6 Haziran 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30443

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1000 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DE22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 10 ADET FREN KONTROL ÜNİTESİ (BCU) TEMİNİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


ARAÇ PARK YERİ - PARKOMAT UYGULAMASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Yalova Belediye Başkanlığından:


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ EK İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


32.000 ADET B-70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI 4 ADET OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Yalova Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1000 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1000 adet Hepsi Bir Arada Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/06/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5034/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; ‘‘Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda B Blok 1. Bodrum 1 nolu, 1. Bodrum 3 nolu, Zemin Kat 6 nolu, Zemin Kat 8 nolu, 1. Normal Kat 9 nolu, 1. Normal Kat 11 nolu, 2. Normal Kat 14 nolu, 2. Normal Kat 16 nolu, 3. Normal Kat 17 nolu, 3. Normal Kat 19 nolu, 4. Normal Kat 22 nolu, 4. Normal Kat 24 nolu, 5. Normal Kat 25 nolu, 5. Normal Kat 27 nolu, 6. Normal Kat 30 nolu, 6. Normal Kat 32 nolu, 7. Normal Kat 33 nolu, 7. Normal Kat 35 nolu, 8. Normal Kat 38 nolu, 8. Normal Kat 40 nolu, 9. Normal Kat 41 nolu, 9. Normal Kat 43 nolu Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 19/06/2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 14:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL  

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 212 866 70 00 / 0 212 871 15 31 

2 - İşin Adı                                             :  “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan 22 Adet Bağımsız Bölümün Satışı”

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin yapılacağı yer                        :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b) İhale Tarihi ve Saati                           :  19/06/2018 – 14:00

c) Evrak Teslimi İçin

   Son Tarih ve Saat                                :  18/06/2018 – 16:00

d) Satılacak Taşınmazlar;

 

Sıra

Ada Parsel

Kat

No

Oda Sayısı

Brüt Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı (%3)

1

361/7

1. Bodrum

1

3+1

149,70

480.000,00 TL

14.400,00 TL

2

361/7

1. Bodrum

3

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

3

361/7

Zemin

6

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

4

361/7

Zemin

8

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

5

361/7

1. N. Kat

9

3+1

155,25

500.000,00 TL

15.000,00 TL

6

361/7

1. N. Kat

11

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

7

361/7

2. N. Kat

14

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

8

361/7

2. N. Kat

16

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

9

361/7

3. N. Kat

17

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

10

361/7

3. N. Kat

19

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

11

361/7

4. N. Kat

22

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

12

361/7

4. N. Kat

24

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

13

361/7

5. N. Kat

25

3+1

155,25

510.000,00 TL

15.300,00 TL

14

361/7

5. N. Kat

27

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

15

361/7

6. N. Kat

30

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

16

361/7

6. N. Kat

32

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

17

361/7

7. N. Kat

33

3+1

155,25

520.000,00 TL

15.600,00 TL

18

361/7

7. N. Kat

35

3+1

155,25

540.000,00 TL

16.200,00 TL

19

361/7

8. N. Kat

38

3+1

155,25

530.000,00 TL

15.900,00 TL

20

361/7

8. N. Kat

40

3+1

155,25

550.000,00 TL

16.500,00 TL

21

361/7

9. N. Kat

41

5+2

270,25

820.000,00 TL

24.600,00 TL

22

361/7

9. N. Kat

43

5+2

270,25

850.000,00 TL

25.500,00 TL

 

4 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A) A Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).

H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6’ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

İ) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 18/06/2018 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

4967/1-1


TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Kan Merkezleri ve/veya Kan Bağış Merkezlerinde kullanılmak üzere “Taşınabilir Hemoglobin Tayin Sistemi” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.07.2018 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeler” zarfı 03.07.2018 tarih saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5008/1-1


DE22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 10 ADET FREN KONTROL ÜNİTESİ (BCU) TEMİNİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2018/277961

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)/0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                               :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı           :  10 Adet Fren Kontrol Ünitesi (BCU) Temini ve Montajı

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.07.2018 günü, saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.200- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4959/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında aşağıda bilgileri verilen jeotermal kaynak arama ruhsat sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

 

İLÇE

MEVKİİ

ALAN (Hektar)

TAHMİNİ BEDEL

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Niğde İli Ulukışla İlçesi

Çiftehan Köyü

2812,09

1.500.000,00 TL + KDV

45.000,00 TL

20/06/2018

11:00

 

Niğde İli Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü sınırları içerisinde 2812.09 hektar alana sahip Erişim No: 3315164 nolu M33-c4 paftasında jeotermal kaynak arama ruhsat sahası

 

6 derecelik dilimde ruhsat sahasını gösterir koordinatlar

 

RN50

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

   Sağa (Y)

656000

657250

657250

656750

656100

Yukarı (X)

4152991

4153000

4154425

4154425

4152000

 

RN50

6. NOKTA

7. NOKTA

8. NOKTA

9. NOKTA

10. NOKTA

   Sağa (Y)

656000

656000

662000

662000

656000

Yukarı (X)

4154583

4157000

4157000

4152000

4152000

 

İhale Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Adana Yolu Üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet Binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarı Kayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adresinde görülebilir ve 50.00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olan;

a) Gerçek Kişiler;

1) Tebligat için T.C kimlik numarasını içeren onaylı adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile varsa e-posta adresi,

2) Vergi Dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge

3) Noter onaylı imza sirküleri,

4) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

6) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL banka makbuzu,

7) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış yukarıda miktarı belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubu.

b) Tüzel Kişiler;

1) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya Noter onaylı suretini,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

3) İhaleye tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleri,

4) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış olan ihale şartnamesi (ekleri ile birlikte),

5) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL banka makbuzu,

6) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış yukarıda miktarı belirtilen geçici teminat veya süresiz banka teminat mektubunu ibraz etmek suretiyle 20/06/2018 Çarşamba günü yukarıda belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4865/1-1


EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                                    :  Diyarbakır - Elazığ Karayolu üzeri 22. Km Yenişehir/ DİYARBAKIR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanında yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, yapımı öngörülen 20.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as - built) ve işletme - bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                                    :  Diyarbakır

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  21/06/2018 Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 10.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 30.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1 - B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 5.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 5.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Diyarbakır - Elazığ Karayolu üzeri 22. Km Yenişehir/DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13’üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5005/2-1


ARAÇ PARK YERİ - PARKOMAT UYGULAMASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde - 1 İhalenin konusu ve şekli

Yalova Belediyesi imar sınırları içerisindeki 11 bölgede (cadde, sokak ve park yerlerinde) toplam 421 araç kapasiteli araç parkyeri - parkomat uygulaması kiralama işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile (Arttırma) ihale edilerek 3 yıllık süre için kiralanacaktır.

Madde - 2 İhalenin muhammen bedeli

Kira konusu araç park yeri - parkomat uygulaması işinin yıllık muhammen kira bedeli 712.887,00 TL + KDV olup, artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır.

Madde - 3 Kira Bedeli Ödenmesi

İlk yıl yıllık kira bedeli ihale kesinleşen bedel üzerinden isabet eden KDV’si ile birlikte 15 günlük sözleşme yapma süresi içerisinde peşin, ikinci ve üçüncü yıl kira bedelleri bir önceki yıllık kira bedelinin ÜFE oranında (Yılın aynı ayına göre gerçekleşen oran) arttırmak suretiyle bulunacak bedel üzerinden isabet eden KDV’si ile birlikte ilk yıl kirasının ödendiği ayda olmak üzere ödenecektir.

Madde - 4 Geçici ve kati teminat miktarı

İhalenin geçici teminatı 64.159,83 TL olup, kati teminat ihalede gerçekleşen bedelin 3 yıllık tutarı üzerinden %6’dır. Geçici veya kesin teminat olarak Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Madde - 5 İhale tarihi, saati ve yeri

İhale 20/06/2018 Çarşamba günü saat 14:00 da Yalova Belediyesi Encümen Salonu Süleymanbey Mahallesi İstiklal Cad. No: 29 adresinde yapılacaktır.

Madde - 6 İhaleye katılabilme şartları

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2018 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

c) Şartname alındı belgesi

d) İhale konusu işi elektronik el aletleri ile yapacağına dair taahhütname

e) Devlet ihalelerinden yasaklı olmadığına dair yazılı beyan

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) (B) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 7 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 8 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, saat 12:30 a kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi No: 29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 9 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

4859/1-1


AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ EK İLANI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yap-İşlet-Devret Modeli ile 2l.02.2018 tarihinde ihalesine çıkılan Aydın-Denizli otoyolu işine ait daha önce 21.06.2018 Saat:10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 24.07.2018 Saat: 10.30 olarak revize edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4985/1-1


32.000 ADET B-70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                     :  2018/274615

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                             :  TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                              :  0 346 2217000 - 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi                                  :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı       :  B-70 Beton travers, 32.000 adet

3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat 325 nolu oda) 19/06/2018 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat 325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat 325 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4973/1-1


ARSA KARŞILIĞI 4 ADET OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

ARSA KARŞILIĞI OKUL İNŞAATLARININ YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo: 1)

 

Sıra

İli

İlçesi

Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Cinsi

İmar

Uygulanacak Olan Proje ve Bedeli

1

Edirne

Enez

Yenimahalle

85

8

3.458,00

Bah. Kar.

Atatürk İlkokulu

İlköğretim Tesisleri Alanı

MEB.2014.04.AO ENEZ YENİMAHALLE ANAOKULU

(YIK-YAP) PROJE BEDELİ (Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 1.417.306,97 TL

2

Edirne

Keşan

Yukarı Zaferiye

1217

1

5.255,59

Arsa

İlkokul Alanı

MEB.2014.16.OO YUKARI ZAFERİYE ORTAOKULU PROJE BEDELİ

(Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 6.296.598,00 TL

3

Edirne

Merkez

Hacılarezanı

1679

1

3.802,00

Arsa

Kısmen İlköğretim Tesisleri

Alanı, Kısmen Ortaöğretim

Tesisleri Alanı

MEB.2014.08.AO HACILAREZANI ANAOKULU (YIK-YAP) PROJE BEDELİ  

(Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 1.918.745,14 TL

4

Edirne

Merkez

Kavgaz

1410

93

4.480,47

Kentsel Sosyal

Teknik Altyapı Arsası

İlköğretim Tesis Alanı

MEB.2014.20.OO KAVGAZ ORTAOKULU PROJE BEDELİ

(Çevre Düzenlemesi ve KDV Dahil) 6.894.202,39 TL

TOPLAM

16.526.852,50.-TL

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)

 

Sıra

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Taşınmaz Rayiç Değeri (TL)

1

Edirne

Keşan

Danişment

412

47.773,00

Arsa

Kısmen Kamu Eğitim ve Dinlenme Tesis Alanı,Kısmen Günübirlik

Kullanım Alanı, Kısmen Yol ve Kısmen Park

17.075.739,24

 

1 - Arsa karşılığı okul inşaatı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 24/07/2018 tarihinde saat 14:00'de Çavuşbey Mahallesi, Hükümet Cad. Mescit Sok. No: 1 Kat: 2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projelerine göre yapımı planlanan 4 adet okul binalarının maliyeti (anahtar teslimi götürü bedel) olan (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 16.526.852,50.-TL bedele karşılık tablo 2 de belirtilen 1 (bir) adet 17.075.739,24.-TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 548.886,74.-TL (Beşyüzkırksekizbinsekizyüzseksenaltı TL Yetmişdört KRŞ) farkın arttırılması suretiyle teklif alınacaktır.

3 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 600 (Altıyüz) gündür.

5 - Geçici teminat bedeli 2.561.360,88.-TL dir. (İkimilyonbeşyüzaltmışbirbinüçyüzaltmış TL Seksensekiz KRŞ)

6 - İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500,00.-TL (Beşyüz TL) dir.

7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İhale konusu işe ilişkin idari şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler ile idari şartnamenin 10. maddesinde belirtilen tüm belgeler

b) Geçici teminat olan 2.561.360,88 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00.-TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

g) İstekliler Güvenli Okul Projesi Teknik Şartnamesi’nin 3.1.7 maddesi uyarınca teklif öncesinde yer görme çalışması yapacak, malzeme listesinde yaklaşık olarak verilen tüm kalemler ile ilgili değerleri keşif esnasında hesaplayacaktır. İstekliler yer görme çalışması yaptıklarına dair tutanağı, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili personeli ile birlikte imza altına alarak teklif dosyası içerisinde sunacaklardır.

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.edirnedefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

4820/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada/

Parsel

Parsel

Alanı (m²)

İmar

Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Gün

ve Saati

Dolayoba

4108/18

3.911,45

Konut (K2)

11.734.350,00 TL.

(OnbirmilyonyediyüzotuzdörtbinüçyüzelliTürkLirası)

352.031,00 TL.

(ÜçyüzelliikibinotuzbirTürk Lirası)

% 20'si Peşin Kalanı

4 Ayda 4 Eşit Taksit

28.06.2018 - Perşembe

Saat: 10:00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (K2) rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Taks:0.40, Kaks:2.00 ve Maxh: Sabiha Gökçen Hava Mania Planı Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30,50 m’dir. Dolayoba 4108 ada, 18 parsel sayılı 3.911,45 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus cüzdan sureti,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4864/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Alanı

m2

İmarı

Belediye

Payı

Tahmini

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarihi

Saati

İşgal Durumu

Eski Habipler

1885

14

Arsa

908

İdari Tesis (TELEKOM)

Tam

3.632.000,00 TL

108.960,00 TL

28/06/2018-10.30

Türk TELEKOM Habipler Santral Binası

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A - Gerçek kişi olması halinde;

1- T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2- İkametgâh belgesi,

3- İsteklinin kendisinin ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

5- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

B - Tüzel kişi olması halinde;

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

7- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartnamenin satın alındığına ilişkin makbuz aslı,

8- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

9- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

4 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

5 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

4491/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Yalova Defterdarlığından:

ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ

 

SIRA NO

OKUL ADI

PROJE NO

İLİ

İLÇESİ

MAH/KÖY

ADA/

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İNŞAAT TABAN

ALANI (m2)

TOPLAM İNŞAAT

ALANI (m2)

OKUL BİNASI YAKLAŞIK

MALİYETİ (TL)

1

SUBAŞI

ORTAOKULU

MEB.2014.12.OO

YALOVA

ALTINOVA

ÇAVUŞ

ÇİFTLİĞİ KÖYÜ

110 / 1

17.457,52 m2

1.157,00 m2

4.491,00 m2

5.141.458,48 TL

 

OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAH/ KÖY

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İMAR DURUMU

TOPLAM RAYİÇ BEDELİ (TL)

1

YALOVA

MERKEZ

SOĞUCAK

107

90

3.009,72 m2

TİCARET ALANI + YOL

1.204.000,00

2

YALOVA

ARMUTLU

MERKEZ

631

1

3.592,84 m2

KONUT ALANI

2.784.451,00

3

YALOVA

ARMUTLU

MERKEZ

632

1

1.778,02 m2

KONUT ALANI

1.370.853,42

 

İHALE BİLGİLERİ

 

KARŞILIK HAZİNE TAŞINMAZLARININ TOPLAM RAYİÇ BEDELİ (TL)

OKUL BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME VE KDV DAHİL MALİYETİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE YERİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

5.359.304,42 TL

5.141.458,48 TL

803.895,67 TL

Yalova Defterdarlığı

11.07.2018

14:00

 

1 - Yukarıda tapu bilgileri yazılı Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan 3 (üç) adet taşınmazın Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2 - İhaleye katılan istekli, ihaleye katılmakla Hazine lehine meydana gelen farkı kabul ederek ihaleye katılıp, bu bedel üzerinden artırım teklifinde bulanacaktır.

Arsa karşılığı inşaat ihalesi yükleniciye devri öngörülen Hazine taşınmazının (taşınmazlarının) bedeli ile yapılacak okul inşaat(lar)ının bedeli arasındaki farkın üzerine verilecek teklifin eklenmesi suretiyle Hazineye nakden ve defaten ödenecek peşin bedelin tespiti için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.

3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

4 - Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 500 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.

5 - İhale dokümanında yer alan belgeler İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) 500 (beş yüz) TL’dir.

6 - İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - Okulların yapımı karşılığında yükleniciye devredilecek Hazine taşınmaz(lar)ının devir işlemleri okul binalarının yapım işlerinin tamamlanarak geçici kabullerin yapılmasına müteakip gerçekleştirilerek yüklenici adına tapuda tescili(leri) yapılacaktır. Ancak, Hazine taşınmaz(lar)ının tapu devrinin yer tesliminden sonra olması kaydıyla geçici kabulden önce yapılmasının yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, toplam inşaat bedeli kadar muhatap Maliye Bakanlığı (Yalova Defterdarlığı) olacak şekilde düzenlenen kesin ve ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreli devredilebilir teminat mektubunun verilmesi şartıyla Hazine taşınmazları yükleniciye devredilebilecektir. İhale bedeli ile okulların toplam inşaat bedeli arasındaki fark ödenmeden Hazine taşınmazlarının devri yapılmayacaktır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

İsteklilerin;

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,

b) Geçici teminat, nakden veya teminat mektubu ile verilebilecek olup, nakit yatırılması halinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödendiğini gösteren belgeyi, teminat mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanını,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesini,

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.),

Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur

* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve Yalova Defterdarlığı internet adreslerinden görülebilir.

İlan olunur.

4779/1-1