18 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30452

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 3 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ İLE TESİSE AİT MAKİNE VE EKİPMANLARIN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


400 GR. ORGANİK HEMŞİN ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE 2. EL ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 5.000 RULO STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


IP TELEFON SİSTEMİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 3 ADET TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Erzurum ili, Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde bulunan

A) 17.535,03 m2 miktarlı 12558 ada 1 nolu parsel,

B) 22.095,95 m2 miktarlı 12559 ada 1 parsel ve

C) 6.632,65 m2 miktarlı 12576 ada 1 nolu parsel ayrı ayrı satılacaktır.

Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle;

A. 12558 Ada 1 nolu parsel için 11.07.2018 günü saat 10.00 da,

B. 12559 Ada 1 nolu parsel için 11.07.2018 günü saat 14.00 da,

C. 12576 Ada 1 nolu parsel için 12.07.2018 günü saat 10.00 da,

TCDD. 4. Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Geçici teminat miktarı İhale konusu 12558 ada 1 ve 12559 ada 1 nolu parsellerin her biri için 1.000.000,00 TL, 12576 Ada 1 nolu parsel için 500.000,00 TL, olarak belirlenmiştir.

3 - Teklifler, İhalenin yapılacağı gün;

A. 12558 Ada 1 nolu parsel için 11.07.2018 günü saat 10.00’a,

B. 12559 Ada 1 nolu parsel için 11.07.2018 günü saat 14.00,a

C. 12576 Ada 1 nolu parsel için 12.07.2018 günü saat 10.00,a

kadar TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.

4 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

5 - İhale dokümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR 4100 0150 0158 0072 9347 8674 nolu iban numaralı hesabına, 12558 ada 1 ve 12559 ada 1 nolu parsellerin her biri için 1.000,00 TL, 12576 Ada 1 nolu parsel için 500,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

5215/1-1


AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ İLE TESİSE AİT MAKİNE VE EKİPMANLARIN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait Bolu İli, Merkez İlçe Yukarısoku Mahallesi 860. Sokak No: 9 adresinde, şehir merkezine 4 km uzaklıkta bulunan Bolu Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki 522, 534, 536, 1490 nolu parseller üzerinde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, tesise ait makine ve ekipmanların kiralanması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Usulü ile 30 (otuz) ay kiraya verilecektir.

2 - İhale 29.06.2018 Cuma günü saat 14:00’da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu Bolu Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki 522, 534, 536, 1490 nolu parseller üzerinde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, tesise ait makine ve ekipmanların muhammen bedeli, bir aylık kira bedeli 120.000,00 + KDV TL’dir. Geçici teminat 150.000,00 TL dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,

b. Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi,

c. Tüzel Kişiler için Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge,

d. İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

e. Tebligat için adres beyan belgesi,

f. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

g. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 150.000,00 TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

h. 500,00 TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,

i. İhaleye ait şartname ve ekleri (her sayfası ayrı ayrı imzalı olacak)

j. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

6 - İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar.

7 - İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

8 - İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

5308/1-1


OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 120.000 adet 435X380X255 mm’lik Oluklu Mukavva Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.06.2018 tarihi saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5084/1-1


400 GR. ORGANİK HEMŞİN ÇAYI KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 800.000 adet 400 gr. Organik Hemşin Çayı Kutu İskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (RİZE) 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.06.2018 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5040/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE 2. EL ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - “Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki ekonomik ömrünü tamamlamış ve 2. el araçların açık artırma ile satışı yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan yemekhane binasına 22.07.2018 tarih saat 11.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İhale 22.07.2018 tarihinde saat 12:30 ile 18:00 arasında Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan yemekhane binasında yapılacaktır.

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari şartnameye www.kizilay.org.tr/İhale İlanları internet adresinden ulaşılabilir.

5 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Biriminden ücretsiz temin edilebilir.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5329/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 5.000 RULO STRECH SUPER POWER SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan toplam 5.000 Rulo Strech Super Power kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü FİNANSBANK ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 17 TEMMUZ 2018 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 17 TEMMUZ 2018 günü saat 14:30’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5330/1-1


IP TELEFON SİSTEMİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı ihtiyacı IP Telefon Sistemi Ürünleri teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5344/1-1


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce çeşitli nedenlerle açığa çıkan I. Kategori Atık Yağların satışı; 09/05/2013 tarih, 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün ‘İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Satış Kayıt Numarası                          :  2018/01

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3     55330 Kutlukent TEKKEKÖY/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  362 266 8140 - 362 266 5249

c) Elektronik posta adresi                    :  10grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı.

 

S. NO

MAMÜL

MİKTARI

BULUNDUĞU YER

ATIK KODU

1

1. Kategori Atık Yağ

(Yaklaşık) 110.000 Kg.

10. Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Trafo Merkezleri

13.03.06

 

3 - Satış İhalesinin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - İhale Toplantı Salonu - İstiklal Mah. 2122. Cd. No: 3 Kutlukent Mevkii 55267 Tekkeköy/SAMSUN

b) Tarihi ve saati                                 :  26.06.2018 - 10:30

c) Doküman Satış Yeri                       :  TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü - Satın Alma ve Ticaret Şefliği- İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3   55330 Kutlukent TEKKEKÖY/SAMSUN

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Adres, telefon ve faks beyanı

4.1. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu işe uygun olarak düzenlenmiş Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Lisansı-Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İstekliler, belgelerin aslını ya da Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretini teklif ekinde sunması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olması zorunludur.

5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3   55330 Kutlukent TEKKEKÖY/SAMSUN adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Üç yüz Türk Lirası) karşılığı alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dâhil 120,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK SAMSUN/KUTLUKENT ŞB. IBAN: TR24 0001 5001 5800 7304 3137 83 no.lu hesaba açıklamalı olarak yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklif mektupları en geç 26.06.2018 Salı günü saat 10:30’a kadar TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü (Muhaberat Servisi) İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3   55330 Kutlukent TEKKEKÖY/ SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde, mektubunun süresi 24.09.2018 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

5339/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırları çerisinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

 

İli

İlçesi

Ada/Parsel

Arsa Alanı (m2)

Emsal

İmar Kullanımı

Emsal İnşaat Alanı (m2)

Toplam İnşaat Alanı (m2)

Yaklaşık Maliyet Bedeli (TL)

ANKARA

ÇUBUK

2628/1

5.757,00

2.00

Kentsel Servis Alanı

11.514,00

16.787,15

27.564.500,30

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2018 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 27.564.500,30-TL (YirmiyedimilyonbeşyüzaltmışdörtbinbeşyüzTürkLirası OtuzKuruş) dir.

2 - İhale 28/06/2018 Perşembe günü saat 14.00’de Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

A) Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi,

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2018 Yılı),

C) Noter tasdikli İmza sirküleri,

D) Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa),

E) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 27.564.500,30 TL x %3 = 826.935,01 TL (Sekizyüzyirmialtıbindokuzyüzotuzbeş TürkLirasıBirKuruş) Geçici Teminat vermesi,

F) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler:

1. İstekliler, Son 15 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %50’si kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-A ve üzeri Gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi ile Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, B Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi tevsik edilecektir.

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge,

3. Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair yeni tarihli belge,

4. Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler,

5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyan,

6. Son 3 yıla ait Şirket Cirosu,

7. İşin keşif bedelinin %15’i kadar kullanılmamış nakit kredi, %15’i kadar da banka referans mektubu verilecektir.

G) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde;

1) F/1 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise pilot firmanın taahhüt etmesi gereken iş bitirme miktarının % 40’ nispetinde,

2) F/2 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

3) F/3 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

4) F/4 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

5) F/5 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

6) F/6 bendi; Pilot firma ve diğer ortakları tamamını,

7) F/7 bendi; pilot firma tamamını, ortaklar ise %50 nispetinde münferiden karşılanacaktır.

8) E bendi; Geçici ve kesin teminat mektupları pilot firma ve/veya ortaklarınca müştereken karşılanacaktır.

H) Yer Görme Belgesi,

İ) Şartname Alındı Makbuzu,

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, Kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname Hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce saat 16:00’ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.

İlan olunur.

5194/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ MAL SATIŞ LİSTESİ

 

Sıra No

İlçesi

Mahalle

Ada/ Parsel

Blok

Katı

Bağ.

Böl. No

Oda

Sayısı

Niteliği

Net

Alanı (m²)

Emsal

Alanı (m²)

Takdir Edilen

Bedel (TL)

%3 Geçici

Teminat Bedeli

(TL.)

İhale Tarihi

İhale

Saati

1

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

A

ZEMİN

1

2+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

2

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

ZEMİN

2

2+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

3

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

ZEMİN

3

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

4

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

ZEMİN

4

3+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

5

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

27. KAT

135

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

6

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

27. KAT

136

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

7

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

28. KAT

137

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

8

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

28. KAT

138

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

9

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

29. KAT

139

2+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

10

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

B

29. KAT

140

2+1

MESKEN

101,00

120

360.000,00

10.800,00

28.06.2018

14.10

11

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

ZEMİN

2

2+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

12

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

ZEMİN

3

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

13

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

ZEMİN

4

3+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

14

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

3. KAT

18

2+1

MESKEN

101,00

120

330.000,00

9.900,00

28.06.2018

14.10

15

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

6. KAT

33

2+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

16

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

29.KAT

145

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

17

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

29.KAT

146

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

18

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

30.KAT

147

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

19

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

30.KAT

148

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

20

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

31.KAT

149

2+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

21

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

C

31.KAT

150

2+1

MESKEN

101,00

120

360.000,00

10.800,00

28.06.2018

14.10

22

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

ZEMİN

2

2+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

23

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

ZEMİN

3

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

24

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

ZEMİN

4

3+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

25

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

5. KAT

29

3+1

MESKEN

101,00

120

335.000,00

10.050,00

28.06.2018

14.10

26

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

31.KAT

155

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

27

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

31.KAT

156

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

28

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

32.KAT

157

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

29

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

32.KAT

158

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

30

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

33.KAT

159

2+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

31

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

D

33.KAT

160

2+1

MESKEN

101,00

120

360.000,00

10.800,00

28.06.2018

14.10

32

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

E

ZEMİN

1

3+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

33

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

E

ZEMİN

4

3+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

34

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

E

8. KAT

35

4+1

MESKEN

210,00

250

640.000,00

19.200,00

28.06.2018

14.10

35

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

E

15. KAT

63

4+1

MESKEN

210,00

250

650.000,00

19.500,00

28.06.2018

14.10

36

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

E

24. KAT

99

4+1

MESKEN

210,00

250

660.000,00

19.800,00

28.06.2018

14.10

37

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

F

ZEMİN KAT

1

2+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

38

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

F

ZEMİN KAT

2

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

39

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

F

ZEMİN KAT

4

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

40

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

F

18.KAT

73

4+1

MESKEN

170,00

200

620.000,00

18.600,00

28.06.2018

14.10

41

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

F

18.KAT

75

4+1

MESKEN

170,00

200

640.000,00

19.200,00

28.06.2018

14.10

42

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

F

20.KAT

84

3+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

43

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

F

25.KAT

101

4+1

MESKEN

170,00

200

620.000,00

18.600,00

28.06.2018

14.10

44

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

F

26.KAT

107

4+1

MESKEN

170,00

200

630.000,00

18.900,00

28.06.2018

14.10

45

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

ZEMİN KAT

1

2+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

46

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

ZEMİN KAT

2

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

47

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

ZEMİN KAT

4

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

48

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

9.KAT

38

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

49

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

10.KAT

41

4+1

MESKEN

170,00

200

600.000,00

18.000,00

28.06.2018

14.10

50

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

11.KAT

48

3+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

51

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

18.KAT

73

4+1

MESKEN

170,00

200

620.000,00

18.600,00

28.06.2018

14.10

52

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

18.KAT

75

4+1

MESKEN

170,00

200

640.000,00

19.200,00

28.06.2018

14.10

53

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

25.KAT

101

4+1

MESKEN

170,00

200

620.000,00

18.600,00

28.06.2018

14.10

54

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

G

26.KAT

107

4+1

MESKEN

170,00

200

630.000,00

18.900,00

28.06.2018

14.10

55

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

H

ZEMİN KAT

1

2+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

56

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

H

ZEMİN KAT

2

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

57

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

H

ZEMİN KAT

4

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

58

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

H

2.KAT

10

3+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

59

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

K

ZEMİN KAT

2

3+1

MESKEN

101,00

120

310.000,00

9.300,00

28.06.2018

14.10

60

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

K

ZEMİN KAT

3

2+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

61

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

K

ZEMİN KAT

4

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

62

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

L

ZEMİN KAT

2

3+1

MESKEN

101,00

120

310.000,00

9.300,00

28.06.2018

14.10

63

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

L

ZEMİN KAT

3

2+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

64

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

L

ZEMİN KAT

4

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

65

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

L

16.KAT

67

4+1

MESKEN

170,00

200

630.000,00

18.900,00

28.06.2018

14.10

66

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

L

21.KAT

87

4+1

MESKEN

170,00

200

640.000,00

19.200,00

28.06.2018

14.10

67

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

L

21.KAT

88

3+1

MESKEN

101,00

120

360.000,00

10.800,00

28.06.2018

14.10

68

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

L

22.KAT

89

4+1

MESKEN

170,00

200

680.000,00

20.400,00

28.06.2018

14.10

69

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

L

23.KAT

96

3+1

MESKEN

101,00

120

360.000,00

10.800,00

28.06.2018

14.10

70

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

M

10. KAT

42

4+1

MESKEN

210,00

250

690.000,00

20.700,00

28.06.2018

14.10

71

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

N

5. KAT

20

3+1

MESKEN

101,00

120

330.000,00

9.900,00

28.06.2018

14.10

72

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

N

8. KAT

34

4+1

MESKEN

210,00

250

680.000,00

20.400,00

28.06.2018

14.10

73

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

N

14. KAT

57

3+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

74

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

N

20. KAT

79

4+1

MESKEN

210,00

250

700.000,00

21.000,00

28.06.2018

14.10

75

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

N

20. KAT

80

3+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

76

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

ZEMİN

1

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

77

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

ZEMİN

2

3+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

78

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

ZEMİN

4

2+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

79

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

2. KAT

11

2+1

MESKEN

101,00

120

330.000,00

9.900,00

28.06.2018

14.10

80

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

20. KAT

101

2+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

81

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

26.KAT

127

2+1

MESKEN

101,00

120

390.000,00

11.700,00

28.06.2018

14.10

82

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

26.KAT

128

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

83

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

27.KAT

129

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

84

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

O

27.KAT

130

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

85

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

ZEMİN

1

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

86

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

ZEMİN

2

3+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

87

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

ZEMİN

4

2+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

88

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

4. KAT

22

3+1

MESKEN

101,00

120

330.000,00

9.900,00

28.06.2018

14.10

89

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

8. KAT

42

3+1

MESKEN

101,00

120

340.000,00

10.200,00

28.06.2018

14.10

90

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

12. KAT

62

3+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

91

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

22. KAT

112

3+1

MESKEN

101,00

120

360.000,00

10.800,00

28.06.2018

14.10

92

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

25.KAT

122

2+1

MESKEN

101,00

120

390.000,00

11.700,00

28.06.2018

14.10

93

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

26.KAT

124

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

94

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

P

26.KAT

125

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

95

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

R

ZEMİN

1

3+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

96

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

R

ZEMİN

2

2+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

97

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

R

ZEMİN

3

3+1

MESKEN

101,00

120

300.000,00

9.000,00

28.06.2018

14.10

98

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

R

ZEMİN

5

2+1

MESKEN

101,00

120

320.000,00

9.600,00

28.06.2018

14.10

99

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

R

24.KAT

118

2+1

MESKEN

101,00

120

390.000,00

11.700,00

28.06.2018

14.10

100

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

R

24.KAT

119

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

101

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

R

25.KAT

120

2+1

MESKEN

101,00

120

370.000,00

11.100,00

28.06.2018

14.10

102

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/11

R

25.KAT

121

2+1

MESKEN

101,00

120

350.000,00

10.500,00

28.06.2018

14.10

103

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29635/10

A

ZEMİN

2

3+1

MESKEN

101,00

120

240.000,00

7.200,00

28.06.2018

14.10

104

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29635/10

A

ZEMİN

3

3+1

MESKEN

101,00

120

220.000,00

6.600,00

28.06.2018

14.10

105

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29635/10

C

3.KAT

10

3+1

MESKEN

101,00

120

310.000,00

9.300,00

28.06.2018

14.10

106

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29635/10

C

16.KAT

63