25 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30459

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KALORİFER BORUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


FINDIKLI SÜMER ÇAY FABRİKASI KAZAN DAİRESİ EKİPMANLARI VE MONTAJI ALIMI YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


200.000 ADET BETON TRAVERS TİRFONU (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


3500 ADET 25 KG’LIK VE 1000 ADET 10 KG’LIK KULPLU KOVA SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


500 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KALORİFER BORUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesindeki galeri içindeki kazan dairesi ile tesisin ısıtmasını sağlayan 35 kalem muhtelif miktarda boru alımı 05/07/2018 Perşembe günü saat: 14:30’da kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine (Atatürk Bulvarı No: 33  Altındağ/Ankara) teslim edeceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00- TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

                   (0 312) 303 73 78-79-80

5488/1-1


FINDIKLI SÜMER ÇAY FABRİKASI KAZAN DAİRESİ EKİPMANLARI VE MONTAJI ALIMI YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı, Fındıklı Sümer Çay Fabrikası Kazan Dairesi Ekipmanları ve Montajı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya Vakıflar Bankası İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 ile Ziraat Bankası İBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.07.2018 günü saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

5537/1-1


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı sınıf 2 bobin otokopi kağıdı, teknik şartname ve ticari şartname ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

 

STOK NO

TİPİ

TÜRÜ

CİNSİ

ÇEŞİDİ

EBATI

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

H114152

1-CB- (BEYAZ)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

P- 36.i/ 28.04.2017 tarih ve no.lu teknik şartname

11.07.2018

H114153

2-CFB- (BEYAZ)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

H114154

3-CF- (BEYAZ)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 130 TL’DİR.

a. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için 130TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

5554/1/1-1

—————

BY THE STATE SUPPLY OFFICE GENERAL DIRECTORATE

Carbonless Copy Paper (class 2) with the following specifications and quantity shall be purchased from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open procedure, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and additional conditions concerning the tender.

 

STOCK NUMBER

TYPE

SPECIES

KIND

SORT

DIMENSION

QUANTITY

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

H114152

1-CB- (WHITE)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

Technical Specification Date and No. P-36.i/ 28.04.2017

11.07.2018

H114153

2-CFB- (WHITE)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

H114154

3-CF- (WHITE)

1

1

2

480 mm

1.000.000 m²

 

1 - THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 130.-TL FOR THIS TENDER.

a) The tenderers can view the tender documents in the 3rd Purchasing Department of the Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the fee of tender documents shall be returned to the tenderers.

2 - The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope shall all be put in the outer envelope.

3 - The bids shall reach or be submitted to “III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı” at our Headquarters latest by12:00 a.m on the mentioned date. Bids submitted after this time shall not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline The inner envelopes of the tenderers, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, shall also be opened. Tenderers shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary.

5 - The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into consideration.

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender.

7 - Tenderers shall submit a bid bond in the same currency with their offer valid for at least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the guarantee be a letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall submit the letter not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the provisions of the relevant law and the specifications…”

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to go out the tender or partially go out the tender or to award the tender to whichever tenderer it may please regarding the above-mentioned material to be purchased.

9 - The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.

To be announced to all candidates

5554/2/1-1


SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2018/309471

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  10 Kalem Sac Levha, lokomotif imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  09.07.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09.07.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5492/1-1


200.000 ADET BETON TRAVERS TİRFONU (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/308447

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (afyonbetontravers@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Beton Travers Tirfonu -200.000 Adet

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 18/07/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 nolu hesabına KDV dahil 100,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5494/1-1


3500 ADET 25 KG’LIK VE 1000 ADET 10 KG’LIK KULPLU KOVA SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 3500 adet 42 litrelik (25 kg kapasiteli) ve 1000 adet 20 litrelik (10 kg kapasiteli) kulplu kova ve kapağı + montaj çemberi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 09 Temmuz 2018 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KİK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5423/1-1


500 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 10.000.000 Adet 500 Gr. Rize Turist Çay Poşeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.07.2018 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5365/1-1


ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünden:

Araç Altı Görüntüleme Sistemi Alımı İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :  2018/02

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  İdil Cizre yolu 13. Km Düzova köyü Civarı Cizre/ŞIRNAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (486) 636 77 00 - 0 (486) 636 77 07

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adres            :  DHMİ Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi Teknik Blok İdil Cizre yolu 13. km Düzova/Cizre/ ŞIRNAK

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı 1 Adet “ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ”

b) Teslim yeri                         :  DHMİ Şırnak Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 45 (kırk beş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Şırnak Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu Teknik Blok - Düzova-Cizre/ŞIRNAK

b) Tarihi ve saati                     :  17.07.2018 Salı Günü, Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannemesi,

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. Teklif edilen Araç Altı Görüntüleme Sistemine ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar,

4.2.4. Araç Altı Görüntüleme Sisteminin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar,

(Genel Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)

4.2.5. Teknik şartnameye cevaplar, (Teklif konusu Araç Altı Görüntüleme Sisteminin özellikleri, açık ve net bir şekilde belirtilecektir. Şartnameye sırası ile cevap verilecektir. (Şartnamedeki özellikleri karşılar, aynısı, kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)

4.2.6. Araç Altı Görüntüleme Sistemine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üretim veya pazarlamasını yapmış olmak.” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye teklif ettiği ürününe ait yerli malı belgelerini sunması kaydı ile %15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Biriminden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi - Teknik Blok İdil-Cizre yolu 13. km Düzova/Cizre/ŞIRNAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (yetmiş beş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5465/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.03.2018 tarihli ve 124 sayılı Kararı gereği kat karşılığı inşaat yapım ihalesine çıkartılmıştır.

İli                                               :  İzmir

İlçesi                                          :  Foça

Mahallesi                                   :  Atatürk

Caddesi                                      :  -

Sokağı                                       :  -

Vasfı                                          :  Arsa

Yüzölçümü                                :  1755/2: 890,50 m2 - 1755/3: 890,83 m2 - 1756/2: 712,38 m2 - 1764/1: 721,47 m2 - 1764/2: 666,60 m2 - 1764/3: 600 m2 - 1764/4: 600 m2 - 1764/7: 720 m2 - 1774/2: 612,96 m2 - 1774/3: 612,90 m2 - 1774/4: 625,49 m2 - 1774/5: 600 m2

Pafta                                          :  -

Ada / Parsel No                         :  1755/2-3, 1756/2, 1764/1-2-3-4-7, 1774/2-3-4-5 ada/ parseller

Malik                                         :  Kürtali Mescidi Şerifi Vakfı

Vakıflar Meclisi Kararı /

Tarih ve No.su                           :  26.03.2018 tarih 124 sayılı

TAHMİNİ BEDEL                   :  4.128.465,95-TL (Dörtmilyonyüzyirmisekizbindörtyüzaltmışbeş Türklirası Doksanbeş Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  123.853,98-TL (Yüzyirmiüçbinsekizyüzelliüç Türklirası Doksansekiz Kuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    :  24.07.2018 tarih ve saat 14:00

İŞİN ADI                                  :  “İzmir İli, Foça İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Kürtali Mescidi Şerifi Vakfına ait ve tapunun 1755/2-3, 1756/2, 1764/1-2-3-4-7, 1774/2-3-4-5 ada/parsellerinde kayıtlı, toplamda 8.253,13 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazlar üzerine villa tipinde yapı yapılmak üzere kat karşılığı inşaat yapımı işi”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.03.2018 tarihli ve 124 sayılı Kararı ve 89243403-756.02-E.15557 sayılı Başbakanlık iznine istinaden;

Söz konusu vakıf taşınmazların;

1 - Belediyesince ön onaylı mevcut mimari avan projesine göre yaptırılacak inşaattan en az; 1756 ada 2 parselde 1,2 no’lu bağımsız bölümler ve 1764 ada 1-2-3-4-7 parselde 1-2-3-4-5-6-7-8-9 no’lu bağımsız bölümlere ilaveten 1.000.-TL nakit paranın vakfına verilmesi,

2 - Taşınmazla ilgili, ifraz-tevhit terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, şayet belediyesince otopark bedeli istenirse otopark bedellerinin yüklenicisine ödenmesi, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması,

3 - Mimari avan proje bedelinin, Mimarlar odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla olmamak üzere proje müellifine sözleşmeden önce yüklenici tarafından def’aten ödenmesi, plankote bedelinin (4.410,00-TL) ihale tarihinde sözleşmeden önce yüklenici tarafından İdareye def’aten ödenmesi,

4 - İmar durumunda meydana gelebilecek iyileşmenin sözleşme oranında İdaremize yansıtılması, paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi,

5 - 3194 sayılı kanuna göre, (önceden DOP kesintisi yapılmamış taşınmazlarda) taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölevesinde gösterilmesi halinde %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanması (Ekspertizde belirlenen m2 birim bedelinden az olmamak üzere) yapılarak yükleniciden def’aten tahsil edilmesi,

6 - 1756 ada 2 parselin Maliye Hazinesine ait 1969/23746 hissesinin satın alımı sırasında çıkan 20.000,00-TL bedel farkının sözleşme öncesi yüklenici tarafından def’aten ödenmesi,

Kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Taşınmaz 6306 sayılı kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 24.07.2018 tarih ve saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

İç zarfı ve şartnamenin 6. maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi(Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra - ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

(İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.)

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 24.07.2018 tarih ve saat 14:00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

5378/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:

Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2018/304685

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM. BÜK KÖYÜ MEVKİİ / KASTAMONU

b) Telefon - Faks Numarası       :  366 2427311 - 366 2427333

c) Elektronik Posta Adresi (varsa):

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız 2018 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 17.000 (Onyedibin) ton linyit kömürü alımı.

 

Tane Boyutu

Baz Kalori Kcal/Kg

Miktar (Ton)

10-18 mm

4200 - 4400

  4.000

10-18 mm

5200 - 5400

13.000

TOPLAM

17.000

 

b) Teslim Yeri(leri)                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası kömür stok sahasında araç üzerinde.

c) Teslim Tarihi/Tarihleri           :  Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Aylar

Günler

4200-4400

kCal/Kg (Ton)

5200-5400

kCal/Kg (Ton)

Ağustos 2018

15-30

1000

1000

Eylül 2018

01-15

-

2000

Eylül 2018

16-30

1000

2000

Ekim 2018

01-15

1000

2000

Ekim 2018

16-31

-

2000

Kasım 2018

01-15

1000

2000

Kasım 2018

16-30

-

1000

Aralık 2018

01-15

-

1000

Toplam

4000

13000

 

b) Teslim Yeri(leri)                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası kömür stok sahasında araç üzerinde.

c) Teslim Tarihi/Tarihleri           :  Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi - Saati                          :  05.07.2018, 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4.ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.4.1. İş deneyimini gösteren belgeler: İş Bitirme Belgesi (KİK.027.0/M)

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:

a) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak işletmesi ile, istenen evsaf ve miktarda kömür teslimatı yapılacağına dair yapmış olduğu sözleşme veya protokolü

b) Kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir.

İstekliler;

- teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini,

- kömür üretim sahasının haricinde, sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini,

- İthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2018/7)” göre beyan edilen il sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde (Teklif Edilen Kömür Özellikleri Tablosunda) belirteceklerdir.

Sözleşme sonrası mücbir sebepler dışında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında oluşturabilecekleri stok alanlarından yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir.

4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekli kömür satıcısı ise teklif ettiği kömüre ait stok yeri varsa; stok sahasının kiralandığını veya mülkiyetinde olduğunu gösterir belgeyi, stok sahası olarak kömür işletmesi veya kömür ocağının stok sahasını kullanacaksa işletmeci/ocak sahibi ile bu konuda yapılacak protokol veya sözleşmeyi sunması gerekir.

İdarece, belirlenen uzmanlar ile istekli veya vekili beraber isteklinin teklif ettiği kömüre ait üretim sahalarında yerinde inceleme yapacaktır. İdare, istekliye üretim sahalarında inceleme yapacağı gün ve saati yazılı olarak faks ile bildirecektir. İstekli de yerinde inceleme sırasında bulunacak kişinin (kendisinin veya vekilinin) kimliğini idareye yazılı olarak yazının fakslandığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir.

Yerinde inceleme işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir.

İsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kişinin kimliğini idareye yazının fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri durumunda veya inceleme için bildirilen kişinin inceleme esnasında hazır bulunmadığı veya teklif edilen kömürlerde gidilen kömür üretim sahasında tutulan tutanak istekli ya da vekili tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

5.1. Kok, linyit kömürü ve maden kömürü satışı

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Kastamonu adresinde görülebilir ve 200,00 (İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder)

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

11.1. İhale konusu her kömür türü, toz veya 10-18 mm. sınıfları bazında fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydı ile kısmi teklif verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 14000 ton ise teklif miktarı 14000 ton olacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

14 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

15 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

16 - İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5500/1-1