25 Mayıs 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30431

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


1000 (BİN) ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ALL IN ONE BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


9 KALEM DİJİTAL BASKI MAKİNESİ VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


ATIK SU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


HALKALI ÖĞÜTÜCÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLAN KABLO EK MALZEMELERİ (5 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden:


ZONGULDAK ALAPLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALANINA AİT, YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:


TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALZEMELERİ TREYLER ARAÇLAR İLE TAŞIMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BELEDİYE HİSSESİ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sarıkamış Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSATLARI İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Işıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 40.000 ton kömürün, İstasyon Vagon tesislerinin stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işi

2018/255260

2018-821

12.06.2018

15:00

180 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 89   45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

4593/1-1


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan taşınmaz “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU TAŞINMAZ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü mahallesi, 5050 ada 4 parsel, 1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 parseller ve 6243 ada 2 parsel ile Varlık mahallesi, 6250 ada   1 ve 2 parsellerde bulunan toplam 136.126,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar (bir bütün halinde)

10.000.000

250

02.07.2018

 

1 - İhale, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve teklifin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale Şartnamesi bedeli İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihale konusu taşınmaz bilgileri belirtilecektir. İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

5 - İhale konusu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satış/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

7 - Ayrıca taşınmazlar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

4662/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, 6 Kat Konut Parseli işaretli aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

 

Mah.

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Miktar m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İlice

Arsa

21-L-4-A

4243

1

7022,81

7.250.000,00 TL

217.500,00 TL

 

İhale Tarihi ve Yeri: 08.06.2018 Cuma günü saat: 14.30’da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi.

B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri.

F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

H) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

I) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.

İ) İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı.

Tekliflerin en geç 08.06.2018 Cuma günü saat: 14.30’a kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4632/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, İŞ MAKİNESİ, ALÜMİNYUM, , YÜZER VASITA, YAĞ, PASLANMAZ, GERGİ TELLİ ALÜMİNYUM HAVAİ HAT TELİ, MOTOBİSİKLET MOTOSİKLET ve BİSİKLET, ELEKTRİK ELEKTRONİK CİHAZLAR, ELEKTRİK MOTORLARI, JANTLI VE JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR, TEZGÂH, JENERATÖR ve KOMPRESÖR, PVC VE PLASTİK MALZEME, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, KONTEYNER, TIR YER DORSESİ, TABAN ve TOPRAK ARTIĞI TERESSUBAT NİTELİKLİ MALZEME, PİK, STOK FAZLASI (ARAÇ ve İŞ MAKİNASI PRÇ.) MALZEME, DEMİR ÇELİK TALAŞI VS. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

05 HAZİRAN 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

12 HAZİRAN 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

19 HAZİRAN 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

26 HAZİRAN 2018

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 0312 384 10 65 - 0312 384 03 07 / 175-161

ALİAĞA HUR. MD.                      : 0232 625 11 20 / 128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 0318 224 28 98

SEYMEN HUR. MD.                     : 0262 341 37 97 / 124-126

4609/1-1


1000 (BİN) ADET KİŞİSEL BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı ihtiyacı 1000 (bin) adet Kişisel Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile LENOVO, HP ve DELL markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile LENOVO, HP ve DELL markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4657/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ALL IN ONE BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 519 Adet Tip - 1 All In One Bilgisayar ile 50 Adet Tip - 2 All In One Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen HP, Dell ve Lenovo markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen HP, Dell ve Lenovo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4658/1-1


9 KALEM DİJİTAL BASKI MAKİNESİ VE TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 9 kalem dijital baskı makinesi ve teçhizatı teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamelerin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik dökümanına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4659/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktarda Laboratuvar Cihazı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 05.06.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4660/1-1


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/254491

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2018/2019 pancar kampanyası süresince her vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi tahmini 144 gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 190 ton, toplam tahmini 24.000 ton kireç taşının ile (± % 20 toleranslı) bant ile vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 1.900 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak vagonete boşaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri olanlarının çekiç veya balyozla kırılması, taş balastı ile kok tozunun kepçe alabilecek şekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı maniplasyon sahası temizliği işidir

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  12.09.2018 ile 02.02.2019 tarihleri arası olup (tahmini 144 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  06.06.2018 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4570/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/254817

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde Her vardiyada 8 işçi olmak üzere toplam 24 işçi ile ± % 20 toleranslı 63.000 ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  16.09.2018 ile 03.02.2019 tarihleri arası olup (Tahmini 141 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  07.06.2018 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4571/1-1


ATIK SU ARITIM TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi Atık Su Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/254850

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikası 2018/2019 Kampanya Döneminde Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işi Hizmet Alımı.

                                                  9 Personel ile 180 gün

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İşe Başlama Tarihi     : 17.09.2018

                                                  İş Bitim Tarihi            : 15.03.2019

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  11.06.2018 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4572/1-1


KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Dönemi ihtiyacı ± % 20 toleranslı 22.000 ton Kireçtaşı Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2018/255316

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 293 44 00

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ± % 20 toleranslı 22.000 ton kireçtaşı satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                         :  Ankara Şeker Fabrikası Stok Sahası

c) İşin süresi                           :  Kireç taşı Fabrikamıza 15 Temmuz 2018 - 15 Aralık 2018 tarihleri arasında teslim edilecek olup, aylar itibariyle termin programı idare tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  12.06.2018 - Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4574/1-1


HALKALI ÖĞÜTÜCÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Halkalı öğütücü 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2018/253165

Dosya no                                   :  1821489

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Halkalı öğütücü (1 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07.06.2018 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek cevaplandırılacaktır.

4.2.2. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve CE belgesi verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 07.06.2018 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4610/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden:

“Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yalova Orman İşletme Müdürlüğünde Arsa Satışı Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi”2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0 (224) 2114090 - Fax: 0 (224) 2114080

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Yalova ili Çınarcık ilçesi Kayalıbağlar Mahallesi 305 nolu parselin verilmesine karşılık, uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan tapusu Orman Genel Müdürlüğüne kayıtlı Yalova İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler mahallesi 2 ada 12 nolu parsele 4680 m2 kapalı alanda 1 adet bina yapılması; bu binaların  yüklenici tarafından bedel talep edilmeden yaptırılması İşi.

b) Taşınmaz mal

    muhammen bedeli                  :  4.282.059,30 TL.

c) İnşaat bedeli                           :  4.253.359,30 TL.

ç) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 270 (İkiyüz yetmiş) takvim günüdür

e) İşin yapılacağı yer                  :  Merkez/YALOVA

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11/06/2018 Pazartesi günü Saat: 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5. Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6. Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki nakdi teminatın Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR03000100040431237874-5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.9.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10. Doküman alındı belgesi.

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.

4.1.12. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.

4.1.13. İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.1.14. Banka Referans Mektubu.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA ve Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Termal Yolu üzeri YALOVA adreslerinde görülebilir. KDV Dahil 100,00 (Yüz)Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube TR03000100040431237874-5001 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü Termal Yolu üzeri YALOVA adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA İhale Salonu adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Yolu 4. Km. Osmangazi/BURSA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan Yalova Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasını yapmayı ve satışa konu arsa ile yapılacak inşaat maliyetleri arasındaki fark olan 28.700 TL (Yirmisekizbinyediyüzlira) ilave bedeli ödemeyi taahhüt eder. İhale bunlara ilave olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle yapılacaktır. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İlave bedel üzerine teklif edilen ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan, yapılacak olan idare binası içerisinde imalatlar yaptırılacaktır. Yapılacak ek inşaat imalatı için Yüklenici ile mutabık kalınırsa yaptırılacaktır.  Asıl iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.

9 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

10 - İhaleye konu taşınmazların bedeli ile yapılacak inşaatların maliyetleri 2018 yılı rayiç ve birim fiyatlarına göre hesaplandığından, sözleşmenin 2018 tarihinde imzalanacak olması nedeniyle taraflar iş bu ilan ve şartnamedeki 2018 yılı fiyatlarını peşinen kabul eder, 2018 ve sonraki yıllarda oluşacak rayiç ve birim fiyatlarını öne sürerek herhangi bir değer ve imalat farkı istemeyeceklerdir.

11 - İstekliler 128.461,78 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4616/1-1


TTK İHTİYACI OLAN KABLO EK MALZEMELERİ (5 KALEM) ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2018/246880

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0372 259 47 94 - 84

                                                            Fax: 0372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

1

Soğuk Büzüşmeli İzolasyon Tüpü

(Min. Çap: 10 mm - Max. Çap: 21 mm)

200 adet

2

Reçineli A.G. Esnek Düz Kablo Eki

(1 kV, 40 - 63 mm)

  30 adet

3

Yanmayı Devam Ettirmeyen Sökülebilir Reçine (10 kV, 2 lt kutuda)

  45 kutu

4

Reçineli O.G. Düz Kablo Eki

(6 kV, 33 - 63 mm)

  24 adet

5

Reçineli A.G. Düz Kablo Eki

(1 kV, 8 - 22 mm)

440 adet

6

Reçineli A.G. Düz Kablo Eki

(1 kV, 33 - 55 mm)

100 adet

 

b) Teslim yeri                :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak)

c) Teslim süresi             :  90 iş günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer           :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati           :  19.06.2018 Salı - saat: 15:00

c) Dosya no                  :  1814021

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1 - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir. Marka ve model belirtilmeyen kalemler için teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.2.2 - Malzemenin madenlerde kullanım için uluslararası güvenlik ve kalite sertifikası olacaktır. Teklifle birlikte sertifika sunulacaktır.

4.2.3 - Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.

4.2.4 - Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilecektir.

4.2.5 - Kısmi teklif verilebilecek ve Kısmi teslimat yapılabilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda sırası ile teslim süresi ve teknik değer esas alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19.06.2018 Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

14 - (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.; Değişik bent: 23/1/2017-KHK-684/3 md.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkra kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

İlan olunur.

4612/1-1


MÜBADELE İLANI

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü doldurmuş Hek durumunda olan 40 (kırk) adet değişik cins ve modelde taşıt, (1.930) Kg Plastik, (3.350) Kg Döküm demir, (8.100) Kg alüminyum ile (5.640) Kg hurda demir dahil toplamda 18 kalem hurda malzeme, 4645 sayılı kanun uyarınca, 8 (Sekiz) adet Dacia Dokker Ambiance 1.5 HP 90 PS Combi Oto, 1 (Bir) adet Ford Focus MCA TREND X 4K 1.6 L 125PS Oto, 500 (Beşyüz) adet Tek Katlı Güvenlik Bariyeri ve 2 (iki) Adet Varta Marka Akü ile mübadele edilecektir. (Araçların Bariyerin ve Akünün ayrıntılı teknik özellikleri Şartnamede belirtilmiştir.)

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  KAHRAMANMARAŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi                                          :  İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:29/ (P.K.155 46000)   KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası             :  0 344 221 11 55/0505 318 46 00  

                                                             Fax : 0 344 223 00 79-236 65 61

d) Elektronik posta adresi                :  kahramanmaraslojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mübadele ile ilgili şartnamede marka ve modeli belirtilen ekonomik ömrünü doldurmuş, 40 (kırk) adet değişik cins ve modelde taşıt ile (1.930) Kg Plastik, (3.350) Kg Döküm demir, (8.100) Kg alüminyum ile (5.640) Kg hurda demir dahil, toplamda 18 kalem hurda malzemenin mübadelesi yapılacaktır.

b) Teslim etme ve Teslim alma yeri  :  1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve diğer malzemeler, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 29 sayılı yerde bulunan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

                                                            2) Mübadelede verilecek taşıtlar ile (1.930) Kg Plastik, (3.350) Kg Döküm demir, (8.100) Kg alüminyum ile (5.640) Kg hurda demir dahil, toplamda 18 kalem hurda malzemeler Adana yolu üzeri 5. Km.’de bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arka tarafında bulunan araç kademesinden teslim edilecektir.

c) Teslim etme tarihi                         :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıt ve diğer malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne 1 (bir) defada teslim edecektir, hek durumundaki 40 adet taşıt ile hurda malzemeler teslimden sonra verilecektir.

d) Teslim alma tarihi                        :  Mübadelesi yapılan taşıtlar, mübadele karşılığı olan taşıtlar ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Toplantı salonunda yapılacaktır. (Adan Yolu Üzeri 5. Km. -Kahramanmaraş)

b) Tarihi ve saati                              :  05.06.2018 Günü Saat: 14:00

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif vermek suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli

b) Geçici Teminat Mektubu,

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri,

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü  - Adana Yolu 5. KM Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arkası Araç Kademe adresinde görülebilir ve Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 05.06.2018 günü Saat: 14:00’a kadar Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulvarı No: 29 KAHRAMANMARAŞ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi; Yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık arttırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin (644.701,00 TL tahmini bedel) %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Mübadelesi yapılacak olan araç ve malzemeler ihale dosyasını satın aldıktan sonra, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü  - Adana Yolu 5. Km. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arkası Araç Kademe  adresinde görülebilir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) günden az olmayacaktır.

13 - Mübadele edilecek olan taşıtların ve malzemelerin ayrıntılı listesi İl Emniyet Müdürlüğümüz internet sitesinde (http://www.kahramanmaras.pol.tr) yayınlanmaktadır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15 - Mübadeleye konu araç, gereç, mal ve malzeme listesi aşağıdadır.

 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ/MALIN

S.

No

Cinsi

Adet

Durumu

Y. Bedel

(TL)

Modeli

1

46 A 0008/RENAULT - KANGO

1

Çalışıyor

17.500,00

2011

2

46 A 0011/FORD - CONNETC

1

Tamir Gerekiyor

13.500,00

2007

3

46 A 0028/BMW F650 GS MOTORSİKLET

1

Tamir Gerekiyor

7.000,00

2005

4

46 A 0038/HYUNDAİ - ERA

1

Çalışıyor

13.500,00

2009

5

46 A 0042/RENAULT - MEGANE

1

Çalışıyor

8.500,00

1999

6

46 A 0056/LAND ROVER ARAZİ TAŞITI

1

Çalışmıyor

43.500,00

1999

7

46 A 0076/OPEL COMBO

1

Çalışıyor

7.000,00

1999

8

46 A 0092/FORD - TRANSİT

1

Çalışıyor

18.000,00

2010

9

46 A 0098/FİAT DOBLO

1

Çalışıyor

11.000,00

2003

10

46 A 0102/FORD CONNET

1

Çalışıyor

18.000,00

2011

11

46 A 0106/FORD - CONNETC

1

Çalışıyor

16.000,00

2006

12

46 A 0110/FORD CONNET

1

Çalışmıyor

15.000,00

2006

13

46 A 0125/ISIZU KAMYON

1

Çalışıyor

12.500,00

1992

14

46 A 0135/FORD - TOURNEO K 210 S

1

Tamir Gerekiyor

17.000,00

2008

15

46 A 0139/FORD - CONNET

1

Çalışıyor

15.500,00

2006

16

46 A 0157/FORD CONNET

1

Çalışıyor

18.000,00

2006

17

46 A 0170/FORD CONNET

1

Çalışmıyor

16.000,00

2007

18

46 A 0175/FIAT DOBLO

1

Çalışmıyor

11.500,00

2010

19

46 A 0184/FİAT - DOBLO

1

Çalışmıyor

11.000,00

2008

20

46 A 0188/FİAT DOBLO

1

Çalışmıyor

11.000,00

2008

21

46 A 0195/FORD - CONNETC

1

Çalışıyor

17.500,00

2010

22

46 A 0200/FORD - CONNETC

1

Çalışıyor

14.500,00

2008

23

46 A 0202/FİAT DOBLO

1

Çalışmıyor

11.000,00

2008

24

46 A 0214/FORD - CONNECT

1

Çalışıyor

17.500,00

2006

25

46 A 0215/FİAT DOBLO

1

Çalışmıyor

17.000,00

2011

26

46 A 0217/FİAT DOBLO

1

Çalışmıyor

17.500,00

2011

27

46 A 0261/YAMAHA MOTORSİKLET

1

Çalışmıyor

5.000,00

2008

28

46 A 0263/RENAULT SEMBOL

1

Çalışmıyor

15.000,00

2008

29

46 A 0268/FORD - CONNECT

1

Tamir Gerekiyor

17.000,00

2008

30

46 A 0275/FİAT ALBEA

1

Çalışıyor

7.000,00

2009

31

46 A 0276/FİAT ALBEA

1

Çalışıyor

6.000,00

2009

32

46 A 0277/FİAT DOBLO

1

Çalışıyor

11.500,00

2009

33

46 A 0279/FORD - CONNECT

1

Çalışıyor

18.000,00

2009

34

46 A 0280/FORD CONNECT

1

Çalışmıyor

16.000,00

2009

35

46 A 0289/RENAULT - MEGANE

1

Çalışıyor

18.000,00

2009

36

46 A 0290/RENAULT - MEGANE

1

Çalışıyor

17.500,00

2009

37

46 A 0293/RENAULT MEGANE

1

Çalışıyor

17.000,00

2009

38

46 A 0298/FORD CONNECT

1

Çalışıyor

17.000,00

2010

39

46 A 0311/KANUNİ MOTORSİKLET

1

Çalışmıyor

3.000,00

2012

40

46 A 0318/HYUNDAI ACCENT

1

Çalışıyor

20.000,00

2012

HURDA MALZEMELER

41

HURDA ALİMÜNYUM

8100 Kg

Hurda

47.000,00

 

42

BİLGİSAYAR KASASI

16

Tamir ile Kullanılır

170,00

 

43

PLASTİK (SANDALYE VE PLASTİK KASA)

1930 Kg

Hurda

2.500,00

 

44

HURDA DEMİR MALZEMEER

5640 Kg

Hurda

6.400,00

 

45

DÖKÜM KOLORİFER MALZEMESİ

3350 Kg

Hurda

4.250,00

 

46

PRİMER MARKA 37 EKRAN TV.

1

Tamir ile Kullanılır

20,00

 

47

OLMPIA MARKA ELEKTRONİK DAKTİLO

1

Hurda

12,00

 

48

UYDU ALICISI

3

Hurda

10,00

 

49

DVD OYNATICI

2

Hurda

10,00

 

50

DERİN DONDURUCU

1

Hurda

20,00

 

51

ÇEŞİTLİ MARKALARDA YAZICI VE TARAYICI

8

Hurda

120,00

 

52

MONİTÖR

22

Hurda

110,00

 

53

GÜÇ KAYNAĞI

3

Hurda

20,00

 

54

PROFİLO MARKA YAZAR KASA

2

Hurda

4,00

 

55

ELEKTRONİK TERAZİ

1

Hurda

20,00

 

56

ELEKTROSTATİK AYAK İZİ ALIM CİHAZI

1

Hurda

5,00

 

58

MOTOROLA VE ASELSAN MARKA TELSİZLER

61

Hurda

30,00

 

 

GENEL TOPLAM

644.701,00

 

4597/1-1


ZONGULDAK ALAPLI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALANINA AİT, YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Hükümet Konağı No: 3 Alaplı/ZONGULDAK

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Kamera sistemi, YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                    :  Alaplı/ZONGULDAK

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/09/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2018 Tedaş B.F. ile)     :  4.103.000 TL

f) Geçici Teminatı                                   :     287.210 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154      1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  07/06/2018 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet  Başkanlığının Hükümet Konağı No:3 Alaplı/ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin “j” bendi kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4506/2-2


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen arazi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41.maddelerine göre 05/06/2018 tarihi Salı günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile ihale edilmek suretiyle satışı yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeler ile kapalı teklif artırma usulüne göre hazırlayacakları ihale teklif zarflarını en geç 04/06/2018 tarihi saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan arazinin bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.

 

S. N.

Mah.

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Vasfı

Hisse Oranı

1 Dekar Arazinin Muhammen Bedeli (TL)

Toplam Muhammen Bedeli (TL)

Geçici İhale Teminat (TL)

01

Kabazlı

2106

Parsel

419.800,00 m2

Arazi

Tam

13.000,00

5.457.400,00

163.750,00

 

3 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler

3.1.1 - Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak, (Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)

3.1.3 - Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4 - Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı

3.1.5 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6 - Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu ya da bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri bu tutarda süresiz banka teminat mektubu

3.1.7 - Katılımcıya ait imza sirküsü

3.1.8 - Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.2 - İsteklinin bir şirket olması halinde;

3.2.1 - Tüzel kişiliğin Ticari Tebligat Adres Beyanı

3.2.2 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3 - Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4 - Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5 - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesi istekliler tarafından idarede ücretsiz görülebileceği gibi 500,00.-TL. bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Taliplilere ilanen duyurulur.

4430/1-1


TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALZEMELERİ TREYLER ARAÇLAR İLE TAŞIMA HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığından:

TDLHZM-11 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALZEMELERİ TREYLER ARAÇLAR İLE TAŞIMA HİZMET ALIMI TPAO Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Açık İhale Usulü (Madde-23) göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2018/250724

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 207 2000 - 0 (312) 286 9000/01

c) Elektronik Posta Adresi      :  ihale@tpao.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  www.tpao.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğüne Ait Malzemeleri Treyler Araçlar ile Taşıma Hizmet Alımı (TDLHZM-11). Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü Arama, Üretim, Sondaj ve Kuyu Tamamlama Hizmetleri faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan Bölgelere, yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerlere petrolle ilgili veya ilgili olmayan malzemeleri, kule malzemelerini, boru, kimyevi madde, vb. malzemeleri, 2014 veya daha yukarı modelde, olacak şekilde özellikleri Özel Teknik Şartnamede belirtilen toplam on (10) adet treyler aracın, Açık İhale usulü ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) istisna maddesine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Kapsamında yirmi dört (24) ay süre ile hizmet alımı işidir.

İki (2) adet “TL/AY” birim esasına göre çalıştırılacak sürücü ve sürücü yardımcılı treyler araç (Günün yirmi dört (24) saati sürekli İdaremiz tesislerinde olacak şekilde, akaryakıtı İdaremiz tarafından karşılanacak olup, işe çıkmadığı günler için İdarenin göstereceği yere park edilecektir.)

Sekiz (8) adet “TL/Km” birim esasına göre çalıştırılacak sürücülü treyler araç (İdare tarafından ihtiyaç olması halinde (kullan-öde yöntemiyle) çalıştırılacaktır. Akaryakıt Yüklenici tarafından karşılanacak olup yüklenicinin yapmış olduğu mesafe üzerinden Özel Teknik Şartnamedeki esaslar çerçevesinde ödenecektir.

İstekliler Treyler araç kiralama işi için aşağıdaki şablon dâhilinde işin tamamına teklif verebilecekleri gibi, her bir maddeye ayrı ayrı kısmi teklif verebileceklerdir.

 

Sıra No

Aracın Cinsi

Araç Sayısı

Çalışma Şekli

Akaryakıt Durumu

Araçların Park Yeri

1

Treyler

2 adet

TL/AY (Araçlar günün yirmi dört (24) saati İdare hizmetinde çalıştırılacaktır.)

İdare tarafından karşılanacaktır.

İdare tesisleri

 

Sıra No

Aracın Cinsi

Araç Sayısı

Çalışma Şekli

Akaryakıt Durumu

Araçların Park Yeri

2

Treyler

8 adet

TL/KM (İhtiyaç olması halinde İdare tarafından çalıştırılacaktır.)

Akaryakıt ücreti, araçların yapmış olduğu kilometreler üzerinden Özel Teknik Şartnamedeki esaslar çerçevesinde ödenecektir.

Yüklenicinin ikametgâhı

 

İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm petrol sahalarına, sahadan sahaya, sahadan Bölgelere, yeni keşfedilecek tüm petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm yerler.

c) Süresi                                 :  Yirmi dört (24) ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu, Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  08.06.2018 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler ve devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: -

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

İstekliler, teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Treyler araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

4.4.2. Kamyon araçlar ile her türlü malzeme taşıma işleri

4.4.3. Tanker araçlar ile her türlü yük taşıma işleri

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya / ANKARA

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli vergi dahil İki yüz elli TL’dir. (250,00 TL).

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06530 ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif birim teklif cetvelindeki her bir iş kaleminin tamamını kapsamak zorundadır. Her bir iş kalemindeki istenilen miktardan daha az teklif edilen teklifler kabul edilmeyecektir. Her bir iş kalemi için ayrı ayrı sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim günü olmalıdır. Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Ortak girişim yapan İstekliler ihaleye teklif veremez.

4656/1-1


TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BELEDİYE HİSSESİ SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Feridun Çelik, mahallesinde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazdaki Belediyemiz hissesinin; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle ihale satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 3. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 13 Haziran 2018 12:00’ye kadar yatırılacaktır.

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

 

No

Mahalle

Ada No

Parsel No

Parselin Y.Ö

Satılan Hisse

m² Birim Fiyatı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

FERİDUN ÇELİK

23988

2

5.435,00 m²

5.435,00 m²

340,00-TL

1.847.900,00-TL +

(%18 KDV)

56.000,00-TL

13.06.2018

16:00

4579/1-1


MÜBADELE İLANI

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne ait, hek/hurda durumunda bulunan 24 (yirmidört) adet taşıt, 4645 Sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanması hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 5 Adet 2018 Model Toyota Corolla 1.6 Life ve 1 Adet 2018 Model Dacia Duster Prestige1.5 Dci 110 Bg 4x4 ile mübadele (karşılıklı değişim) edilecektir.

1 - İDARENİN

a) Adresi                                                   :  Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No: 25 Merkez / BOLU

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  (374) 215 37 21-22-23 - (374) 215 52 63

c) Elektronik posta adresi                          :  http://www.bolu.pol.tr

2 - MÜBADEELE KONUSU MALIN

a) Niteliği, türü ve miktarı                         :  Mübadele ile ilgili şartnamede miktarı ve özellikleri belirtilen ve tahmini bedeli 514.883,00 TL olan HEK durumdaki (24) adet taşıtın, 5 Adet 2018 Model Toyota Corolla 1.6 Life ve 1 Adet2018 Model Dacia Duster Prestige1.5 Dci 110 Bg 4x4 ile mübadelesi yapılacaktır.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri        :  Emniyet Müdürlüğü - Lojistik Şube Müdürlüğü / BOLU

c) Mübadelenin Yeri                                 :  Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası (Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No.25 14300 Merkez/BOLU)

d) Mübadelenin tarihi ve saati                   :  07.06.2018 Perşembe Günü Saat: 14.00

3 - Mübadele dokümanlarının görülmesi ve temini

Mübadele dokümanı ve Şartnamesi, İdarenin Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No. 25   14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı Doküman Bedeli Bolu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - Taşınır malların yerinde görülmesi

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08:30 - 17:30 saatleri arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak No. 25   14300 Merkez / BOLU adresinde görülebilir.

5 - Mübadeleye katılabilme şartları

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatı,

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.

6 - Mübadeleye katılamayacak olanlar

Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.

a) Mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,

b) Mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),

d) Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar. Yukarıda belirtilen şahısların mübadeleye katıldıklarının tespit edilmesi halinde, alınan geçici teminat gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 üncü, 84 üncü ve 85 inci maddeleri uyarınca kovuşturma açılır.

7 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini kapalı zarf içerisinde sunmak ve daha sonra sözlü olarak açık artırma usulü şeklinde ihale gerçekleştirilir.

8 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak ihale sonucunun tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz.

9 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - Mübadeleye Konu Araç listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE EDİLECEK ARAÇLARA AİT BİLGİLER

S. No

Plakası

Markası

Modeli

Motor Hacmi

Motor Gücü

Kilometre

Faal/Arızalı

1

14 A 0009

Ford Connect

2011

1800

66 KW

174978

Arızalı

2

14 A 0193

Toyota Corolla

2001

1600

59 KW

351194

Faal

3

14 A 0210

BMW Motosiklet

2006

1200

100 KW

81838

Arızalı

4

14 A 0212

BMW Motosiklet

2006

1200

100 KW

90714

Arızalı

5

14 A 0214

Toyota Corolla

2005

1600

81 BG

323130

Faal

6

14 A 0215

BMW Motosiklet

2005

1200

50 KW

49847

Arızalı

7

14 A 0216

BMW Motosiklet

2006

1200

100 KW

96778

Arızalı

8

14 A 0218

BMW Motosiklet

2006

1200

100 KW

90174

Arızalı

9

14 A 0226

Ford Connect

2007

1800

66 KW

231826

Faal

10

14 A 0228

Ford Transit

2007

2400

88 KW

129973

Arızalı

11

14 A 0230

Ford Connect

2007

1800

90 BG

194939

Faal

12

14 A 0231

Ford Connect

2008

1800

90 BG

282128

Arızalı

13

14 A 0233

Hyundai Accent

2008

1600

112 BG

167042

Faal

14

14 A 0239

Renault Clio

2009

1400

98 KW

168540

Faal

15

14 A 0242

Renault Megane 2

2008

1600

82 KW

384635

Arızalı

16

14 A 0243

Ford Connect

2009

1800

82 KW

245445

Faal

17

14 A 0246

Ford Connect

2009

1800

82 KW

143747

Arızalı

18

14 A 0249

Yamaha Motosiklet

2007

250

14 KW

7457

Faal

19

14 A 0251

Renault Megane 2

2009

1600

82 KW

367898

Faal

20

14 A 0252

Renault Megane 2

2009

1600

82 KW

381107

Faal

21

14 A 0253

Renault Megane 2

2009

1600

82 KW

389654

Arızalı

22

14 A 0264

Ford Connect

2009

1800

66 KW

189117

Faal

23

14 A 0301

Renault Fluence

2013

1600

82 KW

401425

Arızalı

24

14 A 0360

Renault Clio

2009

1800

82 KW

238639

Faal

4590/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sarıkamış Belediye Başkanlığından:

I - GENEL ŞARTLAR

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

1 - Kars İli Sarıkamış ilçesinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

SARIKAMIŞ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

 

Mahalle

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İmar Durumu

Niteliği

Bağ Böl No

Muh. Bedeli

İhale Türü

1. İnönü

Ş. Kemal Mutlu Cad.

1

5

1

1.916,00 m2

Ticaret

Dört Katlı Bet. İşyeri

ve Arsası

Tüm Bağ. Böl.

4.000.000,00 TL

Kapalı

2. Erenler

Ş. Kemal Mutlu Cad.

20

106

16

76,00 m2

Tic.+Konut

Altında Dükkanı Bulunan

İki Kat. Kar. Ev

--------

350.000,00 TL

Açık

3. Yeni

Hançerli

18b-4d

349

2

689,00 m2

Tic.+Konut

Arsa

---------

89.570,00 TL

Açık

4. Yeni

Hançerli

18b-4d

349

3

703,00 m2

Tic.+Konut

Arsa

---------

91.390,00 TL

Açık

5. Yeni

Hançerli

18b-4d

349

4

760,00 m2

Konut

Arsa

---------

83.600,00 TL

Açık

6. Yeni

Hançerli

18b-4d

349

5

507,00 m2

Konut

Arsa

---------

55.770,00 TL

Açık

7. İnönü

Hançerli

18d-2b

428

6

4.319,00 m2

Turizm Tesisi

Alanı

Arsa

----------

734.230,00 TL

Açık

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri belirtilen Sarıkamış Belediyesine ait gayrimenkuller Sarıkamış Belediyesi Başkanlığınca 07/06/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 14.00’de Sarıkamış Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Sarıkamış Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görebilir ve taşınmaz mal satış şartnamesini 100,00- TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler.

MADDE 2 - MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI VE ÖDEME

Taşınmazların muhammen satış bedelleri yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Satılan taşınmazın toplam teklif edilen bedelinin % 50’si ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir. Geri kalan % 50’si ihale tarihinden itibaren 30 gün içerisinde peşin tahsil edilecektir.

MADDE 3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

MADDE 4 - İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

A) Açık İhale

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

2) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

4) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7) Şartname alındı makbuzu.

B) Kapalı Teklif Usulü İhale

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

5) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

6) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

8) Şartname alındı makbuzu.

MADDE 5 - İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6 - HARÇ ve GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, müşteriye aittir.

4592/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati       :  05.06.2018 Salı Günü - Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer      :  Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ

3 - İhale Usulü                           :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 - İhale şartnameleri                 :  Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                     Tel: 0262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221)

5 - Şartname Bedeli                   :  100,00 -TL.

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 - Teklif mektuplarının en geç 05.06.2018 Salı günü saat 11.00'a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

İlçe/Mevkii/Mahalle

Ada/Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Tarih/Saat

1

Başiskele/Kullar/Karadenizliler Mahallesi

199/15

  1,545.96 m²

Park Alanı

  1.855.152,00 TL

  55.654,56 TL

05.06.2018/11.00

(Liste sırasına

göre ihaleler gerçekleştirilecektir.)

2

Başiskele/Kullar/Yaylacık Mahallesi

  850/1

17,652.92 m²

Park Alanı

  8.826.460,00 TL

264.793,80 TL

3

Başiskele/Kullar/Vezirçiftliği Mahallesi

  308/6

  1,536.93 m²

Park Alanı

  1.844.316,00 TL

  55.329,48 TL

4

Başiskele/Kullar/Ovacık Mahallesi

0/7276

  5,594.58

Ticaret Alanı

  3.800.000,00 TL

114.000,00 TL

5

Başiskele/Kullar/Ovacık Mahallesi

245/18

47,845.75

Spor Tesis Alanı

25.000.000,00 TL

750.000,00 TL

 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

4453/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 07/06/2018 Perşembe günü saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir.

YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR

Sıra No

Ada

Parsel

İmar Durumu

Ana Taşınmaz m²

Pay

Payda

Hisse Oranı m²

m² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

% 3 Geçici Teminat TL

1

12531

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.422,04

1

1

3.422,04

1.150,00

3.935.346,00

118.061,00

2

12531

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.422,08

1

1

3.422,08

1.150,00

3.935.392,00

118.062,00

3

12533

2

Konut

E=2.50

3.148,65

1

1

3.148,65

950,00

2.991.217,50

89.737,00

4

12533

4

Konut

E=2.50

4.988,76

1

1

4.988,76

950,00

4.739.322,00

142.180.00

5

12535

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

2.857,80

1

1

2.857,80

1.225,00

3.500.805,00

105.025,00

6

12536

2

Konut

E=2.50

3.388,44

1

1

3.388,44

950,00

3.219.018,00

96.571,00

7

12536

3

Konut

E=2.50

3.686,21

1

1

3.686,21

950,00

3.501.899,50

105.057,00

8

12537

2

Konut

E=2.50

3.921,87

1

1

3.921,87

950,00

3.725.776,50

111.774,00

9

12537

3

Konut

E=2.50

4.481,68

1

1

4.481,68

950,00

4.257.596,00

127.728,00

10

12538

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.819,49

1

1

3.819,49

1.200,00

4.583.388,00

137.502,00

11

12539

2

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.496,04

1

1

3.496,04

1.250,00

4.370.050,00

131.102,00

12

12544

3

Ticaret+ Konut

E=2.50

3.584,95

1

1

3.584,95

1.250,00

4.481.187,50

134.437,00

13

12546

2

Konut

E=2.50

2.731,59

1

1

2.731,59

1.000,00

2.731.590,00

81.948,00

14

12546

3

Konut

E=2.50

2.882,77

1

1

2.882,77

1.050,00

3.026.908,50

90.808,00

15

12546

4

Konut

E=2.50

2.894,09

1

1

2.894,09

1.075,00

3.111.146,75

93.335,00

16

12546

5

Konut

E=2.50

2.742,36

1