminden sonra taşınmaz üzerine yapı yapılmasına hukiki açıdan mani bir durum oluşması halinde yüklenicinin talebi doğrultusunda sözleşmenin feshedilmesi ve yüklenicinin yalnızca vakfa yatırmış olduğu teminatlar ve kira bedellerinin iade edilmesi, yüklenicinin başkaca bir hak talep edememesi,

Asgari şartlarıyla, imar planı doğrultusunda Turizm Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere Yapım Karşılığı toplam 34 yıl süreyle kiralanması işidir.

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. 1267 Sk. No:2 07100 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir.

İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95 Faks: 0242 248 96 44

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici (ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

l) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış ekli örneğine uygun teklif mektubu (Ek:8),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

VII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6233/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut imar durumuna göre yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde 34 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                          :  Antalya

İLÇESİ                                   :  Manavgat

MAHALLESİ-KÖYÜ           : Kısalar

ADA NO                               :  145

PARSEL NO                         :  2

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  8.849,21 m2

CİNSİ                                     :  Arsa

İHALE USULÜ                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin 06.06.2018 tarihli ve 295/241 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL  :  35.801.867,01-TL (otuzbeşmilyonsekizyüzbirbin sekizyüzaltmışyedi Türk Lirası bir Kuruş)

                                                  (Bu bedel şartnamede belirtildiği üzere, yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait (ihale sonucunda oluşan) kira bedeli toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  1.074.057,00-TL (birmilyonyetmişdörtbinelliyedi Türk Lirası)

                                                  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  02.08.2018 Perşembe günü saat 10:30

İŞİN ADI                               :  “Antalya İli, Manavgat İlçesi, Kısalar Mahallesinde bulunan ve tapunun 145 ada 2 parsel sayısında kayıtlı taşınmazın yapım karşılığı 34 yıl süre ile kiralanması’’

Mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, Vakıflar Meclisinin 06.06.2018 tarihli ve 295/241 sayılı kararı esas alınarak 04.05.2018 tarih ve 89243403-756.02-E.29680 sayılı Başbakanlık Onay belgesi’ne istinaden taşınmazın;

1 - Kira akdi süresinin, yer teslim tarihinden itibaren, 3 yıl projelendirme ve inşaat yapım süresi de dahil olmak üzere toplam 34 yıl olması,

2 - Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı ve işletilmesi için her türlü belgenin temini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenici tarafından karşılanması,

3 - Kira bedellerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması;

a) İlk 3 yıl aylık kirasının 20.000.-TL olması

b) 4. Yıl aylık kirasının 90.000,00 TL üzerinden ihale sonucu oluşacak aylık kira bedeline + önceki 3 (üç) yılın ÜFE artışı eklenerek bulunacak bedel üzerinden ödenmesi, sonraki yıllarda sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl ÜFE oranında artış yapılarak belirlenmesi,

4 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi,

6 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın İdareye teslim edilmesi,

7 - İmarda iyileştirme olması durumunda (kat adedi artışı, alan artışı, yatak sayısının artışı, Emsal ve KAKS vb.) yapılan iyileştirme doğrultusunda kira oranlarının arttırılması, imardan ya da parselin kadastral durumundan kaynaklanabilecek her türlü değişikliğin yüklenici tarafından yapılması ve her türlü masrafın karşılanması,

Asgari şartlarıyla, imar planı doğrultusunda Turizm Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere Yapım Karşılığı toplam 34 yıl süreyle kiralanması işidir.

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. 1267 Sk. No: 2   07100 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir.

İrtibat için   :  Tel  : 0 242 244 13 94 - 95

                      Faks: 0 242 248 96 44

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.3. ve sözleşmenin 10.6. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

l) Şartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmış ekli örneğine uygun teklif mektubu (Ek:8),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

VII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6229/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

 

Mah.

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Miktar m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İBRAHİMÇAYIRI

ARSA

21-K-3-A

3628

30

3768,23

6.400.000,00 (TL)

192.000,00 (TL)

 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 25.07.2018 Çarşamba günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri .

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 25.07.2018 Çarşamba günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6196/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 7 Kat Konut Parseli işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

 

Mah.

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Miktar m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

GÜLABİBEY

ARSA

19-K-4-B

4726

1

6657,65

5.160.000,00 (TL)

154.800,00 (TL)

 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 26.07.2018 Perşembe günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 26.07.2018 Perşembe günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6197/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 6 Kat Konut Parseli işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

 

Mah.

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Miktar m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

AYARIK

ARSA

21-L-1-D

992

17

2558,98

2.300.000,00 (TL)

69.000,00 (TL)

 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 27.07.2018 Cuma günü saat: 14.30’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 27.07.2018 Cuma günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6198/1-1


65 KALEM MUHTELİF MOBİLYA VE BÜRO MEFRUŞATI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 60 kalem muhtelif mobilya ve büro mefruşatı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve çizimlerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.07.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6231/1-1


75 ADET SUNUCU BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 75 adet Sunucu Bilgisayar Genel Ve Teknik İsteklerine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlarına ve CISCO, DELL EMC, HPE ve LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Genel Ve Teknik İstekleri, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususları, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/07/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Genel Ve Teknik İsteklerine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlarına ve CISCO, DELL EMC, HPE ve LENOVO markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6232/1-1


1 ADET OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ ANJIYOGRAFİ (OCTA) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                        :  2018/349001

1 - İdarenin:

a) Adı                                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                               :  232 311 4268 - 3534-2009

ç) Belgegeçer                                          :  232 311 4322

d) E- posta                                              :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                                     :  1 ADET OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ ANJIYOGRAFİ (OCTA) CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları-1 Adet

c) Teslim Yeri                                        :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                                      :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  25.07.2018 Çarşamba günü -saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

4.3.3. İhaleye katılacak istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz bazında fiyatlarını bildirmek zorundadır.

4.3.4. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6223/1-1


1 ADET PATTERN 577 (SARI) LAZER CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                     :  2018/348701

1 - İdarenin:

a) Adı                                                  :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                              :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                            :  232 311 3534 - 4268 - 2009

ç) Belgegeçer                                      :  232 311 4322

d) E- posta                                          :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                                  :  1 ADET PATTERN 577 (SARI) LAZER CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları - 1 Adet

c) Teslim Yeri                                     :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/ İZMİR

d) Teslim Tarihi                                  :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  25.07.2018 Çarşamba günü - saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

4.3.3. İhaleye teklif veren istekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların döviz cinsinden fiyatlarını ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

4.3.4. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

6224/1-1


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                               :  2018/347962

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No. 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve faks numarası                   :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi                       :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Fabrikamızın 2018/2019 kampanya döneminde 280.000 ton doldurma, boşaltma, taşıma, biçimlendirme, istif, uzaklaştırma, karma, yığma, temizlik, düzeltme vb. işlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                                           :  Fabrikamızın 2018/2019 dönemi kampanya süresidir. (Tahmini 150 gündür.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                                     :  24/07/2018 – 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 200,00 TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

6204/1-1


MÜBADELE İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Ekonomik ömrünü tamamlamış durumda bulunan Ekonomik ömrünü doldurmuş 4 Adet araç, yaklaşık 45 ton hurda demir, yaklaşık 600 kg hurda plastik, yaklaşık 1.5 ton hurda alüminyum, 70 ton boş kovan (sarı), 25 ton boş kovan (diğer), 680 kg mermi çekirdeği 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 1 Adet Skoda Süper B 2.0 TDI CR 190 PS 4x4 DSG Pirestige Otomobil, 1 Adet Ford Transit Çift Kabin 2.0L EcoBlue TDCİ 170PS (405Nm) Euro 6 Orta Kasa Kamyonet, 3 Adet Toyota Corolla Touch Sedan 1.6 132 PS Otomobil, 1 Adet Tümosan 9115 4 WD 24+24 Kabin Klima 460/85 R 34 Traktör, 1 Adet Masif MSF - S16 marka Makaslı Platform, 1 Adet Sürüm SM145 marka Tamburlu Yonca Biçme Makinası - 145, 1 Adet Oruç Karasör OR - 02 marka Traktör Römorku, 1 Adet Viterna marka Traktör önü kar küreme bıçağı ve Traktör arkası tuz serpme ekipmanı ve 3940 Top Copier Bond marka 1. Sınıf Hamur 80 gr/m² A4 kağıt ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 462 85 48 - 49 - Fax: 0 312 499 70 61

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Ekonomik ömrünü doldurmuş 4 Adet araç, yaklaşık 45 ton hurda demir, yaklaşık 600 kg hurda plastik, yaklaşık 1.5 ton hurda alüminyum, 70 ton boş kovan (sarı), 25 ton boş kovan (diğer), 680 kg mermi çekirdeği 1 Adet Skoda Süper B 2.0 TDI CR 190 PS 4x4 DSG Pirestige Otomobil, 1 Adet Ford Transit Çift Kabin 2.0L EcoBlue TDCİ 170PS (405Nm) Euro 6 Orta Kasa Kamyonet, 3 Adet Toyota Corolla Touch Sedan 1.6 132 PS Otomobil, 1 Adet Tümosan 9115 4 WD 24+24 Kabin Klima 460/85 R 34 Traktör, 1 Adet Masif MSF - S16 marka Makaslı Platform, 1 Adet Sürüm SM145 marka Tamburlu Yonca Biçme Makinası - 145, 1 Adet Oruç Karasör OR - 02 marka Traktör Römorku, 1 Adet Viterna marka Traktör önü kar küreme bıçağı ve Traktör arkası tuz serpme ekipmanı ve 3940 Top Copier Bond marka 1. Sınıf Hamur 80 gr/m² A4 kağıt ile mübadele edilecektir.

Satışı veya Mübadelesi yapılacak taşıtların modeli, markası, motor

hacmi, motor gücü kilometresi, faal olup olmadığı,

varsa hasar durumu                             :  Ekonomik Ömrünü Doldurmuş:

                                                               1 - 2009 Model Ford Transit (Dizel)

                                                               2 - 2004 Model Renault Megane 1.6 (Benzin)

                                                               3 - 2004 Model Renault Megane 1.6 (Benzin)

                                                               4 - 2003 Model Toyota Corolla (Benzin)

Satışı veya Mübadelesi yapılacak malın cinsi, markası, modeli,

miktarı, faal olup olmadığı                  :  45 ton hurda demir, yaklaşık 600 kg hurda plastik, yaklaşık 1.5 ton hurda alüminyum, 70 ton boş kovan (sarı), 25 ton boş kovan (diğer), 680 kg mermi çekirdeği

Mübadele Karşılığı alınacak

Mala ilişkin özellikler                          :  1 Adet Skoda Süper B 2.0 TDI CR 190 PS 4x4 DSG Pirestige Otomobil, 1 Adet Ford Transit Çift Kabin 2.0L EcoBlue TDCİ 170PS (405Nm) Euro 6 Orta Kasa Kamyonet, 3 Adet Toyota Corolla Touch Sedan 1.6 132 PS Otomobil, 1 Adet Tümosan 9115 4 WD 24+24 Kabin Klima 460/85 R 34 Traktör, 1 Adet Masif MSF - S16 marka Makaslı Platform, 1 Adet Sürüm SM145 marka Tamburlu Yonca Biçme Makinası - 145, 1 Adet Oruç Karasör OR - 02 marka Traktör Römorku, 1 Adet Viterna marka Traktör önü kar küreme bıçağı ve Traktör arkası tuz serpme ekipmanı ve 3940 Top Copier Bond marka 1. Sınıf Hamur 80 gr/m² A4 kağıt

Verilecek hizmetin yeri,

nevi, süresi ve özellikleri                     :  Mübadelede teklif edilen taşıtlar Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA adresine teslim edilecektir.

                                                               Taşıtlar ve Hurda Malzemeler Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.

                                                               Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (75) gün içinde teslim edilecektir.

                                                               Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30) günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

Değer Tespit Komisyonunca

belirlenen tahmini bedel                      :  1.037.482,50 TL

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü A Girişi İhale Salonu Gölbaşı/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  31/07/2018 Salı günü Saat: 10.00

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ü oranındaki Geçici Teminat,

c) Tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirkülerini sunmaları zorunludur.

e) Gerçek kişi olması halinde Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Binası A Girişi İşleri Büro Amirliği Gölbaşı/ANKARA adresinde görülebilir ve Gölbaşı Mal müdürlüğüne 50.00 TL doküman bedeli yatırıldıktan sonra aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 31/07/2018 Salı günü saat: 10.00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Binası A Girişi İşleri Büro Amirliği Gölbaşı/ ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi, ilk yazılı tekliflerden sonra isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak açık artırma suretiyle gerçekleştirecektir. Pey miktarı 400 paket 1. Sınıf hamur A4 kağıt üzerinden yapılacaktır.

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında (31.124,48 TL) geçici teminat vereceklerdir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampusu Gölbaşı/ANKARA adreslerinden görülebilir.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6189/1-1


MEYDAN TEMİZLİK VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/345488

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

                                                                  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Fabrikamızın 2018/2019 Kampanya Döneminde 50 Personel ile 130 günde Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme Hizmetleri

b) Yapılacağı Yer                                   :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve Saati                                    :  31.07.2018 Salı günü, Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya Özel Sektörde personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 31.07.2018 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6170/1-1


2018/2019 KAMPANYA DÖNEMİNDE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                                          :  2018/345610

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

                                                                  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası                   :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  2018/2019 kampanya döneminde Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti 33 (Otuzüç) personel ile 100 (Yüz) takvim gününde yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası -Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  02.08.2018 Perşembe günü - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya Özel Sektörde Personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 02.08.2018 Perşembe Saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6171/1-1


TELEFERİK TESİSİ İLE TİCARİ VE TURİSTİK (OTEL ALANLI) TESİSLERİN YAPIMI VE 30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Belediye Başkanlığından:

1 - Ekrem Orhon Mahallesi (Mesut Yılmaz Parkı) Sahil Dolgu Alanı İle Paşakuyu Mahallesi (Şahin Tepesi) Kent Parkı arası 45+1 kişilik Kabinli Teleferik Tesisi ile Ticari ve Turistik (Otel Alanlı) Tesislerin Yapımı şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale yapılıp, 30 yıl süreyle işletme (İntifa) hakkının verilmesi ve muhammen bedel olarak Teleferik ile Ticari ve Turistlik (Otel Alanlı) tesislerin yıllık sabit kira bedelleri ayrı ayrı 100.000,00-TL olmak kaydıyla, arttırım yapılacak olan tesislerin tamamından elde edilecek her türlü gelirlerin toplamının %12,5’inden az olmayacak teklif üzerinden şartname dahilinde kiraya verilecektir.

2 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (BinTürkLirası) karşılığı Rize Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Büro Şefliğinden satın alınabilir.

3 - İhale 26/07/2018 Perşembe günü 15.00’te Rize Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - İsteklilerden istenilecek belgeler;

a) Başvuru Mektubu,

b) Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c1) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Ticaret Sicil Gazetesi sureti)

c2) Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin c1 ve c2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortaklık belgesi

e) İmza sirküleri vermesi (Noter tasdikli),

e1) Gerçek kişi olması halinde; Noter tasdikli imza sirküleri,

e2) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,

e3) Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin e1 ve e2 deki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

g) İdari şartnamenin 27. maddesinde yazılan geçici teminatı vermesi,

h) İdari şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar” maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi vermesi,

ı) Şartname alındı makbuzu,

i) Ticaret Sicil Gazetesi,

j) İsteklinin 10.000.000,00.-TL (OnMilyonTürkLirası)’den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

k) İlgili vergi dairesinden onaylı vergi durumu bildirisi ile SGK’ dan alınan borcu olmadığına dair belge,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirten Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecek Yer Görme Belgesi,

5 - İhaleye katılacak olanlar yukarıda istenilen belgelerle birlikte tekliflerini en geç 26.07.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Rize Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Büro Şefliğine vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir.

8 - İdarenin Adresi:

Belediye Hizmet Binası İhale Büro Şefliği Kat: 2 Piriçelebi Mahallesi Menderes Bulvarı   53100 RİZE

Telefaks            : 0464 214 40 91

Mail Adresi      : murat.ozgan@rize.bel.tr

İlan olunur.

5529/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Ilıca Mahallesi 251 ada 2 nolu parselde kayıtlı 6280,24 m2'lik tam taşınmaz 19/06/2018 tarihli ve 2018/608 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 31 TEMMUZ 2018 SALI günü saat 14:00'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 4.710.180,00 TL (Dört milyon yedi yüz on bin yüz seksen TL) Geçici Teminat Bedeli 141.305,00 TL (Yüz kırk bir bin üç yüz beş TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 31 TEMMUZ 2018 Salı günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2018 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

6099/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden

İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmak üzere 12 ay süresince 9.195 vardiya üzerinden 15 araç ile 32 şoför tarafından personel naklinin yapılması hizmet alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/350995

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No:206   ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası                  :  Tel  : 0286 416 20 01

                                                                  Faks: 0286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                     :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi:                                   :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmak üzere 12 ay süresince 9.195 vardiya üzerinden 15 araç ile 32 şoför tarafından personel naklinin yapılması hizmet alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yeri                                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                    :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                     :  01/08/2018 Çarşamba günü saat 15:00

d) Dosya no                                           :  2017-09 /KÇLİ -ARAÇ KİRALAMA

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 300,00 TL (posta yoluyla 310,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 01/08/2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6222/1-1


TOHUM İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                                        :  2018/350545

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası                   :  0312-458 55 00

                                                                  Faks: 0312-458 58 00-458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  - 10.000 kg. Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram (TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) % 36 ilaçlarını ihtiva eden hazır karışım  veya,

                                                                  - 11.000 kg. İmidacloprid FS 600 % 60 + Thiram (TMTD) WP % 80 + Hymexazol SL (L) % 36 ilaçlarını ihtiva eden hazır karışım.

b) Teslim Yeri                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Etimesgut / ANKARA

c) Teslim Tarihi                                      :  Tohum ilacı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren; tamamı 31 Ekim 2018 tarihine kadar bir seferde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14    (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  17.08.2018 tarihi, saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 17.08.2018 tarihi, saat 10:00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No.14   (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6203/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Hitit Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:

SATILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Saati

1

06140110603

Çubuk

Yenice

 5289

1

8.155,71

8.155,71

Ticaret Alanı

  5.302.000,00

1.060.400,00

13:30

2

06050109497

Keçiören

Ovacık

91810

2

5.948,00

5.948,00

Konut+Ticaret Alanı

14.870.000,00

2.974.000,00

14:00

3

06050109496

Keçiören

Ovacık

91810

1

5.872,00

5.872,00

Konut+Ticaret Alanı

14.680.000,00

2.936.000,00

14:30

4

06050108256

Keçiören

Kalaba

 5762

6

  856,00

  856,00

Konut Alanı

  2.192.000,00

  438.400,00

15:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 25/07/2018 tarihinde karşılarında belirtilen saatte,

Sıra nosu (1) olan taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Hisar Emlak Müdürlüğünce, Sıra nosu (2 ve 3) olan taşınmazlar ise aynı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile, sıra nosu (4) olan taşınmaz da aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Ulus Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyonlar huzurunda ayrı ayrı ihale ile satılacaktır. (ADRES: Sağlık Mahallesi, Sağlık-1 Sk. (Sağlık Bakanlığı Kampüsü içi) Defterdarlık Ek Hizmet Binası D/blok 1. Kat İhale Salonu Çankaya/ANKARA)

2 - İhaleye katılacak isteklilerin;

a) Geçici Teminat Bedelinin Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,

d) Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak taşınmazlarda ise; istenilen belgeleri de ihtiva eden usulüne uygun olarak 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi uyarınca hazırlanacak teklif mektubunun,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3 - Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlar (KDV, Karar Pulu , Tapu Harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

5 - Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğü İhale Servisi ve Hisar Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenile bilinir.

(TEL: 0312-310 79 54 Dahili: 2033)

İlan olunur.

6100/1-1