11 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30448

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İller Bankası Anonim Şirketinden:

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İller Bankası Anonim Şirketinden:

KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

1 - YARIŞMANIN ADI

Yarışmanın adı; “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması”dır.

2 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.

3 - YARIŞMANIN AMACI

Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

4 - YARIŞMANIN KONUSU

Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel değişimler küresel ölçekte olduğu kadar ülkemizde de planlı ve kimlikli olmayan yapılaşmaya, estetik değerlerin göz ardı edilmesine ve yapıların görsel, mekânsal ve çevresel özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kent kimliğinin önemli bileşenlerinden biri olan kamu binalarında da bunun yansımaları görülmektedir.

Tüm dünyada yapılaşmaya dair bu sorunların çözümü için sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı gündeme gelmiştir.

Sürdürülebilir mimari; çevre ve gelişme sorunlarını çözmeye yönelik, bütüncül, stratejik, planlı bir yapılaşma şeklidir. Böylece morfolojik özellikleriyle olduğu kadar, yörenin toplumsal, kültürel ve ekonomik altyapısına da katkıda bulunarak, çevreye duyarlı bir mimari pratik öngörmektedir.

Ayrıca, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel kimlik, malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanır. Sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel bağlamlarda yere uyarlanmış, gelecek nesillere ulaşacak sonuçları düşünen binalar üretmeyi hedefler.

Bu tanım ve açıklamalar ışığında, sürdürülebilir mimarlığın ana öğelerinin, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği, yere özgü tüm doğal koşulların dikkate alınması, toplumsal ve kültürel yapıya uygunluk, mimari kimlik, yerel malzeme kullanımı, ekonomik çözümler ve kalıcılık olduğu söylenebilir.

Ülkemizde de bu mimarlık yaklaşımına uygun kamu binalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yarışmacılardan beklenen, yukarıda belirtilen ana öğeler doğrultusunda, kamu binalarımız için tasarım aşamasında özgün ve yenilikçi mimari öneriler geliştirmeleridir.

Belirtilen hedef ve beklentilere uygun olarak; farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat.

Yarışmacılar yukarıda belirtilen şehirlerden sadece birini seçecek bu yarışmanın başka bir projesinde katılımcı ya da danışman olamayacaktır. Ekte söz konusu şehirle ilgili verilen bilgi ve dokümanları kullanacaklardır.

5 - YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER

Sürdürülebilir mimarlık kavramını esas alarak; kamu binalarını özgün ve kimlikli birer değer olarak yeniden yorumlayan, kentsel yaşam ve mekân kalitesini iyileştirici ve arttırıcı, yaratıcılığı ve özgünlüğü olan fikir projeleri için yarışmacılardan;

• Kamu yapıları için, kent imgesine, kimliğine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak özgün ve kimlikli bir mimari konsept geliştirmeleri;

• Tematik / kavramsal tasarım anlayışı ile açık, yarı açık ve kapalı alanların oluşturduğu mekânsal dizilim ve işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması hususlarının göz önünde bulundurulduğu fikirler geliştirmeleri;

• Kentsel doku mirasına ait izler ile özgün mimari ve kentsel dinamikleri esas almaları;

• İnsanın sosyal ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartları karşılayan, yeterli konfora sahip işlevsel ve erişilebilir binalar tasarlamaları;

• Sosyal ve kültürel ilişkilerin, modern hayatın gereklilikleri ve teknolojilerine göre yeniden ele alındığı ve biçimlendirildiği kamusal hizmet mekânları kurgulamaları;

• Tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlayan özgün bir tasarım oluşturmaları;

• Çevreyi korumayı temel alan; iklim, ekosistem ve enerji etkin;

• Bina ölçeğinde entegre çevre yönetimini (atık yönetimi, su yönetimi, karbon salınımı vb.) esas alan yaklaşımlar üretmeleri;

beklenmektedir.

6 - İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı                                                   :  İller Bankası Anonim Şirketi

Adresi                                              :  Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Çukurambar   Çankaya / ANKARA

Telefon Numarası                            :  +90 312 508 70 00

Web Adresi                                      :  www.kamubinalaritasarimi.com

Elektronik Posta Adresi                   :  info@kamubinalaritasarimi.com

7 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılmak isteyenler 10 Eylül 2018 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.

Yarışmaya mimarlar katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve mühendislikler vb.) bir ekip oluşturulabilir.

Öğrenciler ekipte “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. Konunun niteliğine bağlı olarak diğer meslek gruplarından danışmanlık hizmeti alınabilir.

Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

• Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

• Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile kendilerine bildirilecektir.

8 - BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve 30 TL şartname bedelini dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir. Ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına, ekip başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.

Yarışma şartname bedeli olan 30 TL “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” açıklaması ile İller Bankası Anonim Şirketi veznesine (İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA) yatırılması veya EFT MERKEZ BANKASI İLBANK Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” havale/EFT edilerek alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne (İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı - Altındağ/ANKARA) elden veya e-posta ortamında (info@kamubinalaritasarimi.com) ibrazı gerekmektedir.

Yarışmaya ait şartname ve ekleri ilgili web adresinden (www.kamubinalaritasarimi.com) temin edilebilecektir.

9 - JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı )

Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)

Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)

Yusuf Hakan BEKTAŞ (İller Bankası A.Ş. Daire Başkanı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Y. Erdal KAYAPINAR (Yüksek Şehir Plancısı)

Prof. Dr. Gülser ÇELEBİ (Mimar-Çankaya Üniversitesi)

Prof. Dr. Dicle AYDIN (Mimar-Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Tuncer ÇAKMAKLI (Mimar)

Gürol BARONCELLİ SAĞIROĞLU (Mimar)

İkram ÇETİN (Mimar)

Ayşegül UMUTLU (Çevre Yüksek Mühendisi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Doç. Dr. İdil AYÇAM (Mimar- Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu- Selçuk Üniversitesi)

Dr. Hayri ULVİ (Şehir Plancısı- Gazi Üniversitesi)

Dr. Merve TUNA KAYILI (Mimar- Karabük Üniversitesi)

RAPORTÖRLER

Ali Rıza DEMİREL (Şehir ve Bölge Plancısı)

İlknur TEKİN (Mimar)

Umut AYANOĞLU (Mimar)

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Filiz ÇELEBİ (Mimar)

Gülay EMERCE (Uzman)

Gökhan DOĞAN (Uzman)

Özlem DURAN (Y. Mimar)

Berna ÇENGEL KOÇ (Mimar)

Ferdi TAĞA (Uzman Yrd.)

10 - YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması dokümanları www.kamubinalaritasarimi.com web sayfasından görüntülenip, indirilebilecektir.

İmzalanmak üzere, yarışmaya katılacakların şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-1) ile projelerinin yarışma sonrasında İdarece yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdiklerine dair belge (EK-2) talep edilecektir.

11 - YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Yarışmacılar, seçtikleri ildeki (Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat) arsa verilerini (EK-3 ve Ekleri) kullanarak o il için belirtilen işlevlere yönelik yapılar tasarlayacaklardır. Yarışmacılardan, bu işlevleri o ile özgü kültürel ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulamaları beklenmektedir.

Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin gereksinimlerini de gözeterek kendileri oluşturacaktır.

Yarışmacılar, seçtikleri ilin özgün coğrafi, sosyo-kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısını referans alarak kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini;

Kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanan idari, kültürel ve sosyal işlevlere yönelik senaryoları ve aktivite örüntülerini,

Yapı - mekân - doku tipolojilerini,

Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir.

Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, siluet vb. görsellerle desteklenen bir çalışma sunulacaktır.

Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur.

TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER:

İhtiyaç Programları

Seçilen il ile ilgili EK-3 ve Ekleri’nde belirtilen işlevleri içerecek ve verilen toplam inşaat alanına uygun olacak biçimde, ilin ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanacaktır.

Kavramsal Plan ve Şemalar

Yarışma alanının çevresiyle ilişkilerini gösteren kavramsal pafta; alanın kent bütünü içinde konum, önem ve ilişkilerini gösterecek, ulaşım, yapılaşma, işlevsel kabuller, sirkülasyon gibi tasarım yönlendiricilerini ve yaklaşımını anlatacak, tasarım kriterlerini açıklayacaktır.

Vaziyet Planı (Ölçek: 1/500)

Vaziyet planında projenin çevre ile olan ilişkisi gösterilecektir.

Planlar, Kesitler, Görünüşler (Ölçek: 1/200)

Her bir yapıya ilişkin bütün farklı kat planları (tefrişli), en az 2 adet kesit ve tüm yönlerden görünüşler çizilecektir. Kat planlarının altına ilgili katın toplam metrekaresi yazılacaktır.

Üç Boyutlu Görseller

Tasarım kararlarını en iyi şekilde anlatacak, projenin farklı açılarından olmak üzere en az 6 adet genel görsel ile projenin özelliklerini vurgulayan en az 4 adet detay (dış cephe ve iç mekan) görselin oluşturulması beklenmektedir.

Mimari Açıklama Raporu

Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere; özgün yaklaşımlarını anlatan, tasarım kriterleri ile problem tariflerini en doğru şekilde ifade eden, vizyonu ve kentsel dokuyla kurulan ilişkiyi anlatan, mimari tasarımları açıklayan A4 formatında, 12 font, en fazla 3 sayfalık açıklama raporu hazırlamaları beklenmektedir.

Sunum

Yarışmacılar, proje tesliminde istenenleri aşağıda belirtilen proje paftası formatlarına uygun olarak basılı şekilde idareye teslim edecektir.

1) Paftalar A1 boyutunda ve en fazla 4 adet olacak, yatay olarak asılacakları düşünülerek tasarlanacaklardır.

2) Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. (Projeler üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)

3) Bütün paftalar fotoblok şeklinde teslim edilecektir.

4) Proje sahibinin belirleyeceği 5 rakamdan oluşacak rumuz, tüm paftaların sağ üst köşesinde 1x4 cm ebadında, çevresinde kapatılmasına imkân sağlayacak yeterli boşluk bırakılarak yazılacaktır.

5) Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır.

USB Flash Bellek

Yukarıda istenen tüm bilgi ve belgeler (tüm görseller, metinler vs.) ayrıca dijital olarak uygun boyutlu tek bir USB Flash Bellek içerisinde; üzerine yapıştırılacak düz beyaz etikete sadece rumuz yazılmış şekilde proje ile birlikte İdareye teslim edilecektir. (Paftalarda yer alan tüm görseller ayrı ayrı 300 dpi çözünürlükte ve tiff formatında “görsel klasörü” adı altında, tüm metinler ve açıklama raporu Word formatında “metinler klasörü” adı altında USB Flash Bellek içerisine kaydedilecektir.)

Animasyon

Yarışmanın sonuçlanmasını müteakip; ödül alan proje sahiplerinden tasarımı en iyi ifade edecek şekilde, yüksek çözünürlükte (en az 720p) AVI, MOV, MP4 formatlarından birinde, en az 1 dakika en fazla 3 dakika uzunluğunda animasyon filmi hazırlaması istenecektir.

12 - SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, şartname ve ekleri hakkındaki sorularını 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” raportörlüğünün info@kamubinalaritasarimi.com e-posta adresine göndereceklerdir.

Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek; tüm sorular ve bu soruların cevapları, 9 Temmuz 2018 tarihinde yarışmanın web sitesinde (www.kamubinalaritasarimi.com) ilan edilecektir.

Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir.

Soruların cevapları yayınlandıktan sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişikliğin yapılması söz konusu değildir.

13 - YARIŞMADAN ÇIKARMA

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

• Şartnamede belirtilen esaslara uymayan projeler,

• Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin kimliğini belli edecek şekilde el yazısı ile yazılmış notlar bu işaretlerden sayılır),

• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,

• Şartname satın almamış veya şartname satın aldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlardır.

14 - KİMLİK ZARFI

Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el yazısı olmamak koşulu ile- "Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması" başlığı yazılı bir zarf içinde;

• Şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-1)

• Muvafakatname (EK-2),

• Yarışmacı/Yarışmacıların Ad ve Soyadları,

• Ekip başına ait resmi kurum onaylı lisans diploması örneği,

• Adres ve iletişim bilgileri (Adı, soyadı, detaylı posta adresi, mail adresi, yarışmacıya ulaşılabilecek 2 adet telefon numarası)

bulunacaktır.

Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacaktır. Projeden ekip halinde katılanların her biri müştereken ve müteselsilen sorumludur. Danışmanlar ve yardımcılar bunun dışındadır.

15 - RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak raportörlüğe teslim edilecek; tüm paftaların ve açıklama raporunun her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine tekrarlanmayan ve sıralı olmayan beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) bir rumuz yazılacaktır. Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” ibaresi, rumuzu ve teslim adresi (Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü, İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı Adres: Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA) yer alacaktır.

16 - YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı                              :  11 Haziran 2018

Sorular için son gün                         :  2 Temmuz 2018

Cevapların İlanı                                :  9 Temmuz 2018

Proje Teslim Tarihi                          :  10 Eylül 2018

Jüri Toplanma Tarihi                        :  20 Eylül 2018

Sonuçların Açıklanma Tarihi           :  25 Eylül 2018

Kolokyum ve Sergi Tarihi                :  Yarışmanın web sitesinde ilan edilecektir.

17 - PROJELERİN TESLİM ŞARTLARI

Projelerin en geç 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Kargo ile teslim edilen projelerin, teslim tarihi ve saatinden önce kargoya teslim edilmesi ve 4 iş günü içinde raportörlüğe ulaşması gerekmektedir. Kargo teslim makbuzu raportörlüğe aynı gün içerisinde e-posta ile iletilecektir. 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kimlik zarfı ve ambalajların üzerine beş rakamlı “Rumuz” ve “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” başlığı yazılacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

Proje Teslim Adresi:

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü

İller Bankası Anonim Şirketi Proje Dairesi Başkanlığı

Adres                                               :  Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA

İletişim                                             :  +90 312 303 37 68 / 303 33 81

Faks                                                 :  +90 312 303 37 99

18 - DEĞERLENDİRME, ELEME VE SEÇME ŞEKLİ

Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonunda 1., 2., 3.lük ödülüne değer görülen projeler ve mansiyona değer görülen 3 proje seçilecektir.

19 - SONUÇLARIN İLANI

Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında, ayrıca yarışma web sitesinde (http://www.kamubinalaritasarimi.com) ve “www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacaktır.

20 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

1.lik ödülü                                        :  100.000-TL (Net)

2.lik ödülü                                        :    80.000-TL (Net)

3.lük ödülü                                       :    60.000-TL (Net)

3 Adet Mansiyon                             :    20.000-TL (Net)

Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 6.000-TL (net) ödenecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

21 - SERGİ ve KOLOKYUM YERİ

Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, yarışmanın ödül töreni, kolokyum ve sergisine ilişkin yer ve tarih bilgileri yarışmanın web sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler duyurulan tarihten itibaren Ankara’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır.

22 - HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Yarışmacılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; İller Bankası Anonim Şirketi’nin bu durumda uğrayabileceği her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.

Ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır.

İdarenin, uygulama projelerini yaptırma taahhüdü yoktur. Ancak İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini ödül kazanan veya satın almaya uygun görülen tasarım sahibine, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde diğer ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle seçilen tasarımın uygulama projelerini yaptırabilir.

Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak her türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.

Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde yarışmayı düzenleyen İdareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri aracılığı ile teslim alırlar. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

23 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması halinde Ankara Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

5087/1-1


Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından:

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 500 adet.

- KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının;

KPSS17, KPSSP18, KPSS22, KPSS23, KPSS27, KPSSP28, KPSS47 ve KPSS48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos 2018 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır.

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınav yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

IV - SINAV BAŞVURUSU:

- Başvurular 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesindeki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

- 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

VI - DEĞERLENDİRME:

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not yazılı sınav ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür.

- Giriş Sınavında başarılı olmak için:

a) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.

b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

c) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’den az olmaması gerekir.

- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Giriş sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %5’in ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

- En başarılı %5’in tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır.

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR:

- Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

 - Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden temin edilebilir.

- Adaylar, sınav notlarını Vergi Denetim Kurulu başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinden öğrenebileceklerdir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

İlan olunur.

5157/1-1


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım yayınlarını içeren CD’ye de ekleyerek Rektörlüğümüze ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren CD’yi 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilan tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Beyin ve Sinir Cerrahi

Profesör

1

- Çocuk Beyin Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Radyoloji

Profesör

1

- Meme görüntüleme konusunda tecrübe ve bu konuda uluslararası yayın yapmış olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

- Dermoskopi konusunda deneyimli olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

- Pulmoner emboli, akut derin ven trombozu ve periferik arter hastalıkları konusunda deneyimli olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Gastroentroloji Doçenti olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

- Yenidoğan uzmanı olmak.

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

- Radyoterapi uzmanı olmak.

Genel Cerrahi

Doçent

1

- Transplantasyon cerrahisinde deneyimli olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent

1

- Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak.

 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

 

Doçent

1

- Anestezi uzmanı olmak.

 

Doçent

1

- Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

 

Doçent

1

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

 

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0 216 500 44 44

5089/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek; bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukuku

Profesör

1

Hukuk Fakültesi mezunu ve "iş ve sosyal güvenlik hukuku" alanında doçentliğini almış, en az 3 yıl bu alanda profesör olarak çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Maden İşletmesi

Profesör

1

Maden Mühendisliği alanında doçentliğini almış, kaya mekaniği, maden ekonomisi ve iş güvenliğinde risk analizleri üzerine çalışmaları olmak.

 

İlgililere duyurulur.

5186/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

İlan

No

Birimi

Böl./ABD/ASD/Prog.

Unvanı

Drc.

Adet

Açıklama

1001

Fen Fakültesi

Zooloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji Alanında Almış Olmak. Zooloji Alanında Deneyimli Olmak.

1002

Fen Fakültesi

Topoloji

Profesör

1

1

Doçentliğini Matematik Alanında Almış Olmak. Topoloji Alanında Deneyimli Olmak.

1003

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Almış Olmak, Çocuk Nefrolojisi

Alanında Deneyimli Olmak.

1004

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Mikrobiyoloji Alanında Almış Olmak.

 

İlan olunur.

5187/1-1


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 25. Ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 11.06.2018 - 25.06.2018 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıra

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

1

İslami İlimler

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Prof. Dr.

1

- Tefsir alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- Arapça ders anlatabilme deneyimine sahip olmak.

- Arapça yazılmış yayınları bulunmak.

2

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

- Lisans, Yükseklisans ve Doktora öğrenimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.

- Eğitim-Öğretim ve araştırma tecrübesine sahip olmak.

- İyi derecede İngilizce bilmek.

- Kontrol Sistemleri alanında SCI veya SCI Expanded kapsamındaki dergilerde bilimsel yayınları bulunmak.

3

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Grafik Tasarım Bölümü

Prof. Dr.

1

- Grafik Tasarım alanında doktora /sanatta yeterlik yapmış olmak.

- Grafik Tasarım alanında en az 5 yıl lisans ve lisansüstü eğitimi vermiş olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

- Estetik ve popüler anlatılar üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim BölümüOkul

Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

- Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

6

Mimarlık ve

Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Doç. Dr.

1

- Mimari Tasarım, Temel Tasarım, Kent Morfolojisi ve Mimari Psikoloji

alanlarında bilimsel yayınlara ve çalışmalara sahip olmak.

7

Mühendislik

Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr.

1

- Lisans ve Lisansüstü öğrenimini tercihen Fizik alanında yapmış olmak.

- Nanoyapılar ve sensörler konusunda araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

-Proje deneyimine sahip olmak.

- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğerliği olan sınavlardan 80 veya üstü puan almış olmak.

8

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Doç. Dr.

1

- Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak. 

- Yeniçağ Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- Osmanlı Kronikleri üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak

9

Güzel Sanatlar

 Fakültesi

Grafik Tasarım Bölümü

Doç. Dr.

1

- Grafik Tasarım alanında doktora /sanatta yeterlik yapmış olmak.

- Grafik Tasarım alanında en az 5 yıl lisans eğitimi vermiş olmak.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

5161/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’ne aşağıda belirtilen doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doçent kadrosuna atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI) yayınlarının bulunuyor olması,

3. Doktora derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems), İşletme Enformatiği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve/veya Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Hesaplamalı Bilimler ve Enformasyon Teknolojileri, alanlarının birinde almış olmak.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 1 adet elektronik, 1adet basılı) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/mevzuat/ turkce/akademik-istihdam-yonergesi-28032018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 80 ya da eşdeğerliliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilmiş eşdeğer puan almak)

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

Veri Bilimi ve Akıllı Eniyileme Sistemleri (Hüristik Sistemler, Yapay Sinir Ağları, Optimizasyon, Genetik Algoritmalar vb. gibi) ve Uygulamaları, Sibergüvenlik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi Sistemi Yönetimi, Veri Madenciliği vb. gibi konularda araştırma ve yayın yapıyor olmak.

Bu konularda minimum 3 yıl süre ile ders vermiş olmak ve/veya dersin asistanlığını yapmış olmak.

 

Başvuru adresi : Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi

                           34083-Cibali /İSTANBUL

5172/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 7 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alan

Ek Açıklamalar

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık (İngilizce)

1

İç Mimarlık, Mimarlık

Doçent

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

1

Politik Ekonomi

Doçent

Uluslararası İlişkiler

1

Uluslararası Güvenlik

Doktor Öğretim Üyesi

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

1

Protetik Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

Diş Protez Teknolojisi

1

Protetik Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

Perfüzyon Teknikleri

1

Kalp Damar Cerrahisi

Doçent

 

Duyurulur.

5137/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye elektronik ağ sitemizin www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

MÜRACAAT ŞARTLARI

MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen

 genel şartları taşımak,

2. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan

 türünden en az 70 (yetmiş) puan almak,

3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim

 Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4. Son müracaat tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1.  Müracaat Formu, (www.kastamonu.edu.tr - Personel Dairesi Başkanlığı web

2. sitesinden temin edilebilecektir.)

3.  Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış

4. olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

5.  Üç adet vesikalık fotoğraf,

6.  KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

7.  Özgeçmiş (varsa deneyimi belgelendirmek amacıyla ilgili barodan ya da SGK dan

8. alınacak resmi belge)

9.  Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

 

 

SINAV KONULARI

MÜRACAAT YERİ VE ŞEKLİ

·   Anayasa Hukuku

·   Medeni Hukuk

·   Borçlar Hukuku

·   Ticaret Hukuku

·   Medeni Usul Hukuku

·   İcra ve İflas Hukuku

·   İdare Hukuku

·   İdari Yargılama Hukuku

·   Ceza Hukuku

·   Ceza Usul Hukuku

·   İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

·   2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına

yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Kuzeykent Külliyesi Rektörlük Binası 2. Kat Toplantı Salonu /

16.07.2018 - Saat 14:00

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

11.06.2018

İLAN SON MÜRACAAT TARİHİ

25.06.2018

MÜRACAAT DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

02.07.2018

SÖZLÜ SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

24.07.2018

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

6

5112/1-1