29 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30463

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aydın İli, Nazilli İlçesi, M20B07C2D pafta, 1250 ada, 10 parsel üzerindeki 1001794 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Fadime UZUNCA (Denetçi No: 19955, Oda Sicil No: 57837) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.04.2018 tarihli ve E. 2017/3442 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.12.2017 tarihli ve 30266 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fadime UZUNCA hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 25.06.2018 tarihli ve 111318 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5720/1-1

—————

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ali TATLI (Denetçi No: 5601, Oda Sicil No: 12891) tarafından, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2017/1794 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 28.02.2018 tarihli ve E.2017/1794-K.2018/373 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali TATLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 25.06.2018 tarihli ve 111534 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5721/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Konya ilinde faaliyet gösteren 2863 dosya no’lu YENİ KITA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1827 dosya no’lu MSY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 2848 dosya no’lu MARKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2343 dosya no’lu AKAR Yapı Denetim Ltd. Şti.

Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1280 dosya no’lu FİLO Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 25.06.2018 tarih ve 111754 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

5722/1/1-1

—————

Ankara ilinde faaliyet gösteren 398 belge no’lu KUTAY BİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2431 belge no’lu ARDA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 2028 belge no’lu ÇERKEZKÖY KENT Yapı Denetim Ltd. Şti.

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1455 belge no’lu KENTSEL Yapı Denetim Ltd. Şti., Ordu ilinde faaliyet gösteren 1565 belge no’lu KARALAR Yapı Denetim Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 25.06.2018 tarih ve 111759 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5722/2/1-1

—————

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 247DY2B pafta, 8666 ada, 6 parsel üzerindeki 937565 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim elemanı Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve E.2017/3007-K.2018/1301 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 22.06.2018 tarihli ve 106223 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5723/1/1-1

—————

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 248DYIVC pafta, 7644 ada, 16 parsel üzerindeki 934854 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve E.2017/3006-K.2018/1300 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 22.06.2018 tarihli ve 106828 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5723/2/1-1

—————

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.05.2018 tarihli ve E.2017/3004-K.2018/1299 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Kemalettin ÇAMLI hakkında, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işlemi 22.06.2018 tarihli ve 106507 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5723/3/1-1

—————

07.11.2016 tarihli ve 26113 sayılı Makam Oluru ile denetçi belgesi iptal edilen, Gök-Den Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Derviş ASLAN (Denetçi No: 3926, Oda Sicil No: 13839) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 30.10.2017 tarihli ve E.2016/5270-K.2017/3407 sayılı “davanın reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2018/102-K.2018/492 sayılı kararı ile “istinaf talebinin kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Derviş ASLAN hakkında, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptali işlemi 21.06.2018 tarihli ve 110183 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5723/4/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 810570, 810627 ve 810652 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle hakkında bir yıl içerisinde üç defa idarî para cezası uygulanması nedeniyle, 06.04.2017 tarihli ve 8305 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile “yeni iş almaktan cezası” verilen 12637 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1418 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 03.11.2017 tarihli ve E.2017/1217-K.2017/3529 sayılı “davanın reddi” kararına karşı davacı tarafça istinaf yoluna başvurulduğu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2018/260-K.2018/491 sayılı kararı ile “istinaf talebinin kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 22.06.2018 tarihli ve 107100 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5723/5/1-1

—————

Samsun İli, Terme İlçesi, 26.27.D pafta, 81 ada, 248 parsel üzerindeki 896815 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı Bülent AKBAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14594, Oda Sicil No: 73935) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 31.05.2018 tarihli ve E.2018/434 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 31.12.2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bülent AKBAŞ hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin kuruluş ortağı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 21.06.2018 tarihli ve 110384 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5723/6/1-1

—————

İzmir İli, Buca İlçesi, 21N-3D pafta, 10199 ada, 3 parsel üzerindeki 1129124 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 160306-Merkez Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 1489 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2017/1088 esasına kayden Bakanlığımız ve İzmir Valiliği aleyhine açılan davada, 15.12.2017 tarihli ve E.2017/1088-K.2017/3516 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Karakalem Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Esat Cem ÇELİK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58872) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 25.06.2018 tarihli ve 111427 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5724/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mustafa Başatlı İlim ve Eğitim Vakfı (Başatlı Vakfı).

VAKFEDENLER: Mustafa BAŞATLI.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 19. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/06/2018 tarihinde kesinleşen 17/04/2018 tarihli ve E:2017/456, K:2018/194 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın ana gayesi, ülkemizin yarınlarında aydın, bilgili ve görgülü birer birey görebilmek, bunun için eğitim ve öğretime ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerimizin, milli, manevi ve tarihi değerlerimize bağlı olarak yetişmelerini ve eğitim-öğretim görmelerini temin etmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mustafa BAŞATLI, Kadriye AKKARPUZ, Nadire ÇAKIROĞLU.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan ve hakları Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5717/1-1

—————

VAKFIN ADI: Sadabad Vakfı

VAKFEDENLER: Yıldırım Beydemir, Bülent Ecevit Yanar, Abdulbaki Kargi, Abdullah Temel, Eyüp Karabulut

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.05.2018 tarihinde kesinleşen, 20.03.2018 tarih ve E: 2017/450, K:2018/132 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlere bağlı kültürlü insan yetiştirmek. Fertler arasında sevgi ve kardeşliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak. Fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 80.000.-TL.(SEKSENBİNTÜRKLİRASI) dır.

YÖNETİM KURULU: Yıldırım Beydemir, Bülent Ecevit Yanar, Eyüp Karabulut, Abdullah Temel, Ümit Erkan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5718/1-1

—————

VAKFIN ADI: Çelikler Vakfı.

VAKFEDENLER: Tahir Çelik, Fadli Çelik, Hasan Çelik, Memet Çelik, Bilal Çelik.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.02.2018 tarihinde kesinleşen 26.09.2017 tarihli ve E:2016/262, K:2017/376 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Milli şuura sahip, bilgili, kültürlü, üstün vasıflı, nitelikli, yetenekli, cumhuriyet ilkelerine bağlı çağdaş nesiller yetiştirmek; Türk toplumunun iktisadı, milli, tarihi ve kültürel varlığını koruyup geliştirmek,... ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00TL (AltmışbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın dağılmadan arta kalan mal varlığı yönetim kurulu tarafından uygun görülen bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5719/1-1


 

 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

5663/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.05.2018 tarihli toplantısında, Samsun ili nüfusuna kayıtlı 01.01.1986 doğumlu Metin oğlu Muhammed Cüneyt YEŞİLTAŞ'ın Kırgızistan'daki "International University Ataturk-Alatoo"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.01.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 04619 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki Mezuniyet Geçici Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

5641/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.04.2018 gün ve 073 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 gün ve 978 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar Saray 98275 Ada 2 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5708/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgiye http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

Fotonik Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. (*) (**)

Fizik

Genel Fizik

Doktor Öğretim Üyesi

2

Nanoteknoloji veya Nanomalzemeler Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak. (*)

 

NOT:

(*) 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

(**) Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin “Doçentlik Sınavı” başlıklı 6. maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

5710/1-1


Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

• 5772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

• Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş olarak gönderilecektir.)

Link:http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim-Öğretim dili İngilizce olan bölümler için **)

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı

başvuru evrakları ile birlikte 18 Temmuz 2018 tarihine kadar “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine elden teslim edilmesi ya da belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Alım Yapılacak Bölümler;

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart Açıklama

Psikoloji**

1

Psikoloji lisans mezunu olmak ve Danışma Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak. Grup Psikoterapisi, Sağlık Psikolojisi ve travma psikolojisi alanlarında çalışmaları olmak.

 

** Eğitim Öğretim dili İngilizcedir.

5642/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İŞLETME FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne aşağıda belirtilen Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi Kriterleri’ni yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Dr. Öğretim Üyesi atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Öğretim üyesi, öğretim görevlisi olmak üzere minimum 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

3 - Yüksek Lisans veya doktora derecesini yurtdışında almış olmak veya yurtdışında tanınmış bir üniversitede en az 2 yıl süre ile doktora sonrası araştırma yapmış olmak,

4 - Başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler konularında saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI) yayın yapmış olmak,

5 - Doktora derecesini; Yönetim Bilişim Sistemleri ve/veya Mühendisliği, İşletme Enformatiği, Bilgisayar Bilimleri ya da Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik alanlarının birinde almış olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Dr. Öğretim Üyesi adayları 1 adet elektronik, 1 adet basılı) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (Yök formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/ turkce/akademik-istihdam-yonergesi-28032018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 80 yada eşdeğerliliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilmiş eşdeğer puan almak)

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Kurumsal Bilgi Sistemleri, İş Zekası, Rekabetçi Zeka, Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı alanında ders vermiş olmak ve çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083-Cibali /İSTANBUL

5678/1/1-1

—————

İLETİŞİM FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İletişim Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Dr. Öğretim Üyesi atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Temel Tasarım, Sanat ve Tasarım Tarihi ve Görsel Kültür gibi Görsel İletişim Tasarımının temel alanları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve ders tecrübesi olmak,

3 - Temel alanların yanı sıra medyalar arası çalışma alanları (örneğin: Dijital Tasarım Süreçleri, Video Prodüksiyon, Post-Prodüksiyon, Dijital Yayın Tasarımı vb.) hakkında teorik ya da pratik düzlemlerde işlevsel düzeyde bilgi sahibi olmak,

4 - Sanat ve Tasarım Tarihi ve Kuramları veya Uygulamaları, Tasarım Araştırmaları ya da Çağdaş Sanat alanlarında yayınlar yapmış olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Dr. Öğretim Üyesi adayları 1 adet elektronik, 1 adet basılı) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/ turkce/akademik-istihdam-yonergesi-28032018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Adaylar için önemli notlar:

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

2

Hareketli Grafik, Web Tasarımı, Ara yüz Tasarımı ve Etkileşim Tasarımı gibi Görsel İletişim Tasarımının temel alanları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve ders tecrübesi; Sanat ve Tasarım Tarihi ve Kuramları, Tasarım Uygulamaları alanlarında yayınlar yapmış olmak.

 

Sanat ve Tasarım Tarihi, Görsel Kültür, Dijital Kültür ve Zaman Tabanlı Medya gibi alanlar hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve ders tecrübesi; Sanat ve Tasarım Tarihi ve Kuramları, Görsel Sanat ve Tasarım Araştırmaları ve Çağdaş Sanat alanlarında yayınlar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü, Personel Dairesi 34083 - Cibali, İstanbul

5678/2/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirürji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikiyatri

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğretim Üyesi

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

5399/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

2

Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Veya Matematik Bölümlerinden Birinden Lisans Mezunu Olması. Endüstri Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması. Endüstri Mühendisliği Alanında Bilimsel Yayın ve Çalışmalar Yapmış Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret Bölümü (İngilizce)

1

İşletme (İngilizce) Lisans Mezunu Olması. Muhasebe-Finansman Alanında Doktora Öğrenimini Tamamlamış Olması. Genel İşletme ve Muhasebe-Finansman Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce)

1

İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dil Bilimi Alanlarından Birinde Doktora Eğitimini Tamamlamış Olması.

Yabancı Diller Eğitimi Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doktor Öğretim Üyesi

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres         : İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E-5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy / İstanbul

Tel              : 0212 498 41 41

E-mail         : ik@iku.edu.tr

5544/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Medeni Hukuk alanında Doçentlik unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

Prof. Dr.

1

Reklamcılık ya da Pazarlama alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Pazarlama alanında uluslararası yayın yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Doç. Dr.

1

Medya Çalışmaları veya İletişim Çalışmaları alanında Doçent unvanına sahip olmak ve Medya Çalışmaları veya İletişim Çalışmaları alanında yayın yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme Enformatiği

Doç. Dr.

1

Adayların Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış, karar analizi ve sistem analizi dersleri vermiş olması gerekmektedir.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Doç. Dr.

1

Adayların Doçentliğini Mimarlık temel alanı ve bilim alanında almış, mimarlık ve tasarım tarihi konularında uzman ve bu alanlarda ders vermiş olması gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Adayların mühendislik alanında doçentlik unvanına sahip olmaları; enerji tüketimi tahmini üzerine araştırmalar yapmış/yapıyor olmaları ve biyoenerji konusunda çalışmalar yapmış/yapıyor olmaları gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Adayların, İnşaat Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmaları ve İngilizce ders verebilmeleri gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Adayların, İnşaat Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmaları ve İngilizce ders verebilmeleri gerekmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doç. Dr.

1

Hemşirelik veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doç. Dr.

1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı ve Örgüt/Endüstri Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’na katkıda bulunmak üzere Psikoloji Bölümü’nde açık olan Doçent kadrosunda;

- Doktora derecesini Örgüt/Endüstri Psikolojisi ya da Örgütsel Davranış alanında tamamlamış olması ve Sosyal Psikoloji doçentlik alanından doçentlik derecesine sahip olması.

- Örgüt ve Endüstri Psikolojisi alanında yüksek lisans dersleri verebilecek ve yüksek lisans tezleri yönetebilecek olması.

- Nicel araştırma, istatistik teknikleri ve SPSS bilgisine ve/veya nitel araştırma tekniklerine ileri düzeyde hakim olması.

- SSCI ya da alan indeksli, hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmaları olması.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi

Doç. Dr.

1

Adayların Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler anabilim dallarının birinde Doktora eğitimini tamamlamış olması; Türk Siyaseti, Siyaset Bilimi konularında yayınlarının olması ve en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olması tercih edilmektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doç. Dr.

1

Adayların Siyaset Bilimi veya Uluslararası İlişkiler anabilim dallarının birinde Doktora eğitimini tamamlamış olması; karşılaştırmalı siyasal kurumlar ve siyaset bilimi konularında yayınlarının olması ve ilgili alanlarda en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olması tercih edilmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Finans veya Bankacılık ve Finans dallarının birinden almış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Moda Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Moda Tasarımı, Moda Tasarımı ve Tekstil, Moda İletişimi, Güzel Sanatlar veya bunlarla ilgili dalların birinde doktora yapmış olmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

5679/1-1


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. , 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile başlıca araştırma eseri olarak gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

8 - İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Hafta sonu veya resmi tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe; Dr. Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15 inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BİRİM/BÖLÜM

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

FEN FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1

Artinian modüller üzerine çalışmaları olmak.

UYGULAMALI MATEMATİK

1

Doğuran çekirdekli Hilbert uzayları üzerine çalışmaları olmak.

MOLEKÜLER BİYOKİMYA

1

İnsektisit direnci üzerine moleküler ve proteomik çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

DRAMATİK YAZARLIK

1

İlgili alanda çalışması olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

1

Alanında Doçentliğini almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENEL JEOLOJİ

1

Genç tektoniği ve kontrolünde gelişmiş yer şekilleri üzerinde çalışmış olmak.

MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ

1

Doğu Anadolu volkanizması üzerine petrolojik çalışmaları olmak.

UYGULAMALI JEOLOJİ

1

Kıyı koruma yapılarında kullanılan kaya malzemenin seçimi konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI (MEDİKAL ONKOLOJİSİ)

1

Onkoloji yandal uzmanı olmak.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ABD

1

Videonistagmografi konusunda çalışma yapmış olmak.

ACİL TIP ABD

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

NÜKLEER TIP

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMAKOGNAZİ

1

Farmakognazi bölümünde doktora yapmış olmak.

FARMASÖTİK KİMYA

1

Farmasötik kimya alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

YENİ TÜRK DİLİ

1

Klasik Osmanlı dönemi metinleri üzerine çalışmış olmak.

YENİ TÜRK EDEBİYATI

1

Deneme ve öykü üzerinde çalışması olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

1

Etkilili verimlilik ve kalite konuları üzerine çalışması olmak.

MATEMATİK EĞİTİMİ

1

Matematik eğitimi ve düğüm polinomlar üzerine çalışması olmak.

SINIF EĞİTİMİ

1

Çevre eğitimi üzerine çalışması olmak.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

Etik ve kişisel kimlik alanında çalıması olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

1

Eski Türk edebiyatı alanında Doçentliğini almış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ

1

Yeraltı edebiyatı üzerine çalışması olmak.

RESİM İŞ EĞİTİMİ

1

Okul öncesi çocuk resimlerinin okunması, atık ve artık malzemelerinin kullanımı üzerine çalışmış olmak.

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ

İKTİSAT TEORİSİ

1

Bankacılık alanında çalışmaları olmak.

VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

DİYETETİK

1

Yüksek tansiyondan sorumlu enzimler üzerine çalışması olmak.

EBELİK

1

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak. Respiratuar Distress sendromunun öngörüsünde PAP-A MoM seviyelerinin ilişkisi ile ilgili çalışması olmak.

EBELİK

1

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak. Poliksitik over sendromunda desnutrin ve betatrofin düzeyleri ile ilgili çalışması olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK BİYOKİMYASI

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, hücre kültürü, florozis ve moleküler yöntemler üzerine çalışmaları olmak.

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ

1

Doğumu uyarılan koyunlarda kuzuların yaşama kabiliyetleri üzerine çalışması olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

HAYVAN YETİŞTİRME ABD

1

5714/1-1