8 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30445

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2012/1569 Esas sayılı takip dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5048/1-1

—————

Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1971/493 Esas, 1972/307 Karar sayılı dosyasının imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5049/1-1

—————

Dörtyol 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2008/472 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

50501-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Kâğıthane İlçesi, 248Dy-IVc pafta, 7644 ada, 17 parsel üzerindeki 934853 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 19.04.2018 tarihli ve E.2017/3005-K.2018/920 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 29.05.2018 tarihli ve 94976 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5090/1/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, 35532 ada, 6 parsel üzerindeki 14202 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Form Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Murat FİDAN (Oda Sicil No: 55664) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.04.2018 tarihli ve E.2018/388 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Murat FİDAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 29.05.2018 tarihli ve 95033 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5090/2/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurumumuzda Enerji Uzmanı olarak görev yapmakta iken 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan Ayşegül ARSLAN SALUR’un ihraç işlemine karşın OHAL Komisyonuna yapmış olduğu başvurunun sonuçlandığı Başbakanlık Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonundan alınan 17/04/2018 tarihli ve 1424 sayılı yazıyla Kurumumuza bildirilmiştir. Komisyonun 2018/10297 sayılı kararında;

“1 - Başvurunun reddine,

2 - 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca dosyanın Kurumuna devrine,

3 - Kararın, Kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre başvurucuya tebliğ edilmesine,

4 - Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere 05.04.2018 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Söz konusu karar adı geçenin bilinen adreslerine gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden (Ayrancı Mah. Şair Nazım Cad. No: 14/1 Çankaya/ANKARA ve İlkadım Mah. Mimar Cad. No: 2/16 Çankaya/ANKARA) ve adı geçenin MERNİS’de adres kaydı bulunmadığından, Komisyon kararının tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılabileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

5108/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_6.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

N.V.Turkse Perenco Şti.’nin Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/880 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında kalan Kayaköy-17, Kayaköy-28 ve Kayaköy-29 lokasyonları, ulaşım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattı için gerekli olan ancak kamulaştırma görüşmelerine davet edilen arazi maliklerinin görüşmelere gelmemesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 256 ada 2 no’lu (önceki 182) parselin 58.733,64 m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 16.05.2018 tarihli ve bunu tamamlayan 23.05.2018 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5085/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ilinde sahip olduğu İR/TPO/4635 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Beykan-59 ve Beykan-101 lokasyonlarına ait enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Ergani Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele el koyma kararları bulunan Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Olgun Mahallesindeki 126 Ada 4 no’lu parselin 142,39 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 126 Ada 5 no’lu parselin 771,41 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 126 Ada 6 no’lu parselin 358,88 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 126 Ada 7 no’lu parselin 525,43 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 16,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 186 Ada 6 no’lu parselin 251,29 m2’lik kısmının (irtifak hakkı), 186 Ada 7 no’lu parselin 3012,89 m2’lik kısmının (irtifak hakkı) ve 48,00 m2’lik kısmının (mülkiyet), 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 16.02.2018 tarihli ve bunu tamamlayan 28.05.2018 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5086/1-1


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze,

6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli ‘‘Pilot” alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

 

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

PİLOT (UÇAK)

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş öğretmenliği yetkisinde en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. (68 yaşını doldurmamış olmak)

2

4/B

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar           :  15.181,07 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      :  14.240,06 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar        :  13.920,97 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya, Nevşehir)

PİLOT (UÇAK)

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. (68 yaşını doldurmamış olmak)

2

4/B

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar           :  15.181,07 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      :  14.240,06 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar        :  13.920,97 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya, Nevşehir)

PİLOT (UÇAK)

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş eğitmeni olarak en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. (68 yaşını doldurmamış olmak)

1

4/B

Ücret(Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar           :  15.181,07 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      :  14.240,06 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar        :  13.920,97 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya, Nevşehir)

 

BAŞVURU

1 - Başvurular en geç 29.06.2018 Cuma günü saat 16.00’a kadar http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5773-pilot-basvuru-formu web adresinden yapılacaktır.

2 - Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3 - Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel- duyurular web adresinde yayımlanacaktır.

4 - Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

4986/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Dr. Öğr. Üyesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bankacılık ve Finans

 

 

2

Matematik alanında doktora yapmış olmak,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beslenme ve Diyetetik

 

 

2

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı alanında doktora yapmış olmak,

Hemşirelik

 

 

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyolojisi alanında yapmış olmak,

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon

Tel: +90 462 334 64 44-45-47

rektorluk@avrasya.edu.tr

5109/1-1


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Doçentlerin başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sıra

No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

1

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği bölümünden almış olmak. Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği Hidrolik alanından almış olmak. Basamaklı dolusavaklar, nehir, atıksu arıtması ve hidroelektrik konularında çalışmaları olmak.

 

Not: Doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.

İlan olunur.

5051/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinden:

PROFESÖR ALIM İLANI

Üniversitemiz Mühendislik Fak., Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine, Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Profesör alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

FAKÜLTE                                                :  Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM                                                   :  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI                           :  Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR                                  :  Bilgisayar Bilimleri alanında doktora diplomasına sahip olmak. Bilgisayar mimarisi, hızlandırıcılar, paralelleştirme, ve bilgisayar sistemleri alanlarında uzman ve uluslararası çalışma deneyimi olmak. Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış ve bu yayınlara atıflar almış ve Ulusal/ Uluslararası kurumlarca desteklenmiş araştırma projelerinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış olmak. Lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimine sahip olmak. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde tez yönetmiş veya yürütüyor olmak.

BAŞVURU ADRESİ                               :  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü Üniversiteler Mahallesi, Bilkent/Ankara

5117/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel ç alışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/

ANASANAT DALI

DOÇ.

DR. ÖĞR. ÜYESİ

AÇIKLAMALAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama

1

 

Kredi derecelendirme ve sağlık harcamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mali İktisat

1

 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, bilişim-iletişim teknolojileri ve yolsuzluk konularında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler

1

 

Uluslararası ilişkilerde süreklilik ve değişim, uluslararası güvenlik ve NATO konularında çalışmalar yapmış olmak.

Devletler Hukuku

1

 

Silahlı çatışmalar hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

 

Elektrokonvülzif tedavi anestezisinde opioit kullanımıyla ilgili çalışma yapmış olmak. Akapunktur uygulama konusunda tecrübeli olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

1

 

Kelam düşünce sisteminde bilgi kaynakları ve mâturidi hidayet algısı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

1

 

İlköğretimde Beden Eğitimi Ders Programları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

 

1

Ruh dil bilim alanında çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

 

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini elektrik mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

TOPLAM

7

2

 

5053/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

- Adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.

- Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

- İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- %20 kotası ile başvuru yapabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Eğitim Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Profesör

1

1

II. Abdülhamit dönemi İmar ve Mimari konularda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Ticari İşletme ve Denetim Alanında Çalışmalar Yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Doçent

1

1

Bütçe ve Vergilendirme konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Profesör

1

1

Türk Yönetim Tarihi ve Kamu Personel Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı Dönemi Hamid Sancağı Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Kurutma Kontrol Sistemleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Mineroloji Petrografi

Doçent

1

1

Kromit, Mağmatizma ve Metamorfizma konularında yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Doçent

1

1

Stabilite ve titreşim konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Bakteriyosinler üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Atık Yönetimi

Profesör

1

1

Posa üzerine çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Tekstil Mühendisliği

Tekstil Makinaları

Profesör

1

1

Enerji Teknolojileri ve Tekstil Malzemeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama

Profesör

1

1

Kimyasal ve Biyolojik Kazanım alanında yayınları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Süt ve süt ürünleri üzerine çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Membran konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Temel İşlemler ve Termodinamik

Profesör

1

1

Nano Akışkanlar Konularında çalışma yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

Gebelerde ve Yaşlılarda Düşme İle İlgili çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Hidrojen Üretimi alanında ve entegre enerji teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

1

1

Vakumlu yalıtım panelleri üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Farmakoloji uzmanı olmak. Alfa lipoik asit ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Hipertansif kriz hastalarında trombosit fonksiyonlarıyla ilgili çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

*** Katyon kanalları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

*** Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Uyku bozuklukları ve elektromanyetik alan konularında çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Endometriyum kanserleri ile ilgili çalışması olmak. Tıbbi patoloji yeterlik belgesi sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

X ışını ve kontrast maddeler ile ilgili çalışması olmak.

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Doku kültürü teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

5052/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Sosyo-Bilimsel konuların eğitimi üzerine çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

İkinci dil edinimi ve İngilizce öğretmeni yetiştirme üzerine çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

İngiliz dili eğitiminde yansıtıcı öğretmen eğitimi üzerine çalışmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Okuma yazma öğretimi üzerine çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BOTANİK

PROFESÖR

1

1

Uludağ florası konusunda doktora ve Galium cinsi üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Diophant denklemleri ve eliptik eğriler alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİKİ COĞRAFYA

PROFESÖR

1

1

Havza morfometresi, taşkın modellemeleri ve CBS konularında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİKO KİMYA

PROFESÖR

1

1

Yeni polimer sentezi, karakterizasyonu, fizikokimyasal uygulamaları ve karbon nanotüp ve kil polimer kompozit çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

GENEL FİZİK

PROFESÖR

1

1

Nanokompozit malzemelerin elektrik ve manyetik özellikleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

KENT. VE ÇEVRE SORUNLARI

PROFESÖR

1

1

Kent ekonomisi üzerine çalışmalar ve yayın yapmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

MUHASEBE VE FİNANSMAN

PROFESÖR

1

1

İşletme finansı ve finans matematiği üzerine çalışmış ve yayın yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER A.D

PROFESÖR

1

1

Siyaset felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanından almak, Ortadoğu, güvenlik ve silahlanma alanında çalışmalar yapmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA A.D.

PROFESÖR

1

1

Pazarlama ve marka değeri üzerine çalışma ve yayın yapmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİNLER TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Hıristiyanlıkta peygamberlik anlayışı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KELAM

PROFESÖR

1

1

Mutezile-felsefe ilişkisi, felsefî düşüncenin Mutezilî kritiği, son dönem Mutezile kelâm düşüncesi ve farklı ekoller arasındaki doktrinel farklılıklar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİNA BİLGİSİ

PROFESÖR

1

1

Alışveriş mekanları tasarımı ve tarihi çevrelerin sürdürülebilirliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

YAPI BİLGİSİ

PROFESÖR

1

1

Yapı bilgisi alanında lisansüstü eğitim ve mimarlık alanında Doçent olmak ile yapı fiziği, cephe sistemleri, yapı kabuğu ve ısıl konfor alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

1

Toprak kirliliğinin indikatör parametrelerle izlenmesi, arıtma çamurlarının dezentegrasyonu, stabilizasyonu ve toprak ıslahı amaçlı kullanımı konularında bilimsel çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Atmosferik Çökelme, Kalıcı Organikler, Kirleticiler ve Gaz/Partikül Dağılımları, İklim Değişikliği, Sera Gazı Salınımları konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DEVRELER VE SİSTEMLER

PROFESÖR

1

1

Lisans ve lisansüstü dereceleriyle Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olması, ilgili alanda ve özellikle yazılım üzerine çalışmaları bulunması.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Doçentlik ünvanlını ergonomi alanından almış olmak, yurt dışında ergonomi alanında en az 1 yıllık çalışma deneyimine sahip ve bilişsel ergonomi (zihinsel ergonomi) alanında akademik çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT A.D.

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Makine Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Talaşlı İmalat konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TAŞIT DİNAMİĞİ VE KONTROL

PROFESÖR

1

1

Taşıt, yolcu ve yaya güvenliği, yüksek dinamik darbe yükleri altında çalışacak malzeme ve yapıların geliştirilmesi, şoka maruz malzeme ve yapıların davranışı, hiperelastik sönümleyiciler, nanokompozit ve algılayıcı malzemelerin geliştirilmesi alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TAŞIT TASARIM

PROFESÖR

1

1

Tersine mühendislik ve sayısallaştırma teknolojileri, polimer takviyeli kompozit malzemeler, prototip imalat yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

AİLE HEKİMLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Tıp Eğitimi üzerine lisansüstü eğitim almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROFESÖR

1

1

Anestezyoloji ve reanimasyon uzmanı ve yoğun bakım yan dal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Çocuk metabolizma ve endokrinoloji uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Psikoz konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Nörofarmakoloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ PATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Dermato-patoloji konusunda deneyimli olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Antikoksidiyal ilaçların etlik piliçlerin besi performansına etkileri, etlik piliçlerde tibial diskondroplazi, yumurta tavuğu ve etlik piliçlerin beslenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK BİYOKİMYASI

PROFESÖR

1

1

Vahşi hayvanların rehabilitasyonu ve arılar ile çiftlik hayvanlarının stres biyokimyası konularında çalışma yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

Köpeklerde toraks cerrahisi, akciğer ve bronş cerrahisi konuları üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ AD.

PROFESÖR

1

1

İneklerde plasental gebelik endokrinolojisi ve yavru zarları atilim mekanizmasının moleküler ve klinik araştırmaları alanında çalışmalar ile dölerme ve suni tohumlama alanında köpek oositlerinin vitrifikasyon yöntemiyle dondurulması ve partenogenez aktivasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ A.D.

PROFESÖR

1

1

Bahçe Bitkilerinde moleküler markırlar ve biyoteknoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. Havuç ıslahında çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ A.D.

PROFESÖR

1

1

Meyve Yetiştirme ve Islahı alanında özellikleri sert kabuklu meyve türlerinde çalışmaları bulunmak. Sitoloji ve Histoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

HAYVAN YETİŞTİRME A.D.

PROFESÖR

1

1

Sosyal böcekler konusunda ve bal arısı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TOPRAK BİLMİ VE BİTKİ BESLEME A.D.

PROFESÖR

1

1

Toprak erozyonu konusunda doktora yapmış olmak. Erozyon, toprak verimliliği ve toprak özelliklerinin belirlenmesinde spektrofotometrik yansıma özelliklerinden yararlanılması konularında araştırmalar yapmış olmak.

 

Son Başvuru Tarihi : 18.06.2018 Pazartesi

5116/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda belirtilen boş kadrolara Kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine özgeçmiş, öğrenim belgesi, 2 adet fotoğraf ve askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca profesör adaylarının 17. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adaylarının 8. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuran adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan Doçentlik Eser İnceleme ve Sözlü Sınavdan başarılı olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir. Profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde açıkça belirtecek ve başvurulan bölüm-anabilim/anasanat dalı/program adı dilekçede açıkça yazılacaktır. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI-PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Biyoloji alanından almış olmak.

KİMYA

FİZİKOKİMYA AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Kimya alanından almış olmak.

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Matematik alanından almış olmak.

HAVACILIK VE UZAY

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAVA TRAFİK KONTROL

HAVA TRAFİK KONTROL AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği alanından almış olmak.

UÇAK GÖVDE-MOTOR

BAKIM

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği alanından almış olmak.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

* ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

* DEVRELER VE SİSTEMLER

TEORİSİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak.

* ELEKTRONİK AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak.

* TELEKOMÜNİKASYON AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AD.

PROFESÖR

1

Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI AD.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak.

SPOR BİLİMLERİ

 FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

EĞİTİMİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanından almış ve

 Spor Psikolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanından almış olmak.

PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU

İNŞAAT

YAPI DENETİMİ PR.

DOÇENT

1

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak.

ULAŞTIRMA MESLEK

YÜKSEKOKULU

MOTORLU ARAÇLAR VE

ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PR.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktorasını Ulaştırma Araçları ve Altyapı alanında yapmış olmak.

RAYLI SİSTEMLER MAKİNE

TEKNOLOJİSİ PR.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

Doktorasını Raylı Sistemler alanında yapmış olmak.

YER VE UZAY

BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

-

JEODEZİ VE COĞRAFİ BİLGİ

TEKNOLOJİLERİ AD.

DOÇENT

1

Doçentliğini Harita Mühendisliği alanından almış ve Uzaktan Algılama

ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

* Eğitim dili %100 İngilizcedir.

5093/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ