21 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30455

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KİREÇTAŞI ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 KALEM “OTOMATİK TABLET PAKETLEME SİSTEMİ” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


LİSANS VE YAZILIM GÜNCELLEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:


ŞİRKETİMİZ ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI İŞYERLERİNİN 2018 YILI İHTİYACI 700.000 KG ZİNC FREE SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HT 65000 TİPİ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNİN BAKIM ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HT 65000 TİPİ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TOZ TUTMA SİSTEMİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karacabey Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KİREÇTAŞI ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Pancar Kampanyası Dönemi İhtiyacı Olan 15.000 Ton (± % 20 toleranslı) Kireçtaşı Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İli İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                     :  2018/306233

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  Bursa Karayolu üzeri 4. Km Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                      :  0 266 865 19 40 (4 Hat)

c) Faks No                          :  0 266 865 26 04-05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  15.000 Ton Kireçtaşı Satın Alınacaktır.

b) Teslim yeri                      :  Susurluk Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) işin süresi                        :  İdare Tarafından Yazılı Olarak Bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                 :  19.07.2018 Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi”, “Mucur ve Balast üretimi”, benzer iştir.

- İstekli firma sahibinin İnşaat Mühendisliği diploması’da benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

5366/1-1


3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ihtiyacı “3 Kalem Laboratuvar Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler,29/06/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5457/1-1


1 KALEM “OTOMATİK TABLET PAKETLEME SİSTEMİ” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 kalem "Otomatik Tablet Paketleme Sistemi" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/07/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5472/1-1


LİSANS VE YAZILIM GÜNCELLEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Lisans ve Yazılım Güncellemelerinin teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/06/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5473/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Sıvı ve Gres Madeni Yağ alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2018/307201

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  332 734 59 30-36, 332 734 59 38

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Muhtelif cins ve miktarlarda 13.725 kg Sıvı ve Gres Madeni Yağ (Aşağıda gösterilmiştir.)

b) Teslim Yeri                           :  Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  03.07.2018 - 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

No

Ürün Adı

Miktarı (kg)

  1

Speacial SAE 30

1.800

  2

Hydro Oil 46

2.160

  3

Kompresör Yağı XT-68

720

  4

Üniversal Keban EP 85 W/140

2.590

  5

M 320 Gravis

3.145

  6

Super Gres EP-2   (16 Kg. Tenekelerde)

2.080

  7

Gıda Gresi

120

  8

Super Gres MP-2   (16 Kg. Tenekelerde)

160

  9

Mobilith SHC 100 Lithium Complex Synthetic Gre

80

10

Maximus 20 W 50

100

11

ATF 220

50

12

Hidrolik Yağ HD 46

720

 

Toplam kg:

13.725

5420/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Menderes Belediye Başkanlığından:

Taşınmaz Bilgileri

1 - İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca-Büyükovacık mahallesinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesi (a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı Kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı yapılacaktır.

SATILACAK GAYRİMENKUL:

 

İli

İZMİR

İlçesi

Menderes

Mahalle-Mevkii

Bulgurca-Büyükovacık

Cadde - No

Ada

101

Parsel

1

Pafta

Yüzölçümü

51.000,59 m2

Cinsi

Tarla

 

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Şartname Bedeli

8.925.104,00 TL

268.000,00.-TL

400,00.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 04.07.2018 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.

4 - SON TEKLİF VERME SAATİ: 9.30

5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için;

1) Nüfus cüzdanı fotokopisi

2) Noter tasdikli imza beyannamesi

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi

4) Tebligat için adres beyanı

5) Geçici teminat yatırdığına dair belge

6) İkametgah sureti

7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

9)Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

B) Tüzel kişiler için:

1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası vb.)

3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)

4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge

5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)

6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)

7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)

8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname

Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.

İstekliler 04.07.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. Taşınmaz satış İhalesi üzerinde kalan yüklenici satış bedelinin %50’si peşin geri kalan kısmını 1 eşit taksitle ödeyecektir.

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

İlan olunur.

5418/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:

1 - Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy-Çırçır Mahallesi, F21 pafta, 798 ada, 15 parsel 871,21 m² yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taşınmaz 05.07.2018 tarihi Perşembe günü saat 10:30’da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın İmar Durumu:

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy - Çırçır mahallesi 798 ada 15 parsel sayılı taşınmaz 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda konut alanında kalmaktadır.

2 - Muhammen bedeli 2.613.630,00-TL'dir.

3 - İhaleye ait geçici teminat bedeli 78.408,90-TL'dir.

4 - İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesini almak zorunludur.

6 - Müracaatlar en geç 05.07.2018 Perşembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

7 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

5377/1-1


ŞİRKETİMİZ ARAÇ BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI İŞYERLERİNİN 2018 YILI İHTİYACI 700.000 KG ZİNC FREE SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/307621

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD TAŞIMACILIK A.Ş Genel Müdürlüğü GAR/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/71589     Faks: 309 13 65

c) Web Adresi                           :  siparissubesi@tasimacilik.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı: Araç Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı işyerlerinin 2018 yılı ihtiyacı 700.000 kg Zinc Free SAE 40 dizel motor yağının temini

2 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3  Gar-ANKARA/TÜRKİYE

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 23/07/2018 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 200.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5401/1-1


HT 65000 TİPİ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNİN BAKIM ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 6 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/307876

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  6 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3   Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 26/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5402/1-1


HT 65000 TİPİ YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2018/307850

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  4 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/ TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 25/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5403/1-1


TOZ TUTMA SİSTEMİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Toz Tutma Sistemi ve Montajı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2018/308621

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0312 201 20 55 - 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı,

                                                  Toz Tutma Sistemi ve Montajı Mal Alımı

                                                  2 Adet Toz Tutma Sistemi (Yardımcı Donanım ve Sarf Malzemeler Dahil)

                                                  1 Adet Toz Tutma Sistemi (Yardımcı Donanım ve Sarf Malzemeler Dahil)

                                                  1 Adet Toz Tutma Sistemi Sökme-Takma-Montaj

b) Teslim yeri/yerleri              :  MTA Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı;

                                                  - Teknoloji Koordinatörlüğü Cevher Zenginleştirme ve Metalürji Birimi 104 nolu Metalik Hammadde Hazırlama Laboratuvarları,

                                                  - Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü Numune Hazırlama Birimi Numune Hazırlama Laboratuvarları,

                                                  - Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü Numune Hazırlama Laboratuvarları (Demontaj) - Mineraloji Petrografi Araştırmaları Koordinatörlüğü Kesithane Laboratuvarı (Montaj)

c) Teslim tarihi/tarihleri           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati                     :  03/07/2018 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5396/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Duralialıç Mahallesi’nde bulunan 1 adet imarlı parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'Kapalı Teklif Usulü' ile 03.07.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsanın satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Duralialıç

52662

1

3.481,00 m²

Ticaret Alanı

3.655.050,00-TL

109.651,50-TL

03.07.2018

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00 TL. (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsa ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 03.07.2018 Salı günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Belediyemiz Encümeni arsaya ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

5140/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden:

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra

No

İli/İlçesi/

Mahallesi/Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Muğla/Bodrum/

Gündoğan Mahallesi/

Kızılburun Mevkii

N18-C-12-B-3-A,

N18-C-12-B-4-B

579

1

2.644,74

Tam

Arsa

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm+2. Konut Alnında ve yolda kalmakta olup, konut yapılması halinde E:0,20, yoğunluklu turizm yapılması durumunda E:0,30'dur.

3.967.500,00

396.750,00

09.07.2018

10.00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ve faaliyet belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.

3 - Yapılacak olan ihalelerde tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. İhaleye katılacak olanlar; ihale saatine kadar tekliflerini (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak) ve bu teklifle birlikte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiğini belirtilecektir.

4 - İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz satış ihalesi sonrasında her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin: 0 (252) 316 75 25)

İlan olunur.

5379/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karacabey Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İdarenin Adı           :  KARACABEY BELEDİYESİ

İdarenin Adresi       :  Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1   Karacabey/BURSA

İdarenin Telefonu   :  0 224 676 86 40    Dahili: 123-140-170

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Nitelik

Muhammen Bedel TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Karacabey

Hürriyet

H21A23C

-

3680

261936,68

Otlakiye

17.812.000,00

534.360,00

Bursa ili, 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

2

Karacabey

Hürriyet

H21A23C

-

3685

28684,94

Otlakiye

2.045.000,00

61.350,00

Bursa ili, 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

3

Karacabey

Hürriyet

H21A23C

-

3686

11072,36

Otlakiye

790.000,00

23.700,00

Bursa ili, 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

 

Not: 1., 2. ve 3. sırada bulunan 3680 - 3685 ve 3686 nolu parseller KDV’den istisna değildir. 3680 - 3685 ve 3686 nolu parsellere teklif edilen fiyat üzerinden %18 KDV uygulanacaktır. İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 3181 nolu parsel üzerinden yol geçtiğinden 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü’nce 09.09.2016 tarihinde 3181 nolu parsel için şerh beyan edilerek şerh sonrasında ifraz işlemi sonucu 3680 - 3685 ve 3686 parsel nolu nitelikleri otlakiye olan taşınmazlar oluşmuştur. Bu nedenle isteklilerin anılan taşınmazları harita üzerinde bulundukları konumlarını görebilmek için Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze müracaat edebilirler.

Madde 1 - İşin Konusu

Mülkiyeti Karacabey Belediyesine ait 1. Sıra numaralı Hürriyet Mahallesi, 3680 nolu parseller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile satılacaktır. Diğer 2. ve 3. Sıra numaralı 3685 ve 3686 nolu parselin satışı 2886 sayılı Yasanın 45’nci maddesi gereği (Açık Teklif Usulü) açık arttırma ile satılacaktır.

İhalenin İlan Şekli                                            :  Resmi Gazete, Ulusal Basın, Yerel Basın, Kurum İnternet Sitesi,

İlgili Mevzuat                                                  :  2886 Sayılı Kanunun 35/a. Md. ile 45. Md.

Şartname Bedeli                                               :  150,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres                               :  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 1. Kat Encümen Toplantı Salonu

1. Sıra nolu taşınmazın ihale tarih ve saati       :  04.07.2018 Çarşamba günü, Saat: 14:00

1. Sıra nolu taşınmazın son başvuru

    tarihi, saati ve yeri                                        :  04.07.2018 Çarşamba günü, Saat: 14:00

                                                                            İhale Dosyaları Runguçpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Belediye Hizmet Binası, 2. Kat, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

2. Sıra nolu taşınmaz                                       :  04.07.2018 Çarşamba günü, Saat: 14:45

3. Sıra nolu taşınmaz                                       :  04.07.2018 Çarşamba günü, Saat: 15:30

Saat ayarlarında, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 2 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer          :  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 4. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Madde 3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

• Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,

• Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı.

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti.

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri aslı, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

e) İsteklinin ortak girişim (Ortak girişim, iş ortaklığı şeklinde olabilir; konsorsiyum şeklinde olamaz.) olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

f) İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,

g) Karacabey Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir ay içerisinde alınmış belge aslı.

h) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

i) İhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz)

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, g, h, bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

k) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Bu madde sadece 1. sıra nolu taşınmazların isteklileri için geçerlidir.)

İhaleye katılabilmek için isteklilerde aranan belgelerin, evrak asılları, noter onaylı asılları yahut aslı gibidir onaylı evrak aslı veya ilgili kurumlar tarafından aslı gibi onaylı evrakların asıllarının sunulması zorunludur.

İlan olunur.

5408/1-1