29 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30463

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


49 E1 RAYA UYGUN R 300 MONOBLOK MANGAN GÖBEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF SEGMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Polatlı Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


49 E1 RAYA UYGUN R 300 MONOBLOK MANGAN GÖBEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/308523

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                      :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

      adı ve miktarı                       :  49 E1 Raya Uygun R 300 1/9 Eğimli 20 Adet Monoblok Mangan Göbek.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.07.2018 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5505/1-1


MOTOR MUHTELİF SEGMANLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/317832

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                           :  6 Kalem Motor Muhtelif Segmanları, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16.07.2018 - Saat 14:00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 16.07.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5566/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

TDLHZM-55 TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PETROL DOĞAL GAZ SAHALARI YÜZEY TESİSLERİNDE, PETROL, DOĞAL GAZ İLE ATIK SU HATTI VB HATLARDAKİ HER TÜRLÜ MONTAJ, DEMONTAJ, REVİZYON İŞLERİ, BASINÇLI VE BASINÇSIZ KAPLARIN, BORULARIN, EKİPMANLARIN VE HER TÜRLÜ ÇELİK MALZEMENİN KAYNAK, KESME, TAŞLAMA VB İŞLER HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULܔ ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2018/322431

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası        :  0 312 207 27 07 ve 0312- 286 73 74 - 0312- 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ihale@tp.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  24 ay süre ile İdari ve teknik şartnamelerde belirtilen işin; idari ve teknik şartnamelerde belirtilen niteliklerdeki altı personel, iki pickup araç ve muhtelif ekipmanlar ile sözleşme süresince gerçekleştirilmesi. Hizmetlerinin Yürütülmesi İşidir.

b) Teslim yeri                               :  İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli

c) İşin süresi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren; 2 (iki) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  23.07.2018 / Saat 14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı görülmüştür” kaydı bulunacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

i) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

j) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (i) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir.

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Petrol boru hatları, Doğal gaz boru hatları, Petrokimya tesisi inşası, Isı merkezi borulama işleri ve inşası (kurulumu) işleri sıcak iş (kaynak, kesme, taşlama, vb.) ile ilgili kısımları

5 - İhale dokümanı;

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale Müdürlüğü, 6. Kat 618 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli 150,-TL karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 23.07.2018 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120) takvim günü olmalıdır.

10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

5732/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde bulunan toplam 31 adet Konut ve Konut + Ticaret alanı arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1 - İhale 11/07/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 11/07/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

 

Mevkii

Ada

Parsel

m2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Açıklama

Şeker/Kocasinan

10863

1

1824,40

2.800.000,-TL

84.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10863

3

1824,36

2.600.000,-TL

78.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10856

1

1704,03

2.600.000,-TL

78.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10856

2

1824,03

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10856

3

1824,04

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10858

1

1704,46

2.600.000,-TL

78.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10858

2

1824,47

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10858

3

1824,45

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10858

4

1704,40

2.800.000,-TL

84.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10854

3

1824,30

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10854

4

1824,22

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10854

5

1824,20

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10864

5

1824,16

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10864

6

1824,14

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

1

1819,35

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

2

1824,00

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

3

1823,98

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

4

1823,96

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10850

5

1823,92

2.500.000,-TL

75.000,-TL

Konut

Şeker/Kocasinan

10854

1

1823,83

4.000.000,-TL

120.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10854

2

1824,32

3.250.000,-TL

97.500,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

1

1901,63

5.000.000,-TL

150.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

2

1824,08

4.500.000,-TL

135.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

3

1824,05

4.500.000,-TL

135.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10851

4

1875,12

5.000.000,-TL

150.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

1

1824,21

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

2

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

3

1824,03

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

4

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

5

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

Şeker/Kocasinan

10852

6

1824,00

3.000.000,-TL

90.000,-TL

Konut+Ticaret

 

İlanen duyurulur.

5665/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Kenar Anahtar ve Kablosuz Erişim Cihazı Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2018/327834

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 297 61 36 - 0 312 297 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - Ön yeterlik konusu malın          

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Kenar Anahtar ve Kablosuz Erişim Cihazı Alımı

 

Sıra No

Mal / Hizmetin Adı

Miktarı

Ölçü Birimi

1

Kenar Anahtar

  30

Adet

2

Kablosuz Erişim Cihazı

650

Adet

 

b) Teslim yeri                                   :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                                 :  Yükleniciye siparişin tebliğinden 45 takvim günü içinde

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer                              :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  16.07.2018 Pazartesi günü saat 14:30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu)

Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir, ön yeterlik dokümanı 50.-TL. (Elli Türk Lirası), ihale dokümanı 50.-TL (ElliTürkLirası) (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) karşılığı yatırılan bedellerin makbuzları ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 16.07.2018 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz.

9 - Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır.

5716/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL (Bu taşınmazın satış ihalesi 10/07/2018 günü yapılacaktır.)

 

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/Köy

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İmar Durumu

İhale

Saati

1

34200104271

Maltepe

Bağlarbaşı Mah.

Narlı

Çiftliği

-

16392

13

2.408,88 m2

Tam

Arsa

14.460.000,00

4.338.000,00

Şartnamede

Belirtilmiştir

11:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 vd. maddelerine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yukarıda belirtilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5636/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlçe Mahalle

Ada

Parsel

Encümen Karar

ve No

İhale Tarih ve Saati

Yüzölçümü

(m²)

Satışa Esas Beher m² Fiyatı

Tamamının Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İmar Durumu

İhale Türü

Ödeme Şekli

Dulkadiroğlu

Güneşevler

8767/2

19.06.2018

2018/347

10.07.2018

15:00

10,356,18

500,00 TL

5.178.090,00 TL

155.342,70 TL

Max. Kat=8

E=1.70

Kapalı teklif (35 a)

1/2’si peşin geriye kalanı

5 (ay) eşit taksit

Dulkadiroğlu

Güneşevler

8767/3

19.06.2018

2018/348

10.07.2018

15:15

10,356,17

500,00 TL

5.178.085,00 TL

155.342,55 TL

Max.Kat=8

E=1.70

Kapalı teklif (35 a)

1/2’si peşin geriye kalanı

5 (ay) eşit taksit

Dulkadiroğlu

Güneşevler

8762/5

19.06.2018

2018/346

10.07.2018

15:30

3.088,00 m²

450,00 TL

1.389.600,00 TL

41.688,00 TL

Max. Kat=8

E=1.50

Açık Teklif

(45)

1/2’si peşin geriye kalanı

5 (ay) eşit taksit

Onikişubat

Hayrullah

5807/5

19.06.2018

2018/345

10.07.2018

15:45

4.856,43 m²

700,00 TL

3.399.501,00 TL

101.985,03 TL

Stratejik Merkez

H.Max. Serbest

E=3

(Ayrıca imar durumu aşağıda belirtilmiştir.)

Kapalı teklif (35 a)

1/2’si peşin geriye kalanı

5 (ay) eşit taksit

Dulkadiroğlu

Yenişehir

4543/6

19.06.2018

2018/343

10.07.2018

16:00

1.725,78 m²

450,00 TL

   776.601,00 TL

23.298,03 TL

Konut dışı kentsel çalışma alanı E=1 Hmax. serbes

Açık Teklif

(45)

1/2’si peşin geriye kalanı

5 (ay) eşit taksit

Dulkadiroğlu

Yenişehir

4543/13

19.06.2018

2018/344

10.07.2018

16:15

2.737,54  m²

450,00 TL

1.231,893 TL

36.956,79 TL

Konut dışı kentsel çalışma alanı E=1 Hmax. serbes

Açık Teklif

(45)

1/2’si peşin geriye kalanı

5 (ay) eşit taksit

 

1 - Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4 - Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak olup, 2 taksit üst üste ödenmediği takdirde ihale kararı iptal edilecektir.

5 - Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın çevresinde yapılaşma kısmen tamamlanmış, mücavir alan içerisinde, imar planında tamamı E=3.00, H Max. Serbest, stratejik merkez olup, Plan notlarında Stratejik merkezlerde minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² altında olması durumunda E:1.00, 10.000 m² den büyük olması halinde E: 3.00 olarak hesaplanır.)

6 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazların imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

7 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

9 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı Yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

10 - İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

11 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

12 - Burada yazılı olmayan hususlar 2886 sayılı Yasa hükümlerine tabidir.

13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

5582/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Polatlı Belediye Başkanlığından:

Sıra No

İli

İlçe

Mahalle

İmar durumu

Ada

Parsel

m2

m2 Birim Fiyatı (TL)

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Ankara

Polatlı

İstiklal

1/1000 Ölçekli İmar Planı içerisinde Özel Proje Alanı olarak ayrılmıştır (konut, ticaret büroları, açık kapalı spor alanı, sosyo kültürel, eğitim, yönetim sağlık, turistik tesisler vb. alanlar)

Emsal: 2.00 Hmax: 36.50 m

Minimum parsel büyüklüğü 10.000 m2 Toplam inşaat alanı içerisinde her halükarda konut yapılaşma şartı E:1,50’yi aşamayacaktır. Kentsel tasarım ve peyzaj projesi hazırlanıp belediyece onaylanmadan inşaat izni verilemez.

140081

1

21.761,96

900.00

19.585.764,00

587.572,92

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda ada parseli ve yüz ölçümü belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 13.07.2018 Cuma günü saat 15:00’de başlamak üzere yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - İhale şartname ve ekleri Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad. No: 63 Polatlı/ANKARA adresinde bulunan Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için Ç/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Ç.

a) Özel hukuk tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b) Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzelkişilerin her birine ait Ç/a ve Ç/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler,

D. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti..

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin D/a ve D/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

E. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

F. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren belge,

G. Polatlı Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı

H. Teklif mektubu,

I. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeleriyle belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 13.07.2018 Cuma günü saat 15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

5609/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo:1)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

KAYSERİ

MELİKGAZİ

3. ESKİŞEHİR

4500

1

24.649,40

İlköğretim Alanı

ORTAOKUL ALANI

MEB 2014-24 OO (R) PROJE NUMARALI 32 DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 9.992.128,61 TL

KAYSERİ

AKKIŞLA

YENİ MAHALLE

111

51

4.488,45

Ortaokul ve Bahçesi

LİSE ALANI

MEB 2004-67 PROJE NUMARALI 5 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 1.075.001,00 TL

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR (Tablo: 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri (TL)

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1755

4

1.109,42

Arsa

Konut Alanı

510.334,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1755

3

1.053,41

Arsa

Konut Alanı

484.569,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1754

5

829,46

Arsa

Konut Alanı

381.552,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1754

4

792,98

Arsa

Konut Alanı

364.771,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1753

4

1.091,90

Arsa

Konut Alanı

502.274,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1753

3

1.161,80

Arsa

Konut Alanı

534.428,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1746

6

1.105,80

Arsa

Konut Alanı

563.958,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1746

5

1.118,14

Arsa

Konut Alanı

570.252,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1746

2

1.119,46

Arsa

Konut Alanı

570.925,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1746

1

1.005,32

Arsa

Konut Alanı

512.714,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

834

1

505,77

Arsa

Konut Alanı

189.663,75

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

834

4

501,95

Arsa

Konut Alanı

188.231,25

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

837

5

767,49

Arsa

Konut Alanı

613.992,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

839

16

466,75

Arsa

Konut Alanı

233.375,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

874

1

400,56

Arsa

Konut Alanı

200.280,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

944

5

649,88

Arsa

Konut Alanı

292.446,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

949

11

908,64

Arsa

Konut Alanı

408.888,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

958

1

612,88

Arsa

Konut Alanı

275.796,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

966

13

899,73

Arsa

Konut Alanı

404.878,50

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1756

4

1.053,26

Arsa

Konut Alanı

495.033,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1730

4

580,00

Arsa

Konut Alanı

243.600,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1710

2

1.421,25

Arsa

Konut Alanı

710.625,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1710

1

1.318,28

Arsa

Konut Alanı

659.140,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1697

3

970,60

Arsa

Konut Alanı

485.300,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

1697

1

909,61

Arsa

Konut Alanı

454.805,00

KAYSERİ

MELİKGAZİ

MİMARSİNAN

352

5

646,66

Arsa

Konut Alanı

226.331,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 02/08/2018 tarihinde saat 14:00 Kayseri Defterdarlığı, Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 11.078.161,50 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 11.067.129,61 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedel Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.

3 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gündür.

4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 11.078.161,50 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.

5 - Geçici teminat bedeli 1.661.724,23 TL’dir. (BirmilyonaltıyüzaltmışbirbinyediyüzyirmidörtTLYirmiüç kr)

6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)

7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 1.661.724,23 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.kayseridefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

5351/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

YAPILACAK OKULLARIN PROJE BİLGİLERİ

OKULLARIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ

YAPILACAK OKULLARA KARŞILIK VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI

Sıra

No

İli

Proje Adı

Okul

Türü

Karakteristiği

Tip Proje No

İnşaat Alanı (m²)

Okul binası

Yaklaşık

Maliyeti

(Çevre + KDV

Hariç)

Okul Binası

Çevre

Düzenleme ve

KDV dahil

Maliyeti

Yeni

Okul

Binası

(Derslik)

Ek Bina

(Derslik)

Taban

Alanı

Toplam

İnşaat

Alanı

İlçe

Mahalle/

Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

İlçesi

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Hazine Yüzölçümü

Toplam Rayiç Bedel (TL)

İmar Durumu

1. GRUP

KÜTAHYA

Mehmetçik

OO

(yık-yap)

OO

16

MEB.2014.16.OO

1556

5500

4.851.000,00

6.296.598,00

Gediz

Dayınlar

Köyü

408

2

5.563.00

Merkez

Parmakören

Mah.

4020

1

13.238,97

3.971.691,00

Konut Alanı

Merkez

Parmakören

Mah.

4048

1

7.972,42

2.391.726,00

Konut Alanı

1. Grup Toplamı

6.296.598,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.363.417,00

 

1. Grup İhale Tarih ve Saati

30/07/2018-10:00

1. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 66.819,00 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 944.489,70 TL'dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GRUP

KÜTAHYA

Gediz Lisesi

(yık-yap)

AL

8

MEB.2000.01

1078

4865

4.290.930,00

5.569.627,14

Gediz

Dayınlar

Mah.

225

2754

3.669,00

Merkez

Andız

Mahallesi

124

3

79.787,36

11.968.104,00

İmarsız

Yunus

Emre-MTAL

(yık-yap)

MTAL

16

MEB.2000.07

1124

5691

5.019.462,00

6.515.261,68

Gediz

Dayınlar

Mah.

21

265

21.368,00

Merkez

Andız

Mahallesi

101

110

1.195,28

179.292,00

İmarsız

2. Grup Toplamı

12.084.888,82

12.147.396,00

2. Grup İhale Tarih ve Saati

30/07/2018-11:00

 

2. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 62.507,18 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 1.812.733,32 TL'dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GRUP

KÜTAHYA

Şehitler AO

AO

8

MEB.2014.08.AO

815

1676

1.478.232,00

1.918.745,14

Merkez

30 Ağustos

Mh.

739

1

3.068,00

Merkez

Andız

Mahallesi

123

74

61.779,00

21.622.650,00

Nazım İmar Planında "Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı

-Yapı Yasağı Uygulanacak Alan" içinde kalmaktadır.

TOKİ

1453 İO

İO

16

MEB.2014.16.İO

1568

5620

4.956.840,00

6.433.978,32

Merkez

Parmakören

Mah.

4611

1

4.507,08

TOKİ

1453 OO

OO

16

MEB.2014.16.OO

1556

5500

4.851.000,00

6.296.598,00

Merkez

Parmakören

Mah.

4610

1

5.500,24

TOKİ

1453 Lİ

AL

16

MEB.2000.07

1124

5691

5.019.462,00

6.515.261,68

Merkez

Parmakören

Mah.

4613

1

10.578,25

3. Grup Toplamı

21.164.583,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.622.650,00

 

3. Grup İhale Tarih ve Saati

30/07/2018-12:00

 

3. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 458.066,86 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 3.174.687,47 TL'dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GRUP

KÜTAHYA

Zafer İO

İO

24

MEB.2014.24.İO

1617

6376

5.623.632,00

7.299.474,34

Merkez

Siner Mh

44

3

8.966,69

Merkez

Parmakören

Mah.

4129

1

17.978,27

5.393.481,00

Konut alanı

Merkez

Parmakören

Mah.

4130

1

16.020,88

4.806.264,00

Konut alanı

Abdulhamit

Han OO

OO

16

MEB.2014.16.OO

1556

5500

4.851.000,00

6.296.598,00

Merkez

Siner Mh

-

3392

25.905,90

Merkez

Parmakören

Mah.

4326

1

9.705,73

2.911.719,00

Konut alanı

Merkez

Andız Mah.

104

112

2.600,00

390.000,00

İmarsız

Merkez

Andız Mah.

138

17

1.085,46

162.819,00

İmarsız

4. Grup Toplamı

13.596.072,34

13.664.283,00

4. Grup İhale Tarih ve Saati

30/07/2018-14:00

 

4. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 68.210,66 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 2.039.410,85 TL'dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GRUP

KÜTAHYA

Çitgöl Şehit Uz. Çvş. Adil Oruç Ortaokulu

OO

16

MEB.2004.48

893

4469

3.941.658,00

5.116.272,08

Simav

Çitgöl Mah.

3058

3.163,00

Merkez

Parmakören

Mah.

4105

1

16.714,69

5.014.407,00

Konut Alanı

Merkez

Andız Mah.

119

136

1.001,92

150.288,00

İmarsız

5. Grup Toplamı

5.116.272,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.164.695,00

 

5. Grup İhale Tarih ve Saati

30/07/2018-15:00

 

5. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 48.422,92 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 767.440,81 TL'dir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. GRUP

KÜTAHYA

Fatih İmam

Hatip

(yık-yap)

OO

24

MEB.2014.24.00

2088

7043

6.211.926,00

8.063.079,95

Tavşanlı

Yeni Mah.

220

2

8.869,00

Merkez

Parmakören

Mah.

4127

1

15.495,49

4.648.647,00

Konut Alanı

Merkez

Parmakören

Mah.

4317

1

5.963,09

1.788.927,00

İş Merkezi

Merkez

Parmakören

Mah.

4319

1

6.965,53

2.089.659,00

Konut Alanı

Cumhuriyet

Anadolu

Lisesi

AL

24

MEB.2000.10

1285

6493

5.726.826,00

7.433.420,15

Tavşanlı

Yeni Mah.

220

2

8.869,00

Merkez

Parmakören

Mah.

4321

1

10.244,72

3.073.416,00

Konut Alanı

Merkez

Parmakören

Mah.

4322

1

7.761,51

2.328.453,00

Konut Alanı

Merkez

Parmakören

Mah.

4323

1

6.236,80

1.871.040,00

Konut Alanı

6. Grup Toplamı

15.496.500,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.800.142,00

 

6. Grup İhale Tarih ve Saati

30/07/2018-16:00

 

6. GRUP Proje Bedeli İle verilecek Hazine Taşınmazı Arasındaki Fark 303.641,90 TL'dir. Geçici Teminat Bedeli 2.324.475,02 TL'dir

 

GENEL

 

200

 

 

 

56.821.968,00

73.754.914,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.762.583,00

 

 

1 - Yukarıda belirtilen arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre belirtilen gün ve saat Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde (6. kat Milli Emlak Müdürü odası) toplanacak komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binaları (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) Milli Eğitim Bakanlığının yukarıda Uygulanacak olan Okul binası Çevre Düzenleme ve KDV dahil Maliyeti kısmında belirtilen OKUL inşaatları ve çevre düzenlemelerine karşılık Hazine taşınmazları verilerek, Tabloların altında yazılı olan proje bedeli ile Hazine taşınmazları arasındaki Hazine lehine oluşan farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden İtibaren 600 (altıyüz) gündür,

4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerinin yapılmasından sonra gerçekleşecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 1. Grup için 6.363.417,00 TL, 2. Grup için 12.147,396.00 TL, 3. Grup için 21.622.650,00 TL, 4. Grup için 13.664.283,00 TL, 5. Grup için 5.164.695,00 TL ve 6. Grup için 15.800.142,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yüklenicisine devri yapılabilecektir.

5 - Arsa karşılığı okul inşaatları yapılacak olan her bir ihale için doküman bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.

6 - İhale 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununa tabi değildir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Taşınmazların karşılarında belirtilen geçici teminat bedellerinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde ""Teminat Mektubunun geçici, süresiz, Limit içi olması"" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) Her bir ihale için ihale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında İbraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İmza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin İse tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç İhale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ğ) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

• İhale ilanı www.mllliemlak.gov.tr, www.kutahyadefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

5348/1-1