24 Mayıs 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30430

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (1) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır.

I - ATAMA YAPILACAK KADRO VE SAYISI:

 

SAYISI

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

1

AH

Avukat

5

 

II - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip eden beş iş günü içerisinde, üniversitenin (www.selcuk.edu.tr) internet sitesinde yayımlanacaktır.

Başvurular, 24 Mayıs 2018 tarihinden başlamak üzere 08 Haziran 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 369 Posta Kodu: 42130 Selçuklu/KONYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Sıralamaya giren adaylar üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır.

Sınav 26/06/2018 tarihinde saat 10:00 da Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü merkez binası toplantı salonunda (Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 369 Selçuklu/KONYA) yapılacaktır.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden, en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

IV - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Selçuk Üniversitesi internet Web sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla ilgili Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

V - SINAV KONULARI:

1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat

2) Sözlü sınavda adaylar:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amir Rektörün onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İlan olunur.

4502/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

4519/1-1

—————

4550/1-1


 


 


 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 31L-2A pafta, 1218 ada, 1 parsel üzerindeki 256370 YİBF nolu (A Blok) inşaatın denetimini üstlenen Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Egemen ERGUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 19.02.2018 tarihli ve E.2017/3031 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 17.05.2018 tarihli ve 84918 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4586/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Menara Eğitim Kültür Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Adem VARICI, İsmail Er BACAK

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.01.2018 tarihinde kesinleşen, 09.11.2017 tarihli, E:2016/289, K:2017/309 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında cami ve mescitler inşa etmek, mevcut cami ve mescitlerin her türlü bakım, onarım ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000- TL nakit

YÖNETİM KURULU : Adem VARICI, İsmail Er BACAK, Suat ARSLAN, Mehmet KELEŞ, Veysel ÇELENK

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Hiba Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfına intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4529/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. M48-a1, a2, a3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4520/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M48-b1, b4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4521/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M32-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 16.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4522/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: İnternet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

FAKÜLTE/MYO

BÖLÜM/PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği (Türkçe) Programı

1

Doktora Derecesini, “Geoteknik” Alanından Almış Olması. Doçentliğini “Geoteknik” Alanında Almış Olması. Geoteknik Alanında Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları Olması.

Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi,

                Ataköy Yerleşkesi,

                E-5 Karayolu üzeri 34158

                Bakırköy / İSTANBUL

Tel        :  0 212 498 41 41

E-mail  :  ik@iku.edu.tr

4492/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

ADET

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fizyopatoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı

Doçent

2

İletişim Fakültesi

Radyo, TV ve Sinema Bölümü

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyopatoloji Anabilim Dalına başvuracak adayların Tıpta uzmanlık eğitimlerini Adli Tıp alanında tamamlamaları beklenmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

4587/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

15 Mayıs 2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi alımına ilişkin ilanımızın aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine alınacak kadroların ilanı iptal edilmiştir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Açıköğretim Fakültesi

Elektrik ve Enerji

Elektrik ve Enerji Ad.

Profesör

1

Doçentliğini Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanından almış ve kontrol sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Programları

Sağlık Programları Ad.

Profesör

1

Çevre sağlığı ve dezenfektanlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Yaygın Öğretim

Yaygın Öğretim Ad.

Profesör

1

Coğrafi bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Profesör

1

Doçentliğini Kimya alanından almış olmak ve süperkritik akışkanlar alanında çalışmaları olmak.

4595/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın ulusal gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Son başvuru günü en geç saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Yabancı dille eğitim yapılacak alanlara başvuracak adayların; “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8. maddesinin (7) Fıkrasında belirtilen hükümleri sağlaması gerekmektedir.

8 - Başvuruların kabulünde 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere mecburi hizmet yükümlülüğü devri teklifi yapılamadığı hususu da dikkate alınacaktır. Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan adayların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin Üniversitemiz web sitesindeki ilan duyurumuz içeriğinde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısında belirtilen belgeleri de Rektörlüğümüze sunması gerekmektedir.

9 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350-10351

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği

(Ses Eğitimi)

Doçent

1

1

Müzik Biliminde doçentliğini almış olmak. Türk Halk Müziği Bağlama Eğitimi ve Derlemecilik alanında yayını olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak ve Oral Patoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf Eğitimi veya Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doçent

1

2

Alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalında doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İlk ve Acil Yardım

Doçent

1

1

Alanında doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Alanında doçentliğini almış olmak.

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri

Veterinerlik Anatomisi

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Alanında doçentliğini almış olmak.

4548/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ