13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

25.01.2018 tarihli ve 16862 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Selahattin ÇELEBİ (Denetçi No: 13442, Oda Sicil No: 12927) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 10.05.2018 tarihli ve E.2018/384 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Selahattin ÇELEBİ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 07.06.2018 tarihli ve 102186 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5265/1-1


Muş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

ADI VE SOYADİ              :  Leyla AVCI

UNVANI                            :  Ebe

GÖREV YERİ                    :  Bulanık Devlet Hastanesi

İLAN EDİLMESİ İSTENEN TEBLİGATIN ÖZETİ:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09/05/2018 tarih ve 1856 sayılı yazıları ile 692 Sayılı KHK ile 14/07/2017 tarihinde görevinden çıkarıldığı için soruşturma konusunda kişinin kamu görevinden çıkarılmasına esas alınan aynı suç kapsamında bulunduğundan teklif edilen cezanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı yazısı kendisine tebliğ edilmesi istenmektedir. İhraç edilmesinden ve adres bilgileri bulunmadığından dolayı yazının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31 Maddeleri gereğince tebliğen ilan olunur.

5214/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.16/678

Toplantı Tarihi ve No    : 24.11.2017 - 375                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.11.2017 - 9105                                             İZMİR

Manisa İli, Şehzadeler ilçesi, 1. Anafartalar Mahallesinde, İzmir 1 no’lu KTVKK’nun 02.06.1988 tarih ve 348 sayılı kararı ile belirlenen ve İzmir 2 numaralı KVKBK’nun 14.10.2011 tarih ve 139 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı onaylı Kentsel Sit alanı sınırları içerisinde kalan ve tescilli Yeni Hana bitişik konumlu olan ve 426 ada üzerinde bulunan taşınmazlara yönelik 11.08.2017 tarih ve 8617 sayılı kararımız doğrultusunda, Kurul Müdürlüğünün 21.09.2017 tarihli ve 3517 sayılı yazısına istinaden kurum görüşlerinin iletildiği Manisa Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 29.09.2017 tarihli ve 31218407-168.99-4172 sayılı yazısı, Şehzadeler Belediyesi Plan Ve Proje Müdürlüğünün 12.10.2017 tarihli ve 1448 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.11.2017 tarihli ve 1527 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, 1.Anafartalar Mahallesinde, Kentsel sit alanında kalan ve tescilli Yeni Hanın bulunduğu 426 ada üzerinde yer alan; 11.08.2017 tarih ve 8617 sayılı kararımız eki Liste 2’de belirtilen 11, 9, 8, 12, 13 parsellerde bulunan yapıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilerek yapı gruplarının 2(iki) olarak belirlenmesine, karar verildi.

5219/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığından:

AMASYA İLİ MERZİFON İLÇESİ GELİNSİNİ KÖYÜ ŞIRGAYIP KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1 - Amasya ili Merzifon ilçesi Gelinsini Köyü sınırları içerisinde kalan ve kireçtaşından boşalan Şırgayıp Kaynağı’nın ortalama debisi 20 l/s ve yıllık emniyetli verimi 0.6 hm3/yıl olarak belirlenmiştir.

2 - Şırgayıp Kaynağı Merzifon ilçesi içme suyu ihtiyacının yaklaşık %8’lik kısmını karşılamaktadır. Kaynak, çıkış noktasından itibaren yaklaşık 8 kilometrelik bir hat ile Merzifon ilçesine isale edilmiştir.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen, Amasya-Merzifon-Şırgayıp Kaynağı’na ait “Mutlak Koruma Alanı” ve “Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alan”, "6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve Resmi Gazetede yayınlanan 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik" ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı "İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre oluşturulmuştur.

4 - Mutlak Koruma Alanı için uyulması gereken şartlar Çizelge-1 ve Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alan için uyulması gereken İlave Tedbirler Çizelge-2 ile verilmiştir.

5 - Amasya ili Merzifon İlçesi Şırgayıp Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete ‘de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

Çizelge 1. “Mutlak Koruma Alanı”na ait bilgiler ve uyulması gereken kurallar.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

Mutlak Koruma Alanı

1

Ekteki haritada gösterildiği gibi, yarıçapı 100 m olarak belirtilen ve tam ortasında Amasya İli, Merzifon İlçesi, Gelinsini Köyü, Şırgayıp Kaynağının bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Şırgayıp Kaynağı Merkez olmak üzere 100 lik yarıçap ile belirlenen kaynak çevresi engelleyici mesnetler (duvar, tel) ile çevrilip, uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecektir.

2

Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

3

Mutlak Koruma Alanında yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

 

Çizelge-2. “Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler için İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alan”a ait bilgiler ve uyulması gereken kurallar.

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler İçin İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alan

1

Mutlak Koruma Alanı Dışındaki Faaliyetler için İlave Tedbirlerin Uygulanacağı Alanın sınırları ekteki haritada belirtilmiş olup, bu alandaki rezervuar birim olan Çalarasın Formasyonu ve Meryemdere Formasyonunun bir bölümünü kapsamaktadır.

2

Bu alanda, kentsel yapılaşma, iskan (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında, altyapı ve kanalizasyon eksikse, bunların tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılması sağlanacaktır.

3

Bu alanda, endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri kurulması, nükleer aktiviteler, gübre, çöp, moloz, çamur, pasa ve pestisitlerin depolanması, yok edilmesi, evsel, sanayi, madencilik vb. faaliyetlerin atıklarının atılması, kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dâhil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi, mezarlık yeri seçilmesi akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

4

Bu alan içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte yeraltısuyu yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları ve yeraltısuyu araştırması amacı ile her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

5

Bu alan içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez ve suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Bu alanda, madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. Ancak, ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeciliği ruhsatına sahip işletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımış oldukları süre sonuna kadar izin verilmiş olan üretim kapasiteleriyle faaliyetlerine devam edebilirler. İşletme sürelerinin bitiminden itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir. İlan tarihinden önce ilgili kurumlardan izin alan mermer ve taş ocağı işletmeleri, yeraltısuyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Her türlü artığın taşınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deşarj noktalarına deşarj etmeleri gerekmektedir.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\Ek-2.Koruma Alani Haritasi.jpg

5220/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Makamının 27/02/2018 tarihli oluru ile aşağıda açık kimliği yazılı bulunan firma ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip gerçek ve tüzel kişiler 1 (bir) yıl süreyle 4734 Sayılı Kanunun 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olup, bu karar 02/03/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 21/05/2018 tarihli ve 2018/675 Esas sayılı kararı ile vermiş olduğu yürütülmesinin durdurulması kararına istinaden, İçişleri Bakanlığı Makamının 07/06/2018 tarihli oluru gereğince yasaklama kararının uygulanmasının durdurulması hususu;

İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi:

Adı/Unvanı                                                      :  Promet Bilgi Sistemleri ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adresi                                                              :  Ehlibeyt Mahallesi 1242. Cadde Aykon Plaza No: 18/17-18 Balgat Çankaya Ankara

Vergi Kimlik/Mükellef No                              :  7330360099

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası                 :  Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                                      :  258760

Ortak ve/veya Ortaklarının                              :

Adı/Unvanı                                                      :  Mehmet ŞAHİN

Adresi                                                              :  Ümit Mahallesi 2483 Cadde (31. Cadde) Bahar Sitesi Lale Apartmanı No: 12-B/30 Yenimahalle Ankara

T.C. Kimlik No                                                :  16909048838

Ortak ve/veya Ortaklarının                              :

Adı/Unvanı                                                      :  Promet Enerji Üretim Anonim Şirketi

Adresi                                                              :  Ehlibeyt Mahallesi 1242. Cadde Aykon Plaza No: 18/17 Balgat Çankaya Ankara

T.C. Kimlik No                                                :  7330404852

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası                 :  Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                                      :  366997

Ortak ve/veya Ortaklarının                              :

Adı/Unvanı                                                      :  Active Filo Kiralama Servis Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi                                                              :  Gökkuşağı Mahallesi 1164 Cadde 6/20-D Çankaya Ankara

T.C. Kimlik No                                                :  0050555975

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası                 :  Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No                                      :  391551

İlanen duyurulur.

5258/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\yyy_Sayfa_10.jpg


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri Fesih edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

Standard/ Kriter No

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

KARAİBRAHİMOĞLU PETROL ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

28-HYB-47

TS 11939

21.02.2018

Firma İsteği

ALEV GÜNAYDIN - GÜNAYDIN OTOMOTİV

28-HYB-130

TS 12047 - TS 13231

28.02.2018

Firma İsteği

HACER ÖZTÜRK ÖZTÜRK GRUP İLAÇLAMA SAHIS

28-HYB-280

TS 8358

9.04.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÖZTÜRKLER KOLLEKTİF ŞİRKETİ AHMET CEMİL ÖZTÜRK MEHMET

RECEP ÖZTÜRK VE ORTAKLARI

28-HYB-229

TS 11939

9.04.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ŞEN-TEK GÜNDÜZ ŞENSOY

28-HYB-72

TS 10079

9.04.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GİRYAS ASANSÖR MAKİNA İNŞAAT GIDA HİZMET ALIM SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

28-HYB-264

TS EN 13015+A1 –

TS 12255

7.05.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FATİH OTOMOTİV PETROL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

28-HYB-208

TS 12047

7.05.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

BERAT AKKAYA- EVİMSE İNŞAAT

28-HYB-165

TS 10956

30.05.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

FATOĞLU İMALAT VE TİCARET HALİL İBRAHİM FAT BULANCAK ŞUBESİ

28-HYB-241

TS 12817

30.05.2018

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

5208/1-1


Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna “sözlü sınav”la atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.artvin.edu.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

 

BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 65 (altmışbeş) puan almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

1 - Başvuru Formu, (www.artvin.edu.tr web sitesinden temin edilecektir),

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSSP3 sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş,

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

 

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurum tarafından onaylı olması gerekmektedir.

 

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adet

Derece

Avukat

AH

1

6

 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Adres: Seyitler Yerleşkesi Orman Fakültesi Binası Kat: 3 ARTVİN)

SÖZLÜ SINAV KONULARI

- Anayasa Hukuku

- Medeni Hukuk

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku

- Medeni Usul Hukuku

- İcra ve İflas Hukuku

- İdare Hukuku

- İdari Yargılama Hukuku

- Ceza Hukuku

- Ceza Usul Hukuku

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

 

SINAV TAKVİMİ

İlan ve Başvuru Başlangıç Tarihi     :  13/06/2018

Son Başvuru Tarihi                          :  27/06/2018

 

SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınav Yeri                                        :  Rektörlük Toplantı Salonu (Seyitler Yerleşkesi Rektörlük Binası)

Sınav Tarihi                                     :  16/07/2018

Sınav Saati                                       :  13.00

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları www.artvin.edu.tr web adresinden yayınlanacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

5111/1-1


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Fakülte-Yüksekokulu

Bölüm

Adet

Unvanı

Açıklama

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Prof. Dr.

Yönetim ve Organizasyon Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

Hukuk Fakültesi

Hukuk

1

Doç. Dr.

Maliye Hukuku Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak ve

Mali Hukuk Alanında Çalışmaları Bulunmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

1

Doç. Dr.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Doçent Olmak.

Meslek Yüksek Okulu

Anestezi

1

Prof. Dr.

Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Uzman Olmak.

İlk Acil Yardım

1

Prof. Dr.

Kardiyoloji Alanında Uzman Olmak.

 

Başvuru Belgeleri:

1 - Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.

2 - Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3 - Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,

4 - Doçentler ve Dr. Öğr. Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,

5 - Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

7 - Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8. Km

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf              : 0342 211 80 80  

Fax             : 0342 211 80 81   

E-Mail        : info@hku.edu.tr

5239/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Alanında doçent olmak,  Hastane afet planı, acil ve afet triajı konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Alanında doçent olmak, Nefroloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak, Doksorubisin nefropatisi, sisplatin nefropstisi ve nötropenik hastalar hakkında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, tıp anatomi alanında doçent olmak, Pineal bez ve melatonin homonu ile ilgili çalışmış olmak.

Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji

Müzikoloji

Doçent

1

1

Piyano eğitiminde halk türküleri ve Türk halk müziği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Cumhuriyet dönemi Türk Şiiri üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçent olmak, aktüel ürün ve pazarlık konularında çalışmış olmak .

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Alanında doktora yapmış olmak, 16. yüzyıl mensur hikâye üzerine çalışmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

Alanında doktora yapmış olmak, Halk anlatıları bağlamında uygulamalı halkbilimi çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak, Babürname hakkında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Etnik ve ulusal temelli çatışmalar, stratejik yönetim konularında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Sosyal yardımlar ve yoksulluk üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, Depresyon hastalarında Neuman’ın sistemler modelinin kullanımı ile ilgili çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora yapmış olmak, Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Duygu Odaklı Çift Terapisi, Psikodrama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

3

Mimarlık lisans mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektrik Tesisleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Elektrik tesisleri alanında doktora yapmış olmak, Enerji sistemlerinde harmonik analizi konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

1

Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

5213/1-1


Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri, varsa yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, 13/06/2018 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (27/06/2018 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

 

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Havza Yönetimi

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Orman Botaniği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Psikiyatri Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Kültür, Kimlik Sosyolojisi Üzerine Çalışması Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Spor Yöneticiliği, Spor Yönetim Bilimleri veya Beden

 Eğitimi ve Spor Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Spor Yöneticiliği veya Spor Yönetim Bilimleri Alanında

Doktora Yapmış Olmak.

Artvin Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Orman Ekolojisi ve Toprağı Alanında Çalışmaları Olmak.

5110/1-1


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 13.06.2018

Son Başvuru Tarihi          : 02.07.2018

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO

SAYISI

KADRO

UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Restoratif Diş Tedavisi

Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Farmasötik Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak,

Obstetrik Anestezi konusunda deneyimli olmak.

1

Prof. Dr.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

1

Doç. Dr.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Uzmanı olmak, Kolon ve rektum cerrahisi ile ilgili deneyimli olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak,

Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi alanında deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil Tıp Uzmanı olmak.

1

Doç. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak,

Sosyal Pediatri alanında eğitim, deneyimi ve çalışmaları olmak.

1

Doç. Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak,

Çocuk acil alanında en az 5 yıl deneyimli olmak

1

Doç. Dr.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak,

Kas İskelet Ultrasonogifisi konusunda deneyimli olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Uzmanı olmak.

1

Doç. Dr.

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kardiyoloji Uzmanı olmak,

İnvazif Kardiyoloji konusunda deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Radyoloji Anabilim Dalı

Radyoloji Uzmanı olmak,

Abdominal radyoloji konusunda deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

Temel Tıp Bölümler Bölümü

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi Mezunu olmak,

Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

5138/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Doktora eğitimini İşletme alanında almış olmak. Havacılıkta Haberleşme Seyrüsefer Gözetim Sistemleri alanında uygulama tecrübesine sahip olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Doktora eğitimini Yönetim Organizasyon alanında almış olmak. Ulaştırma ve Lojistik alanında akademik çalışmalara sahip ve yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Uluslararası İktisat alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanında ders verme tecrübesine sahip olmak. Alanında akademik yayınları bulunmak.

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

Doktora eğitimini ve Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanında ders verme tecrübesine sahip olmak. Alanında uluslararası akademik yayınları bulunmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Avrupa Birliği (AB) - Türkiye İlişkileri alanında doktora eğitimi almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında Dış Ticaret ve/veya ilgili alanlarda ders verme tecrübesine ve yayımlanmış kitap çalışmalarına sahip olmak.

İşletme (İngilizce) *

Doktor

Öğretim Üyesi

1

İşletme, İktisat alanlarının birinden lisans mezunu olmak veya bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktorasını yapmış olmak.

* İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip (YÖKDİL, YDS veya denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından asgari 80 puan almış) olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Doktora eğitimini Jeoloji Mühendisliği alanında almış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı yetkisi olmak. Yükseköğretim kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisansüstü seviyesinde ders verme tecrübesine sahip olmak. Alanında uluslararası akademik yayınları bulunmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında Bilgisayar Mühendisliği alanında ders verme tecrübesine sahip olmak ve alanında uluslararası akademik yayınları bulunmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Isı Transferi, Kütle Transferi, Termodinamik, Kurutma Tekniği, İklimlendirme ve Soğutma Tekniği alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Fizik alanında almış olmak. İngilizce ders anlatma yeterliliğine sahip, Teorik Fizik alanında çalışmış ve yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Profesör

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Sosyoloji alanından almış olmak.

Doktor

Öğretim Üyesi

1

Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji veya Sosyal Medya alanlarından birinde doktora eğitimi almış olmak.

Psikoloji

Doktor

Öğretim Üyesi

2

Doktora eğitimini Psikoloji veya Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Doçentliğini Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında almış olmak.

Doçent

1

Doçentliğini Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında Gastronomi ve/veya ilgili alanlarda ders verme tecrübesine sahip olmak. Alanında uluslararası akademik yayınları bulunmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

2

Doçentliğini veya doktora eğitimini Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanlarından birinden almış olmak veya tıpta uzmanlığını Çocuk Hastalıkları alanında almış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak veya doktora derecesini Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji ya da ilgili alanlardan birinden almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ya da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından birinden almak veya doktora derecesini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ya da ilgili alanlardan birinden almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Profesör

1

Spor Bilimleri ve Performans Yönetimi alanında akademik çalışmaları bulunmak ve aynı alanda yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktora eğitimini Biyoloji alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında Fizyoloji, Tıbbi Laboratuvar Uygulamaları, Hematoloji ve İmmünoloji alanlarında ders verme tecrübesine sahip olmak. Alanında uluslararası akademik yayınları bulunmak ve bilimsel araştırma projelerinde görev almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans ve doktora eğitimlerini Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında Gastronomi ve/veya ilgili alanlarda ders verme tecrübesine sahip olmak.

5246/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım ve olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak Türkçe özgeçmişin de eklenerek Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Aranan Nitelik

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Profesör

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim dalında doçent unvanını almış ve Örgütsel stres konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Profesör

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim dalında doçent unvanını almış ve Spor pedagojisi, okul spor faaliyetleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

2

1

Spor Bilimlerinde Doçent unvanını almış olmak, Sporda ve engellilerde hareket asimetrisi ve lateralizasyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini farmakaloji alanında almış olmak, sistemik inflamatuvar yanıt, eikozanoitler ve mTOR konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Profesör

1

1

Analiz ve fonksiyonlar teorisi alanında doçentliğini almış, toplanabilme teorisinde matris ve mutlak Riesz toplanabilme üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Dilbilim alanında doçentliğini almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Çeviri

Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

Doçent

1

1

Fransızca Çeviribilim alanında doçentliğini almış, çeviri eleştirisi ve çeviri tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematiksel Analiz alanından almış ve yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Tekstil

Tekstil

Doçent

1

1

Doçentliğini Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği dalında almış olmak, fantezi iplik teknolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

İçel Sağlık Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Doçent

2

1

Doçentliğini doğum ve kadın hastalıkları hemşireliğinde almış, perinatal ruh sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Doçent

1

1

Doçentliğini Maliye bilim alanından almış ve karşılaştırmalı maliye politikası, kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Din Psikolojisi alanından almış ve Din psikolojisi, dini tutumlar, din ve önyargı, iman gelişimi ve dinsel fundemantalizm alanında çalışmaları bulunmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Arap Dili ve Belagatı alanından almış ve Arap Dili ve Belagatı alanında yazılmış eserlerle  ilgili tahkik çalışması yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Doktorasını restorasyon alanında yapmış, geleneksel konut yapıları ve koruma farkındalığı geliştirme üzerine çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Çocuk Cerrahisi dalından almış ve intestinal iskemi-reperfuzyon hasarlarının diafgram kasına elektrofizyolojik etkileri üzerine çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Patoloji alanından almış ve Nefropatoloji konusunda tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Üroloji alanında almış veEndoskopik taş cerrahisi, Renal Transplantasyon ve IVF-TESE konularında klinik tecrübeye sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

1

Doçentliğini Acil Tıp alanından almış ve Acil servisdeki üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda skorlarla ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, lenfoma konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Doçentliğini Anatomi alanından almış ve Erişkin ve fetus kadavra disseksiyonu ve baş-boyun bölgesinin cerrahi anatomisi üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Fizyoloji alanından almış ve Yürüme analizi ve yürüme enerji tüketimi konularında çalışmaları bulunmak.

5245/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/3037) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

* Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Dr. Öğr. Üyesi Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

11. Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.usak.edu.tr/ Personel Daire Başkanlığı web adresinden ulaşıp Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosu doldurularak eklenecektir.

12. %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

• Doktor Öğretim Üyesi Kadroları için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

• Son Müracaat Tarihi: 28/06/2018 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO

NO

KADRO

UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİMDALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

42

Doktor Öğretim Üyesi

1

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HİDROLİK ANABİLİM DALI

1

Su kullanımı ve tasarrufu üzerine çalışma yapmış olmak.

50

Doktor Öğretim Üyesi

1

MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MALZEME BİLİMİ ANABİLİM DALI

1

Nükleer Reaktör Yapısal Malzemeleri ve Slikon Şerit Dedektörler üzerine çalışma yapmış olmak.

410

Doçent

1

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ/TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK ANABİLİM DALI

1

 

TIP FAKÜLTESİ

283

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

1

 

376

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

 

390

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

1

 

394

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

1

Yanık Ünitesi hakkında Yöneticilik deneyimi olmak.

406

Doktor Öğretim Üyesi

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

1

 

417

Doktor Öğretim Üyesi

3

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

1

Girişimsel Radyoloji hakkında çalışmaları olmak.

434

Doktor Öğretim Üyesi

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/FİZİKSEL TIP REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

1

 

438

Doktor Öğretim Üyesi

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

1

 

450

Doktor Öğretim Üyesi

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

1

 

609

Profesör

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

1

 

611

Profesör

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

1

Laparoskopi ve IVF alanında çalışmaları olmak.

612

Profesör

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

1

 

613

Profesör

1

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

1

714

Doçent

1

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

1

715

Doçent

2

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

229

Doktor Öğretim Üyesi

1

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ/ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

1

Maliye alanında doktora yapmış olmak.

230

Doktor Öğretim Üyesi

1

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK ANABİLİM DALI

1

Lojistik alanında çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

193

Doktor Öğretim Üyesi

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

6

Doçent

1

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ/UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

1

 

614

Profesör

1

MATEMATİK BÖLÜMÜ/ANALİZ VE FONK-SİYONLAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

234

Doktor Öğretim Üyesi

1

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

1

 

368

Doçent

1

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİMDALI

1

Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitiminde almış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

7

Doçent

1

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

1

 

108

Doktor Öğretim Üyesi

1

YENİ MEDYA BÖLÜMÜ/YENİ MEDYA ANABİLİM DALI

1

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

158

Doktor Öğretim Üyesi

1

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/TASAVVUF ANABİLİM DALI

1

 

577

Doktor Öğretim Üyesi

1

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TEFSİR ANABİLİM DALI

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

107

Doktor Öğretim Üyesi

1

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

1

Ortadoğu Politikası üzerine çalışma yapmış olmak.

604

Profesör

1

İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

1

 

442

Doçent

1

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/BİREY VE TOPLUM SORUNLARI ANABİLİM DALI

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

262

Doktor Öğretim Üyesi

1

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ENDODONTİ ANABİLİM DALI

1

 

264

Doktor Öğretim Üyesi

1

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

1

 

5115/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 4 (dört) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla/İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 13 - 27 Haziran 2018

 

BİRİM

BÖLÜM/PROG./ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi

Prof. Dr.

1*

Göğüs Cerrahisi Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1*

Kalp ve Damar Cerrahisi Alanında Doçent veya Profesör olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1*

Kardiyoloji Alanında  Doçent veya Profesör olmak.

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Doçent

1*

Aile Hekimliği Alanında Doçent olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Doçent

1

Uluslararası Ticaret Alanında Doçent olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

Biyoloji alanında Doçent ve Profesör olmak.

* Türkçe Tıp

5287/1-1