19 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30453

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2820 dosya no’lu YR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 2181 dosya no’lu DENİZLİ ÜLKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 734 dosya no’lu TEKNİK HİZMET Yapı Denetim A.Ş. ile 22 dosya no’lu İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 13.06.2018 tarih ve 107050 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

5370/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 13.06.2018 tarih ve 107052 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 2254 dosya no’lu CUNDA TEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 1521 dosya no’lu YEREL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 512 dosya no’lu AKTİF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 226 dosya nolu OLGU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 344 dosya no’lu KALİTELİ DENETİM MERKEZİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 112 dosya no’lu KDB TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 110 dosya no’lu YEDİTEPE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5370/2/1-1

—————

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 1319 belge no’lu ARTI DETAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1714 belge no’lu ÖZGÜVEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 458 belge no’lu TUĞRA Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’leri ile ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 13.06.2018 tarih ve 107053 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5370/3/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  18.05.2018 - 405                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  18.05.2018 - 6373                                       İSTANBUL

İstanbul İli, Şişli İlçesi sınırları içinde bulunan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 17.08.2015 tarih ve 59077742-165-157687 sayılı yazısı ekinde Müdürlüğümüze iletilen raporda sözü edilen ve yine aynı yazı ekinde yer alan Genelkurmay Başkanlığının 14.07.2015 tarih ve 26702250-7800-93435-15/ATASE D.Pl. ve Koor.Ş-7078386 sayılı yazısında Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığına devredilerek koruma altına alınmasının ve burada sergilenmesinin uygun olacağı bildirilen, 21.01.2016 tarih ve 4103 sayılı kararımızda "... taşınması teklif edilen taşlardan hangileri için böyle bir zorunluluk bulunduğunun, yapılacak detaylı bir tespit çalışması ile belirlenebileceği, herhangi bir taşıma kararı alınmasından önce konu hakkında ilgili kurumların (Vakıflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri v.b) görüşlerinin ve muvafakatlarının alınması, ilçe belediyelerin sınırları içerisinde kalan nişan taşlarının tespitlerinin yapılarak, ilgili Belediyelerce Kurulumuza iletilmesine karar verildi." denen nişan taşlarından Şişli ilçesi sınırları içinde bulunan nişan taşlarının taşınıp taşınamayacağının belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasının istendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.04.2018 tarih ve 75383205-165.02.02-E.330705 sayılı yazısı ve Müdürlük uzmanlarının 07.05.2018 tarihli raporu, sıra 381, C-5, Müt-30, 34.35.222 (K-26) sayılı işlem dosyaları eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

• İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, 824 ada, 2 parselde, Teşvikiye Camisi'nin avlusunda bulunan, Sultan III. Selim'in tuğrasını taşıyan nişan taşının korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine;

• İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, 824 ada, 2 parselde, Teşvikiye Camisi'nin avlusunda bulunan, Sultan II. Mahmud'un tuğrasını taşıyan nişan taşının korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine;

• İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, 844 ada, 24 parselde, Çınar Apartmanı'nın bahçesinde bulunan, Sultan II. Mahmud dönemine ait nişan taşının korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine;

• İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, Valikonağı Caddesi ile Rumeli Caddesi'nin kesiştiği köşede, 830 ada, 9 parselin önünde yer alan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.05.1996 tarih ve 7730 sayılı kararıyla yerinde muhafaza edilmesi gerektiğine karar verilen, Sultan Abdülmecid dönemine ait dikili taşın koruma grubunun I olarak belirlenmesine;

• İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi, 777 ada, 22 parselde, Harbiye Polis Karakolu'nun yanında bulunan, Sultan Abdülmecid dönemine ait dikili taşın korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine;

2863 sayılı yasanın 20. maddesi ve 21.01.2016 tarih ve 4103 sayılı kararımız uyarınca, anılan nişan taşlarından/dikili taşlardan hangilerinin naklinde zorunluluk görüldüğüne ilişkin detaylı bir tespit çalışmasının ve konu hakkında ilgili kurumların (Vakıflar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri v.b) görüşlerinin ve varsa muvafakatlarının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine; nakil taleplerinin bu belgelerin iletilmesinden sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.

5280/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5259/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5260/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5261/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5262/1-1

—————

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5263/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, yayın listesi, iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Telf.: 0478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Altayistik ve dil ilişkileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Gıda ambalajlama üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik  Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Sayısal kamera tasarımı ve görme tabanlı kalite kontrol sistemleri konusunda doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Spor İl/İlçe müdürlerinin stratejik yönetim uygulamaları ve karar verme yöntemlerinin belirlenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi Bölümü/Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Türk İslam sanatları alanında doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Gürcü Dili ve Edebiyatı anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Gürcü Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü/Rus Dil Bilimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Rus Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

5367/1-1


İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 19.06.2018

Son Başvuru Tarihi    : 03.07.2018

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

Adayların Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

Rektörlük   : 444 76 96

Fax             : (212) 621 45 03

 

Fakülte

Bölüm/ Program

Kadro Unvanı

Adet

Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

5369/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, yönergeye uygun olarak doldurulmuş puan cetveli,  bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 6 adet dosyayla (1 adette CD halinde) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

İlan Tarihi                     : 19.06.2018

Başvuru Tarihi              : 19.06.2018

Son Başvuru Tarihi       : 03.07.2018

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

İLAN ŞARTI

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Enstrumental Analiz Cihazları kullanımında deneyimli olup, eğitim sertifikalarına sahip olmak ve toprak, su, bitki materyalleri ile ağır metaller alanında çalışmaları bulunmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Botanik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Likenlerin sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Dental materyallerden salınan artık monomerlerin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

5340/1-1