25 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30459

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 24. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Doçent” alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak. (İng.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.

1

- Doçentlik unvanını Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği dalında almış olmak.

- Biyoenformatik ve hesapsal biyoloji alanlarında araştırmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Doç.

1

- Mimarlık tarihi ve veya Klasik Arkeoloji alanında doktoralı olmak.

 

İlan olunur.

5524/1-1


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine “2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

 

Kod

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet/

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Sosyal Refah ve Sosyoloji alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

2

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji/Psikoloji

Profesör

1

Gelişim Psikolojisi ve Duygusal-Sosyal Gelişim konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

Edebiyat Fakültesi

Felsefe/Felsefe

Profesör

1

Mantık, Matematik Felsefesi ve Ontoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

Edebiyat Fakültesi

Felsefe/Felsefe

Doçent

1

Çağdaş Fransız Felsefesi, 20. Yüzyıl Ontoloji ve Fenomonoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

5501/1-1


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.  Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

Başvuru Adresi: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için İlgili Fakülte Dekanlıkları.

 

Sıra No

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Nitelik

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak.

5489/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk Başvuru Tarihi      : 25.06.2018

Son Başvuru Tarihi    : 09.07.2018

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

UNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü

Prof. Dr.

1

Ekonomi Lisans mezunu olmak, Maliye alanında Doktora yapmış olmak. Maliye ve Vergi alanında yayın ve çalışmaları olmak.

 

Duyurulur.

5371/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI : Ali ÖZDEMİR

ADRESİ        : Bilinmiyor.

Çukurambar Mahallesi, İmarın 27564 ada 2 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 12.01.2017 gün ve 147 sayılı karar ile 16.058,77 (On Altı Bin Elli Sekiz Lira Yetmiş Yedi Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5349/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Ali Ertuğrul-Uncaş Emlakçılık Turizm İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

ADRESİ          : Bilinmiyor.

İmarın 35 ada 3 parselinde bulunan yapı nedeniyle adınıza Belediye Encümenince 02/01/2018 gün ve 47.13 karar numarası ile 24.566,70 TL tutarında para cezası ve yapım kararı hüküm altına alınmış, ancak bahse konu karar adresinize tebliğ edilmek istenilmiş ise de mevcut adreste böyle birinin olmadığı anlaşıldığından anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

5349/2/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/01/2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/04/2018 tarih ve 626 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46164 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 25/06/2018 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5553/1-1