12 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30449

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


150 ADET FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


350.000 ADET AÇI KILAVUZ PLAKASI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMLERİNDE R:200’DEN DAR KURPLARDA RAY YAĞLAMA SİSTEMİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Siirt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


150 ADET FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 150 adet fotokopi makinesi teknik özellikler listesine, Ricoh MP C2504, Toshiba Studio 2500AC veya Canon C3025İ marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik özellikler listesinin, marka/modelinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik özellikler listesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5248/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından muhtelif taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

NO

İHALE KONUSU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL)

1

Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar; 111444 ada,1 parsel, 44.260,00 m²

750.000

2.500

2

Ankara/Gölbaşı/Oyaca-İmar; 429 ada, 7 parsel, 933,00 m²

1.000

100

3

Ankara/Gölbaşı/Oyaca-İmar; 118 ada, 2 parsel, 1.699,00 m²

1.000

100

4

Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62173 ada, 2 parsel, 3.782,00 m²

30.000

100

5

Ankara/Yenimahalle/Susuz; 62161 ada, 12 parsel 2.467,00 m²

20.000

100

6

Ankara/Etimesgut/Eryaman; 63394 ada, 1 parsel 5.857,00 m²

300.000

1.000

7

Ankara/Sincan/Osmaniye; 3033 ada, 2 parsel 20.835,00 m²

600.000

5.000

8

Adıyaman/Besni/Aşağı Sarhan; 145 ada, 2 parsel 42.241,00 m²

25.000

100

9

Artvin/Murgul/Göktaş; 237 ada, 1 parsel, 4.400,25 m²  

1.000

100

10

Artvin/Murgul/Göktaş; 237 ada, 11 parsel, 12.588,40 m²

3.000

100

11

Artvin/Murgul/Petek; 137 ada, 2 parsel, 649,66 m2 ve 4 parsel, 1.043,75 m2 araziler bir bütün halinde

500

100

12

Bitlis/Merkez/Saray; 413 ada, 1 parsel, 7.823,57 m²  

25.000

100

13

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 4 parsel, 5.488,89 m²

400.000

500

14

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 5 parsel, 4.000,00 m²

300.000

500

15

Edirne/Merkez/Kirişhane; 2241 ada, 6 parsel, 4.000,00 m²

300.000

500

16

İstanbul/Tuzla/Aydınlı; 147 ada, 1 parsel, 19.931,26 m²

400.000

500

17

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 97 parsel, 1.442,12 m² 

15.000

100

18

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 98 parsel, 5.360,71 m²

15.000

100

19

Kars/Merkez/Yenimahalle; 512 ada, 99 parsel, 5.450,94 m² 

15.000

100

20

Muğla/Yatağan/Bencik Merkez; 161 ada, 7 parsel, 25.512,70 m² arazi ve üzerindeki yapılar ile 163 ada, 1 parsel 727,69 m² arazi bir bütün halinde

25.000

100

21

Van/İpekyolu/Çarşı; 1061 ada, 69 parsel, 308,90 m² ve 1061 ada, 70 parsel, 1.395,65 m² araziler üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde

500.000

500

 

1 - İhaleler için son teklif verme tarihi 06.07.2018’dir

2 - İhaleler, “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir.

3 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.

4 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecektir. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

5 - İhale konusu taşınmazlar için hazırlanan Şartname bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.            TR400001001745387756615738,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O.        TR220001500158007287550667,

- T. Halk Bankası A.Ş.                  TR250001200945200083000006

numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcı (Ortak Girişim Grubu olması halinde, üyelerden birinin ismi olması da yeterlidir) ile ihaleye konu taşınmaz ismi belirtilecektir. Şartname için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6 - Her bir ihale için ayrı Şartname alınması zorunlu olup, son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine elden teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Tel: (312) 585 82 70-(312) 585 81 90

Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

5253/1-1


350.000 ADET AÇI KILAVUZ PLAKASI (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2018/277069

İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü - Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  www.tcdd.gov.tr (afyonbetontravers@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 350.000 Adet Açı Kılavuz Plakası (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 28/06/2018 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde veya http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- IBAN No: TR230001500158007282440204 nolu hesabına KDV dahil 100,00 TL bedel yatırılmak sureti ile temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4976/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖ SİSTEMLERİNDE R:200’DEN DAR KURPLARDA RAY YAĞLAMA SİSTEMİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt                                           :  2018/268327

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                                :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                                 :  6 Adet Ray Yağlama Sistemi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.06.2018 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4977/1-1


HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/290631

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                              :  60 adet hava soğutucusu, teknik şartname ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  26.06.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 26.06.2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5175/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 219 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 18.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla satışı yapılacaktır. Satış listemizin 1, 2, ve 3. sırasında bulunan bağımsız bölümler hisseli olup ihaleye giren istekliler bu gayrimenkullerde belediyemize ait hisse miktarı için teklif vermiş olacaktır.

1 - Şartname ve ekleri ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

2 - İhale 28/06/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Sıra No

SATIŞI YAPILACAK YER

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

1

Yakınca Mah. 398 Ada 1 Parsel (Dükkan)

1.611.241,41 TL

48.338,00 TL

2

Yakınca Mah. 393 Ada 1 Parsel (Asma Katlı Depolu Dükkan) A Blok Zemin 33

1.134.492,19 TL

34.035,00 TL

3

Yakınca Mah. 393 Ada 1 Parsel (Asma Katlı Depolu Dükkan) A Blok Zemin 34

1.134.492,19 TL

34.035,00 TL

4

Bostanbaşı Mah. 253 Ada 3 Parsel (Dükkan) A Blok Zemin 37

973.150,00 TL

29.195,00 TL

5

Bostanbaşı Mah. 253 Ada 3 Parsel (Dükkan) A Blok Zemin 38

973.150,00 TL

29.195,00 TL

 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

a) Taşınmaz mal satış şartnamesi,

b) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, imzası bulunmayan kişi veya firmaların dosyaları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için)

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

g) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6 - Teminat makbuzları ve belgeler 28/06/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

5193/1/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 02/05/2018 tarih ve 219 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 18.01.2018 tarih ve 22 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

1 - Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

2 - İhale 26/06/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 1. ve 45. Maddelerine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4 - İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

SIRA NO

SATIŞI YAPILACAK YER

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

1

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dubleks Mesken) – C1-A Blok No:1

498.000,00 TL

14.940,00 TL

2

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dubleks Mesken) – C1-A Blok No:2

501.000,00 TL

15.030,00 TL

3

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dubleks Mesken) – C1-A Blok No:3

477.000,00 TL

14.310,00 TL

4

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dubleks Mesken) – C1-B Blok No:2

506.000,00 TL

15.180,00 TL

5

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dubleks Mesken) – C1-A Blok No:4

470.000,00 TL

14.100,00 TL

6

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dubleks Mesken) -C1-C Blok No:2

501.000,00 TL

15.030,00 TL

7

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dükkan) İşyeri Blok No:1

334.000,00 TL

10.020,00 TL

8

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dükkan) İşyeri Blok No:2

132.300,00 TL

3.969,00 TL

9

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dükkan) İşyeri Blok No:3

108.360,00 TL

3.250,80 TL

10

Gedik Mah. 394 Ada 31 Parsel (Dükkan) İşyeri Blok No:4

131.040,00 TL

3.931,20 TL

 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

a) Taşınmaz mal satış şartnamesi,

b) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, imzası bulunmayan kişi veya firmaların dosyaları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

g) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

i) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescilli) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

6 - Teminat makbuzları ve belgeler 26/06/2018 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

5193/2/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 28 Haziran 2018 Perşembe günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

 

S. NO

MAHALLE

ADA/

PARSEL

DURUMU

ALAN

MUHAMMEN BEDEL.

KDV. DÂHİL DEĞİL

GEÇİCİ TEMİNAT

  1

Fatih Mahallesi

347/3

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,44 m2

100.000 TL

3.000 TL

  2

Fatih Mahallesi

347/4

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

  3

Fatih Mahallesi

347/5

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

  4

Fatih Mahallesi

347/6

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

  5

Fatih Mahallesi

347/7

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

  6

Fatih Mahallesi

347/8

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

  7

Fatih Mahallesi

347/9

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

  8

Fatih Mahallesi

347/10

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

  9

Fatih Mahallesi

347/11

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

10

Fatih Mahallesi

347/13

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

11

Fatih Mahallesi

347/14

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,45 m2

100.000 TL

3.000 TL

12

Fatih Mahallesi

347/15

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

13

Fatih Mahallesi

347/17

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,46 m2

100.000 TL

3.000 TL

14

Fatih Mahallesi

347/25

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

15

Fatih Mahallesi

347/27

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

16

Fatih Mahallesi

347/28

Bir Katlı Betonarme Dükkan

54,00 m2

100.000 TL

3.000 TL

17

Fatih Mahallesi

347/75

Bir Katlı Betonarme Dükkan

200,36 m2

250.000 TL

7.500 TL

 

 

 

 

 

 

 

1

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

2

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (8)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

3

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (9)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

4

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (6)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

5

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

6

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (8)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

7

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (9)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

8

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (10)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

9

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

10

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

11

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

12

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

13

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

14

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

15

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

16

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

17

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

18

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

19

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F3 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

20

İkizoluk Mevki

96

Cafeterya+Lokanta

162,99 m2 - 188,44 m2

300.000,00 TL

15.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

1

Gazi Mahalle

225/8

Ticaret Merkezi 5. Kat (Büro)

129,96 m2

130.000,00 TL

3.900,00 TL

2

Gazi Mahalle

225/8

Ticaret Merkezi 5. Kat (Büro)

122,46 m2

125.000,00 TL

3.750,00 TL

 

1 - Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin İkizoluk Mevki 96 parsel en az % 5’i diğer kalanlar ise en az % 3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin İkizoluk Mevki 96 parsel en az % 5’i diğer kalanlar ise en az % 3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale ondört gün sonra  12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 28 Haziran 2018 Perşembe günü Saat: 09:30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 5 (yüzde Beş) ile % 3 (yüzde Üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında % 5 geçici teminatı ile % 3 teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

Fatih Mahallesi (Birkatlı Betonarme Dükkan) Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Bir Katlı Betonarme Dükkânlara ait ödemelerin % 30’u peşin, geriye kalan % 70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Bir Katlı Betonarme Dükkân (Lokantaya) ait ödemenin % 25’i peşin, kalan % 75’lik kısım ise 5 eşit taksitte ödemesi yapılacaktır.

İkizoluk Mevkii (Tahıl Borsası) Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Büro ve Depolara ait ödemelerin % 30’u peşin, geriye kalan % 70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Cafeterya+Lokantaya ait ödemelerin % 25’i peşin, kalan % 75’lik kısım ise 5 eşit taksitte iki ayda bir ödemesi yapılacaktır.

Ticaret Merkezindeki iki büronun ödemesi; 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resmi harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İlanen duyurulur.

5160/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 28/06/2018 Perşembe günü saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE YER ALAN TAŞINMAZLAR

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay/Payda

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

1

12517

4

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

4.369,39

1/1

870,00

3.801.369,30

114.042,00

2

12517

5

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

4.242,87

1/1

870,00

3.691.296,90

110.738,00

3

12517

6

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

4.335,36

1/1

870,00

3.771.763,20

113.153,00

4

12523

2

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

3.995,59

1/1

870,00

3.476.163,30

104.285,00

5

12523

3

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

3.577,29

1/1

870,00

3.112.242,30

93.368,00

6

12523

4

Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

3.440,06

1/1

775,00

2.666.046,50

79.982,00

7

12523

5

Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

3.606,19

1/1

775,00

2.794.797,25

83.844,00

8

12523

6

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

4.278,46

1/1

870,00

3.722.260,20

111.668,00

9

12523

7

Ticaret+Konut E=2.50 Yençok=24.50 m

3.838,77

1/1

870,00

3.339.729,90

100.192,00

PALANDÖKEN İLÇESİ KAZIM YURDALAN MAHALLESİNDE YER ALAN TAŞINMAZ

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay/Payda

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

1

12476

9

Ticaret+Konut E=2.00 Taks=0.30

8.463,59

1/1

325,00

2.750.666,75

82.520,00

ÖDEME ŞEKİLLERİ

MAHALLE

PEŞİN SATIŞ

TAKSİTLİ SATIŞ

Osmangazi

Satın alınan bedel üzerinden %3 indirim

%50 peşin, kalan %50 si 20 ay eşit taksit

Kazım Yurdalan

Satın alınan bedel üzerinden herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.

%50 peşin, kalan %50 si 10 ay eşit taksit

 

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 28/06/2018 Perşembe günü saat 13:45’ e kadar teslim edilebilir. Şartname bedelleri 250,00 TL’dir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi

14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

4971/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Siirt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)

 

İLİ

İLÇESİ

MAH/KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

CİNSİ

İMAR

DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ

SİİRT

ERUH

Ekindüzü

Köyü

176

13

18.562,00

İlköğretim Okulu

Binası ve Bahçesi

İMARSIZ

MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI-

PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil)

2.832.324,26 TL

SİİRT

ERUH

GÖL KÖY

150

7

8.481,00

Okul Alanı

İMARSIZ

MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI-

PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil)

2.832.324,26 TL

SİİRT

ERUH

GÜLEÇLER

KÖYÜ

141

1

3.982,00

Okul Alanı

İMARSIZ

MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK İLKÖĞRETİM OKUL BİNASI-

PROJE BEDELİ = (%10 Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil)

2.832.324,26 TL

 

 

 

 

 

 

Toplam

8.496,972,79 TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 2)

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

CİNSİ

İMAR

DURUMU

TAŞINMAZIN RAYİÇ BEDELİ (TL)

SİİRT

MERKEZ

DOĞAN

621

1

171.805,60

İMARSIZ

1.718.056,00 TL

SİİRT

MERKEZ

DOĞAN

426

11

 63.681,24

İMARSIZ

   955.218,60 TL

SİİRT

MERKEZ

DOĞAN

630

1

 93.043,54

 

İMARSIZ

   930.435,40 TL

SİİRT

MERKEZ

GÖKÇEBAĞ

 MERKEZ

 

1478

 14.688,00

 

İMARSIZ

1.468.800,00 TL

SİİRT

MERKEZ

GÖKÇEBAĞ

MERKEZ

 

1017

 22.300,00

 

İMARSIZ

2.230,000,00 TL

SİİRT

MERKEZ

DOĞAN

1374

1

 1.663,77

 

KONUT ALANI

   332.754,00 TL

SİİRT

MERKEZ

DOĞAN

1371

5

   994,53

 

KONUT ALANI

   198.906,00 TL

SİİRT

MERKEZ

YAĞMURTEPE

146

7

 1.014,77

 

KONUT ALANI

   710.339,00 TL

Toplam

8.544.509,00 -TL

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, 19.07.2018 tarihinde saat 14:00’de Siirt Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde Müdür odasında pazarlık usulü ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 3 adet ilköğretim okul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 8.496,972,79- TL maliyetli, MEB-2004.40 PROJE NUMARALI 8 DERSLİK olmak üzere 3 adet İlköğretim Okul Binası inşaatına karşılık, tablo 2 de belirtilen 8 (sekiz) adet ve toplam 8.544.509,00 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 47.536,21 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Geçici teminat bedeli 1.281.676,35 - TL dir.

5 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL’dir.

6 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler, (toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesi, toplam inşaat bedelinin en az %20’sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri ile şartnamenin 10. maddesinde belirtilen diğer belgeler),

b) Geçici teminat olan 1.281.676,35 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

5209/1-1