11 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30448

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Erzurum Hava Limanı Başmüdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


RADYOTERAPİ AMAÇLI, 4 BOYUTLU SOLUNUM KONTROLLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİMÜLASYON SİSTEMİ ÖN YETERLİK İLANI

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Erzurum Hava Limanı Başmüdürlüğünden:

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (Montaj ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ye Entegrasyonu Dahil) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. üncü maddesi (g) bendi kapsamında DHMİ İhale Yönetmeliği 14. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/286960

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Kuzey Çevre Yolu 13. Km. 25050 YAKUTİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası                :  (442) 327 28 35 - (442) 327 28 34

c) Elektronik Posta Adresi                  :  m.vefa.aksu@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  http://dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 ADET PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (Montaj ve Kent Güvenlik Sistemine Entegrasyonu dahil) Ayrıntılı bilgiye DHMİ Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğünden temin edilecek ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       :  Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre yolu üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM

b) Tarihi ve saati                                 :  09.07.2018 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü güvenlik sistem ve cihazları kurulum ve montaj işi

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektronik Mühendisliği

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü /İdari Blok Kat: 1   104-112 nolu odalar adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü/İdari Blok Kat: 1   104 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluş, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5094/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Kurtuluş Mah. Afyon Caddesi Belediye İş Merkezi D Blok Şuhut/AFYONKARAHİSAR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Organize Sanayi Bölgesine ait (114 ha) Yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu, atıksu paket arıtma tesisi, Telekom ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Şuhut/AFYONKARAHİSAR

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)               :  13.066.075 TL

f) Geçici Teminatı                                   :  914.625,25 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  27/06/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kurtuluş Mah. Afyon Caddesi Belediye İş Merkezi D Blok Şuhut/AFYONKARAHİSAR adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5180/2-1


RADYOTERAPİ AMAÇLI, 4 BOYUTLU SOLUNUM KONTROLLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİMÜLASYON SİSTEMİ ÖN YETERLİK İLANI

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Radyoterapi Amaçlı, 4 Boyutlu Solunum Kontrollü Bilgisayarlı Tomografi Simülasyon Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 Sayılı Kararnamenin Eki Esasların 19. maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                               :  2018/287871

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İzmir Yolu 21. Km. Görükle Kampusü Nilüfer/ BURSA

b) Telefon ve faks numarası                   :  0224 294 0258 - 0224 294 0255

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  1 Adet Radyoterapi Amaçlı, 4 Boyutlu Solunum Kontrollü Bilgisayarlı Tomografi Simülasyon Sistemi

b) Teslim yeri                                         :  Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD.

c) Teslim tarihi                                       :  Sözleşme imzalanmasını takiben 80 (seksen) gündür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Toplantı Odası Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa

b) Tarihi ve saati                                     :  27.06.2018-Saat: 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön yeterlik idari şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

e) İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında Tedarikçi (üretici veya ithalatçı) veya bayi olduğuna dair UBB kayıt numaralarını, teklif edecekleri cihaz için TİTUBB de Sağlık Bakanlığından onaylı olduğunu gösterir ürün (barkod) numarasını vereceklerdir.

f) Adayın ortak girişim olması halinde, bu idari şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

Adayın ortak girişim olması halinde (a), (b), (d), de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE’nin “Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ ve/veya T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘’Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi’’

4.2.2. Teknik şartnamelerde istenilen standartlara ait kalite belgeleri ibraz edilecektir.

4.2.3. İstekli, satışını teklif ettiği cihaz/ürün/sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşullarını, standart ve opsiyonel (isteğe bağlı) aksesuar listesini, tüm dış görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanıtım broşürünü veya kitap/kitapçığını teklif dosyasına eklemek zorundadır.

4.2.4. Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin yukarıdaki adresinde ve http://bap.uludag.edu.tr/ adresinde görülebilir.

6.2.Ön yeterlik dokümanı bedeli 50,00.- Türk Lirasıdır,

6.2.1. İhale doküman bedeli 50,00.-Türk Lirasıdır.

6.3. Ön yeterliliğe başvuracak olanlar, T.C. Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 no.lu hesaba (İhale Konusunu ve İhale Kayıt numarasını belirtmek suretiyle) 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı 1-a ‘da belirtilen adresten idarece onaylı ihale dokümanını da temin edebilirler.

6.4. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar bu ihaleye başvuruda bulunamaz.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların hükümlerine göre yapılacaktır.

5178/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Muhtelif Taş Yünü, Cam Yünü ve Poliüretan İzolasyon İşleri Hizmeti Alımı İle İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/288791

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu 4 Km     Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                         :  0 266 865 19 40 (4 Hat)

c) Faks No                              :  0 266 865 26 04 - 05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Muhtelif taş yünü, cam yünü ve poliüretan izolasyon işçiliği ve 2018 yılı Boru - tesisat, depo düz yüzey, kapak için poliüretan köpük, taş yünü ve cam yünü ile izolasyon işleri hizmeti yapılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İş yeri teslimini müteakip 50 iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  10.07.2018   Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5141/1-1


LEVHA ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adres ve Numaralama Şube Müdürlüğü’ne DIŞ KAPI VE SABİT TANITIM NUMARALI MEYDAN/BULVAR/CADDE/SOKAK/KÜME EV LEVHALARI ÜRETİMİ VE MONTAJI HİZMETİ alımı ihale edilecektir.

1 - İDARENİN

A) ADRESİ                                                    :  CUMHURİYET BULVARI NO: 1 Kat: 4 KONAK/İZMİR

B) TELEFON NO                                           :  0 232 293 37 42

FAKS NO                                                       :  0 232 293 37 43

C) ELEKTRONİK POSTA ADRESİ             :  hizmetalimlari@izmir.bel.tr

2 - İHALE KONUSU HİZMETİN

A) NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI

B) İŞİN YAPILACAĞI YER                        :  2 (İKİ) KISIM 10 (ON) HİZMET KALEMİ

                                                                            1. KISIM: 24 (YİRMİDÖRT) İLÇE VE BAĞLI MAHALLELER İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLER

                                                                            2. KISIM: 22 (YİRMİİKİ) İLÇE VE BAĞLI MAHALLELER İLE İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLER

C) İŞİN SÜRESİ                                            :  İşin süresi 60 (Altmış) gündür.

3 - İHALENİN

A) YAPILACAĞI YER                                 :  İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE ODASI KAT: 4 (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 Oda No: 430 Konak/İZMİR)

B) TARİHİ - SAATİ                                      :  26.06.2018   Saat: 10:00

C) İHALE USULÜ                                         :  19/10/2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2’nci maddesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar hakkında kararın 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ile.

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK

DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

4.1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş tek bir sözleşmeye bağlı olarak, 1. ve 2. Kısım için;

a) Sokak veya dış kapı levhalarının üretimi ve montajı yapmış olmak,

b) Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Esasları doğrultusunda numarataj verilerini arazide toplayarak idaremizce belirlenen formatta ve sayısal haritalar üzerinde yol, bina verisi ile ilişkilendirme işlerini yapmış olmak, ayrı ayrı veya bir arada kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 100-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Kat: 4 No: 426 Konak / İZMİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4975/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Hamidiye Mah. Sanayi Cad. No: 45 KARAMAN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Açık çalışma sahaları kilitli parke ve kademe perdeleri inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                                    :  KARAMAN

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 B.F. ile)               :  4.400.000 TL

f) Geçici Teminatı                                   :     308.000 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                                     : 26/06/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hamidiye mah. Sanayi Cad. No: 45 KARAMAN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13’üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5120/2-2


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri ayrı ayrı satışı için peşin ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 28.06.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet Binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No:5 adresinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLÂK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, İhale Şartnamesinin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b- İkametgâh Belgesi.

c- Teklif Mektubu,

d- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

e- Yer Görme Belgesi.

f- Şartname Alındı Makbuzu.

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL (K.D.V Dahil) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada /Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

TL/m2

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

H.Max.

Emsal

Plan Amacı

İhale Saati

1

Yenimahalle

Ergazi

14943/4

10.330.50

10.330.50

2,000.00

20,661,000.00

619,830.00

Serbest

1.75

K.S.A

14:00

2

Yenimahalle

Ergazi

14943/5

10.330.50

10.330.50

2,100.00

21,694,050.00

650,821.50

Serbest

1.75

K.S.A

14:00

3

Çankaya

Çayyolu

18047/1

5,606.00

5,606.00

1,150.00

6.446.900,00

193.407,00

15.50

1.20

Kreş + Temel Eğitim

14:00

4

Yenimahalle

Ergazi

64662/1

2.500,00

2,500.00

4,000.00

10.000.000,00

300.000,00

2 kat

0.50

Akaryakıt + LPG

14:00

5

Yenimahalle

Ergazi

15133/3

6,288.00

10,290.00

2,865.00

29,480,850.00

884,425.50

Yençok 15,50

1,30

Konut +Ticaret

14:00

4.002,00

Yençok

9,50

0,50

Akaryakıt + LPG

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: www.ankara.bel.tr

5174/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Adana Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

PROJE ADI: Çukurova Harası OO (YIK-YAP)   TİP PROJE NO: MEB. 2014. 16. İHO

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

İnşaat Taban Alanı (m²)

Toplam İnşaat Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti

(Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti

(Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Ceyhan

Çukurova Harası

133/2

9.090,03

Tam

Tarla

İmarsız

940

4710

4.154.220,00 TL

5.392.177,56 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Çukurova

Şambayadı

11842/1

2.101.70

Tam

Arsa

Konut +Yol

5.614.459,00 TL

842.168,85 TL

12.07.2018

09:30

2

Adana

Sarıçam

Çarkıpare

192/1

2.387.00

Tam

Arsa

Konut Alanı

3

Adana

Sarıçam

Çarkıpare

216/1

2.660,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

 

PROJE ADI: Mirzaçelebi İO (Toros İO YIK-YAP)   TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.İO

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İnşaat Taban Alanı (m²)

Toplam İnşaat

Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Seyhan

Mirzaçelebi

711/162

7.269,00

Tam

Okul

İmarsız

725

3628

3.199.896,00 TL

4.153.465,01 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Sarıçam

Boynuyoğun

139/1

3.832.70

Tam

Arsa

Konut alanı

4.215.200,00 TL

632.280,00 TL

12.07.2018

10:00

 

PROJE ADI: Kışla TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.i.o

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İnşaat Taban

Alanı (m²)

Toplam İnşaat

Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Yüreğir

Köprülü

9157/1

7.587,00

Tam

Arsa

Okul Alanı

725

3628

3.199.896,00 TL

4.153.465,01 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Çukurova

Şambayadı

9103/6

6.137,77

Tam

Arsa

Konut Alanı

4.202.138,10 TL

630.320,72 TL

12.07.2018

10:30

2

Adana

Çukurova

Şambayadı

9110/8

9.934,25

Tam

Arsa

Konut Alanı

 

PROJE ADI: Çarkıpare TİP PROJE NO: MEB.2014.24.İO

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İnşaat Taban

Alanı (m²)

Toplam İnşaat

Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Sarıçam

Çarkıpare

146/3

6.710,00

Tam

Arsa

Eğitim Alanı

1617

6376

5.623.632,00 TL

7.299.474,34 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Sarıçam

Boynuyoğun

286/1

3.424,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

7.397.230,00 TL

1.109.584,50 TL

12.07.2018

11:00

2

Adana

Sarıçam

Boynuyoğun

106/1

3.406,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

3

Adana

Sarıçam

Boynuyoğun

238/1

2.399,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

4

Adana

Karaisalı

Selampınar

451/4

368,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

5

Adana

Karaisalı

Selampınar

451/5

547,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

6

Adana

Karaisalı

Karapınar

376/13

1.814,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

 

PROJE ADI: Mahmutlu   TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.İO

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN KOZAN BELEDİYESİ TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İnşaat Taban

Alanı (m²)

Toplam İnşaat

Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Kozan

Mahmutlu

455/2

5.705,00

Tam

Arsa

Eğitim Alanı

725

3628

3.199.896,00 TL

4.153.465,01 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Sarıçam

Sofulu

1023/12

2.750,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

4.195.500,00 TL

629.325,00 TL

12.07.2018

11:30

2

Adana

Kozan

Tufanpaşa

978/7

405,00

Tam

Arsa

Konut-İmar Yolu

3

Adana

Kozan

Tufanpaşa

978/8

296,00

Tam

Arsa

Konut-İmar Yolu

4

Adana

Kozan

Tufanpaşa

978/9

259,00

Tam

Arsa

Konut-İmar Yolu

5

Adana

Kozan

Tufanpaşa

978/10

359,00

Tam

Arsa

Konut-İmar Yolu

6

Adana

Kozan

Tufanpaşa

978/11

245,00

Tam

Arsa

Konut-İmar Yolu

 

PROJE ADI: Ulubatlıhasan   TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.İO

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İnşaat Taban

Alanı (m²)

Toplam İnşaat

Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Yüreğir

Ulubatlı

16011/1

9.990,00

Tam

Arsa

İmarlı

725

3628

3.199.896,00 TL

4.153.465,01 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Çukurova

Şambayadı

8722/7

9.289,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

4.179.120,00 TL

626.868,00 TL

12.07.2018

14:00

2

Adana

Çukurova

Şambayadı

9107/7

6.070,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

 

PROJE ADI: Huzurevleri İO - 100. Yıl Kireçocağı TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.i.o / ADANA-10428.24+4.İO

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İnşaat Taban

Alanı (m²)

Toplam İnşaat

Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Çukurova

Huzurevleri

5036/3

3.986,00

Tam

Arsa

--

725

3628

3.199.896,00 TL

4.153.465,01 TL

2

Adana

Çukurova

Kireçocağı

…/996

2.849,00

Tam

Arsa

--

725

3628

3.199.896,00 TL

4.153.465,01 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Sarıçam

Boynuyoğun

104/1

2.161,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

8.472.750,00 TL

1.270.912,50 TL

12.07.2018

14:30

2

Adana

Sarıçam

Sofulu

470/1

1.647,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

3

Adana

Çukurova

Şambayadı

8747/5

8.550,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

4

Adana

Çukurova

Şambayadı

9107/8

7.045,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

 

PROJE ADI: İncirlik TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.İO

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İnşaat Taban

Alanı (m²)

Toplam İnşaat

Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Sarıçam

İncirlik

15804/1

7.360,00

Tam

Eğitim Tesisi

İmarsız

725

3628

3.199.896,00 TL

4.153.465,01 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Sarıçam

Sofulu

1294/4

2.377,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

4.569.350,00 TL

685.402,50 TL

12.07.2018

15:00

2

Adana

Sarıçam

Sofulu

950/3

3.558,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

 

PROJE ADI: Yüreğir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi TİP PROJE NO: MEB-2017.12.ÖEİ UM

 

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

İnşaat Taban

Alanı (m²)

Toplam İnşaat

Alanı (m²)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Hariç)

Okul Binası Yaklaşık Maliyeti (Çevre-KDV Dahil)

1

Adana

Yüreğir

Karşıyaka

2478/11

74.883,45

Tam

Bina

İmarsız

1634

3210

2.831.220,00 TL

3.674.923,56 TL

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2)

S.

No

İli

İlçesi

Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar

Durumu

Toplam Rayiç Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Adana

Sarıçam

Boynuyoğun

102/1

3.053,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

3.803.000,00 TL

570.450,00 TL

12.07.2018

15:30

2

Adana

Karaisalı

Karapınar

377/1

6.250,00

Tam

Arsa

Konut Alanı

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 12/07/2018 tarihinde 09:30 - 15:30 saatleri arasında Adana Valiliği Defterdarlık Hizmet Binasının Bodrum Katındaki İhale Odasında PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Her proje için ayrı olmak üzere Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binalarına karşılık Tablo 2 de belirtilen taşınmaz/taşınmazların bedelleri arasında Hazine lehine meydana gelen farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

4 - Her bir projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.

5 - Geçici teminat bedeli her bir proje için ayrı ayrı tahsil edilecek olup Tablo-2’de belirtilmiştir.

6 - İhale dokümanı bedeli KDV dahil 500,00 TL (Beşyüz TL) dir.

7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat bedelinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya banla hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN: TR940001 0000 1300 0010 005129), Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

5179/1-1