31 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30437

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TEST ÖLÇÜM EKİPMANLARI VE AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


3 KALEM KESİM SERİM ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

T.C. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AKADEMİK YAŞAM ALANI İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Uludağ Üniversitesinden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEST ÖLÇÜM EKİPMANLARI VE AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Test ölçüm ekipmanları ve akü şarj redresörü 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/263510

Dosya no                                   :  1824490

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Test ölçüm ekipmanları ve akü şarj redresörü: 5 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  20.06.2018 Çarşamba günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 20.06.2018 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4725/1-1


3 KALEM KESİM SERİM ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 3 kalem kesim serim ünitesi teknik özelliklerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

Kısım No

Malzemenin Cinsi

Miktar (Adet)

İhale Evrak Bedeli

(Birden Fazla Kısıma Teklif Verilmesi Halinde

130,00 TL Yatırılacaktır.)

1

Kumaş Kesme Makinesi (Bilgisayar ve CAD Programlı)

1

100,00 TL

2

Kumaş Serim Makinesi

2

100,00 TL

3

Masa Kumaş Serim

2

  70,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik özelliklerinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4849/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2018/2019 Kampanya Dönemi Madeni Yağ Alımı İşi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/270029

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI

b) Telefon - Faks numarası     :  Tel: 472 215 38 45 (4 hat)    Faks: 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Aşağıda belirtilmiştir.

 

MADENİ YAĞIN CİNSİ EVSAFI ve ÖZELLİKLERİ

MİKTARI KG.

1. Düz şanzıman yağı EP 85 W/140 (veya muadili)

Vizkozite 40 º CST-100 º C = 428-29,0 Alevlenme noktası 210º C Akma noktası - 18 º C

1120

2. Endüstriyel gres (veya muadili)

Süper Gres EP 2 Sabun cinsi: Lİ İşlenmiş penetrasyon 25 º C = 280 Damlama noktası: 185 º C

  320

3. Sanayi dişli yağı M 320 (veya muadili)

Vizkozite 40 º CST-100 º C = 341,2 - 24,5 Alevlenme noktası 270º C Akma noktası - 15 º C

  900

4. Türbin ve yatark yağı Regal oil 68 ( R+O ) (veya muadili)

Vizkozite 40 º CST-100 º C = 65-8,1 Alevlenme noktası 210º C Akma noktası - 15 º C

  900

5. Rando Oil HD 46 (veya muadili)

Vizkozite 40 º CST-100 º C = 68 - 9 Alevlenme noktası 218º C Akma noktası - 30 º C

  180

6. Dizel motor yağı SEA 40 (veya muadili)

Vizkozite40 ºCST-100 ºC=160-14,8 V.1=95 Alevlenme noktası 226º C Akma noktası 15 ºC TBN=6

1120

7. Gres yağı EP 220 Lityum Kompleks Damlama Noktası 260 º C (veya muadili)

  320

8. Hidrolik yağ (HD 46) (veya muadili)

5000

9. Dişli yağ (No: 90)

  180

 

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde teslimat tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                       :  12.06.2018 Salı günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 59,00 (Ellidokuz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 12.06.2018 Salı günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4846/1-1


İHALEYE DAVET

T.C. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih                                    :

Dünya Bankası Kredi No    :  IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    :  DB.KAB.15

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değişik para birimlerinde bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Yakuplu-Beylikdüzü Yeraltı Kablosu projesinin tesisi (tespit edilen güzergâh boyu 5,95 km) işi (DB.KAB.15) sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı İşinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel.       : +90 312 203 89 11

Faks     : +90 312 203 82 88

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 1000 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No :   00158048000941781

                                                         IBAN No : TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No :  00158007281639948

                                                         IBAN No : TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 18/07/2018 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 200.000,- (ikiyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 18/07/2018 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

4837/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY

Date        :  [date of issuance of IFB]

Loan No  :  IBRD 83710-TR

IFB No   :  DB.KAB.15

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Yakuplu GIS S/S-Beylikdüzü S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.15).

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods (154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   :  +90 312 203 89 11

Fax       :  +90 312 203 82 88

e-mail   :  bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 1000.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No   :  00158048000941781

                                                     IBAN No : TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No            :  00158007281639948

                                                     IBAN No : TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 18 July 2018 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of 200.000,- Euros equivalent (twohundredthousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 18 July 2018 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

4837/2/1-1


AKADEMİK YAŞAM ALANI İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

MADDE 1 - İrtifak hakkı kurulacak taşınmazın:

İli                                         :  Bursa

İlçesi                                    :  Nilüfer

Mahalle/Köyü                      :  Özlüce Mahallesi

Ada No                               :  2271

Parsel No                            :  459, 296

Alanı                                   :  135.765,95 m2 - 3.618,70 m2

İrtifak Tesis Edilecek Alan  :  40.018,70 m2

Mülkiyet Durumu               :  Bursa Uludağ Üniversitesi Tüzel Kişiliği

Cinsi                                    :  Tarla

Niteliği                                :  İrtifak hakkı tesis edilecek alan üzerinde her hangi bir yapı yoktur, ağaçlık ile kaplıdır.

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde; irtifak hakkı tesis edilerek, avan projesine uygun, özellikle yüksek lisans, doktora öğrencilerine yönelik sosyal alanları ile birlikte çalışma alanları, toplantı gibi çeşitli organizasyonları bünyesinde barındıran Akademik Yaşam Alanı yapılması amacıyla (üniversite personeli için kesinlikle lojman olarak kullandırılmayacak); Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü (İdare olarak anılacaktır) tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Taşınmazları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi Yönergesi hükümlerine göre, kapalı teklif usulü, ön izinli irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 nolu hesaba İhale Dokümanı satış bedeli olan 200,00-TL yatırması ve ihale dokümanı satış bedeli alındı belgesi karşılığında onaylı ihale dokümanını (doküman cd içerisinde verilecektir) alması zorunludur.

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

1) İhalenin yapılacağı adres          :  Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Mah. Üniversite 1 Cad. No: 709 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 294 03 00 Faks: 2242940348

2) Tekliflerin sunulacağı adres      :  Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Mah. Üniversite 1 Cad. No: 709 Nilüfer/BURSA

3) İhale (son teklif verme) tarihi   :  11.06.2018 Pazartesi günü

4) İhale (son teklif verme) saati    :  14:00

5) İhale komisyonu toplantı yeri   :  Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Görükle Mah. Üniversite - 1 Cad. No: 709 Nilüfer/BURSA

MADDE 4 - Bursa Uludağ Üniversitesi Taşınmazları Üzerinde İrtifak Hakkı Tesisi Yönergesi hükümlerine göre, kapalı teklif usulü, ön izinli irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi ön izin + 29 (yirmidokuz) yıldır. Süre hakkın tapuya tescili tarihinde başlayacaktır. Geçerli En yüksek yıllık irtifak hakkı bedel teklifini veren istekli ile sözleşme imzalanacaktır.

MADDE 5 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı

1) İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 280.130,50-TL (İkiyüzseksenbinyüzotuz Türk Lirası Ellikuruş)

2) Geçici teminat miktarı : 84.039,15-TL (Seksendörtbinotuzdokuz Türk Lirası Onbeşkuruş)

(süresiz)

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 nolu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler. Teminat mektupları dışındaki teminatlar komisyonca teslim alınmaz.

MADDE 6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

1 - Başvuru Dilekçesi

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4 - Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

5 - Geçici teminat mektubu (süresiz olmalıdır) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuzlar. (Banka teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Halk Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi TR26 0001 2001 3290 0006 0000 02 nolu hesaba yatırılması zorunludur)

6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

7 - Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge (Şartname ekinde yer alan forma uygun adres beyanı.)

8 - İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge (ihale üzerinde kalan istekliden ihale tarihi itibariyle Vergi Dairesi’ne sözleşme aşamasında borcu olmadığına dair belge istenecektir.)

9 - İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belge (ihale üzerinde kalan istekliden ihale tarihi itibariyle SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya sözleşme aşamasında borcu olmadığına dair belge istenecektir.)

10 - İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar Şartnamede belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

11 - Detayları Şartnamede belirtilen Ekonomik ve Mali Yeterliliğe ilişkin Belgeler

12 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin imzaladığı iş ortaklığı beyannamesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) sunmaları zorunludur.

MADDE 7 - İhaleye Konsorsiyum olarak Teklif verilmez.

MADDE 8 - İhaleye Posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile katılacakların Şartname hükümlerine göre düzenleyecekleri Tekliflerini ihale günü saatine kadar adrese iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderecektir. Tekliflerdeki Teklif edilen değer ihaleye katılanın son Teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadan meydana gelen gecikmeler nedeniyle ihale tarih ve saatinden sonra ulaşan Teklifler işleme konulmayacaktır.

MADDE 9 - İstekliler, belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

MADDE 10 - İhalede uygun bedel, geçerli olarak teklif edilen bedellerin en yükseği yıllık irtifak hakkı bedelidir.

MADDE 11 - 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde ve 4734 Sayılı Kanunun 11/(g) maddesinde yazılı olan kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

MADDE 12 - İşbu ilan ile işbu işe ait idari şartname ve eki dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, idari şartname hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 13 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

4683/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K.Karabekir Mahallesinde geçici 3. ada A ve B blok olmak üzere A blokta brüt 155 m² 52 daire 3 dükkan ile B blokta brüt 135 m² 52 daire 4 dükkan inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: K.Karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 3.ada

1 - İhale 12.06.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 20.131.095,47 TL.

(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

İ - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

 

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki Ünvan) için

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

200

 

Ceza uygulanır

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20’sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

İlan olunur.

4726/1/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K.Karabekir Mahallesinde geçici 3.ada C blok 155 m² brüt alanlı 52 daire 3 dükkan ile 3.ada D blok 155 m² brüt alanlı 56 daire 3 dükkan inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: K.Karabekir, Pafta Ada/Parsel: Geçici 3.ada

1 - İhale 12.06.2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 20.211.713,33 TL.

(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

İ - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

J - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

K - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

L - Muhammen bedelin % 30 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

M - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

N - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

 

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1-

(Mesleki Ünvan) için

TL/Gün

 

MÜHENDİS & MİMAR

200

 

Ceza uygulanır

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20’sini içeride tutularak tapu devri yapılacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

İlan olunur.

4726/2/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürlüğünden:

 

Satışı Yapılacak Taşınmaz Listesi

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Satış

Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Gürsu

Zafer

Arsa

220

7

10.772,64

Tam

1/1000 Ölçekli Şehir Parkı Uygulama İmar Planında Teknik Altyapı ve Tesis Alanında kalmaktadır.

8.618.112,00

2.154.528,00

21.06.2018

13.30

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satış ihalesi, Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 11 Osmangazi/Bursa adresinde Uludağ Emlak Müdürlüğünün Müdür Odasında hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu

b) İkametgâh ilmühaberi (İdaremizden temin edilebilir).

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.

d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2018) yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;

g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 - Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

5 - İhale gününün resmi tatile rastlaması halinde tatil sonrası ilk iş günü aynı şartlarla ihale yapılacaktır.

6 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4643/1-1