24 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30458

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PROJE HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


6 KALEM MUHTELİF ÇELİK HALAT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROJE HAZIRLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz yeni atölye binası inşaat-elektrik ve tesisat projesi hazırlanması işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2018/312152

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 20 01             Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  İşletme Müdürlüğümüz yeni atölye binası inşaat - elektrik ve tesisat projesi hazırlanması işi.

b) Teslim Yeri                        :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı Yer                   :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                     :  04/07/2018 Çarşamba günü saat 15:30

d) Dosya No                           :  2018-08/KÇLİ-ATÖLYE PROJESİ

4 - İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR 88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 04/07/2018 Çarşamba günü saat 15.30’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5545/1-1


6 KALEM MUHTELİF ÇELİK HALAT SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK ihtiyacı olarak muhtelif çelik halat (6 kalem) alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2018/307967

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 259 47 94

                                                            Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi - Çelik Halat (6 kalem)

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

Ø 4 mm Galvanizli Çelik Halat

2.000 Metre

Ø 14 mm Sağ Çapraz Galvanizli Çelik Halat

3.000 Metre

Ø 18 mm Sağ Çapraz Galvanizli Filler Ç.H.

1.250 Metre

Ø 24 mm Sağ Çapraz WarSeale Çelik Halat

1.830 Metre

Ø 57 mm Sağ Çapraz Filler Çelik Halat

1.710 Metre

Ø 46 mm Sol Çapraz WarSeale Kompakt Ç.H.

1.260 Metre

 

b) Teslim yeri                                   :  İlgili Müessese Müdürlüklerinin ambar stok sahasıdır.

c) Teslim süresi                                :  Halatlar 30 günde teslim edilecektir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  10.07.2018 Salı - Saat 15.00

c) Dosya No                                    :  1815026

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Korozyona karşı korunacak halatlar (TS EN 10244 - 2 18.06.2014 göre) standart çinko ile kaplanacaktır.

4.2.2. Halat yapımında kullanılan tellerde pas, çentik vb. kusur bulunmayacak ve tellerin kaplama kalitesi homojen ve kusursuz olacaktır.

4.2.3. Belirtilmeyen çap toleransları ilgili standartlarda belirtildiği gibi, boy toleransları ise (+3, - 0%) olacaktır.

4.2.4. Halatlar dış tesirlere karşı (hava, su, rutubet vb.) korunmuş olarak tamburlara sarılı bir şekilde sevk edilecektir. Göbek saplamalarına takviye olarak tambur yanaklarına min. 10 mm kalınlığında saç konacak ve tamburlar kırılıp dağılmaması için yeterli sağlamlıkta imal edilecektir. Halatların her iki ucu emniyetli bir şekilde tambura sıkıca tespit edilecektir.

4.2.5. Halatlar A3 tipi yağlama metodu ile yağlanmış olacaktır.

4.2.6. Firma halatların sertifikalarından (TS EN 12385’e göre) 4 adet verecektir.

4.2.7. Firma kuyu halatlarına, işletmeye alındığı tarihten itibaren 18 ay garanti verecek ve bu garanti teklifte açıkça belirtilecektir. İşletmeye alma tarihi malın tesliminden sonra en fazla 1 yıldır. İşletmeye alma tarihinin gecikmesi halinde bu süre 18 aydan düşülecektir. (Örnek: Halat teslimi müteakip 13 ayda işletmeye alınırsa garanti süresi 17 aya düşecektir.)

4.2.8. Firmalar teklif ettikleri ürün ile ilgili olarak tanıtıcı katalog bilgilerini vereceklerdir.

4.2.9. Firmalar teklifleri ile birlikte üreticiye ait TS EN 12385 standartlara uygunluk belgelerini ayrıca TURKAK onaylı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgelerini vereceklerdir. Bu belgeleri vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmalar belgelerin aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.2.10. Kurumumuza bugüne kadar kuyu halatı temin etmemiş ve kuyu halatlarına teklif verecek firmalar; hangi maden işletmelerine ve hangi özellikte kuyu halatı sattıklarına dair bilgileri, firmaların adres ve telex numaralarını ve halatın teknik özelliklerini kapsayan belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. Bu belgeleri bulunmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.11. Yurtdışı menşeili halat teklif edecek olan firmalar; üretici firmadan aldıkları ve bu ihale için kendi (üretici firma) adına teklif verebileceklerine dair onaylı yetki belgesini (aslı veya noter suretini) teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 10.07.2018 - Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Her bir iş kaleminin miktarı için de kısmı teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

14 - (Ek bent: 22/11/2016 - KHK - 678/30 md.; Değişik bent: 23/1/2017 - KHK - 684/3 md.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003 - 4964/8 md.) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(Ek fıkra: 22/11/2016 - KHK - 678/30 md.) Birinci fıkra kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017 - KHK - 680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

İlan olunur.

5532/1-1