2 Temmuz 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30466

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Ataullah HAMİDİ

ADRESİ          : Bilinmiyor

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27522 ada 9 sayılı parseli üzerinde bulunan binada (B blok) meydana getirilen proje hilafi hususlar nedeniyle düzenlenen 08.05.2018 gün ve 178/08991 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince Ataullah HAMİDİ’ye 57.791,91.- (Elli Yedi Bin Yedi Yüz Doksan Bir Lira Doksan Bir Kuruş) TL. para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 15.05.2018 gün ve 2132 sayılı karar ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5709/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İNG)

Profesör

1

Eğitim Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Fen - Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; Başvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumu (Lisans - Y. Lisans -Doktora) belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini ve not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

5748/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

SAYI

AÇIKLAMALAR

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Doktor Öğretim Üyesi

1

Milli Mücadele Dönemi Üzerine Doktora yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji İngilizce

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi Mezunu olup, Psikiyatri Alanında Uzman olmak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

Gıda Mühendisliği Bilimleri alanında ihtisaslaşmış olmak; İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. İngilizce eğitim verebilecek yeterlilikte olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Matematik Öğretmenliği Alanında Yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

R.P. D Anabilim Dalı

Profesör

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

R.P. D Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Profesör

1

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

Profesör

1

Doktorasını Özel Eğitim Alanında Yapmış olmak.

5800/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki başvuru dilekçesi, taahhütname ve YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans/Yüksek Lisans/Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2 adet vesikalık fotoğraf,

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program/

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi

Profesör

1

İktisat Teorisi alanında çalışmalar gerçekleştirmiş ve iktisat alanında doktora derecesine sahip, EconLit veya SSCI indekslerinde taranmış dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan, alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası tanınmış yayınevlerince basılı kitaplara yazarlık yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

2

Sosyal psikoloji veya klinik psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

İşletme

Uluslararası Ticaret

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans eğitimini İktisat alanında tamamlamış olmak. Yüksek lisans veya doktora eğitiminden birini yurt dışında tamamlamış olmak. Doktora eğitimini AB ekonomisi alanında tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Hukuk

İdare Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

1

İdare hukuku anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Medeni Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

1

Medeni hukuk anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

1

Medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Milletlerarası Özel Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

1

Milletlerarası özel hukuk anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Ticaret Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

1

Deniz ticaret hukuku anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Plastik Sanatlar

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Grafik Tasarım

Profesör

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik/doktor ve doçent olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

Doçent

1

İlgili alanda sanatta yeterlilik/doktor ve doçent olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Eczacılık

Analitik Kimya

Doçent

1

Doğal ürünler kimyası çalışmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Diş Hekimliği

Ağız Diş Çene Cerrahisi

Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Doçent

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

2

Ortodonti alanında uzmanlık almış olmak ya da doktora yapmış olmak.

Doçent

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Protetik Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Protetik diş tedavisi alanında uzmanlık almış olmak ya da doktora yapmış olmak.

Tıp

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp fakültesi mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

1

Endokrin cerrahi alanında yurtdışı deneyimi sahibi olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Uygulamalı Bilimler

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını sağlık yönetimi bölümü veya sağlık alanında yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yönetim bilişim sistemleri, işletme, istatistik veya ekonometri alanında doktora yapmış olmak.

Gastronomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisansını gastronomi veya gıda ile bağlantılı alanlarda ve yüksek lisans veya doktorasını turizm işletmeciliği veya işletme alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

Endüstri mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

2

İç mimarlık veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Makine Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Makine mühendisliği bölümünden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Mimarlık (Türkçe)

Doktor Öğretim Üyesi

2

İç mimarlık veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Mimarlık (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

2

İç mimarlık veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Yazılım Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

2

Bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

5744/1-1