7 Haziran 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30444

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİF MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 277 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Keçiören Belediye Başkanlığından:


TÜVEK BİRİMİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:


IŞIKLI KENT MOBİLYALARININ 10 YIL SÜREYLE KİRALANMASI VE BU ALANLARA REKLAM ASMA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


POLİÜRETAN ELASTOMER SIYIRICI İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TEPHİR VE ISITICI BORULARININ TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aliağa Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 30.000 adet Gıdaya Uygun Plastik Palet %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.06.2018 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4798/1-1


DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİF MOTORLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 277 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2018/277930

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                       :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                            :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı        :  277 Kalem Motor Malzemesi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 11.07.2018 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4958/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Keçiören Belediye Başkanlığından:

1 - Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 209 nolu kararına göre, Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait Ankara İli Keçiören İlçesi Aşağı Eğlence mahallesinde imarın 13377 ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ve Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi bodrum kat No: 103/1 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 531.85 m² alana sahip ve 46/1200 arsa paylı sosyal tesis ile Etlik Caddesi Osmanlı İş Merkezi bodrum kat No: 103/2 bağımsız bölüm adresinde bulunan bürüt 380.83 m² alana sahip 26/1200 arsa paylı sosyal tesis niteliğindeki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden ve dosyada mevcut şartname hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde iki bağımsız bölümün birlikte ortak satışı yapılacaktır.

2 - İhale 04.07.2018 Çarşamba Günü saat 15.50’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satış işinin toplam muhammen bedeli 5.100.000,00 TL. (Beşmilyonyüzbinlira) dir.

4 - İhale konusu sosyal tesis bölümlerinin birlikte ortak satış işinin Geçici Teminat Bedeli, toplam muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 153.000,00 TL (Yüzelliüçbinlira) TL. dir.

(2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

6 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf

- İhaleye iştirak Dilekçesi.

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- İkametgah Belgesi.

- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B) İç Zarf

- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).

7 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

8 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı D.İ.K’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

10 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1    

KEÇİÖREN /ANKARA

4984/1-1


TÜVEK BİRİMİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden:

16 Personel Çalıştırılması İşi Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                                      :  2018/276731

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 06890 Kızılcahamam/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                         :  0 312 736 1250  - 0 312 736 1251

c) Elektronik posta adresi                             :  k.hamam@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                               :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                             :  16 Personelin 12 ay çalıştırılması Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                                          :  Türkiye Yerbilimleri Karot ve Veri Bilgi Bankası

c) İşin süresi                                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi 12 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                           :  MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                           :  20.06.2018 Çarşamba Günü saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00-, (Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. N0: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5066/1-1


IŞIKLI KENT MOBİLYALARININ 10 YIL SÜREYLE KİRALANMASI VE BU ALANLARA REKLAM ASMA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum İlçelerinde halihazırda kurulu bulunan ve Çarşamba, Terme, Kavak, Bafra, Vezirköprü, Havza ve Ladik İlçeleri ile yine Atakum ve Tekkeköy İlçelerinde kurulu bulunan ışıklı kent mobilyalarına ilave olarak kurulması planlanan aşağıda isim ve adetleri yazılı ışıklı kent mobilyalarının 10 yıl süreyle kiralanması ve bu alanlara reklam asma hakkı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

I - Halihazırda Kurulu Bulunan Kent Mobilyaları

a - 200 Adet Otobüs durağı raketi 826 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve ışıklı)

b - 130 Adet Raket (CLP) 537 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18 mx1,75 m-çift taraflı ve ışıklı)

c - 15 Adet Megalight 203 m² (Reklam alanı ölçüsü: 2,15mx3,15 m-çift taraflı ve ışıklı)

d - 130 Adet Bilboard 879 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,96mx3,45 m-tek taraflı ve ışıklı)

II - Kurulması Planlanan Kent Mobilyaları (Atakum, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Kavak, Bafra, Vezirköprü, Havza ve Ladik İlçelerinde)

a - 112 Adet Raket (CLP) 448 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,18mx1,75m çift taraflı ve ışıklı)

b - 16 Adet Megalight 217 m² (Reklam alanı ölçüsü: 2,15mx3,15m çift taraflı ve ışıklı)

c - 211 Adet Billboard 1477 m² (Reklam alanı ölçüsü: 1,96mx3,45m tek taraflı ve ışıklı)

Toplam Reklam Alanı: 4.594 m²

2 - İhale dokümanı [İdari Şartname, Sözleşme Taslağı ve Kurulması Planlanan Kent Mobilyalarının Yerini Gösteren Harita (CD)] Büyükşehir Belediyesi 1. katında bulunan vezneye ¨ 500,00 yatırılarak makbuz karşılığında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden temin edilecektir.

3 - Kent mobilyalarının tamamının yıllık kiralama ve bu alanlara Reklam Asma Hakkı Muhammen Bedeli KDV hariç ¨ 3.930.705,00, 10 yıllık ¨ 39.307.050,00 olup 10 yıllık muhammen bedelin geçici teminatı ¨ 1.179.211,50 dir.

- İhalede yarışma (artırım) kent mobilyalarının yıllık kiralama ve bu alanlara reklam asma hakkı bedeli üzerinden yapılacaktır.

4 - Bahse konu İhale 28.06.2018 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

5 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge;

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge;

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

B) Kanuni İkametgâhı olması;

C) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi;

D) Geçici teminat (teminat, mektup olarak verilmesi halinde; banka teminat mektubu 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş limit dahili Türk Lirası cinsinden süresiz düzenlenmiş olacaktır.);

E) İmza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

F) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi;

G) İstekli şartnameye uyan veya benzeri özellikler taşıyan reklam alanı kiralanması ve reklam asma işini “son 5 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yaptığına dair’’ iş bitirme veya iş durum belgesini diğer evraklarla birlikte verecektir. Bu iş bitirme veya iş durum belgesindeki reklam alanı, ihale konusu işimizin toplam reklam alanının ilan tarihi itibariyle en az %30’u (4.594²x%30=1.378 m²) oranında olacaktır. İsteklilerin iş bitirme veya iş durum belgeleri ilgili kurumunca onaylanmış aslı veya noterce tasdik edilmiş sureti olmalıdır. (Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır).

H) Faaliyet konusu içerisinde reklam işini yaptıklarını gösterir Ticaret ve Sanayi Odasından veya bağlı olduğu odadan alınmış resmi belge. (2018 yılında onaylatılmış) Ortak Girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır.

I) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi verecektir. Geçici teminat pilot ortak tarafından verilecektir.

İ) İhale dosyası alındı makbuzu.

J) 2886 SAYILI D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanacaktır.

6 - Kapalı teklif usulüne göre ihalede teklifler yazılı olarak yapılacaktır.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına (Pazar Mah. Necipbey Cad. No: 35’de mevcut Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Encümen Kalemi’ne) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4978/1-1


POLİÜRETAN ELASTOMER SIYIRICI İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 344 524 22 82/0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

Poliüretan Elastomer Sıyırıcı İmali

2500 Adet

2018-276290

TER-AEL-2018-0119

150,00- TL

29/06/2018

 

b) Teslim Yeri                           :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale Usulü                            :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  29/06/2018 - Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344 - 524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (İmza sirküleri, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, iş deneyim belgesi veya kapasite raporu, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi veya ISO/TS 16949 belgesi)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

5010/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda 50 t/h Akışkan Yataklı Kazanın Muhtelif Kazan Borularının Demontaj, Montaj ve Kaynak İşleri ile Muhtelif Diğer Kaynak İşleri, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/287894

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel  : 0 354 441 10 10

                                                     Faks: 0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde;

                                                     50 t/h Akışkan Yataklı Kazanın Muhtelif Kazan Borularının Demontaj, Montaj ve Kaynak İşleri ile Muhtelif Diğer Kaynak İşleri (±%20 Toleranslı) Teknik Şartnamede belirtilen adet ve evsaflara uygun şekilde Götürü Bedel yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 30 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21.06.2018 Perşembe günü Saat 14:30

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5042/1-1


TEPHİR VE ISITICI BORULARININ TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızda Tephir ve Isıtıcı Borularının Temizliği ve Değişimi işi, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile Götürü Bedel Teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/287749

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas Karayolu 5. km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel  : 0 354 441 10 10

                                                     Faks: 0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde, Tephir ve Isıtıcı Borularının Temizliği ve Değişimi işi Teknik Şartnamede belirtilen miktar ve evsaflara uygun (±%20) 34.848 Adet Borunun Basınçlı Sujetiyle Temizliği, gerek duyulan boruların değiştirilerek makinatolanması işidir. İşin detayı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 40 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  20.06.2018 Çarşamba günü, Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (Yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır.

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler;

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen boru veya benzeri malzemelerin basınçlı su jeti makineleri ile temizliği benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa(ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5043/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Adana Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

BATI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ

 

S.

No

İli

İlçesi

Köyü/

Mahallesi

Ada

No

Parsel

 No

Yüzölçümü

 m²

Hazine

hissesi

Cinsi

İmar Durumu

İhale

 Türü

Tahmin Edilen

Bedeli (TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Adana

Çukurova

Şambayadı

2900

1

11.390,51

Tam

Arsa

Konut Alanı,

İmar yolu ve

Enerji Nakil Hattı

Satış

2.850.000,00

285.000,00

21.06.2018

09:40

 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - Satışa sunulan taşınmazlar, Defterdarlığımız Milli Emlak Daire Başkanlığı Batı Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan eğitim salonunda (ihale salonu) hizalarında gösterilen tarih ve saatte ihaleleri yapılacaktır.

3 - Satış ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri dahilinde Batı Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen;

a) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubu, bu kişilerin adına vekaleten ihaleye girecek kişiler ise noter tasdikli vekaletnamelerini,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin; siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesini, vergi kimlik numarasını, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini, geçici teminat makbuzu veya süresiz geçici teminat mektubunu,

c) Kamu tüzel kişilerinin; bu kişiler adına ihaleye katılacak olanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubunu, ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna bildirerek/teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - Süresiz geçici teminat mektubunun 2886 sayılı Kanun gereği mevduat veya katılım bankalarından alınması, ayrıca her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir, mahallesi/köyü ada, parsel vb. bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.

6 - Birden fazla taşınmazın ihalesine katılacak isteklilerin verecekleri teminat mektubunda, ihalesine katılacakları taşınmazların köyü/mahallesi ada, parsel, vb. bilgileri ihtiva etmesi ve bu taşınmazların tümünün geçici teminat tutarı toplamının karşılanması zorunludur.

7 - Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yerine vekaleten ihaleye katılacak olanlar bir taşınmaz için sadece bir gerçek ya da tüzel kişi adına teklif verebilecek, bir taşınmaz için birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak teklif veremeyecek, ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye katılamayacaktır.

8 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilemez.

9 - Taşınmazların satış bedeli, yazılı talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre 1/4'ü peşin, arta kalanı kanuni faizi ile birlikte 24 (yirmidört) ay içerisinde 8 (sekiz) eşit taksitle ödenebilir. Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Satışlardan KDV alınmaz.

10 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İhale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmazlar ile ilgili olarak isteklilere bilgi verilecektir.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (322) 459 83 70 - 458 83 66

İlan olunur.

4401/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aliağa Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyetinin tamamı belediyemize ait olan İlçemiz Bozköy Mahallesi 212, 1455, 937 ve 11 ada 1 parsel numaralı taşınmazların; 2886 sayılı Kanunun 35/a ve 36. maddelerine göre ”Kapalı Teklif Usulü” ihale suretiyle 21.06.2018 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda satışı yapılacaktır.

 

Sıra

No

Mahalle

Ada/

Parsel

Fiili Durumu

Yüzölçümü

(m2)

Tahmini Bedel

(TL.)

Geçici Teminat

(TL.)

İhale

Saati

1

Bozköy

212

Taşınmazda 1 Adet Kira sözleşmesi vardır

35.500,00

21.423.185,00

642.695,55

14:00

2

Bozköy

1455

Taşınmazda 2 Adet kira sözleşmesi ile 1 adet işgalci bulunmaktadır.

9.684,00

5.844.003,48

175.320,10

14:40

3

Bozköy

937

Taşınmazda 1 Adet kira sözleşmesi vardır

5.015,00

3.026.402,05

90.792,06

15:15

4

Bozköy

11/1

Taşınmazda 1 Adet kira sözleşmesi vardır

13.028,00

  8.207.640,00

246.229,20

15:45

 

Not: 1, 2, 3 ve 4. sırada bulunan 212, 1455, 937 ve 11 ada 1 numaralı parseller 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. Maddesi 4. Fıkrasının (r) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.

2 - İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler

a) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak bu ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

b) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır.

A - Gerçek kişiler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Noter tasdikli imza beyannamesi,

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- İkametgah senedi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

7- İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin taahhütname,

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

9- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

B - Tüzel kişiler

1- Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı ve yetki belgesi,

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- İhale konusu yeri herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla mevcut hali ile kabul edildiğine ilişkin taahhütname,

7- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen idari şartname örneği,

8- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen özel şartname örneği.

3 - İstekliler tekliflerini 20.06.2018 tarih ve saat 17:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne (Kültür Mahallesi Lozan Caddesi No: 47 Aliağa/İZMİR) adresine teslim edeceği gibi aynı adrese 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilir.

4 - Satıştan dolayı tahakkuk edecek; vergi, resim harç, ilan giderleri peşin olarak tahsil edilecek olup tapu tescil giderleri de alıcıya aittir.

5 - İhale ile ilgili diğer tüm bilgiler idari ve özel şartnamede mevcuttur.

6 - İdari, özel şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebileceği gibi 100,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasa’nın 17 ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.

4972/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçe Mahalle

Ada

Parsel

Encümen

Karar ve No

İhale Tarih

ve Saati

Yüzölçümü

(m²)

Satışa Esas

Beher m²

Fiyatı

Tamamının

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İmar Durumu

İhale Türü

Ödeme Sekli

Dulkadiroğlu

Yenişehir

8922/1

29.05.2018

2018/316

19.06.2018

14:15

12.503,68 m²

1.280,00 TL

16.004.710,40 TL

480.141,31 TL

Mia Max.

kat=4 E=1.70

Kapalı teklif

(35 a)

1/4’ü peşin geriye kalanı

10 (ay) eşit taksit

 

1 - Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4 - Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak olup, 2 taksit üst üste ödenmediği takdirde ihale kararı iptal edilecektir.

5 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın ihale satışına esas Beher m²si 1.280,00 TL olup, imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

6 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

8 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

9 - İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

10 - Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

11 - Burada yazılı olmayan hususlar 2886 sayılı yasa hükümlerine tabidir.

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

4962/1-1