4 Temmuz 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30468

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET 3 BOYUTLU RENKLİ DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


I (A) GRUBU MADEN RUHSAT SAHASI 5 YIL SÜREYLE İŞLETİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:


İPTAL İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


12 ADET HT 65000 TİPİ YHT SETİNE YENİ TİP VAGON ALT KAPAK MONTAJI DAHİL HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HASANBEY-ANKARA HATTI SİNCAN-ESKİŞEHİR ARASINDAKİ ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİ İÇİN KONSOL VE HOBAN İZALATÖR ALINACAKTIR

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


MOTOR MUHTELİF BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4000 TON LİNYİT KÖMÜRÜ MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Çubuk Belediyesinden:


ARSA KARŞILIĞI OKUL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET 3 BOYUTLU RENKLİ DOPPLER EKOKARDİYOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı “1 adet 3 Boyutlu Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır.

İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5909/1-1


4 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı “4 Kalem Muhtelif Laboratuvar Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modele uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5910/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılımının Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/07/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5911/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS/RBS) YAZILIMI VE DONANIMLARI alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                      :  2018/332672

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

b) Telefon ve belgegeçer numarası               :  232 311 20 09 - 42 74/232 311 43 22

c) Elektronik posta adresi                             :  bapege@gmail.com

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları

                                                                        Diğer Makine Teçhizat Alımı - 1 SET

b) Teslim yeri                                               :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ İZMİR

c) Teslim tarihi                                              :  150 takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin              

a) Yapılacağı yer                                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                                           :  19.07.2018 Perşembe 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Adayın 750.000.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu sunması zorunludur. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. İsteklilerin bilanço veya eşdeğer belgeleri ve bu belgelerin;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teknik şartnamede yazılı hususlar geçerlidir.

4.3.2. Adayların, teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik başvuru dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Adayın ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; 900.000.-TRY tutarından az olmamak üzere bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur.

4.4.2. Kamu Kuruluşlarına veya Sağlık Hizmeti sunan Özel Sağlık İşletmelerine Her Türlü Bilişim Yazılım veya Donanım Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5873/1-1


I (A) GRUBU MADEN RUHSAT SAHASI 5 YIL SÜREYLE İŞLETİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Valiliğinden:

1 - İhale Konusu İşler:

3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen I (A) Grubu Maden (kum-çakıl) Ocağı olarak 5 yıl süreyle işletmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.

1) İstanbul İli, Silivri İlçesi Bekirli Mahallesi hudutları dahilinde 9,98 hektar alana sahip, F20-C1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve GRN: 34/2018/6 nolu saha,

 

Nokta

Sağa (Y)

Yukarı (X)

Nokta

Sağa (Y)

Yukarı (X)

1

607248

4565338

8

607514

4564936

2

607417

4565378

9

607540

4564879

3

607392

4565362

10

607362

4564827

4

607327

4565260

11

607296

4564854

5

607326

4565100

12

607276

4564918

6

607581

4565100

13

607193

4565011

7

607510

4565053

 

 

 

 

2 - Tahmin edilen Bedel:

 

Sıra No

İlçe

Pafta

GRN. Erişim

No. Su

Alan

(Hektar)

Muhammen Bedel

KDV Hariç (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Silivri

F20-C1

34/2018/63303766

9,98

469.608,90

93.921,78

25.07.2018

10.00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                     :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih - İSTANBUL

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                  :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                                  İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatler içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

                                                                  Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 İBAN Nolu hesabına yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                   :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:64 Fatih/İSTANBUL

b) Yapılacağı Tarih/Saat                         :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                                 :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü.

5 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                    :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat             :  25.07.2018 Çarşamba günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye açılan sahaların ihalelerine medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri, müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılmak için ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun olarak başvuruda bulunulması zorunludur.

İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir:

a) Gerçek kişiler için:

1) Valilikçe hazırlanan ihale müracaat formu (EK-1)

2) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi,

3) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi,

4) Müracaatçı tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve 500-TL tutarındaki şartname bedelinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 İBAN Nolu hesabına açıklama kısmında belirtilmek suretiyle yatırıldığını gösterir makbuz,

5) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,

6) İhale geçici teminatının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 İBAN Nolu hesabına yatırıldığına dair dekont veya geçici ve süresiz teminat mektubu,

7) İşletme ruhsat taban bedelinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 İBAN Nolu (12.548 TL) ödendiğini gösterir makbuz,

8) Teklif mektubu (EK-2)

b) Tüzel kişiler için:

1) Valilikçe hazırlanan ihale müracaat formu (EK-1)

2) Müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

3) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri,

4) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

5) Müracaatçı tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve 500-TL tutarındaki şartname bedelinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 İBAN Nolu hesabına açıklama kısmında belirtilmek suretiyle yatırıldığını gösterir makbuz,

6) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,

7) İhale geçici teminatının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 İBAN Nolu hesabına yatırıldığına dair dekont veya geçici ve süresiz teminat mektubu,

8) İşletme ruhsat taban bedelinin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 İBAN Nolu (12.548 -TL) ödendiğini gösterir makbuz,

9) Teklif mektubu (Ek-2)

Valilik, ihalenin her aşamasında ve ihale sonuçlandıktan sonra da ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile herhangi bir teklif sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği konusunda ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar.

İhale sürecinde ve sonrasında ihaleye ilişkin talep edilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilir.

İhaleye katılmak için gerekli şartları taşımayanların belge ve ihale teminatları iade edilir.

7 - MADDE- İHALE BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Açık artırma sonucu belirlenen ihale bedeli 18.01.2018 tarih ve 5549 sayılı Valilik Olur’u ile birbirini takip eden aylarda ödeme yapmak üzere 4 (dört) eşit taksitte İdareye ödenecektir. Müşteri onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek Noterlikçe tescil edilmiş sözleşmeyi İdareye vermek zorundadır. Müşteri 10 iş günlük süre içerisinde ihale bedelinin K.D.V.’si, işletme ruhsat bedeli ve 1. taksidi ile kendisine ait bulunan diğer vergi, resim ve harçları yatıracak ve giderleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Vakıflar Bankası TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 İBAN Nolu hesabına açıklama kısmında belirtilmek suretiyle ödeyecektir. Karar Pulunu ise vergi dairesine ödeyecektir. Bu sorumluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Geçici teminatı irad kaydedilir.

Teklif sahibi, teklifini Türk Lirası olarak verir ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılır.

İhalenin kapalı teklife göre sonuçlanması ve teklif edilen ihale bedelini komisyonun uygun görmesi halinde; ihaleyi kazanan teklif sahibine, teklif ettiği ihale bedeli ile verdiği ihale teminatı arasında fark olması halinde bu farkın tutarı kadar ek teminat vererek ihale bedeli teminatını tamamlaması ihale tarihinden itibaren on (10) iş günü süre verilir. Aksi taktirde ihale teminatı irat kaydedilir.

İhalenin kapalı teklifin üzerinde bir tutar ile sonuçlanması ve teklif edilen ihale bedelini komisyonun uygun görmesi halinde; ihaleyi kazanan teklif sahibine, açık artırım sonucu teklif ettiği ihale bedeli ile verdiği ihale teminatı arasındaki farkın tutarı kadar ek teminat vererek ihale bedeli teminatını tamamlaması ihale tarihinden itibaren on (10) iş günü süre verilir. Aksi taktirde ihale teminatı irat kaydedilir.

İhaleye birden fazla kişinin katılması halinde ve birinci teklif sahibinin yukarıdaki şartları tamamlayamaması durumunda, 2 nci ve sonraki teklif sahiplerine yukarıdaki şartları tamamlaması için bir önceki teklif sahibinin ek teminatı ve ibraz etmesi gereken süre bitiminden itibaren 5 (beş)’er iş günü süre verilir. Aksi taktirde ihale teminatı irat kaydedilir.

Sıralamada, kendisinden önceki teklif sahibinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, sırası gelen teklif sahibi bu durumu www.istanbulyikob.gov.tr internet sayfasından öğrenir ve teklif ettiği ihale bedeli ile ihale teminatı arasındaki tutar kadar verilen süre içerisinde ek teminatını verir.

İhaleyi kazananlar, ihale bedelini yatırıncaya kadar sıralamadaki diğer müracaatçıların ihale teminatları iade edilmeyerek bekletilir. Sırası gelen müracaatçının ihale bedelini yatırması halinde ihale süreci son bulur ve sıralamada sonra gelen müracaatçıların ihale teminatları iade edilir. İhale işlemi sonucunda değerlendirme dışı kalan teklif sahiplerinin geçici ihale teminatları, ihaleden sonra iade edilir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - Başvuru yapılmayan sahalar yeniden ihale edilecektir.

11 - İhaleye çıkacak saha Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın internet sayfasında 02.07.2018 tarihinde ilan edilecektir.

12 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

5837/1-1


İPTAL İLANI

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/304441

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/71319 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                     :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  12 adet HT 65000 tipi YHT Setine Yeni Tip Vagon Alt Kapak alımı

3 - 2018/304441 ihale kayıt numarası ile 19/07/2018 tarihinde teklifleri alınacağı ilan edilen 12 adet HT 65000 tipi YHT Setine Yeni Tip Vagon Alt Kapak alımına ilişkin ihale, İdari Şartnamenin 16. Maddesine (İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği) istinaden iptal edilmiştir.

5807/1-1


12 ADET HT 65000 TİPİ YHT SETİNE YENİ TİP VAGON ALT KAPAK MONTAJI DAHİL HİZMET ALIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/331789

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/71319 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                     :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  12 adet HT 65000 tipi YHT Setine Yeni Tip Vagon Alt Kapak Montajı dahil hizmet alımı işi.

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 03/08/2018 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL. bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5808/1-1


TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HASANBEY-ANKARA HATTI SİNCAN-ESKİŞEHİR ARASINDAKİ ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİ İÇİN KONSOL VE HOBAN İZALATÖR ALINACAKTIR

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                     :  2018/333155

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HASANBEY-ANKARA HATTI SİNCAN-ESKİŞEHİR ARASINDAKİ ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİ İÇİN KONSOL VE HOBAN İZALATÖR ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati                         :  24/07/2018 Salı günü, saat 11:00

4 - İhalenin yapılacağı adres                :  TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 24/07/2018 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5903/1-1


MOTOR MUHTELİF BORULARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/327984

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                                        :  14 Kalem Motor Muhtelif Boruları, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  19.07.2018 - Saat 15:00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 19.07.2018 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5866/1-1


4000 TON LİNYİT KÖMÜRÜ MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız İhtiyacı 4000 Ton Linyit Kömürü Mal Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                         :  2018/327771

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Alpullu Şeker Fabrikası Babaeski/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 288 523 22 40 - 0 288 523 12 60

c) Elektronik posta adresi                                : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                :  Fabrikamız 2018/2019 Kampanya dönemi ihtiyacı, Tane büyüklükleri 10 - 18 mm olan, 5200 - 5400 baz kalorili aralığında 4.000 ton (± %20 toleranslı) Linyit Kömürünün fabrika sahasına araç üzerinde teslim edilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                                             :  Fabrikamız stok sahasına araç üzerinde teslim edilecektir.

c) İşin süresi                                                    :  İdarece verilecek termin programı dahilinde belirlenecek tarihler arasında.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              :  Alpullu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                              :  18.07.2018 Çarşamba günü Saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve KDV Dahil TL. 200,00 (İki Yüz Türk Lirası) karşılığı Alpullu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alpullu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar:

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5746/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çubuk Belediyesinden:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü veya Kapalı teklif usulü ile 26.07.2018 tarihinde Perşembe günü saat 14.30 da Çubuk Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından ihalesi yapılacaktır.

1 - Muhammen bedelleri:

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

 

S. N

MAHALLE

CİNSİ

ADA

PARSEL

m2

HİSSE NİSBETİ

DÜŞEN HİSSE

GAYRİMENKUL

TOPLAM BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TÜRÜ

1

YAZIR

ARSA

190784

1

71219.00

TAM

71219.00

9,310,000.00 ¨

280,000.00 ¨

KAPALI

2

YAZIR

ARSA

190785

1

39830.12

TAM

39830.12

4,780,000.00 ¨

144,000.00 ¨

KAPALI

3

YAZIR

ARSA

190790

1

34714.84

TAM

34714.84

4,170,000.00 ¨

126,000.00 ¨

KAPALI

4

YAZIR

ARSA

190791

1

47867.23

TAM

47867.23

5,750,000.00 ¨

173,000.00 ¨

KAPALI

5

YAZIR

ARSA

190793

1

39931.84

TAM

39931.84

4,800,000.00 ¨

145,000.00 ¨

KAPALI

6

YAZIR

ARSA

190792

5

  4936.97

TAM

  4936.97

   595,000.00 ¨

  18,000.00 ¨

AÇIK

 

Not:190784 ada 1 parselde 4288 + 621=4909 m2 %20 tamamlanmış Prefabrik sanayi yapısı mevcuttur.

2 - İştirakçilerin Açık İhale veya Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri dosya halinde 26.07.2018 tarihinde saat 14.00'a kadar Emlak İstimlâk Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Gayrimenkul bedelleri %25 peşin geriye kalan kısmı aylık 24 (yirmi dört) eşit taksitte ödenecektir.

4 - İsteklilerden istenilen belgeler

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) Şartname alındı makbuzu.

5 - İhale ile ilgili bilgiler Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.

6 - İhale şartnamesi 250,00 TL. Karşılığında Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

5802/1-1


ARSA KARŞILIĞI OKUL YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Rize Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

 

 

1 - Arsa karşılığı okul inşaatı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 26/07/2018 tarihi Perşembe günü saat 14:00 de Eminettin Mah. Cumhuriyet Cad. Valilik Binası Kat: 2 Kapı No: 220 Merkez/RİZE adresinde bulunan Rize Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tabloda belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projeye göre yapımı planlanan 1 adet okul binasının maliyeti (anahtar teslimi götürü bedel) olan (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 6.923.532,00 bedele karşılık tabloda belirtilen 5 (beş) adet 6.965.791,00 tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 42.259,00 TL (Kırkikibinikiyüzellidokuz TL) farkın artırılması suretiyle teklif alınacaktır.

3 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gündür.

5 - Geçici teminat bedeli 1.047.712,65 TL dir. (Birmilyonkırkyedibinyediyüzoniki TL altmışbeş KRS)

6 - İhale dokümanında yer alan belgeler idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanlarını satış bedeli (KDV dahil) 500.00 TL (Beşyüz TL) dir.

7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idare şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler ile idari şartnamenin 10. Maddesinden belirtilen tüm belgeler

b) Geçici teminat olan 1.047.712,65 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verileceği, nakit yatırılması halinde ilimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500.00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) İstekliler Güvenli Okul Projesi Teknik Şartnamesi’nin 3.1.7 maddesi uyarınca teklif öncesinde yer görme çalışması yapacak, malzeme listesinde yaklaşık olarak verilen tüm kalemler ile ilgili değerleri keşif esnasında hesaplayacaktır. İstekliler yer görme çalışması yaptıklarına dair tutanağı, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili personeli ile birlikte imza altına alarak teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.rizedefterdarlığı.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

5840/1-1