23 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30457

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Türkiye Tanıtım, Turizm, Kültür Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (Türkiye Kültür Vakfı)

VAKFEDENLER: Mehmet Turgut

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/05/2018 tarihinde kesinleşen 26/02/2018 tarihli ve E: 2017/500, K: 2018/53 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyetini, Türk kültürünü örf ve adetini tarihi ve milli birikimini yurt içinde ve yurt dışında bütün yönleri ile tanıtmak, araştırmak geliştirmek ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000,00 TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden artan para, mal ve haklar vakıf amaçlarına uygun başka bir vakfa veya Kızılay’a intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5539/1-1


Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mahir ÖZÇULHA'ya "Meslekten Çıkarma'' cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.04.2018 tarihinde başlanmıştır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Sevil DAMAR'a "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 26.05.2018 tarihinde başlanmıştır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Zühdü SÜKÜT'a Oda Disiplin Kurulu'nun 29.11.2017 gün, 1678-1889 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.04.2018 tarihinde başlanmış olup, 27.10.2018 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdullatif BAYRAK'a Oda Disiplin Kurulu'nun 29.11.2017 gün, 1676-1887 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 08.05.2018 tarihinde başlanmış olup, 08.11.2018 tarihinde son bulacaktır.

5518/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

18.05.2018 gün ve 2018/215 sayılı ceza kararı;

Metin BOZTÜRK - Özel Jale Tezer İlkokulu Eski Müdür Yardımcısı

2017-2018 eğitim öğretim yılı başında e-okul aday kayıt sisteminde 1. sınıfta kayıtlı olan 30.01.2011 doğum tarihli (80 aylık) 13147099313 T.C. Kimlik numaralı Ezgi GÖRCEĞİZ’in kaydını kayıt döneminde sehven, 26.07.2014 tarih ve 29742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 21.07.2012 tarih ve 28360 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak Anasınıfı B Şubesine indirgediğiniz,

İddiaları sübut bulmuştur. 657 Sayılı DMK'nın 125/A-a maddesi gereğince "UYARMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

5498/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 63435 ada 1 ve 2 nolu parseller, 63438 ada 1 nolu parsel, 63477 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu parseller, 63478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nolu parseller, yoldan ve yeşilden ihdas parselleri, Belediye Encümenimizin 10.05.2018 gün ve 449/1105 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 31.05.2018 gün ve 967/2555 sayılı kararı onaylanan 84311/4 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

5474/1-1


 


 


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRE BAŞKANLIĞI MANİSA İLİ GÖLMARMARA İLÇESİ BEYLER VE KILCANLAR MAHALLESİ İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI İLANI

1 - Manisa ili Gölmarmara İlçesi Beyler ve Kılcanlar Mahallesi içme suyu kuyularının debisi toplam 6 l/s olarak belirlenmiştir.

2 - Ekteki haritada sınırları belirtilen Manisa ili Gölmarmara İlçesi Beyler ve Kılcanlar Mahallesi içme suyu kuyularının bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçme suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda Manisa ili Gölmarmara İlçesi Beyler ve Kılcanlar mahallesi içme suyu kuyuları “Mutlak Koruma Alanı” ve “İlave Tedbir Alanı” olarak koruma altına alınmıştır.

3 - Ekteki haritada düz çizgi ile işaretlenmiş, Beyler ve Kılcanlar mahalleleri içme suyu kuyuları merkez olmak üzere çevresi 100 m yarıçaplı olarak çevrilmiş olan alan “Mutlak Koruma Alanı” olarak belirlenmiştir.

4 - Ekteki haritada mutlak koruma alanı dışındaki faaliyetler için ilave tedbirler gerekli görülerek, kesikli çizgi ile işaretlenmiş olan alan “İlave Tedbir Alanı” olarak belirlenmiştir.

5 - Mutlak Koruma Alanı için uyulması gereken şartlar, “Çizelge 1”de ve Mutlak Koruma Alanı Dışında “İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alan” İçin uyulması gereken şartlar, “Çizelge 2”de verilmiştir.

6 - Manisa ili Gölmarmara ilçesi Beyler ve Kılcanlar Mahallesi içme suyu kuyularının Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken şartlar.

 

AD

NO

AÇIKLAMALAR

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada gösterildiği gibi, yarıçapı 100 m olarak belirtilen ve tam ortasında Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Beyler ve Kılcanlar mahalleleri içme suyu kuyularının bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. 100 m’lik yarıçap ile belirlenen kuyuların çevresi engelleyici mesnetler (duvar, tel) ile çevrilip, uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecektir. Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

2

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

3

Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazete’deki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

 

Çizelge 2. Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alana ait bilgiler ve bu alanda uyulması gereken şartlar.

 

AD

NO

AÇIKLAMALAR

MUTLAK KORUMA ALANI DIŞINDA İLAVE TEDBİRLERİN UYGULANACAĞI ALAN

1

Mutlak Koruma Alanı Dışında İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanın sınırları, jeolojik ve hidrojeolojik şartlar göz önünde bulundurularak oluşturulmuş ve ekteki haritada gösterilmiştir. Söz konusu alanda Mesozoyik yaşlı kireçtaşı yüzeylenmektedir.

2

İlan tarihinden sonra, bu alan içerisinde, kentsel (rekreasyon tesisleri hariç), turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyetler, organize sanayi bölgeleri, uçak pisti, karayolu, demiryolu vb. kullanımı amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilmez. İlan tarihinden önce mevcut yapılaşma alanlarında, altyapı ve kanalizasyon eksikse, bunların tamamlanarak atık suların yeraltı suyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılması sağlanacaktır.

3

Bu alan içerisinde, kentsel, evsel ve endüstriyel katı ve sıvı atıkların depolanması, üretimi ve yok edilmesi yasaktır. Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü deterjan, kimyasal madde vb. kullanımına izin verilmez. Atıkların (arıtılmış atık sular da dâhil) koruma alanına ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi ve deşarj edilmesi yasaktır. Akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri yasaklanmıştır. Yeni mezarlık yeri oluşturulması yasaktır. İlan tarihinden önceki mevcut mezarlığın kalıntı ve akıntılarının yeraltı sularını kirletme ihtimalinin oluşması durumunda kirletici unsurlar bertaraf edilecektir.

4

Bu alan içerisinde, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde, içme ve kullanma suyu temini gayesi ile açılmak istenen su sondaj kuyularına arama ve kullanma belgesi verilebilecektir. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme ve yeraltı suları araştırma çalışmaları kapsamında her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/ açtırabilecektir.

5

Sahada ortalama yeraltısuyu kotu 90 m olarak tespit edilmiştir. Civarının jeolojik ve hidrojeolojik koşulları değerlendirilerek yeraltısuyu kotundan itibaren 40 m’lik üst güvenlik zonu bırakılarak, 130 m kotu “Emniyetli İşletme Taban Kotu” olarak belirlenmiştir.

6

İlan tarihinden önce, ilgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, Emniyetli İşletme Taban Kotu’nun üzerinde (130 m kotunun üstü) İlan şartlarında belirtilen önlemleri almak kaydıyla, faaliyetlerine devam edebilecektir. İlan tarihinden sonraki maden ve taş ocaklarına yönelik her türlü talep, içme suyu kuyularına olan mesafe, emniyetli işletme taban kotu, yeraltısuyu akım yönü, hidrojeolojik durum vb. parametreler dikkate alınarak değerlendirilecek olup, DSİ iznine tabiidir.

7

İlave Tedbir Alanında ilgili kurumlardan izin alarak işletmecilik yapan taş ocağı, mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve diğer sanayi tesisleri yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için sızdırmazlık tedbirleri başta olmak üzere her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü atığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

5503/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 02.05.2018-217                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 02.05.2018-5711                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.00.194

Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Yaytaş mahallesinde bulunan, tescilli Devegeçidi Köprüsüne yönelik koruma alanının belirlenmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.06.2004 tarih ve 2435 sayılı kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 26.04.2018 tarih ve E.219669 sayılı raporu okundu. Ekleri (Koruma alanı krokisi) ve konuya ilişkin bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Yaytaş mahallesinde bulunan, tescilli Devegeçidi Köprüsünün koruma alanı sınırlarının, ekli krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna;

-Tescilli Devegeçidi Köprüsüne ilişkin Kurulumuzun 23.08.2016 gün ve 4116 sayılı karar eki olan restorasyon projesinin ivedi bir şekilde uygulanması gerektiğine karar verildi.

5435/1/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 02.05.2018-217                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 02.05.2018-5723                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 21.03.157

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çataltarla Köyü’nde bulunan, tapunun 120 ada, 1-2 no.lu parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Gre Mustafa Höyüğü’nün tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 07.02.2018 gün ve 333/E.75333 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi,  belgeler incelendi

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Çataltarla sınırları içinde yer alan Gre Mustafa Höyüğü’nün; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli harita üzerine belirlendiği şekliyle  I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına,

Gre Mustafa Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

5435/2/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 03.05.2018-218                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 03.05.2018-5746                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 23.02.27

Elazığ İli, Baskil İlçesi Yeniocak Köyü sınırları içinde yer alan Viranşehir Tarihi Yerleşim Alanı’nın tescil talebine ilişkin; Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.12.2017 gün ve 3735 sayılı yazısı ile Elazığ Kadastro Müdürlüğü’nün 06.04.2018 gün ve E.975356 sayılı yazısı, ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Baskil İlçesi Yeniocak Köyü sınırları içinde yer alan Viranşehir Tarihi Yerleşim Alanı; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,

Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan 119 ada 123 ve 127 nolu parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına,

Viranşehir Tarihi Yerleşim Alanının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.

 

5435/3/1-1

—————

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 04.05.2018-219                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 04.05.2018-5752                                           DİYARBAKIR

Dosya No                     : 72.04/20

Batman İli, Kozluk İlçesi, Dereköy Köyü, Kevira Dere Mevkii, L46C03D pafta, 123 ada 17 parselde bulunan, özel mülkiyete ait, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.06.2014 gün ve 2337 sayılı kararı ile onaylanan Kevira Dere Yerleşim Yeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan taşınmazın ifrazına ilişkin Abdulbaki BİLMEZ’in 05.04.2018 tarihli dilekçesi Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.05.2018 gün ve E225220 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Kozluk İlçesi, Dereköy Köyü, Kevira Dere Mevkii, L46C03D pafta, 123 ada 17 parselin ifraz talebine ilişkin olarak Kurulumuza sunulan ifraz folyosunun uygun olduğuna, ifraz sonrası oluşacak olan parsel numaralarının Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

 

5435/4/1-1