6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30443

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 2 (iki) adet avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adet

Avukat

A.H.S.

7

1

Avukat

A.H.S.

8

1

 

1 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A - GENEL ŞARTLAR:

a - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b - 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

c - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d - Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a - Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilebilir.)

b - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

c - 3 adet vesikalık fotoğraf

d - KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu çıktısı

e - Özgeçmiş

f - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

- Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

- Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

 

Başvuru Yeri

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat: 1 No: 111 Sarıçam/ADANA

0 322 388 60 60 (2303)

İlk Başvuru Tarihi

06.06.2018

Son Başvuru Tarihi

06.07.2018

Sınav Yeri ve Tarihi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü - Rektörlük Toplantı Salonu Kat: 1 - 11.07.2018

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 06.07.2018 tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaylardan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır. Sınav için öngörülen süre içinde yapılan başvuruları inceleyerek, adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.cu.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Sınavda adaylar;

a - Aşağıda V. Maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b - Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c - Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d - Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e - Genel yetenek ve genel kültürü,

f - Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecekler. Sınav sonuçları Üniversitemiz www.cu.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

4 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaylardan başlanarak belirlenir. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSS P3 puanı yüksek olan aday, sıralamada üstte yer alır. Adaylar, sınav kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli (50) puan, diğer şıklarda yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

5 - SINAV KONULARI:

a - Anayasa Hukuku

b - Medeni Hukuk

c - Borçlar Hukuku

d - Ticaret Hukuku

e - Medeni Usul Hukuku

f - İcra ve İflas Hukuku

g - İdare Hukuku

h - İdari Yargılama Hukuku

i - Ceza Hukuku

j - Ceza Usul Hukuku

k -İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

6 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR:

a - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

b - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

c - Sınavda yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

d - Duyuru tarihinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır.

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN:

a - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

b - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8 - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ:

a - Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler avukat kadrosuna atanırlar.

b - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

c - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmez.

d -Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. ve 63. Maddesi hükümleri uygulanır.

4891/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İşletme Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı/Anasanat Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Profesör

1

Pazarlama alanında Doçent olmak.

İlan olunur.

4957/1-1


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                         1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi   

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                             1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Adli Muhasebe, İç Kontrol ve İç Denetim Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

2

Siyaset Bilimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Avrupa Birliği Türkiye ve Dil Siyaseti Alanında Çalışmış Olmak.

Sosyal Hizmet Teorisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Bölgelerarası İç Göç, İnovasyon veya İktisadi Büyüme Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Çeviribilim Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Alman Kültürü ve Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Toplumsal Bellek Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak

 

 

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Çalışma Yapmış Olmak, Bitkilerin Antioksidant ve Antimikrobiyal Aktivitelerine Yönelik Araştırmalar Yapmış Olmak

Sınıf Eğitimi Anabilim dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Öğretmen Adaylarının (Olasılık Konusunda) Problem Kurma Becerilerinin Gelişimine Yönelik Çalışma Yapmış Olmak.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Matematiksel Modelleme Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Öğrenci Liderliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinlikleri Konusunda Doktora Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Radyoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Hiatal Herninin Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

Deontoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Herhangi Bir Tıp Dalında Uzman Olmak ve Tıp Fakültesinde Deontoloji Dersi Vermiş Olmak.

 

 

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İnsan Hakları Hukuku Alanında Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

İdarenin Kolluk Faaliyetleri Konusunda Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Miras Hukuku Alanında Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Şirketler Hukuku Alanında Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Yasama Organı Konusunda Akademik Çalışmalar Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Program

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İnsansız Araçların Denetimi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Yapı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalından Mezun Olmak ve Yapı Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Betonarme veya Çelik Taşıyıcı Elemanlar Üzerinde  Çalışma Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Periodontoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Periodontoloji Alanında Uzman Olmak.

 

 

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Kelam Anabilim Dalı

Profesör

1

1

İslamda Tenzih Anlayışı Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Hadis Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kur’an Ve Hadis Işığında Finansal Meseleler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Din Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Temel Eğitim Kurumlarında Değerler Eğitimi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Fakülte veya Yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Alanlarından Mezun Olmak ve İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

4

Fakülte veya Yüksekokulların Spor Yöneticiliği Bölümünden Mezun Olmak ve İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

ALİ CAVİT ÇELEBİOĞLU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Uçak Gövde-Motor Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Sivil Havacılık Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Sentetik Gaz Yanması Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Eczane Hizmetleri Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Ağır Metallerin Toksik Etkileri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Ev Tozunun Alerjik Astım ve Alerjik Rinit ile Olan İlişkisi Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Posta Hizmetleri Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Matematik Eğitimi Alanında Doktora Çalışması Yapmış Olmak.

 

 

 

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Uçak Teknolojisi Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Uçak Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak, Uçak Motor Gövde veya Uçak Elektroniği Alanında Doktora Yapmış ya da İlgili Alanda En Az 2 (iki)  Yıl Çalışma Yapmış Olmak.

4968/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanunun 24. ve 26. maddeleri ile 17.05.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunca kabul edilen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Kriterlere Yükseköğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii sayfasından ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Açıklama

Profesör

Doçent/

Profesör

Doçent

Doçent/Dr.

Öğr. Üyesi

FEN - EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Filoloji Temel Alanı,

Dünya Dilleri ve Edebiyatları Bilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı/4.019

1

Matematik

Uygulamalı Matematik/20406

1

Matematiksel Analiz/20404

1

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

Mikro İktisat Bilim Alanı (1121) Çalışma Ekonomisi/112102

1

İşletme

Muhasebe Bilim Alanı (1122)

1

Uluslararası Ticaret

Yönetim ve Strateji Bilim Alanı (1147)

Uluslararası İşletmecilik/114711

1

Halkla İlişkiler ve

Reklamcılık (*)

Halkla İlişkiler (1155)

Reklamcılık (1166)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk (*)

501 Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku/ 2.087

1

Kamu Hukuku (*)

501 Hukuk İdare Hukuku/2.054

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

801 Mimarlık Yapısal Bütünlük ve Hasar/80120

Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Sistemleri/80115

2

ORTAK DERSLER BÖL.

Ortak Dersler

Fen Bilimleri ve Matematik, İstatistik İstatistiksel Analiz/20506

 Teorik İstatistik/20512

1

 

Üniversitemizin öğretim dili [(*) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. madde 7. Paragraf”ında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları başlıca araştırma eserlerini özellikle belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu ekinde Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti ve varsa yurt dışı diplomaların denklik belgesi eklenmelidir.

Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları beş adet, Doçent adayları ise üç adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

5009/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte aslı veya onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerini, ÜDS/KPDS/YÖKDİL veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Diş Hekimliği Fakültesine müracaatlar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır) şahsen teslim edeceklerdir.

4 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ÜDS, KPDS, YÖKDİL’den veya Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

5 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

8 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

 

Der.

Adet

Der.

Adet

Der.

Adet

DEVLET KONSERVATUARI

Müzikoloji

1

1

Geleneksel Çalgılar

4

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Pedodonti

1

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

4

1

Kritik Boyut Kemik Defektlerinde Ozon ve Propolisin İyileşme Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi üzerine çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Resim İş Eğitimi

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Katıhal Fiziği

1

1

Seyreltilmiş yarıiletken manyetik ince filmler üzerinde çalışma yapmış olmak.

Organik Kimya

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, karbonik anhidraz inhibitör ve aktivatörlerinin sentezi ve antikanser özelliklerinin incelenmesi ile ilgili çalışmaları olmak

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

3

1

Yeni Türk Dili

5

1

Hamzanameler üzerine çalışması olmak.

Uygulamalı Matematik

3

1

Genelleşmiş fonksiyon katsayılı fark denklemleri üzerine çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Mimarlık

2

1

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Sinema - TV

2

1

HALFETİ MYO

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tasavvuf

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Termodinamik

1

1

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

1

1

Elektrik Makineleri

1

1

Fotogrametri

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Sağ. ve Hast. Hemşireliği

1

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

1

Hastanelerde Dış Kaynak Kullanımı Yöntemiyle İstihdam Edilen Personelin Performansları konusunda çalışması olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

1

1

Çocuklarda kafa travmaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

1

1

Diz Osteoartritinin tedavisinde yüksek tibial osteotomiler konusunda çalışma yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

1

1

Femur kırıklarının tedavisinde intramedüller çivileme ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Anesteziyoloji

1

1

Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra transplantasyon yapılan bir merkezde en az 4 (dört) yıl çalışmış olmak.

Genel Cerrahi

1

1

Göz Hastalıkları

1

1

Göz Hastalıkları

1

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

1

Endovasküler anevrizma tamiri konusunda çalışma yapmış olmak.

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

1

1

Sensörinöral işitme kaybı ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

1

1

Adli Tıp

3

1

İlgili alanda Tıpta Uzmanlık yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı Hastalıkları

1

1

Yenidoğan konusunda çalışma yapmış olmak ve uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra yenidoğan ünitesinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

1

1

Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

1

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Doçentliğini gastroenteroloji alanında almış olmak.

İç Hastalıkları

1

1

Hematoloji veya Nefroloji yan dal uzmanı olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Vet. Doğum ve Jinekolojisi ABD

1

1

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

1

1

Veterinerlik Patolojisi ABD

1

1

Veteriner Zootekni ABD

1

1

Zootekni alanında Doktora yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1

1

Halofit bitki kullanımı yoluyla tuzlu toprakların ıslahına yönelik çalışması olmak.

TOPLAM

8

16

16

 

Not: 05/06/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’nin 147-150. sayfalarında yayımlanan Akademik Personel Alım İlanı yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir

4956/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi            : 06.06.2018

İlan son başvuru tarihi      : 20.06.2018

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent:

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır. (Ayrıca lisans diplomasının E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını Farmasötik Kimya alanında yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE

DENETİMİ

PROFESÖR

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANLIK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE

 GENETİK

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE

EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

VE GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE

GENETİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

 

FEN EDEBİYAT

FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

PROFESÖR

1

1

GÜZEL SANATLAR VE

 TASARIM FAKÜLTESİ

MÜZİK BİLİMLERİ

MÜZİK TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

GÜZEL SANATLAR VE

 TASARIM FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ PLANLAMA

DOÇENT

1

1

GÜZEL SANATLAR VE

 TASARIM FAKÜLTESİ

SERAMİK

SERAMİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak veya

Hemşirelik Anabilim Dalı altında Psikiyatri Hemşireliği ağırlıklı

doktora programından mezun olmak.

HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

CERRAHİ HASTALIKLAR

HEMŞİRELİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak veya

Hemşirelik Anabilim Dalı altında Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

ağırlıklı doktora programından mezun olmak.

HEMŞİRELİK

FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI

VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

2

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

MALİ HUKUK

PROFESÖR

1

1

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

İDARE HUKUKU

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MEDENİ HUKUK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

YÖNETİM VE

ORGANİZASYON

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET

VE İŞLETMECİLİK

ULUSLARARASI

İŞLETMECİLİK

DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET

VE İŞLETMECİLİK

ULUSLARARASI TİCARET

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Yaratıcılık ve İnovasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ

BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE

KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL

BİLİMLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

1

Rusya alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM TARİHİ VE

SANATLARI

İSLAM TARİHİ

DOÇENT

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM

BİLİMLERİ

KUR'AN-I KERİM OKUMA

VE KIRAAT İLMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA

MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK

PROFESÖR

1

1

Biyoyakıtlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL

MÜHENDİSLİĞİ

BİYOELEKTRONİK

PROFESÖR

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Geopolimer bağlayıcılar alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Paralel Programlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR

CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

2

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOÇENT

1

3

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Pediatrik Gastroenteroloji Yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ

ADLİ TIP

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

 

İlan olunur.

4969/1-1


İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 7100 sayılı kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi ve başvuruda istenen belgeler Üniversitemiz (www.bakircay.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

 

S.N

Unvan

Derece

Adet

Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Ana Bilim Dalı

Açıklama

1

Profesör

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı/

Halk sağlığı uzmanı olmak, intiharlar, intihar girişimleri ve kolon kanseri taraması konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/ Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı/

Yönetim ve Organizasyon alanından doçentlik derecesi almış olmak ve kriz yönetimi, örgütsel güven ve nepotizm konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

Doçent

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü/ Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı/

Yönetim ve Organizasyon alanından doçentlik derecesi almış olmak ve girişimcilik ve sosyal ağlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü/

Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı/

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak ve sosyal bilim kurumları alanında çalışmalar yapmış olmak.

5

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji Bölümü/

Sağlık Psikolojisi Ana Bilim Dalı/

Psikolojide ölçme ve değerlendirme, nöropsikoloji ve bağımlılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

6

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü/Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı/

Makina Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve yapay zeka algoritmalarının enerji sistemlerine uygulanması alanında çalışmalar yapmış olmak.

7

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü/

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı/

Coğrafya alanında doktora yapmış olmak ve ekolojik risk karakterizasyonu, kentsel gürültü modelleme ve coğrafi bilgi sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

8

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü/

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı/

Coğrafya alanında doktora yapmış olmak ve GPS ile deformasyon analizi, Deprem döngüsü ve elastik ve viskolastik modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

9

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü/

Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı/

Coğrafya alanında doktora yapmak ve çevre ve kent siyaseti, doğal kaynak yönetimi ve planlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

Profesör

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü/Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı/

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından doçentlik derecesi almış olmak ve lenf ödem ve kadın sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

11

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İktisat Bölümü/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı/

İktisat alanında doktora derecesi almış olmak ve para ikamesi, işgücü piyasaları ve uluslararası bankacılık sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

12

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü/Enformasyon Teknolojileri Ana Bilim Dalı/

İnovasyon performansı ve AR-GE politikaları, kurumsal kaynak planlama sistemleri ve çevrimiçi platformlar alanlarında çalışmaları olmak.

13

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Yabancı Diller Ana Bilim Dalı

İkinci dil edinimi ve öğretim teknolojisi alanında doktora yapmış olmak ve dil öğreniminde bağlam konularında çalışmalar yapmış olmak.

4966/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ