21 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30455

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gelir İdaresi Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gelir İdaresi Başkanlığından:

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

ATAMA YAPILACAK YERLER

KONTENJAN

TOPLAM

İLİ

İLÇESİ

ADANA

MERKEZ

25

25

ANKARA

MERKEZ

170

170

AYDIN

MERKEZ

10

25

NAZİLLİ

5

SÖKE

5

DİDİM

5

BALIKESİR

MERKEZ

15

20

AYVALIK

5

BURSA

MERKEZ

50

50

DENİZLİ

MERKEZ

20

20

DİYARBAKIR

MERKEZ

15

20

ERGANİ

5

EDİRNE

MERKEZ

15

20

UZUNKÖPRÜ

5

ESKİŞEHİR

MERKEZ

20

20

İSTANBUL

MERKEZ

300

300

İZMİR

MERKEZ

75

75

KAHRAMANMARAŞ

MERKEZ

15

25

AFŞİN

5

ELBİSTAN

5

KAYSERİ

MERKEZ

25

25

KONYA

MERKEZ

25

25

MALATYA

MERKEZ

25

25

MANİSA

MERKEZ

10

25

SALİHLİ

5

SOMA

5

ALAŞEHİR

5

MERSİN

MERKEZ

15

15

MUĞLA

MERKEZ

5

20

BODRUM

5

FETHİYE

5

MARMARİS

5

SAKARYA

MERKEZ

20

20

SAMSUN

MERKEZ

20

20

ŞANLIURFA

MERKEZ

20

20

TRABZON

MERKEZ

20

20

ZONGULDAK

MERKEZ

10

15

EREĞLİ

5

 

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmişse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre başvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

- Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU

- Başvurular, 03 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

VI - DEĞERLENDİRME

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.

- Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir.

- Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.

- Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ine kadar yedek aday belirlenir.

- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

- Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

- Giriş sınavının yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınav Giriş Belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

- Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il tercihinde bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

- Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

- Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

- Sınavı kazananlardan, sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla aynı yer için hazırlanan yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

- Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

- Ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları,  5 yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

- Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

İlan olunur.

5464/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI DENİZ ÜSTÜ (OFFSHORE) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA İLANI

1 - İdare Bilgileri

İdarenin;

Adı                                :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                           :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166,   06520 Çankaya/ANKARA

Telefon numarası          :  0 312 295 51 10

Faks numarası               :  0 312 295 50 05

Elektronik posta adresi  :  yeka@yegm.gov.tr

2 - Yarışma Bilgileri

Yarışmanın;

a) Niteliği, türü, miktarı: Şartnamede belirtilen bağlantı bölgeleri içinde olacak şekilde tesis edilecek ve elektrik iletim sistemine bağlanabilecek toplamda 1200 (binikiyüz) MWe gücündeki deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji kaynak alanlarının tahsis edilmesi ve bu alanlar için belirlenen bağlantı kapasitelerinin kullandırılmasının sağlanmasıdır.

b) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler

Yarışmaya ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabilir. Diğer yarışmaya katılabilme şartları ve yarışmada istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.

c) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer

Şartname bedeli 20.000 (yirmibin) TL olup, bedelin yatırılacağı banka işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Hesap ismi (Alıcı)         : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube Adı                       :  T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No (IBAN)        :  TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015

Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 23/10/2018 tarihi saat 12:00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14:00’da başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

d) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecektir.

3 - Teminat Türü ve Tutarı

Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 20 (yirmi) milyon ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Yarışmanın kazanılması halinde ise, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Şartnamede belirlenen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle toplamda 100 (yüz) milyon ABD Doları tutarında, 10 yıl süreli teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir.

4 - Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi

• Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı: 8,00 (sekiz) ABD Dolar-cent/kWh

• Elektrik enerjisi alım süresi : Sözleşme kapsamında kurulacak ilk elektrik enerjisi üretim tesisinin ilk geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren üretilen ilk 50 (elli) TWh miktarın sisteme verildiği süre

Elektrik enerjisi alım süresi, kurulan ilk elektrik enerjisi üretim tesisinin ilk geçici kabul tarihinden itibaren başlar.

5 - İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

5471/1-1


Sağlık Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

4375 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince, Asur Ecza Deposu Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirkette hisseleri olan (TC Kimlik No: 24442664316) Mehmet NASIRLI ve (T.C. Kimlik No: 31915975572) Zeliha Selen TOKGÖZ'e 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 14.06.2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete'nin 131'inci sayfasında (5323) ilan numarası ile yayımlanan yasaklama formunda Mehmet NASIRLI'ya ait T.C. Kimlik Numarası sehven "35314130564" şeklinde yazılmıştır. Anılan kişiye ait T.C. Kimlik Numarası "24442664316'' şeklindedir.

İlanen duyurulur.

5462/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

14.06.2018 tarih ve 30451 sayılı Resmi Gazete’de Aslına uygun olarak yayımlanan ihalelere katılmaktan yasaklama kararında İhalelere Katılmaktan Yasaklanan firmalardan Akay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin vergi numarası yasaklama formunda sehven 014 022 2433 olarak yayımlanmıştır. Akay İnşaat firmasının vergi numarası 014 039 5416 olarak düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5463/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz GSTMF Mimarlık Bölümü'ne ve İİSBF Psikoloji Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi BÖLÜM: Mimarlık Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora diplomasına sahip olmak,

Mimarlık alanında bilgisayar aplikasyonları, dijital medya, fabrikasyon, sanal teknolojiler, dijital tasarım ve hesaplama konularında uzmanlık. Uluslararası çalışma deneyimi olmak. Endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde ve uluslararası basımevleri tarafından yayınlanmış kitaplarda yayın yapmış, Ulusal veya Uluslararası kurumlarca desteklenmiş araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış bulunmak. Uzmanlık alanında uluslararası konferanslarda sunuş yapmış olmak. Bilgisayar destekli tasarım dersleri eğitiminde deneyimi olmak.

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi BÖLÜM: Psikoloji Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Bilişsel Bilim alanında Doktora diplomasına sahip olmak, hareket gözlemleme ve görsel algı alanında uzmanlık. Uluslararası çalışma deneyimi olmak. Nörogörüntüleme, davranışsal deney ve bilgisayarla modelleme çalışmaları bulunmak. Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlanmış ve bu yayınlara atıflar almış ve lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme konusunda deneyimi olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü,

Üniversiteler Mahallesi, Bilkent Ankara

5422/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne Doçent alımı gerçekleştirilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Uzmanlık Alanı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

Uluslararası Güvenlik, Siyasi Çatışmalar, Türkiye Dış ve Güvenlik Politikaları

 

Başvurular İçin Gerekli Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Onaylı Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri - yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

- Bilimsel çalışma ve yayınlar.

Başvuruların 4 nüsha halinde ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Rektörlüğümüze elden teslim edilmesini önemle rica ederiz. Başvurular gizli tutulacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Işık Üniversitesi, Meşrutiyet Köyü, Üniversite Sok. No: 2     34980 Şile - İstanbul

Tel: 0 216 712 14 60

5466/1-1


Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, docent ve Dr. Öğr. üyesi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. ve 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki genel koşulları taşıyor olmak.

• 772 sayılı Kanun uyarınca belirlenmiş olan Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde yazılı şartları taşıyor olmak. (link: http://www.toros.edu.tr /icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

• Eğitim Öğretim dili İngilizce olan bölümlere başvuracak olan adayların 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendindeki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin eki olan puanlama tablosu (aday tarafından doldurulmuş olarak gönderilecektir.)

Link:http://www.toros.edu.tr/icerik/insan-kaynaklari-daire-baskanligi-toros-universitesi-akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge; (Eğitim-Öğretim dili İngilizce olan bölümler için **)

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.)

- Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,

- Doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı,

- Dr. Öğr. Üyesi adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı başvuru evrakları ile birlikte 13 Temmuz 2018 tarihine kadar “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140  MERSİN” adresine elden teslim edilmesi ya da belirtilen posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Alım Yapılacak Bölümler;

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart Açıklama

Mimarlık

1

1

2

Mimarlık Bölümü mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

1

1

2

Mimarlık veya İç Mimarlık bölümü mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart Açıklama

Uluslararası Ticaret ve Lojistik **

 

1

 

Doktorasını İşletme veya Lojistik alanından almış olmak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanında çalışmaları olmak.

 

 

1

Lisans veya Doktora derecesini Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Lojistik alanında almış olmak.

İşletme **

 

1

1

İşletme veya Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

Psikoloji**

1

 

 

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

1

 

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak Danışma Psikolojisi veya Sağlık Psikolojisi veya Psikometri alanında çalışmalar yapmış olmak

 

 

2

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Danışma Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

1

Psikiyatri veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Uluslararası Finans **

1

1

1

Finans veya Muhasebe alanında Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart Açıklama

Elektrik Elektronik Mühendisliği **

 

 

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup aynı alanda Doktora yapmış olmak ve Elektrik Makineleri ve/veya Elektrik Tesisleri alanında çalışma yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği **

1

1

1

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak, Doktorasını Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

1

1

İnşaat Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Mekanik veya Yapı alanında çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart Açıklama

Sağlık Yönetimi

 

 

1

Doktorasını Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

 

 

1

Doktorasını İşletme veya Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

 

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Doktora yapmış olmak.

 

** Eğitim Öğretim dili İngilizcedir.

5405/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                     : 21.06.2018

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 05.07.2018

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler için:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Doçentler için:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Dr. Öğr. Üyeleri için:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim Fakültesi

 

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü - İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Matematik Eğitimi alanında tamamlamış olmak.

Temel Eğitim Bölümü - Okul Öncesi Öğretmenliği Programı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Okul Öncesi Öğretmenliği alanından almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Güzel Sanatlar veya Plastik Sanatlar alanlarının birinden almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Gıda Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Grafik Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimini Grafik alanında tamamlamış olmak.

Sahne Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Tiyatro alanında yapmış olmak ve ilgili alanda en az dört dönem ders verme deneyimine sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisansüstü eğitimini İletişim Bilimleri veya Reklamcılık alanlarının birinde tamamlamış ve bu alanların birinde akademik yayın yapmış olmak ve ders verme deneyimine sahip olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanından almış ve Kurumsal İletişim alanında çalışmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisansüstü eğitimini İletişim Bilimleri veya Halkla İlişkiler alanlarının birinde tamamlamış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) alanından almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olmak.

Psikoloji (İngilizce) Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Sosyal Psikoloji alanından almış olmak.

Doçent

1

Doçentlik unvanını Uygulamalı Psikoloji alanından almış olmak.

Sosyal Hizmet Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanından almış olmak

Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Siyasi Tarih alanından almış olmak ve Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Balkanlar ve Ortadoğu konularında çalışmaları olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Matematik alanından almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Matematik veya Matematik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Matematik veya Matematik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Yapı alanında tamamlamış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Matematik veya Matematik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Bilgisayar - Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanından almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Matematik veya Matematik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanından almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Kulak Burun Boğaz alanından almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Ortopedi ve Travmatoloji alanından almış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Göğüs Hastalıkları alanından almış olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Halk Sağlığı uzmanlığına ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak ve Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlığına, ayrıca İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Farmakoloji uzmanlığına ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Tıbbi Biyokimya alanından almış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Tıbbi Mikrobiyoloji alanından almış olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü - Anestezi Programı

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlık eğitimini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi alanında tamamlamış olmak.

5426/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, 37. Grup (Çeşme İlçesi, Dalyan Mahallesi) Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 12.06.2018 tarihli ve 106071 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin  (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.gov.tr ve www.csb.gov.tr adreslerinde mevcuttur.

 

5421/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ