8 Haziran 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30445

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KENT MEYDANI AVM OLARAK BİLİNEN TAŞINMAZIN %20 HİSSESİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


EMD TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM GÜÇ PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


LİSANS GÜNCELLEMESİ VE AĞ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA AKÜ VE SOĞUTMA FANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


1 ADET Q-SWITCH ND: YAG LAZER SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


LABORATUVAR TİPİ YIKAMA DEZENFEKSİYON MAKİNESİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:


ESASLI TADİLAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA, İŞLETME VE MÜLKİYETİN DEVİR İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:


T.Ü. 4.200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86108 NO.LU “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Menteşe Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


38.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KENT MEYDANI AVM OLARAK BİLİNEN TAŞINMAZIN %20 HİSSESİNİN SATIŞI YAPILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından

1 - Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Santralgaraj Mahallesi, 6777 ada, 1 parsel, 14.761,05 m2 Yüzölçümlü Kent Meydanı AVM Olarak Bilinen Taşınmazın %20 Hissesinin Satışı

Tahmin Edilen Bedel     :  50.000.000,00.- TL

Geçici Teminat %3        :    1.500.000,00.- TL

 

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada - Parsel- No

Toplam m2

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Osmangazi

Santralgaraj

6777-1

14.761,05

984/2400

Arsa

 

Yukarıdaki ilan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuş olup İhale, Belediyemiz Encümeninde 19/06/2018 Salı günü saat 15:00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 500,00.-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Ticaret Sicili Gazetesi

5

İkametgah Senedi

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

4963/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Akçapınar Mahallesi 1782 parselde 590.151,11 m2 tarla 06.06.2018 tarih ve 487 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 17.150.000-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 514.500 TL’dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Taşınmazın ilk ihalesi 20/06/2018 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 27/06/2018 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

5088/1-1


EMD TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM GÜÇ PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2018/282444

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                               :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı           :  2 Kalem Güç Paketi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17.07.2018 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5025/1-1


TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Adres Pafta / Ada / Parsel

Cinsi

Alanı

(m2)

Tahmini Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminatı

(TL)

Fiili Durumu

İhale Saati

1

Bornova

Erzene

Şehitler Caddesi ile 126 Sokak kesişimi

43 pafta 4675 ada 1 parsel

Arsa

1321,00 m²

7.955.000,00

238.650,00

Boş

10.00

2

Bornova

Kazımdirik

Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Cad. üzeri

30 K II D pafta 3676 ada 3 parsel

Arsa

471,00 m²

1.884.000,00

56.520,00

Boş

10.30

3

Bornova

Egemenlik

6130 Sokak No: 4

29 L I D pafta 11022 ada 5 parsel

Arsa

626,00 m²

1.565.000,00

46.950,00

Boş

11.00

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 05.07.2018 Perşembe günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda satışı yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulü

Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması:

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek kişi olması halinde;

• Tebligat için adres beyanı,

• T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (geçici teminat mektubu, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır) *,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

• Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun) *,

• Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun) *.

B. Tüzel kişi olması halinde,

• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

• Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

• Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

• Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (geçici teminat mektubu, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır) *,

• Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun) *,

• Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun) *.

C. Ortak girişimlerden,

• Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

• Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2 - İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4974/1-1


LİSANS GÜNCELLEMESİ VE AĞ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Lisans Güncellemesi ve Ağ Yazılımının teknik şartnamesine ve CISCO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/06/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5091/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA AKÜ VE SOĞUTMA FANI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı (II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktarda Akü ve Soğutma Fanı ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ayrıca Aküler istenilen EnerSys, Exide ve Yuasa markalarından birine uygun olacak şekilde, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/06/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, Akülerin hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen EnerSys, Exide ve Yuasa markalarından birine, Soğutma Fanlarının ise teknik şartnamesine uygun uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5092/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                                    :  Diyarbakır - Elazığ Karayolu üzeri 22. Km Yenişehir/ DİYARBAKIR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanında yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, yapımı öngörülen 20.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as - built) ve işletme - bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                                    :  Diyarbakır

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  21/06/2018 Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 10.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 30.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1 - B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 5.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 5.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Diyarbakır - Elazığ Karayolu üzeri 22. Km Yenişehir/DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5005/2-2


1 ADET Q-SWITCH ND: YAG LAZER SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                  :  2018/282195

1 - İdarenin:

a) Adı                                               :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

b) Adres                                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                         :  232 311 4268 - 3534

ç) Belgegeçer                                   :  232 311 4322

d) E-posta                                        :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                               :  1 ADET Q-SWITCH ND: YAG LAZER SİSTEMİ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları-1 Adet

c) Teslim Yeri                                  :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                               :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  19.06.2018 Salı günü - saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model…cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TR karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

5021/1-1


LABORATUVAR TİPİ YIKAMA DEZENFEKSİYON MAKİNESİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Laboratuvar Tipi Yıkama Dezenfeksiyon Makinesi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2018/287005

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ Ankara

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 201 20 55 – 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                 :  ---

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  ---

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal Alımı, 3 Adet Laboratuvar Tipi Yıkama Dezenfeksiyon Makinesi Alımı (Teknik şartnamede belirtilen yardımcı donanımlar ve sarf malzemeler dahil)

b) Teslim yeri/yerleri                        :  Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Ambarları

c) Teslim tarihi/tarihleri                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                              :  19/06/2018 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İdaremizce benzer iş olarak kabul edilecek işlere ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5065/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mamak Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde bulunan 1 adet imarlı parseldeki hissemizin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'Kapalı Teklif Usulü' ile 21.06.2018 tarihinde Perşembe günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsanın satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Satılacak Hisse

Muhammen Bedel:

Geçici Teminat:

İhale Tarihi:

İhale Saati:

1

Üreğil

39650

1

6.871,00 m²

4.171,00 m²

3.128.250,00 TL

93.847,50 TL

21.06.2018

10:00

 

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00 TL. (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.

5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgahlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 21.06.2018 Perşembe günü en geç saat 09:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4817/1-1


ESASLI TADİLAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA, İŞLETME VE MÜLKİYETİN DEVİR İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ödemiş Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Ödemiş Belediye Başkanlığımıza ait, 27 Pafta 1202-1203-1204 Parsellerde kayıtlı Gölcük Mahallesi Saracoğlu Caddesinde bulunan Gölcük Otel ve Lokantanın, bir bütün halinde turistik tesis olarak düzenlenmesi ve işletilmesi amacıyla projesine uygun olarak turizm işletme belgeli (en az 3 yıldızlı) Otel vasfında, 19 yıl 2 ay (230 ay) süreyle Esaslı Tadilat Yapımı Karşılığı İşletilmesine ait Kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 19 yıl 2 ay (230 ay) müddetle kiraya verilecektir.

2 - Söz konusu tesisin ihalesi 20/06/2018 Çarşamba günü saat 14:30’da (TRT Saatine göre) Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:14 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı  ikinci katında, Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu işin Muhammen bedeli (Esaslı tadilat bedeli ile yıllık muhammen kira bedeli) 5.033.872,96 TL (BeşmilyonotuzüçbinsekizyüzyetmişikiTLdoksanaltıkr.) TL, Geçici teminatı %3’ü olan 151.016,19TL (YüzellibirbinonaltıTLondokuzkr.) TL’dir.

4 - İhale ile ilgili dokümanlar hafta içi her gün 08:30-17:00 saatleri içerisinde Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, İhale için istenen belgeleri ve tekliflerini 20/06/2018 Çarşamba günü 12:00’a kadar (TRT Saatine göre) Belediyemiz Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1 adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6 - 1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, İletişim Bilgi Formu

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noterce onaylanmış sureti

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden ve ihale için gerekli tüm yetkileri içerir noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

e) Yasaya uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

g) Tahmin edilen bedelin % 10’una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir yasaya uygun banka referans mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İsteklinin kesintisiz olarak en az 5 yıl otelcilik faaliyeti yürüttüğüne dair belge (Ticaret Odası, sanayi odası ve Meslek Odaları, Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belge) Ortak girişimlerde yalnızca bir ortağın bu belgeye sahip olması yeterlidir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslı ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye       genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhaleye katılacak isteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

k) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair yasaklılık durum formu

l) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

m) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu

n) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname,

o) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

ö) İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (k) ve (n) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

4921/1-1


T.Ü. 4.200 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURTLARI VE SOSYAL TESİSLERİ YAPIM İŞİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

MADDE 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri miktarı

İli                                  :  Edirne

İlçesi                             :  Merkez

Mahalle/Köyü               :  Demirkapı

Ada No                         :  1494

Pafta No                        :  E17D13b4b

Parsel No                      :  69

Alanı                             :  35.693,85 m2

Mülkiyet Durumu         :  Tamamı idareye aittir.

Cinsi                             :  Arsa

Tapudaki Şerhler           :  Yok

Sınırları                         :  Planındadır

Niteliği                          :  Taşınmaz üzerinde herhangi bir bina, tesis bulunmamaktadır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde 4.200 Kişilik Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesisleri Yapım İşi amacıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğü idare binası toplantı odasında, 21.06.2018 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba 1.000,00 - TL yatırılması, karşılığından satın alması zorunludur.

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a) İhalenin yapılacağı adres: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kocasinan Mah. E5 Karayolu Cad. No: 76 Balkan Yerleşkesi/Edirne

Tel: 0 284 235 20 07    Faks: 0 284 223 42 17

b) Tekliflerin sunulacağı adres: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi/Edirne

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 21.06.2018

d) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

e) İhale komisyonunu toplantı yeri TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 30 (otuz) yıldır. Süre hakkı tapuya tescili tarihinde başlayacaktır. En yüksek yıllık irtifak hakkı bedel teklifini veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır.

MADDE 5 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı:

İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 185.312,00 TL + KDV TL (Yüzseksenbeşbin üçyüzoniki Türk Lirası + KDV)

İlk yıl irtifak hakkı bedeli, istekli tarafından onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına veya idarenin banka hesabına nakden yatırılır.

Tahmini irtifak hakkı üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 55.593,60 TL (Ellibeşbinbeşyüzdoksanüç Türk Lirası, Altmış Kuruş)

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Edirne Merkez Şubesinde bulunan TR 48 0001 0000 9732 0801 135002 no’lu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler.

MADDE 6 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikteki ve ihale dokümanlarındaki şartlan taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatları yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur (teminat mektubu verilmesi halinde süresiz olmalıdır);

İhaleye katılabilme şartları

MADDE 7 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

A) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;

a) Başvuru Dilekçesi Örneği.

b) Kanuni ikametgah belgesi (şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Tebligat için adres beyanı.

d) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Ticaret Sicil Gazetesi

f) Teklif sahibince İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu yoktur yazısı.

Kollektif şirketlerde ortaklardan her biri yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını ayrı ayrı belgelendirecektir.

g) Sosyal Güvenlik Kurumundan İhale ilan tarihinden sonra alınacak, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge,

h) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ı) Sabıka Kaydı (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

i) İhalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri.

j) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

k) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin b, c, d, e, f, g, h, ı, k bentlerinde belirtilen belgeler,

l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

m) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak hazırlanmış geçici teminat mektubu (Süresiz olmalıdır.) veya geçici teminatın idarenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin işin adının açıkça belirtilmiş olduğu banka dekontu.

n) İhale Dokümanı satın alındığına dair ödeme dekontu.

o) Teklif mektubu,

p) Geçici Teminat Mektubu.

r) İhale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde yapmış/yapmakta olduğu işlerle ilgili, KYK ile ön protokol veya kira sözleşmesi ile en az 4.000 yatak kapasiteli öğrenci yurdu veya tek sözleşmeye dayalı olarak en az 600 yataklı hastane veya yaşlı bakım evi vb. bir tesis yapmış olmak ve bunu belgelemek.

s) Yer Görme Belgesi

B) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin toplamda 110.000.000,00-TL olan muhammen bedelin %100’ünden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

C) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

D) İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin %15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

MADDE 8 - İhale 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü irtifak hakkı tesisi şeklinde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

A) Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

B) Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

C) Dış zarfların açılması

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarflar açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar İhaleye katılamazlar.

D) İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya D.İ.K.’nun 37’nci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Komisyon alınan tekliflerden sonra açılan zarf sırasına göre isteklilerden tekliflerini sözlü olarak almaya başlar. Sözlü tekliflerin alınması işlemi tek istekli kalıncaya kadar devam eder. Sözlü tekliflerin verilmesi sırasında o ana kadar verilmiş en yüksek teklifin altında bir teklif verilemez. Çekilmek isteyen veya teklifini artırmayan istekli bunu açıkça beyan eder. Turlar tek istekli kalıncaya kadar devam eder.

Komisyon, uygun gördüğü aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İhalede uygun bedel, teklif edilen en yüksek yıllık irtifak hakkı bedelidir.

MADDE 9 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

5054/1-1


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 86108 NO.LU “RUHSAT’IN DEVRİ SURETİYLE İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” KAPALI TEKLİF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İHALENİN KONUSU: RUHSAT’ın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile devredilmesidir.

1.2. İhalenin kapsamı; MİGEM tarafından düzenlenen 86108 No.lu Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) işletme hakkını kapsar.

2 - İHALE TARİHİ VE SAATİ: 22.06.2018 Cuma Saat: 15.00

3 - MALİ YETERLİLİK VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler en az bir tüzel kişinin bulunduğu ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.

TEKLİF SAHİPLERİ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında “toplam aktif varlıklarının” en az 100.000.000 TL, “toplam özkaynaklarının” ise en az 20.000.000 TL olması gerekmektedir. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir.

3.1. İhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler:

3.1.1. TEKLİF SAHİBİ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge,

3.1.2. 2 TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyeleri arasında yer alan tüzel kişilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname (Beyanname Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiş olması zorunludur),

3.1.3. TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiler ile ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil Memurluğundan onaylı (değişiklikler de dahil) Şirket Ana Sözleşmesi,

3.1.4. TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında yer alan tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannameleri,

3.1.5. TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nun tüzel kişi üyelerini temsile ve ilzama yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GİRİŞİM GRUBU’nu oluşturan üyeler arasında gerçek kişiler olması durumunda söz konusu gerçek kişilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,

3.1.6. TEKLİF SAHİBİ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLİF SAHİBİ; (i) tüzel kişi ise ve ihaleye tüzel kişi adına vekaleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ii) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların temsilci olduklarına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerince müştereken vekalet verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere ilişkin noter tasdikli vekaletname ve bunlara ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),

3.1.7. İşbu İhale Şartnamesi’nin tüm şartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil) her sayfası TEKLİF SAHİBİ yetkililerince imzalanmış işbu İhale Şartnamesi (TEKLİF SAHİBİ’nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir),

3.1.8. İşbu İhale Şartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de belirtilen formda hazırlanmış geçici teminat mektubunun teslim alındığına ilişkin Alındı Belgesi veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont,

3.1.9. RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan işbu İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın alındığına ilişkin Alındı Belgesi,

3.1.10. TEKLİF SAHİBİNİN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı “toplam aktif varlıklarını” ve “toplam özkaynaklarını” gösterir belgeler (bilanço vb.),

3.1.11. Yabancı TEKLİF SAHİBİ’nin;

1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin;

a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini veya

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini,

2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin;

a) TEKLİF SAHİBİ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesini veya

b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur.

3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar:

ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki belgeleri kendi adına düzenleyecektir.

KOMİSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ’nden ek bilgi ve belge talep etme hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin eksikliği, doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek şekilde; tamamlama, ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT: Teklif verebilmek için TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmesi gereken geçici teminat tutarı 8.000.000 TL (Sekizmilyon Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici teminatın verilmemesi durumunda, TEKLİF SAHİBİ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dışı bırakılacaktır.

5 - TEKLİF BEDELİ VE İŞLETMECİNİN TAAHHÜTLERİ:

TEKLİF SAHİPLERİ, tekliflerini MİGEM’in işbu ihaleye konu maden için her yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği ocakbaşı satış fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve ihale en yüksek tekliften başlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.

İşletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 72 (Yetmiş iki) aylık yatırım ve hazırlık döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 2.500.000 ton üretim yapmayı kabul ve taahhüt eder.

6 - TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ: Teklifler en geç 22.06.2018 Cuma günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim etmeleri zorunludur.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresinde görülebilir ve 500,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 500,00 TL. İhale dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 22.06.2018 Cuma günü saat 15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

9 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

5121/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ            : BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ                                                          Tarihi   : 20.06.2018

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ         : GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                                                  Saati     : 14:00

                                                                                                                                                                                       Yeri      : GEREDE OİM

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

m3/Ster/K

1

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

200

5

370,00

2.220,00

2

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

447

478,182

14

360,00

5.164,00

3

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

89

330,88

8

390,00

3.871,00

4

Muhtelif

2.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

0

200

5

370,00

2.220,00

5

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

1986

1965,728

31

380,00

22.409,00

6

Muhtelif

2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

0

120

3

360,00

1.296,00

7

Muhtelif

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

0

180

6

240,00

1.296,00

8

Muhtelif

2.Sn. Göknar Maden Direk

0

120

4

220,00

792,00

9

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

100

3

270,00

810,00

10

MERKEZ DEPO SD.

3.Sn.Kb.İn. Sarıçam Tomruk

0

20

1

250,00

150,00

11

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

91

85,39

3

270,00

692,00

12

MERKEZ DEPO SD.

3.Sn.Kb.İn. Göknar Tomruk

0

30

1

250,00

225,00

13

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

97

490,507

13

290,00

4.270,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

359

660,829

17

270,00

5.353,00

15

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

2364

1463,558

35

290,00

12.734,00

16

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

2983

1361,661

32

270,00

11.030,00

17

CEMALLER SD.

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

0

280

7

310,00

2.604,00

18

MERKEZ DEPO SD.

3.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

48

17,205

1

290,00

150,00

19

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

779

884,452

14

310,00

8.226,00

20

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

0

560

14

230,00

3.864,00

21

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

1106

402,825

15

230,00

2.779,00

TOPLAM

10349

9951,217

232

6.220,00

92.155,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 232 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1.00 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Adres:

Telefon          :  0 (374) 311 6011

Fax No          :  0 (374) 311 6672

5095/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Menteşe Belediye Başkanlığından:

1 - Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı l ad. Taşınmaz (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 20.06.2018 Çarşamba günü saat 14.00’de Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili bilgi ve şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde, Menteşe Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

4 - İhaleye katılacak iştirakçilerin ve de taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; İstenen belgelerle birlikte, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 20.06.2018 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne sıra alındı karşılığı teslim etmeleri zorunludur. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular ile Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

b) Nüfus Cüzdanı Sureti,

c) İkametgâh Belgesi,

d) Menteşe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair belge,

e) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Ticari Sicil Gazete,

f) Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.

6 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

7 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzını ve sonucunu itiraz edemezler.

 

S No

Mahalle Mevkii,

Pafta

Parsel

Alan m2

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Türü

1

Kötekli Mahallesi,

Bağlarbaşı Mevkii.

N20C-08C-2D

1439

1100,00

Gelişme konut Alanı. (Arsa)

2.420,000,00

75.000,00

Kapalı

5014/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

(1. GRUP) ÜZERİNDE ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo:1)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje vce Bedeli

Muğla

Kavaklıdere

Çayboyu

-

2709

5.790,89

İki Adet İki Katlı Betonarme Okul Binası ve Eğitim Alanı

-

MEB. 2014.08.OO Proje Numaralı 8 Derslikli Ortaokul Binası

Proje Bedeli (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 4.024.098,54 TL

Muğla

Köyceğiz

Toparlar

214

2

15.861,00

Taş Okul ve Uygulama Bahçesi

-

MEB.2014.12.İO Proje Numaralı 12 Derslikli İlkokul Binası

Proje Bedeli (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 5.798.594,34 TL

 

(1. GRUP) İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo : 2)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri (TL)

Muğla

Fethiye

Ovacık

433

12

1.997,00

Arsa

Gelişme Tercihli Alanlar

1.292.309,54

Muğla

Menteşe

Akçaova

102

1

7.933,55

Arsa

Turizm Tesis Alanı

7.536.872,50

Muğla

Milas

Gümüşlük

395

100

5.805,00

Çalılık

Konut Alanı + yol + park

696.600,00

Muğla

Seydikemer

Gerişburnu

174

1

1.250,00

Arsa

Gelişme Konut Alanı

437.500,00

 

(2. GRUP) ÜZERİNDE ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo:3)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

Muğla

Seydikemer

Gölbent

-

2496

5.164,00

İlkokul ve Bahçesi

-

MEB.2014.16.İO Proje Numaralı 16 Derslikli İlkokul Binası

Proje Bedeli (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 6.433.978,32 TL

Muğla

Seydikemer

Güneşli

-

394

8.100,00

Okul ve Bahçesi

-

MEB.2014.16.İO Proje Numaralı 16 Derslikli İlkokul Binası

Proje Bedeli (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 6.433.978,32 TL

 

(2. GRUP) İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo : 4)

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri (TL)

Muğla

Fethiye

Ovacık

434

9

1.356,00

Arsa

Gelişme tercihli alanlar

813.600,00

Muğla

Marmaris

Osmaniye

-

149

5.023,00

Tarla

Konut Alanı

1.255.750,00

Muğla

Menteşe

Salihpaşalar

115

4

19.560,66

Arsa

Konut dışı kentsel çalışma alanı

4.503.951,80

Muğla

Milas

Burgaz

79

20

5.551,00

Kayalık, Tepelik, Taşlık Arazi

Oto galericiler sitesi alanı + yol

2.331.420,00

Muğla

Milas

Burgaz

79

21

9.485,00

Zeytinlik ve Pınarlık Arazi

Oto galericiler sitesi alanı + yol

3.983.700,00

 

1 - Arsa karşılığı inşaat ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 10/07/2018 tarihinde 1 .Grup için saat 10:30 da, 2. grup için saat 14:30 da Muğla Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Müdüriyet Makamında toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - (1. Grup )ihale için Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 1 adet ilkokul binası ve 1 adet ortaokul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 9.822.692,88- TL maliyetli, MEB.2014.08.OO Proje Numaralı 8 Derslik ve MEB.2014.12.İO Proje numaralı 12 Derslikli olmak üzere 2 adet Okul Binası inşaatına karşılık, tablo 2 de belirtilen 4 (dört) adet ve toplam 9.963.282,04-TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 140.589,20-TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - (2. Grup) ihale için Tablo 3 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet ilkokul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 12.867.956,64- TL maliyetli, MEB.2014.16.İO Proje Numaralı 16 Derslik ve MEB.2014.16.İO Proje numaralı 16 Derslikli olmak üzere 2 adet İlkokul Binası inşaatına karşılık, tablo 4 de belirtilen 5 (beş) adet ve toplam 12.888.421,80-TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 20.465,16-TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

4 - Projelerin uygulama süresi her iki grup içinde sözleşme tarihlerinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.

5 - Devredilecek Hazine taşınmazlarının devir işlemleri, okul binalarının yapım işlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabullerin yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ancak Hazine taşınmazlarının tapu devrinin geçici kabulden önce yapılmasının talep edilmesi halinde, 1. Grup için 9.963.282,04 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi, 2. grup içinse 12.888.421,80 TL bedelli kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi şartıyla yüklenicisine devri yapılabilecektir.

6 - Geçici teminat bedeli 1. Grup için 1.494.492,30 TL (Birmilyondörtyüzdoksandörtbindörtyüzdoksaniki TL Otuz Kuruş) - 2. Grup için 1.933.263,27 TL (Birmilyondokuzyüzotuzüçbinikiyüzaltmışüç TL Yirmiyedi Kuruş) dir.

7 - İhale dokümanı bedeli her iki grup için ayrı ayrı 500,00 TL (beşyüz TL) dir.

8 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9 - Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) 1 .Grup için Geçici teminat olan 1.494.492,30 TL , 2. grup için Geçici teminat olan 1.933.263,27 TL , nakden veya Teminat Mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde İlimiz Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin, İlimiz Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

4965/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZI:

 

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısım (m2)

Taşınmazın Tahmini Toplam Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/Saati

Osmaniye

Merkez

Rızaiye Mah.

111

1

Bina ve Müştemilatı

1.682,50

TAM

Askeri Hizmet Alanı

1.682,50

9.654.578,21

2.896.373,46

28/06/2018

10.00 ’da

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATLARIN YAPILACAĞI HAZİNE TAŞINMAZLARI:

 

YAPILACAK İNŞAAT

İnşaat Alanı (m2)

Yapı Sınıfı

m2 Birim Bedeli (TL)

İnşaat Bedeli (TL)

İnşaatın Yapılacağı Taşınmaz İlgili Açıklamalar

Ana İmalatlar

 

 

 

 

 

1. İnşaat yeri: Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, F. Sultan Mehmet Mahallesi, 148 Ada 1 Parsel nolu, 12.890,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır.

 

2. İnşaat yeri: Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Halitağalar Mah, 109 Ada 50 ve 82 Parsel nolu, toplam 14.661,05 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır.

 

3. İnşaat yeri: Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Koçlu (Avluk) Köyü, krokisinde gösterilen ve Orman olan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 12.604,14 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır.

 

4. İnşaat yeri: Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, İslam Mah. 126 Ada 1 Parsel nolu, 3.148,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır.

1

Osmaniye-Toprakkale İlçe Jandarma Kom. Hizm. Binası

2.430

III-B

838,00

2.036.340,00

2

Osmaniye Kadirli İlçe Jandarma Kom. Hizm. Binası

2.430

III-B

838,00

2.036.340,00

3

Osmaniye-Kadirli Koçlu Jandarma Kom. Hizm. Binası

1.490

III-B

838,00

1.248.620,00

4

Osmaniye-Bahçe Jandarma Kom. Hizm. Binası

2.430

III-B

838,00

2.036.340,00

İlave İmalatlar

 

 

 

 

 

4 Adet Nizamiye Binası

400

II-B

419,00

167.600,00

 

1 Adet Garaj ve Jeneratör Binası

216

II-B

419,00

90.504,00

 

13 Adet Nöbetçi Kulübesi

71,5

II-B

419,00

29.958,50

 

2 Adet Nöbetçi Kulübesi için

11

II-B

419,00

4.609,00

İnşaat Bedeli Toplamı

 

 

 

7.650.311,50

Çevre Düzenlemesine ait imalatlar (İnşaat bedelinin %/7 si)

 

 

 

535.521,81

TOPLAM

9.478,50

 

 

8.185.833,31

 

KDV (%18):

1.473.450,00

TOPLAM:

9.659.283,31

 

1 - Yukarıdaki listede belirtilen Hazine taşınmazları üzerine 4 adet Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası yaptırılmasına karşılık, Osmaniye İli, Merkez İlçesi Rızaiye Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 111 ada 1 parsel nolu 1.682,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın 9.654.578,21 TL (dokuzmilyonaltıyüzellidörtbinbeşyüzyetmişsekiztürklirasıyimibirkuruştur) tahmini bedelle, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen tarihte ve saatte yapılacaktır. Geçici Teminat bedeli ise 2.896.373,46 TL’dır (ikimilyonsekizyüzdoksanaltıbin üçyüztemişüç türklirası kırkaltı kuruştur).

İhaleye katılabilmek için;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmak,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,

c) Gerçek kişilerin; T.C. Kimlik no.lu Nüfus Cüzdanı Suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin ise; Vergi Kimlik no.sunu bildirmeleri,

d) Geçici Teminatı {Tedavüldeki Türk parası ve yahut Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz teminat mektupları (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur) ve yahut Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)} yatırmış olmak,

e) İhaleye katılacak olan: GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE; ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ OLMASI HALİNDE; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış SİCİL KAYIT BELGESİ ile tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İMZA SİRKÜLERİNİ veya VEKÂLETNAMEYİ, KAMU TÜZEL KİŞİLERİ OLMASI HALİNDE İSE; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞUNU belirtir belgeyi vermeleri,

f) İhale Şartnamesinde istenilen diğer bilgi/belgeleri vermeleri, zorunludur.

2 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde; Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - Yapılacak yapıların maliyet bedeli ile devre konu taşınmazın bedeli eşit kabul edilerek, yükleniciye devri öngörülen taşınmaza, 9.659.283,31 TL’lik bedel üzerinden artırım teklifi alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile Hizmet binası yapılacak inşaatların tahmini toplam bedeli arasındaki fark peşin olarak Hazineye ödenecektir. Yapılacak yapıların maliyet toplam bedeli ile devre konu taşınmazın tahmini bedeli arasında, Hazine aleyhine oluşan 4.705,10 TL’lik fark dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale bedeli üzerinden % 6 (Yüzdealtı) oranında kesin teminat alınacaktır.

5 - İnşaatların karşılığında verilecek taşınmazın; KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını almaları zorunlu olup doküman bedeli 500 (Beşyüz) TL’dir.

8 - İhale ilanı; www.milliemlak.gov.tr ve www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr adreslerinde görülebilir. İlan olunur.

4781/1-1


38.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ İÇİN HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüzün 38.000 ton paketli kuru çayın tahmil tahliye hizmet alımı işinin, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü İZMİR

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.06.2018 günü saat 13:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - İZMİR adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5070/1-1