7 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30444

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 22/02/2018 tarihli ve 7709-49 sayılı kararı ile;

Yalova Bursa Yolu 4. km. Kirazlı Mevkii (Ada: 174, Pafta: G22C11D2B, Parsel: 3)/ YALOVA” adresinde mukim, 21.01.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13498 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Akarcan Petrol Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 23/03/2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 26/09/2017 tarihli ve 40000 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 27/09/2017-1051 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7709-49 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/1/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-32 sayılı kararı ile;

"Fatih Mahallesi Kayseri Ankara Karayolu 44. Km. (Ada: - ,Pafta: 3, Parsel: 238) Himmetdede Beldesi Köyü Kocasinan / KAYSERİ" adresinde mukim, 08.07.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11828 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi As Petrolcülük Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 20.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1224 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-32 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/2/1-1

—————

29/03/2018 tarihli ve 7770-37 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 03/07/2014 tarih ve MYĞ/5112-2/34446 (12.01.2017 tarih ve 6854-6 sayılı karar ile sonlandırılmış) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından "Ortakonak Mahallesi 14332 SK. Ketenci Organize Sanayi No: 13-15 Karatay KONYA" adresinde işletilmekte olan madeni yağ üretim tesisinde 24/11/2014 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM'da yapılan analizi sonucu tanzim edilen 10535 sayılı raporda söz konusu numunelerin bitkisel yağ esaslı olduğu, bitkisel yağ ve mineral yağ karışımı esaslı olduğu, organik çözücü içermediği, standart akaryakıt tanımına uymadığı, bununla beraber analizi yapılan numunelerin kaçak akaryakıt olabileceği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürülerek araçlarda yakıt olarak kullanılabileceği sonucuna varıldığının görülmesi ve dolayısıyla anılan tüzel kişinin lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/3/1-1

—————

29/03/2018 tarihli ve 7770-35 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 02.05.2013 tarih ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş) dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Asur Değerli Taşlar ve Değerli Madenler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi)’nin 2014 yılında müteaddit defalar çeşitli firmalarla aralarında gerçek bir akaryakıt alışverişi olmaksızın yasal olmayan yollarla temin edilen akaryakıt ürünlerine alış faturası temin etmek maksadı ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek ve/veya kullanarak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile altıncı fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve Süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 363.755.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/4/1-1

—————

07/09/2017 tarihli ve 7274-12 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/09/2012 tarihli ve BAY/939-82/31536 numaralı (15/01/2015 tarihli ve 1617 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Akpınar Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı No: 78 ELAZIĞ adresinde faaliyet gösteren Ayçan Akaryakıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin, 29/01/2014 tarihli tespite göre 2013 ve 2014 yıllarında İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği ve Süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/5/1-1

—————

19/04/2018 tarihli ve 7805-35 sayılı Kurul Kararı uyarınca, MYĞ/4649-1/33333 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Berkşim Petrol Ürünleri Nakliyat Cam Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 11/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere, madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere MYĞ/5091-5/34419 sayılı Madeni Yağ Lisansı ile faaliyet gösteren Akgöl Madeni Yağ Biyo Enerji Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nden başka bir isim altında baz yağı temin etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrası ve 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/6/1-1

—————

Kurul’un 18/01/2018 tarihli ve 7653-40 sayılı kararı ile;

“Kışla Mah. Kuşçular Sok. No. 11 Toprakkale/Osmaniye” adresinde mukim, 28.02.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11310 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Birlik Petrol Otomotiv Nakliyat İnşaat Turizm Eğitim Tıbbi Malzeme Tekstil Dayanıklı Tüketim ve Ambalaj Malzemeleri Orman Ürünleri Toprak Mahsülleri Narenciye Hayvancılık Madencilik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 09/04/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 06/08/2017 tarihli ve 34196 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/08/2017-932 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7653-40 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/7/1-1

—————

22/03/2018 tarihli ve 7756-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 11/11/2010 tarih ve MYĞ/2877-5/28572 (16.06.2016 tarih ve 6337-14 sayılı karar ile sonlandırılmış) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Duka Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nak. ve İnş. Malz. İml. Paz. Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından "1. Organize Sanayi Bölgesi Aslım Sokak No:19 Selçuklu KONYA" adresinde işletilmekte olan madeni yağ üretim tesisinde 03/09/2014 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM'da yapılan analizi sonucu tanzim edilen 10215 sayılı raporda söz konusu numunelerin bitkisel yağ esaslı olduğu, bitkisel yağ ve mineral yağ karışımı esaslı olduğu, bitkisel yağ, mineral yağ ve hidrokarbon karışımı olduğu, organik çözücü içermediği, akaryakıt tanımına uymadığı ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, bununla beraber analizi yapılan numunelerin kaçak akaryakıt olabileceği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürülerek araçlarda yakıt olarak kullanılabileceği sonucuna varıldığının görülmesi ve dolayısıyla anılan tüzel kişinin lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/8/1-1

—————

Kurul’un 12.04.2018 tarih ve 7797-1 sayılı Kararı ile; 75.yıl Cumhuriyet Mahallesi İzmir Ankara Caddesi No :6/6A (Ada: - ,Pafta: - ,Parsel:194 ) Kemalpaşa - İZMİR adresinde faaliyette bulunmak üzere 01.07.2015 tarih ve LPG-BAY/941-54/16175 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi EL-ME-KO PETROL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'e ait tesiste 17.08.2016 tarihinde yapılan denetimde, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması ile ilgili olarak 17/01/2018 tarih ve 2695 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 88.517.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/9/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-26 sayılı kararı ile;

"Belöz Tesisleri (Ada: 125, Pafta: 62, Parsel: 4-23-24) Yeşilhisar / KAYSERİ" adresinde mukim, 14.02.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11259 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Eras Nakliye Madeni Yağ Petrol İnşaat Taahhüt Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 22.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1236 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-26 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/10/1-1

—————

22/02/2018 tarihli ve 7709-14 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32796 numaralı bayilik lisansı sahibi Eses Petrol Nakliyat Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Çamyazı Köyü İzmir Yolu 28. Km /UŞAK" adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 02/12/2015 tarihinde yapılan denetimde 07/09/2015-02/12/2015 tarihleri arasında yaşanan otomasyon sistemi arızasına rağmen akaryakıt ikmaline devam etmesi ve dağıtıcısı haricinde menşei belli olmayan akaryakıt ikmali yapmasına ilişkin olarak; lisans sahibinin 07/09/2015-02/12/2015 tarihleri arasında yaşanan otomasyon sistemi arızasına rağmen akaryakıt ikmaline devam etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve sözleşmeli dağıtım firması olan Rmg Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi dışında 07/09/2015-02/12/2015 tarihleri arasında menşei belli olmayan akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu ve yazılı savunmasında ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında otomasyon sistemi arızalı iken akaryakıt ikmaline devam etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 80.106.-TL ve dağıtıcı harici başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 80.106.-TL olmak üzere toplam 160.212-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/11/1-1

—————

Kurul’un 18/01/2018 tarihli ve 7653-35 sayılı kararı ile;

11/10/2014 tarihinde yapılan denetimde Fikret POLAT’a ait (TC No:48829134964) 38 NF 920 plakalı aracın LPG taşıma lisansı olmaksızın taşıma faaliyetinde bulunulduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 02/06/2017 tarihli ve 25191 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 15/08/2017-953 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7653-35 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 761.432,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/12/1-1

—————

Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No:240 (Ada: - ,Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA adresinde LPG-BAY/941-54/15538 sayılı lisans kapsamında Gülson Petrol Otomotiv Orman Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 11.09.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilan panosunda Otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 02/11/2017 tarih ve 46446 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca yapılan soruşturma sonucunda, 07.02.2018 tarihli ve 7682-10 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 419.205-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş, ancak ilgilinin adreslerine gönderilmesine(Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No: 240 (Ada: - ,Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA, Bahçelievler Mah. Ceylanpınar Cad. 86 B Kızıltepe MARDİN) rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 419.205-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/13/1-1

—————

05.04.2018 tarihli ve 7783-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 24.06.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, "Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, Yavuzeli GAZİANTEP" adresinde, dağıtıcısı AKPET Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi'nin bayisi olarak faaliyet gösteren 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-293/08928 sayılı bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi'nin, işlettiği akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale ederek devre dışı bıraktığının ve akaryakıt istasyonunda dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 23.01.2018 tarihli ve 3764 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında başlatılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/01/2018-160 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma değerlendirilmiş olup, Güngör Petrol Nakliyat Ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi'nin;

1) İstasyon otomasyon sistemine müdahale ederek devre dışı bırakması eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine,

2) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunması eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine,

aykırılık teşkil ettiği, anlaşıldığından, Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi hakkında akaryakıt istasyonunda;

- İstasyon otomasyon sistemine müdahale ederek devre dışı bırakması eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106-TL,

- Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106-TL, olmak üzere toplam 160.212 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/14/1-1

—————

22/03/2018 tarihli ve 7756-33 sayılı Kurul Kararı uyarınca, “Abditolu Köyü Çumra KONYA" adresinde, 06/04/2005 ve BAY/471-66/10267 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Haber Petrol Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 21/08/2014 tarihinde yapılan denetimde ve sonrasında gerçekleştirilen incelemelerde tespit edilen hususlara göre; lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 176.681.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/15/1-1

—————

22/03/2018 tarihli ve 7756-34 sayılı Kurul Kararı uyarınca, “Abditolu Köyü Çumra KONYA" adresinde, 06/04/2005 ve BAY/471-66/10267 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Haber Petrol Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 21/08/2014 tarihinde yapılan denetimde ve sonrasında gerçekleştirilen incelemelerde tespit edilen hususlara göre; lisans sahibinin otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirerek (otomasyon sistemi çalışmayan tankları piyasa faaliyetine konu ederek) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/16/1-1

—————

Kurul 22/03/2018 tarihli ve 7756-10 sayılı Kararı ile “Gürpınar Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 23/B Bornova İzmir” adresinde faaliyet gösteren lisansı bulunmayan Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 30.09.2015 tarihli 49769 nolu irsaliyeli fatura ile Hegem Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal ederek lisanssız piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13/10/2017 tarihli ve 42901 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 24/10/2017 tarihli ve 1272 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisanssız piyasa faaliyetinde bulunması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve "5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/17/1-1

—————

Kurul 05/04/2018 tarihli ve 7783-23 sayılı Kararı ile “Korkutreis Mah. Strazburg Cad. Behice Eren Apt. No: 45/8 Çankaya Ankara” adresinde faaliyet gösteren 06.07.2011 tarihli ve MYG/3312-3/29702 (05.05.2016 tarih ve 6260-4 sayılı Kurul Kararı ile lisansı sonlandırılmıştır.) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Frt Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 2015 yılında Kurumdan izin almaksızın 2710.12.25.00.00 GTİP No'lu kimyasal katığı 28.12.2010 tarihli ve MYG/2967-1/28778 (05.04.2017 tarih ve 7010-3 sayılı Kurul Kararı ile sonlandırılmıştır.) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Serfa Petrol Ürünleri Lojistik Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Frt Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 28/11/2017 tarihli ve 50399 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında hazırlanan 13/12/2017 tarihli ve 1650 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Frt Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 400.530, -TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 400.530, -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/18/1-1

—————

Kurul’un 12.04.2018 tarih ve 7796-41 sayılı Kararı ile “Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi” hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/19/1-1

—————

Kurul’un 05/04/2018 tarihli ve 7783-49 sayılı Kararı ile; DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 883.405-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/20/1-1

—————

07/02/2018 tarihli ve 7682-42 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09.09.2013 tarih ve BAY/939-82/33184 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 214 (Ada: 1666, Pafta: 249, Parsel: 4) Meram KONYA adresinde Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 22/03/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1420P00559001, 1420P00559002 ve 1420P00559003 sayılı analiz raporlarıyla ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta tağşiş yapıldığı tespit edilmiş olup lisans sahibinin Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; piyasa faaliyetine konu akaryakıta tağşiş amaçlı solvent karıştırması fiillin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.300.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/21/1-1

—————

Kurul 29/03/2018 tarihli ve 7770-11 sayılı sayılı Kararı ile, “Atatürk M. Sedef C. Ata 2-3 Plaza Kat: 5 D: 52 Ataşehir İSTANBUL” adresinde 02/05/2013 tarih ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı lisansı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi açısından bayisinde fiyat ilan panosu olmamasının ve bayisinin bir başka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48260 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1442 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bayisinde fiyat ilan panosu olmamasının ve bayisinin bir başka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 80.106-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/22/1-1

—————

08/03/2018 tarihli ve 7732-54 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09/01/2014 tarihli ve 4826/86 sayılı Kurul Kararının (a) ve (b) bentlerinin Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/1196 E. ve 2014/1535 K., Danıştay 13. Dairesinin 2015/1734 E., 2015/2263 K. sayılı Kararları ve Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/1194 E. ve 2014/1534 K., Danıştay 13. Dairesinin 2015/1729 E., 2015/2262 K. sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 03/09/2010 tarih ve BAY/939-82/28227 sayılı bayilik lisansı sahibi (28.03.2014 Tarih ve 10821 sayılı Karar ile sonlandırılmış) Nurettin Işık Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04/03/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1320P00228001 ve 1320P00229001 sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve Teknik Düzenlemelere AYKIRI olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 175.833-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/23/1-1

—————

Kurul’un 07/02/2018 tarihli ve 7682-59 sayılı kararı ile;

“Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 42 Hasanbeyli / OSMANİYE” adresinde mukim, 03.05.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13797 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Osmaniye 80 Petrol Ürünleri Ve Oto Gaz İstasyonu İşletmeciliği Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait tesiste 18/02/2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 26/09/2017 tarihli ve 40164 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 28/09/2017-1059 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7682-59 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/24/1-1

—————

14/03/2018 tarihli ve 7744-55 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09/01/2014 tarihli ve 4826/48 sayılı Kurul Kararının Ankara 17. İdare Mahkemesinin E. 2014/510, K. 2014/1397 sayılı ve Danıştay 13. Dairesinin E. 2015/2031, K. 2015/2596 sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 17/02/2012 tarih ve BAY/939-82/30608 sayılı (24.11.2015 tarih ve 43042 sayılı Karar ile sonlandırılmış) bayilik lisansı sahibi Özsafran Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30/10/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve istasyonda vaziyet planı harici gizli tank bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak fiili ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL ve vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/25/1-1

—————

18.01.2018 tarihli ve 7756-51 sayılı Kurul Kararı ile ,E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No: 128 (Ada: 120, Pafta: - ,Parsel: 54 ) Çerkeş ÇANKIRI adresinde LPG-BAY/941-54/16405 sayılı lisans kapsamında PLATİNİUM AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 17.02.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, yapılan soruşturma sonucunda 18.01.2018 tarihli ve 7756-51 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 88.517,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen(Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. Taşkın Sok. No: 1-17 Yenimahalle Ankara, E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No: 128 (Ada: 120, Pafta: - ,Parsel: 54) Çerkeş ÇANKIRI-lisans, Vergi sicil ve Ticaret Sicil adresleri aynı) tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/26/1-1

—————

15.02.2018 tarihli ve 7695-24 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, bayisi Bekir Akkavak’ın 12/03/2005 tarih ve BAY/454-792/04102 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı kapsamındaki istasyonunda 30/11/2012 tarihinde yapılan denetimde, otomasyon sisteminin düzgün olarak çalışmadığını, otomasyon sistemi ile kayıt dışı ikmali ve satışı Kurumu bildirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin 30.10.2013 tarihli ve 4673-89 sayılı Kurul Kararı'nın iptali için lisans sahibi tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin E: 2016/420, K: 2016/5674 sayılı Kararında belirtilen "ön araştırma veya soruşturma yapılmadığı" gerekçesiyle, lisans sahibi nezdinde 29.11.2017 tarihli ve 50634 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 30.11.2017-1539 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; lisans sahibinin bu fiilinin, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (a) bendi (27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil etiği anlaşıldığından Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi hükmü ve 2012 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/27/1-1

—————

29/03/2018 tarihli ve 7770-36 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 05/12/2013 tarihli ve 4749/12 sayılı Kurul Kararının Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2014/271, K.2014/1391 ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/2025, K.2015/2595 sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 23.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26713 sayılı (29.03.2016 tarih ve 12574 sayılı karar ile sonlandırılmış) bayilik lisansı sahibi Rempet Taşımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin akaryakıt istasyonunda 29/05/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve istasyonda vaziyet planı harici gizli tank bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak fiili ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL ve vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5007/28/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-30 sayılı kararı ile;

"Cumhuriyet Mahallesi No: 120 Sedef Bulvarı (Ada: 216 ,Pafta: 25B ,Parsel: 1) İncesu / KAYSERİ" adresinde mukim, 29.03.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11423 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Üspet Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliye ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait tesiste 22.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1256 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-30 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/29/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-34 sayılı kararı ile;

“Hirfanlı Sok. 12/3 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA” adresinde 09.10.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13210 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasıyla faaliyet göstermekte olan Yeni Akyıldız İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03/07/2017 tarihli ve 28872 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 26/10/2017-1298 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-34 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5007/30/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_05.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ŞABLON_Sayfa_11.jpg


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sevgi Damlaları Vakfı (SEDA).

VAKFEDENLER: Abdülesvet ÇAM, Sabriye ÇAM.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:

Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/05/2018 tarihinde kesinleşen 19/03/2018 tarihli ve E: 2017/455, K: 2018/87 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Gerekli Kanuni izinlerin ilgili kurumlardan alınması ve gerekli protokollerin yapılması ile; Kur’anı-ı Kerim Öğretim ve Eğitiminin yaygınlaştırılması, Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun güzel okunması, hıfz edilmesi, kıraat ihtisas kurslarının açılması ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Beştepeler Mevkii, F19c01b pafta, 290 parsel, 8.900,00 m2 yüzölçümlü, “tarla” vasıflı gayrimenkul ile 10.000,00 TL (Onbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Abdülesvet ÇAM, Mustafa YILMAZ, Hüseyin SARI, Bayram CİHANGİROĞLU, Fatih ÇAM.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın amaçlı başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5012/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Lisansların Sona Ermesi ve İptali başlıklı 17 nci maddesinde “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. Ancak Kurul, aşağıdaki hallerde kullanılmak üzere, lisans sona erdirme yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.…

e) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,” hükmü uyarınca, 04/06/2015 tarihli ve MYĞ/5623-1/35621 numaralı Madeni Yağ Lisansı sahibi SFS PETROKİMYA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; TSE Belgelerinin geçerlililik süresi sona erdiğinden, bahsi geçen TSE Belgelerinin lisans tadili kapsamında (tadile konu diğer bilgi ve belgeler ile birlikte) bu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Kurumumuza ibraz edilmesi gerektiği; aksi halde Şirketin lisansının yukarıda anılan hüküm kapsamında değerlendirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5047/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 22.05.2018 günlü yazıda; Mehmet Rifat ve Emine Asuman Oğlu, 25510191666 TC Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Antalya İli, Merkez İlçesi; Haşimişcan Mahalle/Köy, Cilt No: 0007, Aile Sıra No: 00405, Sıra No: 0005 de kayıtlı Fehmi Acar'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 11.04.2018 gün ve 91-14 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

5024/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

16.05.2018 tarih ve 30423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi ilanımızda Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen aşağıda ayrıntıları belirtilen ilanımız iptal edilmiştir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Asimetrik dimetil arjinin konusu ile ilgili çalışmaları olmak. Radial koroner girişimler konusunda tecrübeli ve ilgili kursları almış olmak.

5013/1-1


İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi alım ilanına ait 7. ve 9. sıradaki anabilim dallarının isimleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

S.N

Unvan

Derece

Adet

Fakülte/Yüksekokul/

Bölüm/Ana Bilim Dalı

Açıklama

7

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA

BÖLÜMÜ/BÖLGESEL COĞRAFYA

ANABİLİM DALI

Coğrafya alanında doktora yapmış olmak ve ekolojik risk

karakterizasyonu, kentsel gürültü modelleme ve coğrafi bilgi

sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

9

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/COĞRAFYA

BÖLÜMÜ/BEŞERİ VE İKTİSADİ

COĞRAFYA ANABİLİM DALI

Coğrafya alanında doktora yapmak ve çevre ve kent siyaseti,

doğal kaynak yönetimi ve planlaması konularında çalışmalar

yapmış olmak.

 

İlan olunur.

5045/1-1


Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

- TC Kimlik No

- Fotoğraf (1 adet)

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birim

Unvan

Adet

Açıklamalar

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.

Klasik Arkeoloji ABD

Profesör

1

Klasik ve Hellenistik Dönem heykeltraşlığı ve rölyefi üzerine çalışmaları olmak.

Klasik Arkeoloji ABD

Profesör

1

Hellenistik ve Roma Dönemi Nekropolleri alanında doktora yapmış olmak.

Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD

Profesör

1

Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

Arap Dili ve Edebiyatı ABD

Doçent

1

Arap dil bilimi ve karşılaştırmalı dilbilim üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

Doçent

1

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojileri) alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Psikolojisi ABD

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Psikolojisi) alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD

Doçent

1

Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent unvanı almış olmak

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD

Doçent

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Sosyolojisi) alanında doçent unvanı almış olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Özel Eğitim Programı'nda tamamlamış olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Özel Eğitim Programı'nda tamamlamış olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi ABD

Profesör

1

Eğitim Bilimleri (Özel Eğitim) alanında doçent unvanı almış ve Öğrenme Güçlüğü alanında çalışmaları olmak.

Zihin Engelliler Eğitimi ABD

Doçent

1

Özel Eğitim (Zihin Engellilerin Eğitimi) alanında doçent unvanı almış ve Okuma güçlüğü alanında çalışmaları olmak.

Okul Öncesi Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doktora eğitimini Çocuk Gelişimi Eğitimi Programı'nda tamamlamış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Doçent

1

Fiziki Coğrafya alanında doçent unvanı almış olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında , Yükseklisans ve Doktora eğitimini Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamış olmak.

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD

Profesör

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Halk Eğitimi Bilim Dalı) alanında doçent unvanı almış olmak.

Sınıf Eğitimi ABD

Doçent

1

Doktora eğitimini İlköğretim Sınıf Öğretmenliği alanında tamamlamış ve İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Sınıf Eğitimi ABD

Doçent

1

Doktora eğitimini Müzik Eğitimi alanında tamamlamış ve Güzel Sanatlar Müzik alanında doçent unvanı almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji ABD

Doçent

1

Bitki Fizyolojisi alanında Doçent unvanı almış olmak.

Moleküler Biyoloji ABD

Profesör

1

Klinik Enterokoklar ve biyofilmler konularında çalışmaları olmak.

Moleküler Biyoloji ABD

Doçent

1

Probiyotiklerin etkileri ve enkapsülasyon, proteomiks ve immunoloji alanında çalışmaları olmak.

Katıhal Fiziği ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Düşük boyutlu sistemlerde polaronik etkiler üzerine çalışmaları olmak.

Nükleer Fizik ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Deneysel Nükleer Fizik alanında çalışmaları olmak.

Matematiğin Temelleri ve Mat. Loj. ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Periyodik Rekürans Bağıntılar ve Yakınsaklık Özellikleri konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

El sanatları alanında doktora yapmış ve Tekstil ve Coğrafi İşaret konularında çalışmaları olmak.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ABD

Dr. Öğr. Üyesi

1

Klasik Arkeoloji alanında doktora yapmış olmak ve seramik koruma onarımı konusunda çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Mantık ABD

Doçent

1

Arap Dili ve Belagati ABD

Doçent

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çoçuk Gelişimi ABD

Profesör

1

Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak.

Odyoloji ABD

Doçent

1

İşitme kaybı genetiği konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Yönetimi ABD

Profesör

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış ve sağlık kurumları yönetimi alanında çalışmaları olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ABD

Doçent

1

Endüstri ilişkileri alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Profesör

1

Algoloji Bilim Dalı için alınacak olup, Nöromodülasyon, floroskopi, ultrasonografi ile ilgili girişimsel işlemlerde deneyimli olmak.

Genel Cerrahi ABD

Profesör

1

Hepatobilier Cerrahi ve Karaciğer naklinde deneyimli olmak.

Göğüs Cerrahisi ABD

Profesör

1

Özofagus Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

Profesör

1

Sol vertikül destek sistemleri ve kalp nakli deneyimine sahip olmak.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD

Profesör

1

Baş boyun, tiroid cerrahisi ve serbest flep konularında deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp ABD

Profesör

1

Acil ortopedi ve travmatoloji alanında deneyimli olmak

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Yoğun Bakım Bilim Dalı için alınacak olup, Yoğun bakım çalışmalarında deneyimli olmak.

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.

İç Hastalıkları ABD

Profesör

1

Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Profesör

1

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı için alınacak olup, adolesan doktorası yapmış ve Çocuk Endokrinolojisi uzmanı olmak.

Göğüs Hastalıkları ABD

Profesör

1

Yoğun bakım ve girişimsel işlemler konusunda deneyimli olmak.

Radyoloji ABD

Profesör

1

Radyoloji ABD

Profesör

1

UYGULAMALI BİLİMLER FAK.

Gayrimenkul ve Varlık Ekon.ve Değ. ABD

Profesör

1

Mimarlık Fakültelerinin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu, kentsel dönüşüm ile sosyo-mekansal ayrışma konularında çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri ABD

Profesör

1

Sebze Yetiştiriciliği ve Biyoteknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Toprak Bilimi ABD

Profesör

1

Toprak Biyolojisi DNA'sı esaslı modern yöntem ve teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.

Biyometri ve Genetik ABD

Profesör

1

Ziraat Fakültesi mezunu ve Bakteri genetiği üzerine çalışmaları olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Şan ASD

Doçent

1

Lisans, Yükseklisans ve Doktora eğitimini Müzik Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Ses Eğitimi, Ses Problemleri ve Konuşma alanında çalışmaları olmak.

ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Adli Biyoloji ABD

Doçent

1

Biyolog olup, Biyoloji Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış ve Adli Bilimler alanında çalışmaları olmak.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Nükleer Araştırmalar ve Tekn. ABD

Doçent

1

Kimya Mühendisliği alanında doçent unvanı almış ve özel bor ürünlerinin üretimi ve uygulama alanlarında çalışmaları olmak.

BEYPAZARI MYO

Turist Rehberliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Kırsal Turizm ve sürdürülebilir turizm konusunda çalışmaları olmak.

5032/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise gazete ilan tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

(Doçentliği Sosyoloji alanında almış olmak. Türk Sosyoloji Geleneği ve Alman Sosyoloji Geleneği alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Türk Modernleşmesi alanında dersler vermiş olmak).

Prof. Dr.

1

5046/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adaylar; “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adayların bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Adaylar Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazete'de ve Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM/ANA BİLİM DALI

PROF

AÇIKLAMA

DOÇENT

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

1

 

 

 

Fen - Edebiyat Fakültesi

Analiz ve Fonk. Teorisi

1

 

 

 

Fen - Edebiyat Fakültesi

Botanik

1

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Gıda Teknolojisi

2

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Yapı

1

 

 

 

Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

 

 

 

Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak.

Yönetim Bilimleri

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

Algoloji yandal uzmanı olmak

 

 

Tıp Fakültesi

Nöroloji

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

1

 

 

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji

1

 

 

 

Ziraat Fakültesi

Fitopatoloji

1

 

 

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni

1

 

 

 

Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları

1

 

 

 

Veteriner Fakültesi

Biyokimya

1

 

 

 

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

1

 

 

 

Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

 

 

1

 

Mühendislik Fakültesi

Termodinamik

 

 

1

 

Samsun İkt. ve İd. Bil. Fak.

Yönetim ve Organizasyon

 

 

1

 

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast.

 

 

1

PDÖ eğitim sertifikası olmak

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

1

Romatoloji yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

PDÖ eğitim sertifikası olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

 

 

1

 

5018/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümlerini yerine getirmedikleri için aşağıda ili, ruhsat numarası, ruhsat sahibi belirtilen ruhsatlar Kanunun ilgili maddelerine göre iptal edilmiştir. İptal işlemi ruhsat sahiplerinin dosyada mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlar iptal edilmiştir. Ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

Ruhsatın İli

Sicil No

Erişim No

Ruhsat Sahibi

İptal Maddesi

ADIYAMAN

200804487

3178057

ALİMİNA MADENCİLİK İTHALAT  İHRACAT SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

ANKARA

68122

2545225

YÜKSEL  GÜLHAN

13.

ANKARA

68123

2545218

YÜKSEL  GÜLHAN

13.

ANKARA

68565

2547816

YÜKSEL  GÜLHAN

13.

ANKARA

20060494

3088644

DELLA İNŞAAT MADENCİLİK SOSYAL  HİZM. TUR. GIDA SAN. VE TİC. LTD.

13.

ANKARA

84074

3305760

SİLAHTAROĞLU YOL  YAPI VE MADENCİLİK A.Ş

13.

ANKARA

20053880

3064860

YARARLI İNŞAAT  TAAHHÜT TİC. LTD.ŞTİ.

13.

ANTALYA

200801911

3168084

HR  MADENCİLİK  SANAYİVE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

ANTALYA

70954

2560388

ÇERKEZOĞLU MERMER MADEN.   İNŞ. TAAH. SAN TİC. LTD. ŞTİ.

13.

ANTALYA

200700804

3129828

TASF. HAL. ÖGER GRANİT MERMER  MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

ANTALYA

20067615

3110543

HANLIOĞLU  MADENCİLİK İNŞAAT  TAAHHÜT NAKL. TİC. LTD. ŞTİ.

13.

ANTALYA

20052889

3063136

TO-GE  MADENCİLİK SANAYİ  VE TİCARET LTD.ŞTİ.

24.

ANTALYA

201100850

3271943

İDK  MADENCİLİK İNŞAAT EMLAK  GIDA SANVE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

ARTVİN

81119

3276719

A.S.O.R.MADENÇİLİK İNŞAAT  BETON ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. NAK. KUYUMCULUK

MİMARLIK MÜHENDİSLİK  MÜŞAVİRLİK VE SERVİS HİZMETLERİ TİC. LTD.ŞTİ

13.

AYDIN

71374

2565904

HİKMET YENİGÜN

13.

AYDIN

200705913

3143177

DOLSİT MADENCİLİK  SANAYİ TİC.  LİMİTED ŞİRKETİ

13.

BALIKESİR

54646

2427165

HUNMER MADENCİLİK İNŞ.  YAPI MALZ. OTO. TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

13.

BALIKESİR

200905881

3237547

ALPLER  MADENCİLİK YOL İNŞAAT  SANAYİ  VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13.

BURDUR

20062446

3100509

B-ERK MADENCİLİK  İNŞAAT TUR. LTD ŞTİ.

24.

BURDUR

20062835

3098530

B-ERK  MADENCİLİK İNŞAAT VE  TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

24.

BURDUR

20063899

3102732

AK  ALTIN MOBİLYA GIDA TARIM İNŞAAT MADENCİLİK 

TURİZM TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ  VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

BURDUR

200800142

3159260

HALİL YAVUZ

24.

BURDUR

200803975

3175982

B-ERK  MADENCİLİK İNŞAAT VE  TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

24.

BURDUR

20066798

3110390

AK  ALTIN MOBİLYA GIDA TARIM İNŞAAT MADENCİLİK 

TURİZM  TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ  VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

BURDUR

76628

3188456

KALE  TUĞLA PETROL MERMER MADEN 

NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13.

BURDUR

200700335

3128021

IMT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

13.

BURDUR

20069510

3116996

CCG İÇ VE  DIŞ TİCARET BİLİŞİM  MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ

13.

BURSA

200800345

3159273

BESKAR ENERJİ MADENCİLİK  İNŞAAT NAKTA SA Tİ LTD ŞTİ

13.

BURSA

81786

3282210

AZİZ BAYTEKİN

13.

DENİZLİ

20054978

3068778

ERDEM  TEKS. GIDA İNŞ. VE YAKIT MAD.  MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

DENİZLİ

200806077

3183137

GÜLAY YURTSEV

13.

DENİZLİ

200804695

3177701

D.A.S.S  MAKİNA İNŞAAT  MADENCİLİK SAN.TİC.A.Ş.

24.

HAKKARİ

81122

3271650

AY  KOP İNŞ. GID. NAK. TTAH. PET.  ÜR. İT. İHÜR. SAN. TİC. LTD. Ş

13.

ISPARTA

201002551

3244940

HÜSEYİN  YANK MERMER MADENCİLİK İNŞAAT  TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13.

ISPARTA

200709739

3152174

SIRMER  MADENCİLİK KAYNAK SULARI  TUR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

13.

ISPARTA

200703139

3135291

ALİ AKPINAR

13.

ISPARTA

200803704

3175089

ELSA  MADENCİLİK SEMRA  SAADET ŞENTÜRK

13.

ISPARTA

200803705

3175093

ELSA  MADENCİLİK SEMRA  SAADET ŞENTÜRK

13.

KAHRAMANMARAŞ

200707184

3147228

PARS MINING  EXPLORATION MADENCİLİK  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13.

KARAMAN

200706263

3144478

MÜKREMİN DOĞAN

13.

KARAMAN

200904135

3232523

BEDİİ ÖZGÜN VE OĞULLARI MADENC.  PLAS. TUR. GI. SN. VE Tİ. LTD. ŞTİ

13.

KAYSERİ

20058189

3077967

İBRAHİM KARAGÜL

13.

KAYSERİ

66872

2535034

MEHMET ÖZET

13.

KIRIKKALE

200709363

3150327

KADİR MURAT DAĞ

2. ve 24.

KIRIKKALE

200709362

3150324

KADİR MURAT DAĞ

2. ve 24.

KOCAELİ

200708393

3148408

HIZLI  MADEN SANAYİİTİC LTD ŞTİ

13.

KÜTAHYA

200808804

3191898

PROTERRA  MAD. TARIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13.

KÜTAHYA

20057592

3076456

DER KA MADENCİLİK  NAKLİYAT İNŞ. TAAH. İTH. İH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

13.

KÜTAHYA

20054460

3066938

DER KA MADENCİLİK  NAKLİYAT İNŞ.  TAAH. İTH. İH. SAN.VE TİC. LTD. ŞT

13.

MALATYA

200702773

3134897

DOĞA MİNAREL  MADDELE ENDÜST.  İNŞ. TAŞ. PET. Ü. İTH. İHR. LTD

13.

MALATYA

200702772

3134911

DOĞA MİNERAL MADDELERİ  ENDÜSTRİ İNŞ. TAŞ. PET. ÜRÜN. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

13.

MANİSA

200804091

3176723

ALPLER MADENCİLİK YOL  İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13.

MANİSA

201001953

3243916

ASYALI  MADEN MERMERİNŞAAT  SANAYİ TİC. L. Ş.

13.

MERSİN

201101152

3275972

YENİ OĞUZLAR  MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK 

VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

13.

MERSİN

84368

3296882

SİNTERMAG MADENCİLİK  NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

MERSİN

83809

3302051

ASG ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT  MADENCİLİK  SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

MERSİN

200710531

3154584

MARMED MADENCİLİK  İNŞAAT TURİZM  SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

MERSİN

200610437

3120637

MÖY MERMER  MADENCİLİK İNŞ.  NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

13.

MERSİN

24244

2140305

ANKARA  MADEN SAN. İNŞ.VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

MERSİN

201002267

3244859

H.Ö MAD. TURİZM İNŞ. NAK.  GIDA SAN. TİC. LTD ŞTİ

13.

MERSİN

200704637

3140586

KANŞİRAY  İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

13.

MERSİN

200810772

3185860

ROYAL AKC  MANENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13.

MUĞLA

70800

2562405

ÖRSKAN MADEN. İNŞ. TAŞSU ÜRN. GID.  ÜRN. İHR. SAN. VE TİC. LT

13.

NİĞDE

20063577

3103292

ALİ TÜRK

24.

SAMSUN

200803872

3175294

BLACKSTONE  ÇİMENTO  SANAYİ A.Ş.

13.

SAMSUN

200804423

3177898

BLACKSTONE  ÇİMENTO  SANAYİ A.Ş.

13.

SAMSUN

200803874

3175288

BLACKSTONE  ÇİMENTO  SANAYİ A.Ş.

13.

SAMSUN

200803873

3175289

BLACKSTONE  ÇİMENTO  SANAYİ A.Ş.

13.

SAMSUN

200803871

3175295

BLACKSTONE  ÇİMENTO  SANAYİ A.Ş.

13.

SAMSUN

200804425

3177890

BLACKSTONE  ÇİMENTO  SANAYİ A.Ş.

13.

SİVAS

201100896

3272909

DURUKAN MADENCİLİK  VE MERMER PAZARLAMA  SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

ŞIRNAK

200801039

3163683

RUYA MADENCİLİK İNŞ . NAK. TURZ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13.

5036/1-1

—————

Aşağıda tablo halinde verilen ruhsat sahaları ile ilgili olarak, Maden Kanununun 13 üncü maddesi gereği 2016 ve/veya 2017 ve/veya 2018 yılı ruhsat bedellerinin yasal süresi içerisinde ödenmediği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, ruhsat sahiplerin ce beyan edilmiş ve Genel Müdürlüğümüz sistem kayıtlarında bulunan mevcut adreslerine tebligat gönderilmiş ancak yazılar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle, Maden Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.” hükmü gereğince her bir ruhsat sahasına yeniden değerlenme oranında artış yapılarak 21.116,00 TL. (YirmibirbinyüzonaltıTL.) ve/veya 21.925,00 TL (Yirmibirbindokuzyüzyirmibeşlira) ve/veya 25.098,00 TL (Yirmibeşbindoksansekizlira) idari para cezası uygulanmıştır. Yürürlüğü devam eden (İptal edilmemiş olan) Ruhsat bedellerinin 3 (üç) ay içinde yatırılması gerekmekte olup bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilecektir. İptali yapılmış ruhsatların ruhsat bedelinin %70’i tutarlarının tebliğden itibaren bağlı bulunulan Defterdarlık/Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir.

Ruhsatlar için ayrı ayrı uygulanan 21.116,00TL. (YirmibirbinyüzonaltıTL.) ve/veya 21.925,00 TL (yirmibirbindokuzyüzyirmibeştürklirası) ve/veya 25.098,00 TL (yirmibeşbindoksansekizlira) idari para cezasının da 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 13’üncü maddesinin son fıkrasında, “Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri tarafından bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tahsil edilir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları ile ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın 442 nolu Tahsilat Genel Tebliğinin III/D-4 bölümünde “İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce (tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde) ödeyen kişiler indirim hakkından yararlanır ve idarî para cezasının dörtte üçü tahsil edilir” hükmü yer almaktadır. Uygulanan idarî para cezası kararının, tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde idarî para cezasının ödenmesi halinde, %25 oranında indirim uygulanacaktır.

Aynı tebliğin III/D-5 bölümünde “5326 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında “İdarî para cezası, Devlet Hazinesine ödenir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarî para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Uygulanan idarî para cezası kararının, tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde idarî para cezasının taksitlendirilerek ödenmesi için ilgili defterdarlığa başvurulması halinde ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla taksitlendirme hakkınız bulunmaktadır.

5326 sayılı Kanunun 27., 28., 29., 30. ve 31. maddelerinde idarî yaptırım kararlarına karşı başvuru yolu, başvurunun incelenmesi, itiraz yolu, vazgeçme ve kabul ile masrafların ve vekalet ücretinin ödenmesi hususları düzenlenmiş olup, tarafınıza uygulanan idarî para cezasına karşı 5326 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvuru hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde tarafınıza uygulanan idari para cezası kesinleşecektir.

Genel Müdürlüğümüz ve T. Vakıflar Bankası T.A.O arasında 29/11/2016 tarihinde imzalanan protokol gereği, Genel Müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası T.A.O nezdindeki İban numaralı hesapları kapatılıp, kurumsal tahsilat hesapları ile tahsilat işlemleri gerçekleştirildiğinden, ruhsat sahiplerine Maden Kanunu gereği mali eksikliklerin tamamlanması hususunda gönderilen tebligatlarda, ödemenin ülkemizdeki tüm T.Vakıflar Bankası Şubelerinden ""Kurumsal Tahsilat Hesaplarından"" ruhsata ait sicil veya erişim numarası ile bankaya ait internet hesabı veya doğrudan banka şubelerine müracaat etmeleri halinde tahsil işlemi gerçekleşecektir.(İptali yapılan ruhsatlar Vakıfbank aracılığıyla ödeme yapamayacaklar olup, bağlı bulunulan Defterdarlık*Vergi dairesine ruhsat bedeli %70’i tutarın ödenmesi gerekmektedir.)

Bu husus ilgili ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İli

Ruhsat Numarası

veya

Erişim Numarası

İdari Para Cezası Uygulanan Kişi/

Kuruluşun Adı Soyadı/Unvanı

3213 Sayılı Maden

Kanununun İlgili

Maddeleri

Uygulanan İdari Para Cezası

İle İlgili Makam

Onayının Tarih ve Sayısı

Uygulanan İdari Para Cezası

Tutarı (TL)

 veya Verilen Süre

1

ADANA

80688

FIDAN KUYUMCULUK VE INS. TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

06/09/2017-428913

21.925,00 (1 ay)

2

ADANA

200806796

YİĞİTHAN MADENCİLİK İNŞAAT OTO KİRALAMA

TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017/428357

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

3

ADANA

78406

SAFMETAL MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞ.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017/428268

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

4

ADANA

71165

CEYMER MERMER SAN. VE TIC. A. Ş.

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017 tarih ve 435071 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme

süresi 1-bir ay

5

ADANA

81931

YG İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. Ş

13. Madde 1. fıkrası

07/12/2017 - 445591

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

6

ADANA

78406

SAFMETAL MADENCILIK NAKLIYAT INS. SAN. VE

TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428268

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

7

ADANA

200700635

AYSER MADENCILIK TASOCAK. INS. TAAH. TUR.

SAN. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

05/09/2017 - 428269

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

8

ADIYAMAN

200611362

ALİMİNA MAD. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

9

ADIYAMAN

200800801

DAMLA MAD. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)

10

ADIYAMAN

62483

METALP MADENCİLİK KİMYA SANAYİ METAL

TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

20/05/2017-803402

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

11

ADIYAMAN

20052914

KAN-SU OPTİK MAD.İNŞTARIM VE HAY. PAZSAN.

TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

06.09.2017 / 428781

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

12

ADIYAMAN

200800027

DLS INTERNATIONAL ENTERPRISE MADENCILIK

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

13. Madde 1. fıkrası

06/09/2017 - 428753

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

13

ADIYAMAN

20052914

KAN-SU OPTİK MAD.İNŞTARIM VE HAY. PAZSAN.

TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1. fıkrası

29/03/2018 - 415640

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

14

ADIYAMAN

201200160

SYD MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ MEDİKAL

DANIŞMANLIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

19/03/2018 - 413878

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

15

ADIYAMAN

201200159

SYD MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ MEDİKAL

DANIŞMANLIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

19/03/2018 - 413879

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

16

ADIYAMAN

201200161

SYD MADENCİLİK İNŞAAT ENERJİ MEDİKAL

DANIŞMANLIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

14.03.2018 - 413034

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

17

AFYONKARAHİSAR

200704053

FENDI AKILLI

13. Madde 1.fıkra

12.09.2017 tarih ve 430666 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

18

AFYONKARAHİSAR

20051524

AFBİMS YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT MAKİNA

MADEN NAKLİYE TAAHHÜT HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

19/03/2018 - 413912

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

19

AFYONKARAHİSAR

37839

AFYON DİYABAZ MER. SAN. TİC. AŞ.

13. Madde 1. fıkrası

14.03.2018 - 413082

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

20

AĞRI

17935

ZOR-ER MAD. İNŞ. PET. NAK. GÜVENLİK SAN.

TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

23.08.2017/426822

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

21

AĞRI

201100765

ÖMER ÇİÇEK

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409725

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

22

AKSARAY

201201160

MEHMET DİNÇ

13. Madde 1.fıkra

08.09.2017 tarih ve 429478 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay  Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

23

AKSARAY

200700575

CÖMERTLER INSAAT MADENCILIK SANAYI VE

TIC. LTD. STI.

13. Madde 1.fıkra

07.09.2017 tarih ve 429451 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

1-bir ay Ruhsat Bedeli

Üç ay (3 ay)

24

AKSARAY

20063215

DEDE YONUS GÜRSOY

13. Madde 1.fıkra

23/02/2018-408253

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

25

AMASYA

48860

KARADENİZ RADAR MADENCİLİK SANAYİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

28/03/2018 - 415386

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

26

ANKARA

20053880

YARARLI İNŞ TAAH TİC LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

10.10.2017 / 436838

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

27

ANKARA

20057631

CEM İNŞAAT HARFİYAT NAK. TAAH. VE

TUR. MAD. SN. TİC. LTD. Ş

13. Madde 1.fıkra

10.10.2017 / 436835

21.925,00 (1 ay)

28

ANKARA

200705924

ESERYOL İNŞAAT MAKİNE MAD. TAŞ.

TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

12.10.2017 / 437136

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

29

ANKARA

85646

ERKILIÇ NAKLİYAT HARFİYAT HAYVANCILIK

İNŞAAT GIDA PETROL MADENCİLİK TAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

05.09.2017 / 435554

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

30

ANKARA

85006

ERKILIÇ NAKLİYAT HARFİYAT HAYVANCILIK

İNŞAAT GIDA PETROL MADENCİLİK TAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017 / 435076

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

31

ANKARA

84344

BUYRUK MADEN. PET. OTO İNŞ. BAKL.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017/435074

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

32

ANKARA

84364

BUYRUK MADEN. PET. OTO İNŞ. BAKL.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

28.09.2017/435073

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

33

ANKARA

200801241

DELLA INSAAT MAD. SOSYAL HIZM.

TUR. GIDA SAN. VE TIC. LTD ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

02.12.2017 tarih ve 444608 sayılı tebliğ edilemeyen 2017 yılı

ipc içerikli yazımız

21.925,00 TL. .(ipc-ödeme süresi  

1-bir ay Ruhsat  iptal edilmiştir.

34

ANKARA

41318

ANADOLU ENDÜSTRI MINERALLERI

SANAYIVE TICARET A.S.

13. Madde 1. fıkrası

07/09/2017 - 429340

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

35

ANKARA

85006

ERKILIÇ NAKLİYAT HARFİYAT HAYVANCILIK

İNŞAAT GIDA PETROL MADENCİLİK TAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

08/03/2018 - 412073

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

36

ANKARA

85646

ERKILIÇ NAKLİYAT HARFİYAT HAYVANCILIK

İNŞAAT GIDA PETROL MADENCİLİK TAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

09/03/2018 - 412109

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

37

ANKARA

200611866

YILMAZLAR PETROL NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13. Madde 1. fıkrası

08/03/2018 - 411880

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

38

ANKARA

20057631

CEM İNŞAAT HARFİYAT NAK. TAAH. VE

TUR. MAD. SN. TİC. LTD. Ş

13. Madde 1. fıkrası

09/03/2018 - 412107

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

39

ANKARA

69748

MERCANTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT. MÜH.

PEY. NAK. SAN. TİC. LTD.Ş Tİ.

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409709

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

40

ANKARA

200806698

CÖMERTGÜNGÖR MADENCİLİK İNŞAAT

SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409714

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

41

ANKARA

201001271

PARDUS MADENCİLİK SANAYİ VE

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

23/02/2018 - 408973

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

42

ANTALYA

20051228

NASUH TEZCAN MADENCILIK INSAAT

SANAYI TIC LTD STI

13. Madde 1.fıkra

08/09/2017-429765

21.925,00 (1 ay)

43

ANTALYA

200802871

HR MADENCİLİK SANAYİVE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1.fıkra

07.12.2017/445595

21.925,00 (1 ay)

44

ANTALYA

200807522

ÜNAL KARDEŞLER MAD. TAŞ. GIDA. SAN.

VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

07.12.2017/445597

21.925,00 (1 ay)

45

ANTALYA

200802872

HR MAD. SAN. VE TIC. LTD. STI

13. Madde 1.fıkra

20.05.2017 tarih ve

803375 sayılı olur.

21.925,00 TL.(ipc-ödeme süresi

 1-bir ay Ruhsat Bedeli Üç ay (3 ay)

46

ANTALYA

70954

ÇERKEZOGLU MERMER MADEN. INS.

TAAH. SAN TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

20/11/2017 - 443055

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

47

ANTALYA

200807490

GEMINI MER. SAN. VE TIC. LTD. STI.

13. Madde 1. fıkrası

13/09/2017 - 431188

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

48

ANTALYA

20050914

BERBEROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

08/03/2018 - 411894

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

49

ANTALYA

200805375

FATİH ATEŞ

13. Madde 1. fıkrası

02/03/2018 - 410883

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

50

ANTALYA

67686

BERBEROĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

13. Madde 1. fıkrası

08/03/2018 - 411900

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

51

ARDAHAN

201000144

EKSEN YOL YAPI MADENİNŞ TAAH NAK

AKARYAKTİC VE SAN LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

18/09/2017-432582

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

52

ARDAHAN

201000144

EKSEN YOL YAPI MADENİNŞ TAAH NAK

AKARYAKTİC VE SAN LTD ŞTİ

13. Madde 1.fıkra

18/09/2017-432582

21.925,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

53

ARTVİN

67533

NORANDA MADENCİLİK SAN. VE TİC.A.Ş.

13. Madde 1. fıkrası

26/02/2018 - 409708

25.098,00 (1 ay)
Ruhsat bedeli (3ay)

54

AYDIN

69272

GÜMÜŞSU MADENCİLİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde 1.fıkra

13.11.2017 / 441798

21.925,00 (1 ay)

55

AYDIN