26 Mayıs 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30432

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİ HAKKINDA İLAN

04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Libaş Müteahitlik ve Müşavirlik Anonim Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip tüzel kişi ortağı Enkut İnşaat Anonim Şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince 2 (İki) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı, Libaş Müteahitlik ve Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hakkında verilen yasaklama kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen 13/06/2017 tarihli ve E: 2017/642 sayılı dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması kararına istinaden 18.07.2017 tarih ve 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile Libaş Müteahitlik ve Müşavirlik Anonim Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip tüzel kişi ortağı Enkut İnşaat Anonim Şirketi hakkında verilen yasaklama kararının kaldırıldığı ilan edilmişti.

Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 02.10.2017 tarih ve E: 2017/642, K: 2017/1613 sayılı karar ile de dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, mezkur iptal kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince verilen 28.03.2018 tarih ve E: 2018/115, K: 2018/238 sayılı karar ile “…istinaf başvurusunun kabulü ile Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 02/10/2017 tarih ve E:2017/642, K:2017/1613 sayılı kararın KALDIRILMASINA; 2577 sayılı Yasanın değişik 45. maddesinin 4. fıkrası uyarınca esastan incelenen davada, davanın REDDİNE… KESİN olarak, 28/03/2018 tarihinde karar verildi.” denilerek davanın reddine karar verilmiş olup, Libaş Müteahitlik ve Müşavirlik Anonim Şirketi ve adı geçen Şirketin yarısından fazla hissesine sahip tüzel kişi ortağı Enkut İnşaat Anonim Şirketi hakkındaki 2 (iki) yıllık geçici yasaklama süresinin 04.03.2017-13.06.2017 tarihleri arasında geçen süreden arta kalan 1 yıl 8 ay 21 günlük kısmının bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kaldığı yerden devam edeceği duyurulur.

Bu yasaklamanın kaldığı yerden devam kararı, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren başlar.

İlgililere duyurulur.

4711/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

Bakanlığımız XI. Bölge Müdürlüğünce 2016/346759 IKN ile gerçekleştirilen "Ladik Gölü Ziyaretçi Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi Yapım İşi" ihalesi uhdesinde kalan MENTAŞ Müh. Müt. Tic. Ltd. Şti. ile Sözleşme imzalanmıştır. Ancak, Yüklenici Firma Sözleşme hükümlerini yerine getirmediğinden Sözleşme fesh edilmiştir. XI. Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; MENTAŞ Müh. Müt. Tic. Ltd. Şti.'ne 06.01.2017 tarih ve 2226 sayılı Bakan Makam Oluru ile 1 yıl süre ile tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmiş olup, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yüklenici Firma; Ankara 14. İdare Mahkemesine dava açarak, yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmesini talep etmiştir. Ankara 14. İdare Mahkemesinin 05.01.2018 tarih ve E.2017/823, K.2018/18 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; MENTAŞ Müh. Müt. Tic. Ltd. Şti.'ne 1 yıl süre ile verilen tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kaldırılmıştır.

Duyurulur.

4712/1-1


 


 


 


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Adayların Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmaları ve İngilizce ders verebilmeleri gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Adayların Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği alanlarından birinde Doçentlik unvanına sahip olmaları ve İngilizce ders verebilmeleri gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Adayların Makine Mühendisliği alanında Doçentlik unvanına sahip olmaları ve İngilizce ders verebilmeleri gerekmektedir.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Prof. Dr.

1

Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı’nda; Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında doçentliği bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Prof. Dr.

1

Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı’nda; İç Mimarlık, Mimari Tasarım ya da ilgili alanlarda doçentliği bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof. Dr.

1

Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı’nda; Mimarlık, Mimarlık Teorisi/Tasarımı ya da ilgili alanlarda doçentliği bulunmak.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

4654/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım ve olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak Türkçe özgeçmişin de eklenerek Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİK

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

2

1

Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi bilim alanından almış olmak, Dentin hassasiyeti konusunda ve Restoratif diş tedavisinde lazer kullanımı hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

2

1

Eğitim Denetimi, Çalışma Yönetimi ve Pozitif Psikolojik Sermaye üzerine çalışmaları bulunmak

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

3

1

Başlangıç seviyesi piyano eğitiminde problem çözme becerisi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Hayvan Fizyolojisi ve ekotoksikolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Bilim Tarihi

Profesör

1

1

Bilim tarihi ve bilim felsefesi alanında çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalında Doçent unvanı almış,  Ϲλ-conull ve  Ϲλ-Wedge FK uzayları üzerine çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili Ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Türk Dili alanında doçent unvanına sahip olmak ve Yeni Türk Dili alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Alkalilerle aktive edilmiş cüruflar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

Hububat ve nişasta tekonolojisi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Kolorektal cerrahi sonrası erken ile geleneksel oral beslenmenin karşılaş-tırılması üzerine çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Profesör

1

1

Yanık tedavisi konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

1

Doçentliğini Halk Sağlığı Anabilim Dalında almış olmak, sağlık çalışanlarının sağlığı alanında çalış-maları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Nöroradyoloji ve Girişimsel Radyoloji alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Erişkin ve Fetus kadavra diseksiyonu ve Radyolojik Anatomi konularında çalışmaları bulunmak.

4677/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ