19 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30453

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


12 ADET HT 65000 TİPİ YHT SETİNE YENİ TİP VAGON ALT KAPAK SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DE/E LOKOMOTİFLERİN BODEN SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10.000 KG SENTETİK BODEN YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


117 ADET ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ A3 AĞ YAZICISI VE 117 ADET BASKI YÖNETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ KARARI

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ KARARI

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE SONUÇ KARARI

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığından:


T.T.K. İHTİYACI OLARAK 71 KALEM MUHTELİF ÇELİK MALZEME TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YOL İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                  :  E.L.İ. Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/ MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)        Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

ELİ Müdürlüğü’ne ait Dereköy mevkiinde bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde kömür torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi.

2018-303020

2018-965

27.06.2018

14.00

270 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

5347/1-1


12 ADET HT 65000 TİPİ YHT SETİNE YENİ TİP VAGON ALT KAPAK SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/304441

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  12 Adet HT 65000 Tipi YHT Setine Yeni Tip Vagon Alt Kapak

3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3  Gar-ANKARA/TÜRKİYE.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 19/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5319/1/1-1


DE/E LOKOMOTİFLERİN BODEN SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10.000 KG SENTETİK BODEN YAĞI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/304471

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 309 05 15/71519 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi                  :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  10.000 Kg Sentetik Boden Yağı

3 - İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3  Gar-ANKARA/TÜRKİYE.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 20/07/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5319/2/1-1


117 ADET ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ A3 AĞ YAZICISI VE 117 ADET BASKI YÖNETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı 117 adet çok fonksiyonlu renkli A3 ağ yazıcısı ve 117 adet baskı yönetim yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5392/1-1


İHALE SONUÇ KARARI

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:

Konu: İzmir İli, Bayındır İlçesi, Demircilik Mahallesi 661 Ada 4 Parselde kayıtlı arsa vasfındaki toplam 4270 m² lik taşınmazdaki (9/4270) hissesine karşılık gelen (9 m²) lik taşınmazın kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” Yöntemiyle Satışı

İhale Tarihi ve Saati   :  15.05.2018/15:00

İhale Yöntemi            :  Pazarlık Usulü

Karar Tarihi                :  15.05.2018

Muhammen Bedel      :  1.200,00 TL

KARAR: 3.500,00 TL bedelle ihalede muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren Serpil YILDIZ’a ihale şartnamesi çerçevesinde taşınmazın satılmasına, Serpil YILDIZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İDARE lehine irat kaydedilmesine,

İhalede 3.300,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Levent ERBİL’e ihale şartnamesi çerçevesinde taşınmazın satılmasına, Levent ERBİL’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İDARE lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı 08/06/2018 tarihli ve 15/116 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

5393/1/1-1


İHALE SONUÇ KARARI

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:

Konu: İzmir İli, Konak İlçesi, Tepecik Mahallesi 7806 Ada 3 Parselde kayıtlı arsa vasfındaki toplam 5001,26 m² lik taşınmazdaki (15912/250063) hissesine karşılık gelen (318,24 m²) lik taşınmazın kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” Yöntemiyle Satışı

İhale Tarihi ve Saati   :  10.05.2018/14:00

İhale Yöntemi            :  Pazarlık Usulü

Karar Tarihi                :  10.05.2018

Muhammen Bedel      :  2.850.000,00 TL

KARAR: 2.851.000,00 TL bedelle ihalede muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren DİKKAYA TEKNİK MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.ne ihale şartnamesi çerçevesinde taşınmazın satılmasına, DİKKAYA TEKNİK MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İDARE lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı 08/06/2018 tarihli ve 15/116 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

5393/2/1-1


İHALE SONUÇ KARARI

TCDD 3. Bölge Müdürlüğünden:

Konu: İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi 263 Ada 2 Parselde kayıtlı arsa vasfındaki toplam 3892 m² lik taşınmazdaki (25/2400) hissesine karşılık gelen (40.54 m²) lik taşınmazın kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” Yöntemiyle Satışı

İhale Tarihi ve Saati   :  15.05.2018/14:00

İhale Yöntemi            :  Pazarlık Usulü

Karar Tarihi                :  15.05.2018

Muhammen Bedel      :  12.000,00 TL

KARAR: 20.500,00 TL bedelle ihalede muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren Hasan EKŞİ’ye ihale şartnamesi çerçevesinde taşınmazın satılmasına, Hasan EKŞİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İDARE lehine irat kaydedilmesine,

İhalede 19.500,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Hayati V.TALVİ’ye ihale şartnamesi çerçevesinde taşınmazın satılmasına, Hayati V.TALVİ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer hükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İDARE lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı 08/06/2018 tarihli ve 15/116 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

5393/3/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                                                         :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                                         :  Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/ YALOVA

c) Telefon No                                                  :  226 833 8570-1-2-3

d) Faks No                                                      :  226 833 8574

e) E-mail Adresi                                              :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili Personelin Adı-Soyadı/Unvanı            :  İsmet KARAYAVRU-Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale Konusu Satılacak Yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2386

11

4.515,99

2

2786

1

6.201,48

3

2787

2

3.464,06

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye İlişkin Bilgiler;

a) İhale Usulü                                                  :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin Yapılacağı Adres                           :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

c) İhale Tarihi                                                  :  11.07.2018

d) İhale Saati                                                    :  15.00

e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri                       Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu - Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale Dokümanının Görülebileceği Yer       :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Yer   : Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a) Tekliflerin Sunulacağı Yer                     :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/ YALOVA

b) Son Teklif Verme Tarihi (İhale Tarihi)        :  11.07.2018

c) Son Teklif Verme Saati (İhale Saati)           :  15.00

6 - İşin Tahmin Edilen Bedeli                          :  2386 ada 11 nolu parsel için 4.516.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Beşyüzonaltıbin Türk Lirası) dır.

                                                                            2786 ada 1 nolu parsel için 6.202.000,00.-TL. dir. (Altı Milyon İkiyüzikibin Türk Lirası) dır.

                                                                            2787 ada 2 nolu parsel için 3.465.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Dörtyüzatmışbeşbin Türk Lirası) dır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2018 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi germektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’uncu maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’inci maddesi doğrultusunda 11.07.2018 günü saat 15.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

5346/1-1


T.T.K. İHTİYACI OLARAK 71 KALEM MUHTELİF ÇELİK MALZEME TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel:   0 372 259 47 94 - 259 47 77

                                                     Faks: 0 372 253 12 73 - 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı/Kalem

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

Muhtelif Ebadlı Çelik Malzeme

71

 

b) Teslim yeri                            :  Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü fatura muhteviyatı malzemeler için Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Ambarı, diğer Müessese Müdürlükleri fatura muhteviyatı malzemeler için Müessese ambarlarıdır. Malzemelerin boşaltılması firmaya ait olacaktır.

c) Teslim tarihi                           :  Çelik malzemeler 60 günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  09/07/2018 Pazartesi - Saat 15.00

c) Dosya no                               :  1812023

d) İhale kayıt no                         :  2018/281010

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

5 - Malzemelerde çapak, çizik, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar bulunmamalıdır. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit edilen imalat hatalı malzemeler uygun olan yenileri ile firmaca ücretsiz olarak değiştirilecektir. İmalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

5.1. Firmalar şayet var ise teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir.

5.2. Kısmi teslimat yapılabilecektir. Firma teslimatla birlikte ilgili her ürüne ait test sertifikalarını (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre Mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) vereceklerdir. Yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 fiyat avantajı uygulanacaktır.

5.3. Sipariş miktarlarının yaklaşık %8 oranına kadar fazlalık veya noksanlık kabul edilecektir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

6.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda sırası ile istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgelerdeki belgeler tutarına (yüksek olan) göre ve erken teslim süresi esas alınacaktır.

6.2. İstekliler tekliflerini (TL.) Türk Lirası olarak vereceklerdir.

7 - İhale, İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yolu ile ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanlarının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo ile gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 09/07/2018 Pazartesi Saat 15.00 kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

15.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır ilan olunur.

Yerli malı teklif eden yerli istekliye %15 fiyat avantajı

5218/1-1


YOL İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait yol inşaatı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Yusufizzettin Köyü Cad. 1 No: 14 Kadirli/OSMANİYE

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) (57,70ha) alanına ait yol inşaatı yapım işi

b) Yapılacağı Yer                      :  Kadirli/OSMANİYE

c) İşe Başlama Tarihi                 :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                             :  31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)   :  3.096.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :     216.720 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve Saati                       :  28/06/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Yusufizzettin Köyü Cad: 1 No: 14 Kadirli/OSMANİYE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Yönetim Kurulu Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5268/2-2


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kısım

Sıra No

İli

İlçesi

Mahalle

Pafta No

Ada No

Parsel No

Alan/m2

Hisse

Cinsi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

(%10)

AÇIKLAMA

3/4

1/4

1. Kısım

1

İstanbul

Beşiktaş

Dikilitaş

59

1397

30 (61 ve 62 nolu bağımsız bölümler)

201,00 m2

Güner ÖZAKIN

İstanbul Üniversitesi

Daire

1.720.000,00 TL+KDV

172.000,00 TL

2.235,00 Metre kare arsa üzerindeki 93,00 m2 ve 108 mlik daire (2 ayrı daire fiziksel olarak tek daire olarak kullanılmaktadır.)

2. Kısım

2

Bebek

66

1656

38 (17 nolu bağımsız bölüm)

130,00 m2

Güner ÖZAKIN

İstanbul Üniversitesi

2.850.000,00 TL+KDV

285.000,00 TL

2.740,00 metre kare arsa üzerindeki 130,00 mlik daire

3. Kısım

3

Muğla

Datça

Emecik

34

866 (10 nolu bağımsız bölüm)

  94,00 m2

Güner ÖZAKIN

İstanbul Üniversitesi

1.000.000,00 TL+KDV

100.000,00 TL

1.900,00 metre kare arsa üzerinde 94,00 m2 daire

 

Mülkiyetin 1/2 hissesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 3/4 hissesi Güner ÖZAKIN'a ait yukarıda İli, İlçesi, pafta no, ada no, parsel no, tahmini bedeli geçici teminatı ve vasfı yazılı taşınmazlar 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 313 nolu tebliği gereğince ihale komisyonu önünde tekliflerini artırma suretiyle 16/07/2018 Pazartesi günü saat 11:00'de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini 500,00- TL bedel karşılığında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosundan temin edebilirler.

Üniversitemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

1 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

A - İSTEKLİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE

a) Nüfus cüzdan sureti,

b) Kanuni İkametgah Belgesi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d) %10 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont (Türk Parası, limit dahilinde mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu)

e) Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı

f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname

g) Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vermek zorunludur

B - İSTEKLİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE,

a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi

b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname

c) Temsilcinin kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösterir belge

ç) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge

d) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler

e) Vekaleten ihaleye katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

f) %10 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont (Türk Parası, limit dahilinde mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu)

g) Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı

h)Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu

ı) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname

i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vermek zorunludur

2 - Kısmi teklif verile bilinir.

3 - İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

4 - İhaleye katılacaklar satış şartnamesini 500,00- TL karşılığında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosundan alabilirler, İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait bilgiler Taşınmazlar Bürosunda görülebilir.

5 - Satışı yapılacak taşınmazlar kapalı teklif usulüne göre, daha sonra açık artırmaya dönüştürülerek isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini belirtmeleri suretiyle ihale edilecektir. Teminat yatıran istekliler pey sürmek zorundadır. Pey sürülmez ise teminat irat kaydedilecektir.

6 - Tahmini bedele vergi ve resimler dahil değildir. Vergi, resim ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

7 - Taşınmaz mal tesliminde toplam bedel üzerinden KDV alınacaktır.

8 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir.

9 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10 - İta Amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

11 - Satışa konu taşınmazlar mesai saati içerisinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosu ile irtibata geçilerek bulundukları yerde görünebilinir.

1. Kısım 1397 ada 30 parsel (61 ve 62 nolu bağımsız bölümler): Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Cad No 36 Sinan Apt. No 61 ve 62 Beşiktaş/ İSTANBUL

2. Kısım 1656 ada 381 parsel (17 nolu bağımsız bölüm): Bebek Mahallesi Çamlık Yolu Sokak İnci Apt. No 17 Beşiktaş/İSTANBUL

3. Kısım 34 pafta 866 parsel (10 nolu bağımsız bölüm): Emecik Çiftlik Aktur Kurucabük Koyu 63/2 Datça/MUĞLA

12 - İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosuna en geç ihale tarih gün saate kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

13 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim, harç, tellaliye, ilan bedeli vb. masraflar alıcıya ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.

14 - İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa, satış şartnamesi hükümleri uygulanır.

15 - Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ve ortakların her birinden istenilen belgeler ile noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi

İlan olunur.

5391/1-1