5 Temmuz 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30469

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


PLAKA TANIMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ağrı Ahmed-i Hani Hava Limanı Müdürlüğünden:


TAŞIT MÜBADELE İLANI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden:


AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 (BİR) KALEM SİSTEM SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


T.T.K. İHTİYACI OLARAK 3 KALEM PLAKALI TİP MEKANİK BAND EKLEME EKİPMANLARI TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ                                                                :  Balıkesir

İLÇESİ                                                         :  Edremit

MAHALLESİ                                              :  Güre

PAFTA NUMARASI                                 :  21-L-IV

ADA NUMARASI                                     :  395

PARSEL NUMARASI                               :  1

YÜZÖLÇÜMÜ                                           :  4.258,42 m²

VASFI                                                         :  Arsa

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ             :  3.000.181,27 TL

                                                                        (üçmilyonyüzseksenbir Türk Lirası yirmiyedi Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                                     :  90.005,44 TL

                                                                        (doksanbinbeş Türk Lirası kırkdört Kuruş)

İHALE TARİH VE SAATİ                         :  08/08/2018 Çarşamba günü saat:14.00

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 28.05.2018 tarihli ve 241/228 sayılı kararına istinaden;

1 - Taşınmaz üzerinde yaklaşık %70 oranında bitmiş bulunan turizm tesisi inşaatının, gerekli tüm izinler alınmak ve finansmanı sağlanmak suretiyle tamamlanması, mefruşat ve teçhizatının döşenmesi; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yılı geçmemesi,

2 - İnşaatın tamamlanma maliyeti, biten kısmının %70, kalan kısmının %30 olduğu tahmini üzerinden hesaplanmış olmakla birlikte, kiracının, ihalede vereceği teklifi bizzat kendi yapacağı hesaba dayandırması ve bu konudaki sorumluluğun kendine ait olması,

3 - Kira bedellerinin; İlk yıl aylık 1.000,00 TL, ikinci yıl için, bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi, üçüncü yıl aylık 8.600,00 TL + Önceki 2 yılın ÜFE artışı, dördüncü yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılması,

4 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

5 - Mevcut 6.373,00 m2 kat alanına sahip turizm tesisi esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması,

Şartlarıyla, 2 yıllık inşaat süresi dahil toplam 30 yıl süreli, imar fonksiyonu doğrultusunda yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500 158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1 - İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.)

2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),

3 - Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

4 - İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren imzalı bildirim.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden.)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. (Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)

8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

9 - Teknik Personel Taahhütnamesi.

10 - Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubu, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

11 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

12 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi.

13 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

14 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),

15 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),

16 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,

17 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi,

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5776/1-1


PLAKA TANIMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ağrı Ahmed-i Hani Hava Limanı Müdürlüğünden:

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (Montaj ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ye Entegrasyonu Dahil) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. uncu maddesi (g) bendi kapsamında DHMİ İhale Yönetmeliği 14. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/331843

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Van yolu üzeri 8. Km DHMİ Ağrı Ahmed-i Hani Hava Limanı Müdürlüğü Ağrı   Merkez/Ağrı

b) Telefon ve faks numarası                   :  (0472) 216 04 02 - (0472) 216 04 01

c) Elektronik Posta Adresi                     :  Kerem.ACAR@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                     :  http://dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 ADET PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (Montaj ve Kent Güvenlik Sistemine Entegrasyonu dahil) Ayrıntılı bilgiye DHMİ Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğünden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                    :  Van yolu üzeri 8. Km DHMİ Ağrı Ahmed-i Hani Hava Limanı Müdürlüğü Ağrı Merkez/Ağrı

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                           :  Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü Terminal Binası A Blok 1. Kat Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                                     :  26/07/2018 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü güvenlik sistem ve cihazları kurulum ve montaj işi

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektronik Mühendisliği

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği Terminal Binası A Blok Kat:-2 202 nolu oda adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü Mali işler Şefliği Terminal Binası A Blok Kat:-2 201 nolu oda adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü Terminal Binası A Blok -2 Kat Mali İşler Şefliği No:201 satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Müdürlüğü Terminal Binası A Blok -3 Evrak Kayıt Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluş, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5931/1-1


TAŞIT MÜBADELE İLANI

Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı iken ekonomik ömrünü tamamlamış 50 adet marka ve modelde taşıt ve Hurda durumunda muhtelif malzeme (Demir-Alimünyüm-Bakır-Plastik-Tahta), 4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden çıkartılan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca; 3 adet Ford Tourneo Courier T1.5L TDCi 95PS (215 Nm) Titanium opak 1 Adet Ford Mondeo Benzin1.5L EcoBoost160PS (240 Nm) opak ve 1 adet Wolswagen Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS DSG elegance siyah renk araç ile açık artırma usulü ile mübadele yapılacaktır.

1 - İdarenin;

Adı                                                                  :  Hatay İl Emniyet Müdürlüğü

Adresi                                                              :  Laskiye Cad. N. 8    Defne HATAY

Telefon numarası                                             :  0326 223 92 15-6920

Faks numarası                                                 :  0326 223 92 30

Elektronik posta adresi                                    :  hataysatinalma@egm.gov.tr

2 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı Yer                                             :  Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü (Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY)

b) Tarihi ve saati                                              :  18.07.2018 günü Saat: 14.00

3 - Mübadele konusu malın;

a) İdare tarafından verilecek

    Malın niteliği ve türü ve miktarı                   :  Ekonomik ömrünü tamamlamış (50) elli adet değişik marka modelde taşıt ile kullanılmaz hurda durumunda bulunan muhtelif malzeme olan Demir, Alüminyum, Bakır, Plastik ve Tahtanın mübadelesi yapılacaktır.

b) İdare tarafından alınacak

    Malın niteliği ve türü ve miktarı                   :  3 Adet 2018 Model Ford Tourneo Courier T 1.5L TDCi 95PS (215 Nm) Titanium opak, 1 adet 2018 model Ford Mondeo Benzin 1.5L EcoBoost 160PS (240 Nm) opak ve 1 adet 2017 model Wolswagen Yeni Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS DSG siyah renk araç ile mübadele edilecektir. Mübadele karşılığı alınacak taşıtların teknik özellikleri mübadele şartnamesinde belirtilmiştir.

4 - Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri:

a) Mübadelede teklif edilen taşıt ve malzemeler Hatay Emniyet Müdürlüğü Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY adresine teslim edilecektir.

b) Teslim edilecek Taşıtlar Polisevi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün yerleşkesinde Lojistik Şube Müdürlüğüne kısmından, kullanılmaz halde muhtelif demirbaş malzeme, Demir, Alüminyum, Bakır, Plastik ve Tahta Alüminyum İskenderun yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü adreslerinden teslim alınacaktır.

c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

5 - Mübadele karşılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 778.730.00 TL. alınacak malın tahmini bedeli 781.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.

6 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu,

b) Mübadele şartnamesinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

c) Tebligat adresini gösterir belge

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir.

7 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, Mübadele dokümanı Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Md. Laskiye Cad. N. 8 Defne HATAY adresinde görülebilir ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan 25,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 18.07.2018 günü Saat 14.00’a kadar Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Md./HATAY adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir.

11 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

12 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

13 - Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar mesai günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b bendinde belirtilen adreste görülebilir.

14 - Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü olmalıdır.

15 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MÜBADELE KONUSU TAŞITIN ÖZELLİKLERİ

 

SIRA NO

PLAKASI

MARKASI

MODEL

SİLİNDİR HACMİ

HP-KW

FAAL OLUP OLMADIĞI

1

31A0007

HYUNDAİ SONATA GLS 2.5V-6

1999

2.493

172HP

GAYRI FAAL

2

31A0009

RENAULT EUROPA 1.6 E

2000

1.598

88HP

GAYRI FAAL

3

31A0012

TOFAŞ ŞAHİN 1.6İE

2001

1.598

75HP

GAYRI FAAL

4

31A0038

FORD CONNECT K210S

2008

1753

90HP

GAYRI FAAL

5

31A0060

FORD TRANSİT 330M 12+1

2007

2.402

120HP

GAYRI FAAL

6

31A0064

FORD CONNECT CAMLI K210S

2008

1.753

90HP

GAYRI FAAL

7

31A0077

RENAULT CLİO SYMBOL 1.4

2007

1.390

98HP

GAYRI FAAL

8

31A0094

RENAULT CLİO SYMBOL 1.4

2009

1390

75HP

GAYRI FAAL

9

31A0095

RENAULT MEGANE 1.6 16V

2009

1598

146HP

GAYRI FAAL

10

31A0104

FİAT LİNEA 1.6 MULTİJET

2011

1598

102HP

GAYRI FAAL

11

31A0117

FORD CONNECT K210S

2008

1753

90HP

GAYRI FAAL

12

31A0130

RENAULT EUROPA 19 1.6E RNE

1999

1.598

90HP

GAYRI FAAL

13

31A0136

RENAULT MEGANE 1.6 16V

2009

1598

110HP

GAYRI FAAL

14

31A0141

FORD CONNECT CAMLI VAN

2008

1.753

90HP

GAYRI FAAL

15

31A0144

FİAT ALBEA SOLE 1.4

2011

1368

80HP

GAYRI FAAL

16

31A0163

FORD CONNECT K210S

2010

1753

90HP

GAYRI FAAL

17

31A0164

FORD CONNECT K210S

2010

1753

90HP

GAYRI FAAL

18

31A0175

FORD CONNECT K210S

2010

1.753

75HP

GAYRI FAAL

19

31A0189

HONDA XL1000V MOTOR

2007

996

93HP

GAYRI FAAL

20

31A0190

HONDA XL1000 MOTOR

2007

996

93HP

GAYRI FAAL

21

31A0227

RENAULT MEGANE 1.6 16v

2009

1598

110HP

GAYRI FAAL

22

31A0241

RENAULT CLİO YENİ SYMBOL 1.4

2009

1390

75HP

GAYRI FAAL

23

31A0247

FORD TRANSİT 100 VAN 2.5D 11+1

2000

2496

75HP

GAYRI FAAL

24

31A0278

TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA AB

2003

1598

110HP

GAYRI FAAL

25

31A0293

FORD CONNECT

2004

1753

90HP

GAYRI FAAL

26

31A0305

HYUNDAİ ACCENT ADMİRE 1.6

2005

1.599

105HP

GAYRI FAAL

27

31A0307

TOYOTA COROLLA 1.6 LİNEA

2005

1598

110HP

GAYRI FAAL

28

31A0314

FİAT DOBLO CARGO 1.2

2006

1242

65HP

GAYRI FAAL

29

31A0315

FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.3

2006

1.248

70HP

GAYRI FAAL

30

31A0320

HYUNDAİ ACCENT ADMİRA 1.3HY

2006

1.341

85HP

GAYRI FAAL

31

31A0321

HYUNDAİ ACCENT ADMİRA 1.3HY

2006

1.341

85HP

GAYRI FAAL

32

31A0324

HYUNDAİ ACCENT ADMİRE 1.3 HY

2006

1341

85HP

GAYRI FAAL

33

31A0326

FİAT DOBLO CARGO 1.4 ACT

2006

1.368

77HP

GAYRI FAAL

34

31A0329

FİAT DOBLO CARGO 1.4 ACT

2006

1.368

77HP

GAYRI FAAL

35

31A0331

FİAT DOBLO CARGO 1.4 ACT

2006

1.368

77HP

GAYRI FAAL

36

31A0340

FORD CONNECT K210S

2006

1753

90HP

GAYRI FAAL

37

31A0342

RENAULT CLİO SYMBOL 1.4

2006

1390

75HP

GAYRI FAAL

38

31A0343

FİAT DOBLO CARGO 1.9 JTD

2006

1910

105HP

GAYRI FAAL

39

31A0344

FİAT DOBLO CARGO 1.9 JTD

2006

1910

105HP

GAYRI FAAL

40

31A0354

HONDA XL185S MOTOR

1991

99

6HP

GAYRI FAAL

41

31A0369

FİAT FİORİNO CARGO 225CXBIA

2009

1360

100HP

GAYRI FAAL

42

31A0377

RENAULT CLİO SYMBOL 1.4

2009

1390

75HP

GAYRI FAAL

43

31A0384

RENAULT CLİO SYMBOL 1.4

2006

1.390

75HP

GAYRI FAAL

44

31A0385

RENAULT CLİO SYMBOL ALİZE 1.5

2006

1.461

65HP

GAYRI FAAL

45

31A0400

FORD TRANSİT KOMBİ 300S

2007

2402

100HP

GAYRI FAAL

46

31A0408

FİAT DOBLO CARGO 1.4 ACTUAL

2007

1.400

77HP

GAYRI FAAL

47

31A0414

HONDA RD11-XL650V6 MOTOR

2007

647

39HP

GAYRI FAAL

48

31A0430

FİAT DOBLO COMBİ 1.9 MULTİJET

2007

1.910

105h

GAYRI FAAL

49

31A0661

HONDA XL

2006

996

GAYRI FAAL

50

31A0665

HONDA XL

2006

996

GAYRI FAAL

 

Mübadele konusu malzemelerin durumu

 

Cinsi

Miktarı Yaklaşık

Durumu

Demir

25000 KG

Hurda

Alüminyum

15000 KG

Hurda

Bakır

   60 KG

Hurda

Plastik

  1000 KG

Hurda

Tahta

  3500 KG

Hurda

5868/1-1


AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, Pervane mahallesi, 7316 ada, 8 parselde bulunan 2273,14 m2’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1 - İhale 18/07/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 100,- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 18/07/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Pervane

7316

8

2273,14

7.000.000,00- TL

210.000,00- TL

Akaryakıt ve Servis İstasyonu

 

İlanen duyurulur.

5895/1-1


1 (BİR) KALEM SİSTEM SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem sistemin alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                                          :  2018/334094

1 - İdarenin

a) Adresi                                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Atakum/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                                :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091 - 7090

                                                                               Faks: 0 (362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                                    :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi (varsa): -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   :  Sperm Analiz Sistemi ve Trinoküler Faz - Kontrast Mikroskop, 1 Adet (Komple Sistem)

b) Teslim yeri/yerleri                                           :  Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü;

c) Teslim tarihi                                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri                       :  Tarih: 25/07/2018 - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87000100147 9097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5897/1-1


T.T.K. İHTİYACI OLARAK 3 KALEM PLAKALI TİP MEKANİK BAND EKLEME EKİPMANLARI TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi     No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel  : 0 372 259 47 94 - 259 47 77

                                                                  Faks: 0 372 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                       :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı/

1 eklik = 1 tk.

 

1-

13-15 mm lik Perçin Plakalı Tip Bant ekleme ekipmanı (1000 mm uzunlukta)

300

 

2-

11-13 mm lik Çivili Plakalı Tip Bant ekleme ekipmanı (1000 mm uzunlukta)

  70

 

3-

13-15 mm lik Çivili Plakalı Tip Bant ekleme ekipmanı (1000 mm uzunlukta)

  30

 

b) Teslim yeri                                         :  Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü fatura muhteviyatı malzemeler için Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                       :  Plakalı tip mekanik bant ekleme ekipmanları 75 günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  25/07/2018 Çarşamba - Saat 15.00

c) Dosya no                                            :  1812029

d) İhale kayıt no                                     :  2018/325808

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

5 - İhaleye katılan tüm firmaların,

5.1. Teklifleri ile birlikte bant ekleme ekipmanlarına ait detaylı teknik özellikleri içeren kataloglarını vereceklerdir. Aksi halde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Malzemeler (Plaka, çiviler, çekiç ve aparatlar) her biri ayrı, ayrı kutulanmış, orijinal ambalajları içinde ve çivilerde ihtiyaç birimlerine göre paketlenerek teslim edilecektir.

5.2. Kısmi teslimat yapılabilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayacaktır. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

5.3. Alternatif teklifler: İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir. Teknik şartnameye alternatif teklif verilmesi halinde teklifler idari şartnameye uygun olarak verilecektir. İdari şartname hükümlerine ait alternatif teklif verilemeyecektir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

6.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda sırası ile istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgelerdeki belgeler tutarına (yüksek olan) göre ve erken teslim süresi esas alınacaktır.

6.2. İstekliler tekliflerini (TL.) Türk Lirası olarak vereceklerdir.

7 - İhale, İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yolu ile ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanlarının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo ile gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 25/07/2018 Çarşamba Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

15.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5869/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Turizm Alanı işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

 

MAH.

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

MİKTAR m²

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GÜLABİBEY

ARSA

19-J-3-B

3843

2

3043,33

7.000.000,00.- (TL)

210.000,00.-(TL)

 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 17.07.2018 Salı günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 17.07.2018 Salı günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5902/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 19/07/2018 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Miktar (m2)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İmar Durumu/

Niteliği

İhale Saati

1

34290105269

ÇATALCA

MURATBEY

MAH.

LAHANA

MEVKİİ

-

-

1685

9.000,00

TAM

TARLA

5.850.000,00

1.170.000,00

ŞARTNAMEDE

BELİRTİLMİŞTİR

09:40

2

34290105274

ÇATALCA

MURATBEY

MAH.

LAHANA

MEVKİİ

3-4

-

1701

13.250,00

TAM

TARLA

8.620.000,00

1.724.000,00

ŞARTNAMEDE

BELİRTİLMİŞTİR

09:50

3

34370104424

BEYLİKDÜZÜ

YAKUPLU

MAH.

99. SK.

-

756

7

1.026,82

TAM

ARSA

4.000.000,00

800.000,00

ŞARTNAMEDE

BELİRTİLMİŞTİR

10:00

4

34370104356

BEYLİKDÜZÜ

YAKUPLU

MAH.

KÖYİÇİ

MEVKİİ

456

2

889,46

TAM

KARGİR AĞIL VE

AVLUSU VE ARSASI

4.900.000,00

980.000,00

ŞARTNAMEDE

BELİRTİLMİŞTİR

10:10

 

HALİÇ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  (BU TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ 19/07/2018 GÜNÜ İLANDA BELİRTİLEN SAATTE YAPILACAKTIR.)

5

34120107421

EYÜPSULTAN

KEMERBURGAZ

 MAH.

ÇAĞLAYAN

SK.

-

451

19

1.038,98

TAM

ARSA

5.500.000,00

1.100.000,00

ŞARTNAMEDE

BELİRTİLMİŞTİR

11:45

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (http://istanbuldefterdarligi.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5727/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 19.07.2018 günü yapılacaktır.)

 

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak /

Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm

(m²)

Hazine Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İmar

Durumu

İhale Saati

1

34290105275

Çatalca

Muratbey Mah.

3-4

-

1702

19.500,00

Tam

Tarla

12.675.000,00

2.535.000,00

Konut + Yol

09:15

2

34290105268

Çatalca

Muratbey Mah.

4

-

1684

18.000,00

Tam

Tarla

11.700.000,00

2.340.000,00

Konut + Yol

09:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar tekliflerini içeren 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanan teklif zarflarını İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A-İÇ ZARF: İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir (İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi yazılarak imzalanır.):

a. Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.)

B-DIŞ ZARF: Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir (Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır):

a. Teklif mektubunu içeren zarf,

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren) , tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu (Defterdarlık sitemizdeki örneğe uygun olmak şartıyla)

d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge (2018 yılında Nüfus Müdürlüğü veya Muhtardan alınmış ikametgah veya yerleşim yeri belgesi)

e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi),

f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname

g. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3 - Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (http://istanbuldefterdarligi.gov.tr) ve müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir.

5 - Taşınmazların fiili ve imar durumu ile tapu kayıtlarındaki şerhler ve bedel takdirine ilişkin hususlar hakkında Hazineye karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.

6 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mal 5 (Beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur ve İlan olunur.

5728/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile satılacaktır.

2 - SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yapılaşma Şekli

Alan (m2)

Tahmini m2 birim değeri (TL)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ilıca

390

1

3 Kat Konut E= 0.60

4.937,00 m2

650,00 TL

3.209.050,00 TL

96.271,50 TL

2886/35

18.07.2018

10.00

2

Odaönü

-

488

Tarım Arazisi

139.510,00 m2

38,00 TL

5.301.380,00 TL

159.041,40 TL

2886/35

18.07.2018

10.15

 

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsanın bulunduğu yerin görülmesi, arsanın bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

5 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

5.1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında kapalı teklif (arttırma) Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

5.2. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 200,00 TL karşılığı temini mümkündür.

İstekli tarafından;

5.3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5.4. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5.5. Noter tasdikli imza sirküsü

5.6. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5.7. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

5.8. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri istenen şartları ayrı ayrı sağlamak zorunda olup belgeleri aynı zarfta ayrı ayrı sunacaklardır. Ayrıca Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi

5.9. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2018 yılında alınmış belge

5.10. Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

5.11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5.12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesi’ne ait ödeme makbuzunun aslı

5.12. İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır.

5.13. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 -  Arsanın geçici teminatı tahmin edilen bedelin %3 (yüzde üç)’üdür.

8 - İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

10 - Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.

11 - Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu’nun saati esastır.

İlanen duyurulur.

5914/1-1