26 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30460

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİK İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:


5 KISIM 47 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2000 SET IŞIKLI UYARI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


16 ADET ÜST DÜZEY BEYİN CERRAHİ AMELİYAT MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


8 ADET 10 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


KİREÇ TAŞI ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DERİ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DÜKKAN VE OFİS SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Hitit Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİK İLANI

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:

3 Kalem Mamul Mal Alımları-Gayri Maddi Hak Alımları (Veri Merkezi Kurulumu-Sunucu, Depolama Ünitesi ve Sanallaştırma Sistemi - VTYS yazılımı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. Maddesi Belli İstekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                  :  2018/307474

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Gaziantep Üniversitesi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası                      :  (342) 360 11 85 - (342) 360 17 01

c) Elektronik posta adresi                          :  arsfon@gantep.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

    görülebileceği internet adresi (varsa)     :  http://bap.gantep.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  3 Kalem Mamul Mal Alımları-Gayri Maddi Hak Alımları (Veri Merkezi Kurulumu 1 adet-Sunucu, Depolama Ünitesi ve Sanallaştırma Sistemi 1 adet-VTYS yazılımı 1 adet)

b) Teslim yeri                                            :  Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi

c) Teslim tarihi                                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                       :  Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarihi ve saati                                        :  09/07/2018 10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.1’den görülebilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.4’den görülebilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.5’den görülebilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan ön yeterlilik şartnamesi Madde 7.6’dan görülebilir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 150,00 Türk Lirası ve ihale dokümanı 150 Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. İhale Doküman bedeli Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 09/07/2018 tarihi ve10:00 saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilecektir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5593/1-1


5 KISIM 47 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı (Ankara) ihtiyacı 5 kısım 47 kalem temizlik malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile kurumca hazırlanan malzeme ihtiyaç listesi - idari şartname dokümanına uygun şekilde ve aynı listede belirtilen markalardan biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, malzeme ihtiyaç listesi - idari şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.07.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 - Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir

5598/1-1


2000 SET IŞIKLI UYARI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 2000 set ışıklı uyarı cihazı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.07.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5599/1-1


16 ADET ÜST DÜZEY BEYİN CERRAHİ AMELİYAT MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "16 Adet Üst Düzey Beyin Cerrahi Ameliyat Mikroskobu", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5600/1-1


8 ADET 10 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  0344 524 22 82 / 0344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

8 adet 10 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı alımı

8 adet

2018- 308388

TER-AEL- 2018-0124

150,00-TL

19/07/2018

 

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  19/07/2018, Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1 - İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0344-524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, teknik özelliklerini ve markasını belirtir katalog, ürünün yetkili satıcısı olduğu ya da üreticisi olduğuna dair belge, TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi, ISO 9001:2008 sertifikası )

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

5535/1-1


KİREÇ TAŞI ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/309769

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (8 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı         :

HCI’de çözülmeyen maddeler

en çok

%1,25 (dahil)

SiO2

en çok

%1,00 (dahil)

Fe2O3, AI2O3

en çok

%1,00 (dahil)

MgO

en çok

%1,90 (dahil)

Sülfatlar

en çok

%1,00 (dahil)

CaCO3

en az

% 95   (dahil)

                                                     Özelliklerinde Uluslararası kalitatif minerolojik-petrografik” analiz neticesinde “kayaç adı” nın “kireçtaşı” belirlendiği 28.000 Ton Kireçtaşı

b) Teslim yeri                            :  Ilgın Şeker Fabrikası stok sahasına

c) Teslim tarihi                           :  Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip aşağıda belirtilen termin programına göredir.

                                                     2018/2019 Kampanyası Kireçtaşı Termin Programı

Aylar

Miktar

Ağustos     2018

  5.000 Ton

Eylül         2018

  8.000 Ton

Ekim         2018

  8.000 Ton

Kasım       2018

  7.000 Ton

Toplam

28.000 Ton

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  10/07/2018 Salı günü Saat: 14:30

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5536/1-1


DERİ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

Türk Hava Kurumu şubeleri tarafından 2018 yılı Kurban Bayramında toplanacak olan deri ve bağırsakların satış ihaleleri aşağıda belirtilen tarih ve merkezlerde yapılacaktır. İhale şartnamesi aşağıdaki şubelerden veya www.thk.org.tr adresinin ihaleler kısmından temin edilebilir.

İhaleye iştirak edecek firmalar şartnamede belirtilen belgeleri ihale gün ve saatine kadar katılacakları bölgenin ihale komisyonuna teslim edebilirler.

İHALE TARİH VE MERKEZLERİ

                                      10 TEMMUZ 2018 SALI

 

ADANA                                      :  0322 454 01 14

EDİRNE                                       :  0284 225 13 19

ANTALYA                                  :  0242 324 48 80

DENİZLİ                                      :  0258 241 25 38

KAYSERİ                                    :  0352 231 34 66

 

                                      12 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE

 

GAZİANTEP                               :  0342 231 10 42

MUĞLA                                      :  0252 214 12 19

ÇANAKKALE                             :  0286 217 21 68

 KONYA                                      :  0332 350 83 61

NİĞDE                                         :  0388 233 87 47

İSTANBUL (ŞİŞLİ)                    :  0212 219 97 05

VAN                                            :  0432 214 19 21

 

                                      17 TEMMUZ 2018 SALI

 

İZMİR (KARŞIYAKA)               :  0232 364 59 87

KOCAELİ                                    :  0262 323 42 06

SAMSUN                                    :  0362 431 21 85

BALIKESİR                                 :  0266 249 67 83

ESKİŞEHİR                                 :  0222 231 10 24

MALATYA                                 :  0422 321 21 94

ERZURUM                                  :  0442 213 62 35

DİYARBAKIR                            :  0412 228 60 93

 

                                      19 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE

 

ANKARA (GÖLBAŞI)               :  0312 484 11 02

KARABÜK                                  :  0370 412 24 66

GİRESUN                                    :  0454 216 37 19

BURSA (YILDIRIM)                 :  0224 328 04 40

Ayrıntılı bilgi için Tel: 0312 303 72 77

5540/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

Satışa Konu Taşınmaz

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak Mahallesi, 225 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 46.592,19 m2 yüzölçümlü taşınmaz

   600.000

   500

31/08/2018

2

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi, 4668 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 10.526,64 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar

   500.000

   500

31/08/2018

3

İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 2876 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

3.000.000

1.000

31/08/2018

4

Karaman ili, Merkez ilçesi, Kırbağı Mahallesi, 1321 ada, 267 no.lu parselde kayıtlı 4.378,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

   100.000

   500

31/08/2018

5

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi, 1918 no.lu parselde kayıtlı 17.904,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz

   750.000

   500

31/08/2018

6

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Karaköprü Mahallesi, 761 no.lu parseldeki 52.337,93 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.200.000

   500

31/08/2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR400001001745387756615738 numaralı,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR250001200945200083000006 numaralı,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 numaralı

Özelleştirme Gelirleri Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri için alınan dekontun açıklama bölümünde;

- Katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir)

- İhalesine katılınacak taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilecektir.

Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

11 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

5594/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Sıra No

İhale Konusu

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

1

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43842 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 21.734,94 m² yüzölçümlü taşınmaz

250.000

200

31.07.2018

2

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

3

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.075,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

4

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.061,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

5

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.459,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  25.000

200

31.07.2018

6

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.146,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  30.000

200

31.07.2018

7

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.850,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  45.000

200

31.07.2018

8

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

9

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

10

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111293 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

11

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111476 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.094,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

12

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111478 ada, 25 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.424,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  25.000

200

31.07.2018

13

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

14

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.383,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

15

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.300,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

16

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.326,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

17

Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.040,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

  20.000

200

31.07.2018

 

1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla taşınmaza teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.

6 - İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

8 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

5595/1-1


KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

68000 Ton Toz Linyit Kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/307212

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. KM. No: 1     03040 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası   :  2722483480 - 2722483487

c) Elektronik Posta Adresi      :  ticaret2@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Aşağıda özellikleri ve miktarı verilen toplam 68.000 ton kömür

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                         :  Afyon Şeker Fabrikası stok sahasında, araç üzerinde

c) Teslim tarihi                        :  Malın teslimi aşağıda belirtilen termin programlarına göre yapılacaktır.

                                                  3.200 - 3.400 kcal/kg 0,5-18 mm:

                                                  20-31 Temmuz: 4.000 ton /

                                                  01-14 Ağustos: 4.000 ton /

                                                  15-31 Ağustos: 4.000 ton /

                                                  03-14 Eylül: 4.000 ton /

                                                  15-29 Eylül: 4.000 ton /

                                                  01-13 Ekim: 4.500 ton /

                                                  15-31 Ekim: 5.500 ton /

                                                  1-14 Kasım: 2.000 ton /

                                                  15-30 Kasım: 2.000 ton

 

                                                  3.600 - 3.800 kcal/kg 0,5-18 mm:

                                                  20-31 Temmuz: 4.000 ton /

                                                  01-14 Ağustos: 4.000 ton /

                                                  15-31 Ağustos: 4.000 ton /

                                                  03-14 Eylül: 4.000 ton /

                                                  15-29 Eylül: 4.000 ton /

                                                  01-13 Ekim: 4.500 ton /

                                                  15-31 Ekim: 5.500 ton /

                                                  1-14 Kasım: 2.000 ton /

                                                  15-30 Kasım: 2.000 ton

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası Afyon-Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Tarihi ve saati                     :  24.07.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:

a) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile, istenen evsaf ve miktarda kömür teslimatı yapılacağına dair yapmış olduğu sözleşme veya protokolü

b) Kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir.

İstekliler;

- teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini,

- kömür üretim sahasının haricinde, sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini,

- İthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2018/7)” göre beyan edilen il sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde (Teklif Edilen Kömür Özellikleri Tablosunda) belirteceklerdir.

Sözleşme sonrası mücbir sebepler dışında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında oluşturabilecekleri stok alanlarından yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1 - İhale dokümanı ekinde verilen "Teklif Edilen Kömür Özellikleri Tablosu" isteklilerce teklif edilen kömür esas alınarak doldurulacak ve teklif ile birlikte sunulacaktır.

2 - İstekli kömür satıcısı ise teklif ettiği kömüre ait stok yeri varsa; stok sahasının kiralandığını veya mülkiyetinde olduğunu gösterir belgeyi, stok sahası olarak kömür işletmesi veya kömür ocağının stok sahasını kullanacaksa işletmeci/ocak sahibi ile bu konuda yapılacak protokol veya sözleşmeyi sunması gerekir.

İdarece, belirlenen uzmanlar ile istekli veya vekili beraber isteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim sahalarında yerinde inceleme yapacaktır. İdare, istekliye üretim sahalarında inceleme yapacağı gün ve saati yazılı olarak faks ile bildirecektir. İstekli de yerinde inceleme sırasında bulunacak kişinin (kendisinin veya vekilinin) kimliğini idareye yazılı olarak yazının fakslandığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir.

Yerinde inceleme işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir.

İsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kişinin kimliğini idareye yazının fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri durumunda veya inceleme için bildirilen kişinin inceleme esnasında hazır bulunmadığı veya teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim sahasında tutulan tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kok, linyit kömürü ve maden kömürü satışı.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif maliyet etkinliği esasına göre belirlenecektir. İhale dokümanına göre geçerli olan teklifler İdari Şartname Madde 2.1.c de belirtilen kömür türlerine göre gruplandırılacak ve her grup için aşağıdaki işlemler ayrı ayrı yapılacaktır.

Herbir teklif için:

Teklif Fiyatı (TL/Ton)/Teklif Edilen Baz Kalori (kcal/kg)

Formülü uygulanmak suretiyle "birim kalori başına kalori maliyeti TL/1.000 kcal" bulunacaktır.

Her bir kömür türü için en düşük birim kalori başına maliyeti sağlayan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilecektir.

- Kömürlerin gruplandırılmasında, ihale konusu kömür türleri için Teknik Şartname Eki İhtiyaç Listesinde istenen tane büyüklüğü ve kalori değerlerinde, isteklinin teklif mektubundaki beyanı ile tutarlılık aranacaktır.

- Baz fiyat, idarenin stok sahasında fabrika teslim fiyatı TL/Ton olarak alınacaktır.

- Baz kalori değeri, istekli tarafından, kendi kömürünü ifade eden toleranssız tek değer olarak verilecektir. Baz kalorinin toleranslı verilmesi halinde ve baz kalori için herhangi bir değer olmaması halinde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Birim kalori başına enerji maliyet değeri: %100.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası -Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası - Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

5558/1-1


DÜKKAN VE OFİS SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre 10/07/2018 tarihinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a - Adresi                                                  :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No. 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b - Telefon ve Faks Numarası                   :  0212 866 70 00/0212 871 15 31

2 - İşin Adı                                                :  “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler

İli                                                               :  İstanbul

İlçesi                                                          :  Beylikdüzü

Mahalle/Köyü/Mevkii                               :  Yakuplu Mahallesi

Pafta /Ada /Parsel No                                :  786 Ada 1 Parsel

 

Sıra

Mahalle

Ada/Parsel

Kat

No

Nitelik

Brüt Alan (m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Yakuplu

786/1

Zemin

7

Dükkan

122,10

3.663.000,00 -TL

109.890,00- TL

14:00

2

Yakuplu

786/1

1. N. Kat

15

Ofis

176,60

2.825.600,00 -TL

  84.768,00- TL

14:15

 

4 - İhalenin

a- İhalenin Yapılacağı Yer                         :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No. 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b- İhale Tarihi                                            :  10/07/2018

c- Son Teklif Verme Tarihi ve Saati          :  09/07/2018 - 16:00

5 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.

6 - Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarihi ve saatinden önce vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

5522/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Hitit Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünden:

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 1)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Ankara

Kızılcahamam

Yenice

26

34

11.487,00

Arsa

Ortaöğretim Tesisleri Alanı

MEB 16+2 18 Derslikli İlkokul Binası Proje Bedeli (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 8.098.79,00 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo: 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmazların Rayiç Değeri (TL)

Ankara

Çankaya

Alacaatlı

60938

4

2.407,00

Arsa

Konut Alanı

8.130.000,00

Ankara

Elmadağ

Yeşildere

269

1

2.720,00

Arsa

Konut Alanı

Ankara

Mamak

Karşıyaka

797

8

7.213,00

Arsa

Bağ Bahçe Düzeni Konut Alanı

Ankara

Pursaklar

Saray

98229

1

   500,00

Arsa

Kırsal Karakterli Meskun Alan

Ankara

Pursaklar

Saray

98417

2

4.500,00

Arsa

Orta Yoğunluklu Konut Gelişim Alanı

Ankara

Pursaklar

Saray

98331

7

4.800,00

Arsa

Yüksek Yoğunluklu Konut Gelişim Alanı

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 31/07/2018 tarihinde saat 14:00 Ankara Defterdarlığında (Ek Bina D Blok İhale Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 2 de belirtilen taşınmazların tahmini bedeli olan toplam 8.130.000,00 TL üzerine artırım yapılmak suretiyle teklif alınacak, ihale sonucu oluşan bedel ile 8.098.079,00 TL inşaat maliyeti arasında Hazine lehine oluşan fark bedeli Hazineye nakden ve peşin olarak ödenmesini müteakip sözleşme düzenlenecektir.

3 - Projenin uygulama süresi yer teslim tarihinden itibaren 360 (üçyüzaltmış) gündür. Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

4 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 8.130.000,00 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yükleniciye devri yapılabilecektir.

5 - Geçici teminat bedeli 1.626.000,00 TL dir. (birmilyonaltıyüzyirmialtı TL)

6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (beşyüz TL)

7 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat olan 1.626.000,00 TL.nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.),

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL.nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.ankaradefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir. Adres: Ankara Defterdarlığı Ek Hizmet Binası Mithatpaşa Cad. No: 3 Yenişehir Ankara Tel: 3012- 3112596    Dahili 20 31-20 27

İlan olunur.

5517/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri (2018 yılı vizeli)

c) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2018 yılında düzenlenmiş vekâletname.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (2018 yılı onaylı)

f) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün 28.02.2018 tarih ve E.277838 sayılı yazısı ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminden temin edilebilir.

g) İsteklilerin 2886 sayılı Yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde bedelsiz görülebilir. İmar plan örneği, plan notu ve tapu kaydı şartnamenin ekidir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler 19.07.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 19.07.2018 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahalle / Mevki

Cilt / Kütük Sayfa No

Ada

Parsel

Miktar

Cinsi

İmar Durumu

Hisse Miktarı

Tahmini Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Gün

ve Saati

1

Edirne

Merkez

Fırınlarsırtı

6/562

2671

1

4.063,02 m2

Arsa

Emsal:1.20

Yençok: Serbest Konut Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)

Tam

2.240.000,00 TL

67.200,00 TL

19.07.2018 Perşembe

Saat: 14:00

2

Edirne

Merkez

Fırınlarsırtı

6/585

2679

1

6.469,79 m2

Arsa

Emsal:1.20

Yençok: Serbest Konut Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)

Tam

3.570.000,00 TL

107.100,00 TL

19.07.2018 Perşembe

Saat: 14:10

3

Edirne

Merkez

Kimyalar

6/581

2872

1

4.790,19 m2

Arsa

Emsal:1.60

Yükseklik: 10 Kat Konut Alanı

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)

Tam

9.931.250,00 TL

297.937,50 TL

19.07.2018 Perşembe

Saat: 14:20

4

Edirne

Merkez

Kimyalar

5/576

2869

1

3.000,00 m2

Arsa

Akaryakıt Servis İstasyonu

(İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.)

Tam

7.875.000,00 TL

236.250,00 TL

19.07.2018 Perşembe

Saat: 14:30

 

İlan olunur.

5398/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)

İli

İlçesi

Mah/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Bitlis

Merkez

Hüsrevpaşa

Mahallesi

688

1

10.647,70

Arsa

Konut Alanı, İmar Yolu ve Park

MEB-2017.16.ÖEMEM PROJE NUMARALI 16 DERSLİK OKUL BİNASI-PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil)  6.010.389,00 TL

 

Toplam

6.010.389,00 TL

           İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 2)

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmazın Rayiç Bedeli (TL)

Bitlis

Merkez

Beşminare

Mahallesi

943

1

11.903,11

Arsa

Konut Alanı

2.380.622,00 TL

Bitlis

Merkez

Beşminare

Mahallesi

627

3

2.634,00

Arsa

Konut + Ticaret Alanı

1.185.300,00 TL

Bitlis

Merkez

Beşminare

Mahallesi

812

6

12.880,08

Ham

Toprak

Konut Alanı

2.576.016,00 TL

Toplam

6.141.938,00 -TL

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, 27/07/2018 tarihinde saat 10:00’de Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde Müdür odasında pazarlık usulü ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 1 adet Merkez Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi okul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil ) 6.010.389,00- TL maliyetli, MEB-2017.16.ÖEMEM PROJE NUMARALI 16 DERSLİK olmak üzere 1 adet Merkez Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okul Binası inşaatına karşılık, tablo 2 de belirtilen 3 (üç) adet ve toplam 6.141.938,00 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 131.549,00 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Geçici teminat bedeli 921.290,70 TL’dir. (Dokuzyüzyirmibirbinikiyüzdoksanlirayetmişkuruş).

5 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL’dir. (Beşyüztürklirası)

6 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (altıyüz) gündür.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler, (toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesi, toplam inşaat bedelinin en az %20’sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri ile şartnamenin 10. maddesinde belirtilen diğer belgeler),

b) Geçici teminat olan 921.290,70 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve bitlisdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

5561/1-1


ERTELEME İLANI

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

DE22000 Tipi Lokomotiflerde Kullanılmak Üzere “10 Adet Fren Kontrol Ünitesi (BCU) Temini ve Montajı” Satın Alımı İçin Yapılacak İhale 19.07.2018 Tarih, Saat 14.00’e Ertelenmiştir.

İhale Kayıt No                           :  2018/277961

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  10 Adet Fren Kontrol Ünitesi (BCU) Temini ve Montajı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.07.2018 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5542/1-1