5 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30469

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sabancı Üniversitesinden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

374 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2018/555 esas nolu kararı ile “Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulması İsteminin Reddine” hükmedildiğinden, Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. nin belge iptali, teminatının irat kaydedilmesi ve kurucu ortaklarının üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağına ilişkin işlemlerin yürütmesi durdurulmuş olup, 27.06.2018 tarihli ve 114837 sayılı Makam Olur’u ile yürütmenin durdurulması işlemi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5915/1-1

—————

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.04.2018 tarihli ve E.2017/3008-K.2018/1101 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 29.06.2018 tarihli ve 115119 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5916/1/1-1

—————

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934854 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Yardımcı Kontrol Elemanı, Teknik Öğretmen Yeliz PUNAR (T.C. No: 11096445156) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 17.04.2018 tarihli ve E.2018/806 sayılı “yürütmenin durdurulması isteminin reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 23.05.2018 tarihli ve YD İtiraz No: 2018/395 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 29.06.2018 tarihli ve 115030 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5916/2/1-1

—————

27.12.2017 tarihli ve 31942 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, CME Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Veysel SELVİ (Denetçi No: 16685, Oda Sicil No: 14872) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 07.06.2018 tarihli ve E.2018/440 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Veysel SELVİ hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işleminin yürütülmesi 29.06.2018 tarihli ve 115145 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5916/3/1-1

—————

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 686 ada, 15 parsel üzerindeki 904898 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Sönmez AKGÜN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 471, Oda Sicil No: 12862) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2017/1521-K.2018/688 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 19.01.2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sönmez AKGÜN hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 29.06.2018 tarihli ve 114886 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5916/4/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 256066, 183538 ve 121736 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 27.07.2017 tarihli ve 18407 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen 579 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Egemen ERGUN’un (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 31.05.2018 tarihli ve E.2018/1156 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 29.06.2018 tarihli ve 115066 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5916/5/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Eryaman Mahallesi imarın 46484 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imara planı değişikliğine” istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı Yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 85334’nolu parselasyon planı, 05.07.2018 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85334 Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller:

Eryaman Mahallesi, İmarın 46484 ada 1 sayılı parsel.

5917/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İnönü Mahallesi 43349 adanın güneyindeki Park Alanında trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5918/1-1


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

UZMANLIK ALANI

UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Sanat ve Sosyal

Bilimleri Fakültesi

Sosyal Psikoloji

Prof. Dr.

1

İlişkiler Bilimi, özellikle yakın ilişkiler ve Trafik ve Ulaşım Psikolojisi, yol kullanıcı davranışları

konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi

Fizik

Doç. Dr.

1

Ferroelektirk ve piezoelektrik malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, Lityum-iyon bataryaları ve

süperkapasitörler için elektrod malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, süperkapasitor üretimi ve

dizaynı, nanomalzemelerin ıslak kimyasal yöntemler ile sentezlenmesi, elektron paramanyetik

rezonans spektroskopisi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Yönetim Bilimleri

Fakültesi

Yönetim ve Strateji Bilim ve

Teknoloji Politikası Çalışmaları

Doç. Dr.

1

Girişimcilik, akademik girişimcilik, teknoloji girişimciliği, girişim hızlandırma ve kuluçka programları

yönetimi, üniversite-sanayi teknoloji transferi, teknoloji ve yenilik yönetimi, nanoteknoloji yenilik

sistemleri ve teknoloji transferi konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik İş Başvuruları kısmından ulaşılabilir.

5928/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\S021001866_1807041413000.jpg