13 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30450

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


10 ADET ORTOPEDİ AMELİYAT MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


2 KALEM T.T.Y.Y. ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


YOL İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından


ICP - MS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


SAFKAN ARAP TAYI (KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE) SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


65000 TİPİ YHT SETLERİNE MUHTELİF AMORTİSÖR SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 25 ADET HEMZEMİN GEÇİT İÇİN BAŞÜSTÜ KIRMIZI FLAŞÖRLÜ UYARI SİNYALİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ (MAKİNE FABRİKASI) FLANŞLI GLOP VANAVE SÜRGÜLÜ VANA MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 70.000 kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 26.06.2018 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 26.06.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı Macun Mah. No: 13/1 Yenimahalle / ANKARA

Tel: (0312) 397 33 65-66  Faks: (0312) 397 33 71-74

5271/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

Madde 2 - İhale 26.06.2018 Salı günü saat 10.30’da Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Madde 3 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerin 26.06.2018 saat 10.00’a kadar dış zarf içerisinde ihale komisyon başkanlığına (encümen) teslim edilmesi gerekmektedir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Madde 4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI

 

S. No

ADA

PARSEL

m²

PEŞİN MUHAMMEN BEDEL TL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL

1

9

10

2.015,98

3.447.325,80 TL.

103.420,00 TL.

 

Madde 5 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

6.1 - Kimlik Belgesi Fotokopisi.

6.2 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.

6.3 - İmza Beyannamesi, tüzel kişilik olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi

6.4 - Şartname alındı makbuzu.

6.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.6 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

6.7 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

6.8 - Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

6.9 - Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

6.10 - Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

6.11 - Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

6.12 - Adli sicil kaydı olmadığına dair belge.

Madde 7 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli üzerinden 3.447.325,80 TL (Üçmilyondörtyüzkırkyedibinüçyüzyirmibeşliraseksenkuruşnin altında olmamak üzere verilecektir.

Madde 8 - Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. Satışı yapılacak taşınmaz mal (arsa), 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V. istisnası olduğundan dolayı K.D.V. alınmayacaktır.

Madde 9 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir.

Madde 10 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. (Beşyüz) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu telefondan ulaşabileceklerdir.

Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah. ERZİNCAN

Telefon    : 444 9 024 Dahili 1118-1119  

Faks        : 0446 223 26 31

                 www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

5139/1-1


10 ADET ORTOPEDİ AMELİYAT MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ihtiyacı "10 adet Ortopedi Ameliyat Mikroskobu ", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve idari hususlara uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/06/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5286/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 6 Kat Konut Parseli işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

 

Mah.

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Miktar m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İLİCE

ARSA

21-L-4-A

4243

1

7022,81

8.250.000,00 (TL)

247.500,00 (TL)

 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 26.06.2018 Salı günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 26.06.2018 Salı günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5272/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çorum Merkez İbrahimçayırı Mahallesinde bulunan, imar planında “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” işaretli, aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

 

Mah.

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Miktar m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İbrahimçayırı

ARSA

21-K-3-A

3628

30

3768,23

8.000.000,00 TL

240.000,00 TL

 

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (Emlak-İstimlak Birimi) den 500,00 TL Karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 27.06.2018 Çarşamba günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun).

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 27.06.2018 Çarşamba günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5281/1-1


2 KALEM T.T.Y.Y. ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı olan 1.000.000 Adet 500 Gr. T.T.Y.Y. Filiz Çay Poşeti ve 1.000.000 Adet 1000 Gr. T.T.Y.Y. Filiz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.06.2018 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5022/1-1


OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 1.250.000 adet 435X335X315 mm’lik Oluklu Mukavva Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.06.2018 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir..

4893/1-1


ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğünden:

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü Araç Plaka Tanıma Sistemi Alımı İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Dosya Numarası                        :  2018/01

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İdil Cizre yolu 13. Km Düzova köyü Civarı Cizre/ŞIRNAK

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (486) 636 77 00 - 0 (486) 636 77 07

c) İhale dokümanının

  görülebileceği adres                          :  DHMİ Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi Teknik Blok İdil Cizre yolu 13. Km Düzova/ Cizre/ŞIRNAK

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal alımı 1 Adet “ARAÇ PLAKA TANIMA SİSTEMİ”

b) Teslim yeri                                      :  DHMİ Şırnak Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 45 (kırk beş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  DHMİ Şırnak Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu Teknik Blok Düzova/Cizre/ŞIRNAK

b) Tarihi ve saati                                 :  04.07.2018 Çarşamba Günü, Saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. Teklif edilen Araç Plaka Tanıma Sistemine ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar,

4.2.4. Araç Plaka Tanıma Sisteminin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar, (Genel Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)

4.2.5. Teknik şartnameye cevaplar, (Teklif konusu Plaka Tanıma Sisteminin özellikleri, açık ve net bir şekilde belirtilecektir. Şartnameye sırası ile cevap verilecektir. (Şartnamedeki özellikleri karşılar, aynısı, kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)

4.2.6. Araç Plaka Tanıma Sistemine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri üretim veya pazarlamasını yapmış olmak.” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye teklif ettiği ürününe ait yerli malı belgelerini sunması kaydı ile %15(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Biriminden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Şırnak Havalimanı Satın Alma ve İkmal Birimi - Teknik Blok İdil-Cizre yolu 13. Km Düzova/Cizre/ŞIRNAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (yetmiş beş) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5200/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Kurtuluş Mah. Afyon Caddesi Belediye İş Merkezi    D Blok Şuhut/AFYONKARAHİSAR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Organize Sanayi Bölgesine ait (114 ha) Yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu paket arıtma tesisi, Telekom ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Şuhut/AFYONKARAHİSAR

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)               :  13.066,075 TL

f) Geçici Teminatı                                   :  914.625,25 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  27/06/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kurtuluş Mah. Afyon Caddesi Belediye İş Merkezi D Blok Şuhut/AFYONKARAHİSAR adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5180/2-2


YOL İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait yol inşaatı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Yusufizzettin Köyü Cad. 1 No: 14 Kadirli/OSMANİYE

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) (57,70ha) alanına ait yol inşaatı yapım işi

b) Yapılacağı Yer                                   :  Kadirli/OSMANİYE

c) İşe Başlama Tarihi                              :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin Süresi                                          :  31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)               :  3.096.000 TL

f) Geçici Teminatı                                   :    216.720 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve Saati                                    :  28/06/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Yusufizzettin Köyü Cad: 1 No: 14 Kadirli/OSMANİYE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Yönetim Kurulu Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5268/2-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kahramankazan Belediye Başkanlığından

1 - Mülkiyeti Kahramankazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atatürk Mahallesi tapulamasına kayıtlı 221262 ada 2 parsel numaralı 1 (bir) adet arsanın; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazın Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 29.06.2018 Cuma günü saat 11:00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli İhale Şartnamesinde gösterilen tabloda ki gibi tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri

 

Mahalle

Cinsi

Ada

Parsel

Alanı (m²)

Niteliği

Arsa m² Bedeli (¨)

Toplam Bedeli (¨)

Geçici Teminat Bedeli (¨)

Atatürk

Arsa

221262

2

35.012,00 m²

Ticaret + Konut

¨ 520,00

¨ 18.206.240,00

¨ 550.000,00

5247/1-1


ICP - MS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

ICP - MS Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                      :  2018/297571

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                         :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                             :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

  internet adresi (varsa)                                 :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  Mal Alımı, 2 Adet ICP - MS (İndüktif Eşleşmiş

                                                                        Plazma - Kütle Spektrometresi Sistemi ve Yardımcı Donanımlar) (teknik şartnamede belirtilen ekipman, yardımcı donanımlar ve malzemeler dahil)

b) Teslim [yeri/yerleri]                                  :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarlarına.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren; 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                           :  25/06/2018 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

Teknik şartnameye göre, teklif veren İstekliler, satış sonrası cihaz için servis ve teknik hizmet verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili Bakanlıklardan alınan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman.

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik şartnameye verilecek cevaplar yine Teknik Şartnamenin ilgili maddelerine göre cevaplandırılacak ve teklif ekleri kapsamında sunulacaktır. Sunmayan İstekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5201/1-1


SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 56 baş Safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2- İhale 26.06.2018 tarihinde saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir.

4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

İlan Olunur.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

İzmir Yolu Üzeri 7. Km Karacabey / BURSA

Tel : 0 224 689 64 75-76

Fak : 0 224 689 64 96

5232/1-1


SAFKAN ARAP TAYI (KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE) SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi;

2016 - 2017 doğumlu 35 baş erkek ve 38 baş dişi tay olmak üzere toplam 73 baş Safkan Arap tayı açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 10.07.2018 Salı günü saat 13.00'de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım - Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL'dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM - Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA, Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir.

5 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

5195/1-1


65000 TİPİ YHT SETLERİNE MUHTELİF AMORTİSÖR SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/292400

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/71676 - 0312324 63 38

c) Elektronik Posta Adresi                     :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 576 adet Primer Düşey Amortisörü, 288 adet Sekonder Düşey Amortisörü, 144 adet Yanal Amortisörü ve 288 adet Sendeleme Amortisörü.

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 10/07/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5124/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN 25 ADET HEMZEMİN GEÇİT İÇİN BAŞÜSTÜ KIRMIZI FLAŞÖRLÜ UYARI SİNYALİ ALIMI VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/278659

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                                   :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  50 adet Baş Üstü Sinyal Direği ve Ekipmanları ve temeli.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25.06.2018 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5068/1-1


FABRİKAMIZ (MAKİNE FABRİKASI) FLANŞLI GLOP VANAVE SÜRGÜLÜ VANA MAL ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                               :  2018/293579

1 - İdarenin                                                  

a) Adresi                                                       :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 446 223 95 00 – 0 446 223 91 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın                           

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                           :  Flanşlı Globe Vana DN 40 TS EN 13789                               10 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 50 TS EN 13789                                 5 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 65 TS EN 13789                               20 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 80 TS EN 13789                               20 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 100 TS EN 13789                             40 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 125 TS EN 13789                             10 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 150 TS EN 13789                             25 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 200 TS EN 13789                             25 Adet,

                                                                  Flanşlı Globe Vana DN 250 TS EN 13789                             20 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 40 TS EN 1171                   10 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 50 TS EN 1171                   25 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 65 TS EN 1171                   15 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 125 TS EN 1171                 80 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 150 TS EN 1171                 80 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 200 TS EN 1171                 72 Adet,

                                                                  Sürgülü Vana Metal Yataklı DN 250 TS EN 1171                 80 Adet,

                                                                  Mal Alım İşi.

b) Teslim Yeri                                              :  Erzincan Şeker Fabrikası (Makine Fabrikası) Malzeme Ambarına.

c) Teslim Tarihleri                                        :  Vanalar 20 (Yirmi) Günlük Partiler Halinde 3 (Üç) Partide 60 (Altmış) Günde Teslim Edilecektir.

3 - İhalenin                                                  

a) Yapılacağı Yer                                          :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati             :  26/06/2018 Salı günü saat 14:00 de

4 - İhale: Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 26.06.2018 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Y.Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5237/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız “Fabrikamız Rafineri, Ham Fabrika, Meydan, Kazan Dairesi ve Türbin Dairesi Çürüyen Hat ve Depoların Bakım İşleri” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2018/294371

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası                :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi                    : -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Muhtelif çaplardaki dikişli çelik boru, dirsek ve sac levhaların (St37, Cr-Ni) demontajı ile bunların yerlerine St 37, Cr-Ni boru ve dirseklerin montajı ile St 37, Cr-Ni sac levhaların boyama dahil kaynakla birleştirilmesi işi için gerekli malzeme alımı ile birlikte kaynak yapım işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                       :  Sözleşmenin imzalanmasını ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmasına müteakip; 60 İş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  25.06.2018 - Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL, Kargo ile (KDV dahil) 170,00 TL, karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5217/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2018/298850

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

  Adresi                                                  :  Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

  Tel ve faks                                            :  Tel  : (0312) 540 10 00

                                                                  Faks: (0312) 540 16 60

  Elektronik posta adresi                         :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  TKİ Dodurga Kontrol Müdürlüğü’nün şehir içi ve şehirlerarası dış görevleri, bünyesinde bulunan rödövanslı sahaların kontrol, denetleme işleri ve diğer işlerinde kullanılmak üzere sürücüleri ile iki adet binek aracın, iki yıl süreyle, 144.000 Km kiralanması işi.

b) Yapılacağı Yer                                   :  T.K.İ. Dodurga Kontrol Müdürlüğü 19060 Dodurga/ ÇORUM

c) İşin Süresi                                          :  Yüklenici araçlarını işe başlatmak için Dodurga Kontrol Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur ve Kontrol Müdürlüğünce teşkil edilecek araç kabul komisyonu tarafından, araçlar istenilen özelliklerde olduğunun tespit edilmesi durumunda, yüklenicinin işe başlamasına izin verilecek olup işin süresi 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12

                                                                  Yenimahalle/ANKARA

4 - İhale Tarih ve Saati                           :  10.07.2018  14.00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) TKİ Dodurga Kontrol Müdürlüğü Dodurga/ÇORUM adreslerinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

c) İhale dokümanı bedeli 30,-TL (KDV dahil) dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin kat Oda No: DZ-25 Hipodrom Cad. No: 12  06330 Yenimahalle/ANKARA adresine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

5267/1-1


BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TP) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:

TDLHZM-40 TPAO ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT HER TÜRLÜ MAKİNE VE TEÇHİZATIN PLANLI BAKIM İŞLERİ HİZMET ALIMI TP Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği İhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                              :  2018/294157

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10  06530 ÇANKAYA/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                   :  312 207 20 00 - 312 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi                     :  ihale@tp.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

   internet adresi                                      :  https://www.tp.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktar                       :  Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü Bakım Onarım ve Nakliyat Başmühendisliğince faaliyeti yürütülen Planlı bakım atölyesindeki ve ihtiyaç duyulan tüm petrol sahalarındaki her türlü workover kuleleri, hareketli sondaj kuleleri, iş makinaları, hafif, ağır vasıta araçların ve ihtiyaç duyulan tüm makine ve teçhizatın Planlı Bakım İşleri için 2 (İki) adet personel ve 1 (bir) adet kamyon üzerine monteli seyyar yağlama setiyle, 36 (otuz altı) ay süre ile yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                                    :  Türkiye Petrolleri A.O Adıyaman Bölge Müdürlüğü Bakım Onarım ve Nakliyat Başmühendisliği Planlı Bakım Atölyesi, tüm petrol sahaları ve ihtiyaç duyulan tüm yerlerdir.

c) Süresi                                                 :  İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) aydır: Söz konusu hizmet alım işi 01.09.2018 tarihinde başlayacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10    06530 ÇANKAYA / ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  12.07.2018 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. a) Ağır vasıta ve İş makinaları Planlı bakım işleri

b) Motor ve Jeneratör Planlı bakım işleri

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığı TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Oda No: 603 Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10  06100 Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10  06530 Söğütözü - ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler söz konusu hizmet alımın tamamı için teklif verebilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

5266/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

 

Tablo-1

Taşınmazlara ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

Sıra No

İl/İlçe

Mahalle

Ada/ Parsel

Yüzölçümü

 (m²)

ASKİ'ye ait

Hisse

Cinsi

İmar Durumu

Birim Fiyat

(TL/m²)

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Başlama

Saati

1

Adana/

Yüreğir

Seyhan

11869/2

5,000.00

TAM

Arsa

TICK - 1.6

400.00

2,000,000.00

60,000.00

13:10

2

11869/3

5,000.00

TAM

Arsa

TICK - 1.6

400.00

2,000,000.00

60,000.00

13:20

3

11869/4

5,550.28

TAM

Arsa

TICK - 1.6

400.00

2,220,112.00

66,603.36

13:30

4

11869/6

4,673.25

TAM

Arsa

TICK - 1.6

450.00

2,102,962.50

63,088.88

13:40

5

11869/7

4,673.25

TAM

Arsa

TICK - 1.6

450.00

2,102,962.50

63,088.88

13:50

6

11869/8

4,673.25

TAM

Arsa

TICK - 1.6

450.00

2,102,962.50

63,088.88

14:00

7

11869/9

4,673.49

TAM

Arsa

TICK - 1.6

450.00

2,103,070.50

63,092.12

14:10

8

11869/10

5,239.00

TAM

Arsa

TICK - 1.6

400.00

2,095,600.00

62,868.00

14:20

9

11869/11

4,000.00

TAM

Arsa

TICK - 1.6

400.00

1,600,000.00

48,000.00

14:30

10

11869/12

4,000.00

TAM

Arsa

TICK - 1.6

400.00

1,600,000.00

48,000.00

14:40

11

11869/13

3,661.00

TAM

Arsa

TICK - 1.6

400.00

1,464,400.00

43,932.00

14:50

12

11869/14

3,662.00

TAM

Arsa

TICK - 1.6

420.00

1,538,040.00

46,141.20

15:00

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satışı  “ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği” hükümlerine göre "Pazarlık Usulü” ile ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Salonunda 19.06.2018 tarihinde ve yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır. Teklif artışları 10.000,00 TL ve katları şeklinde yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak olanlar, taşınmaz malların “Satış Şartnamesini” ASKİ Genel Müdürlüğü, Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde ihale saatine kadar bedelsiz alabilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıdaki listede yazılı geçici teminat bedelini ihale saatinden önce ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya Vakıflar Bankası Ticari Şubesi TR150001500158007265622779 ASKİ Genel Müdürlüğü hesabına yatırılması veya bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

4 - İhaleye katılacak tüzel kişiler İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ve (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış) halen faaliyette bulunduğuna dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekâletnameyi, Özel kişiler adına ihaleye katılacak kişiler özel kişiyi temsil ettiğine dair noterden tasdikli vekâletnameyi vermeleri şarttır.

5 - İsteklilerin ihale saatine kadar ASKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatını yatırmış olduğuna dair makbuzu veya teminat mektubunu, satış şartnamesini, tasdikli ikametgâh ilmühaberi (2018 yılına ait olacak), nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi kimlik fotokopisi evrakları ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare veya komisyon sorumlu değildir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. İhalenin onaylanmasına istinaden oluşacak satış bedeli ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerine veya ASKİ Genel Müdürlüğü banka hesaplarına tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde  peşin veya %25'i peşin geriye kalan bedel eşit 2 taksitle 2 ay içerisinde yatırılacaktır. Taksit Ödemelerinin gecikmesi durumunda taksit bedeline günlük kanuni faiz uygulanacaktır. Taşınmazların tescil işlemleri ihale bedelinin eksiksiz olarak ödenmesinden sonra gerçekleştirilecektir. Satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra müşteri, taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden bir talepte bulunamaz.

7 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa (Ceza ve Yasaklamalar ile ilgili hükümler hariç.) tabi olmayıp, ihale ASKİ İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

5216/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

İli

İlçesi

Mah/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Hazine

Payı

Cinsi

Tahmini Satış

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1.

Kırşehir

Merkez

Özbağ Erevik Mahallesi

391

21

45.787,01

32324,48

Kireç Fabrikası

1.454.602,00

290.920,40

28.06.2018

10:45

2.

Kırşehir

Merkez

Özbağ Örcün Mahallesi

578

4

58.786,74

Tam

Arsa

3.527.500,00

705.500,00

28.06.2018

11:00

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihalesine çıkarılmıştır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3 - Satış İhalesi Yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı)

c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası

d) Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge

5 - Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6 - Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.kirsehirdefterdarligi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

4819/1-1