20 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30454

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT Trabzon Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yuva Köyü Tp. 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 ve 1935 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5455/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca aşağıda belirtilen sayıda ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

* Psikoloji

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğr. Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS/YÖKDİL veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak.(İng.)

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası http://www.ihu.edu.tr/akademik/basvuru dan ulaşılabilir.

5453/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Onkoloji Bölümü

Profesör

1

İletişim Fakültesi

Radyo, TV ve Sinema

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü - Muhasebe Alanı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

5406/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM

KADRO UNVANI/ADET

AÇIKLAMA

Profesör

Doktor Öğretim Üyesi

DEVLET KONSERVATUVARI

YAYLI ÇALGILAR

2

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

 

ORTODONTİ

1

Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ

1

İlaç taşıyıcı sistemler alanında çalışmaları bulunmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KLASİK ARKEOLOJİ

1

Alanında doktora yapmış olmak.

ORTAÇAĞ TARİHİ

1

Alanında doktora yapmış olmak.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

1

Alanında doktora yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1

 

HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak ve en az 10 yıl kamu hizmeti bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ GEL. VE ULUSLARARASI İKT.

1

 

İKTİSAT POLİTİKASI

1

 

İSTATİSTİK

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

1

 

KEŞAN HAKKI YÖRÜK SAĞLIK YO.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

1

Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak.

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

2

 

KEŞAN MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK

1

En az 8 yıl kamu hizmeti bulunmak.

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYG. BİL. YO.

GÜMRÜK İŞLETME

1

Uluslararası İlişkiler doktoralı. Gümrükler konusunda tecrübeli ve en az 8 yıl kamu hizmeti bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK

1

Biyoinformatik alanında çalış-maları bulunmak.

TELEKOMÜNİKASYON

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

1

 

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

1

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

1

 

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HAST.

2

 

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

1

 

GENEL CERRAHİ

1

Onkoplastik Meme Cerrahisi Sertifikasına sahip olmak.

GENEL CERRAHİ

1

Laparoskopik Metabolik Cerrahi Serifikasına sahip olmak.

GENEL CERRAHİ

2

1

 

GÖZ HASTALIKLARI

1

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

Tıbbi Onkoloji yandal uzmanı olmak.

KARDİYOLOJİ

1

En az 10 yıl kardiyoloji uzmanı olarak görev yapmış olmak.

NÜKLEER TIP

1

 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

1

Tıpta uzmanlık yapmış olmak.

TIBBİ PATOLOJİ

1

 

ÜROLOJİ

1

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

1

Performans yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

5368/1-1


 


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               17.00.1868

Toplantı Tarihi ve No    : 22.05.2018 / 217                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.05.2018 / 4668                                       ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Merkez, Alanköy Köyü’nde-Çan İlçesi Kumarlar Köyü yakınlarında Kurulumuzun 27.02.2018 tarih ve 4453 sayılı kararıyla kararımız eki 1/25000 ölçekli koordinatlı haritada Alan 1 ve Alan 2 olarak gösterimi yapılmış Tümülüslerin tescil çalışmalarının başlatılmasına karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 14.03.2018 tarih ve E.223684 sayılı yazısı ile faaliyetleri etkilenebilecek kurum/kuruluşların görüşleri istenen, Çanakkale Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 20.03.2018 tarih ve E.859542 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü-14.Bölge Müdürlüğü’nün 21.03.2018 tarih ve E.115815 sayılı, Çanakkale İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2018 tarih ve E.4649 sayılı, TEİAŞ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü-Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 29.03.2018 tarih ve E.135900 sayılı, Çanakkale Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.04.2018 tarih ve E.3664 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.04.2018 tarih ve E.418628 sayılı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Çan Orman İşletme Müdürlüğü’nün 30.03.2018 tarih ve E.685813 sayılı, Çanakkale Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 09.04.2018 tarih ve E.56002 sayılı, Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 19.03.2018 tarih ve E.240184 sayılı yazıları ve ekleri ile bahse konu Tümülüslerin tescil edilerek koruma altına alınmasında sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirilen ve ilgilisinin Alanköy Köyü 102 Ada 19 parsele kayıtlı taşınmazda ağaç kesimi yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesini talep eden 30.04.2018 tarihli dilekçesi ve ekleri ile konuya ilişkin hazırlanan 17.05.2018 tarihli uzman raporu ve ekleri ile konu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Merkez, Alanköy Köyü 102 ada 19 parsel numarasına kayıtlı taşınmaz sınırları içerisinde yer alan Tümülüs 1 ve Tümülüs 2’nin 2863 sayılı Yasa’nın 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanları olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, sit alanları sınırlarını gösteren 1/5000 ölçekli koordinatlı haritanın uygun olduğuna, Alanköy Köyü 102 ada 19 parsel numarasında ki ağaç kesim talebinin ise aynı parselde yer alan ve karar eki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırlarını belirtilen sit alanlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereği hiçbir fiziki-inşai müdahalede bulunulmaması kaydıyla sakınca bulunmadığına karar verildi.

 

                                                                                                                      5309/1-1